CLICK!

Support my work by donation. Thank you!
Click here for more info!

Flag Counter

TESTB775 Release 2023-11-05

marek.trokenheim@gmail.com
Marek Trokenheim's homepage
(c) Marek Trokenheim

1.b4 c6 2.Bb2 Nf6

(...)

3.a3 a5 (--> 1.b4 c6 2.Bb2 a5 3.a3 Nf6).

3.a3 a6 4.e3 e6 5.Nf3 Be7 6.c4 0-0 7.c5 b6 8.d4 a5 9.Nbd2 ab4 10.ab4 Ra1 11.Qa1 bc5 12.bc5 d6 13.cd6 Bd6 14.Bd3 Nd5 15.0-0 Nb4 16.Bb1 Ba6 17.Rd1 Qc7 18.Ne4 Be2 19.Rc1 Bf3 20.gf3 Bh2 21.Kg2 Bd6 22.Nd6 Qd6 23.Ba3 N8a6 24.Bd3 Ra8?? (better is 24...c5 25.Be2 e5 26.dc5 Qg6 27.Kf1 Qh6=) 25.Ba6 (better is 25.Bb4 Qd8 26.Bd2+–) 25...Ra6+/- 26.Bb4?? (better is 26.Qc3 Ra3 27.Qa3+–) 26...Ra1–+ 27.Ra1 Qb4 28.Ra8 Qf8! 29.Rf8 Kf8 30.Kf1 Ke7 31.e4 Kd6 32.Ke2 (32.f4 c5 33.dc5 Kc5–+) 32...c5 (32...e5 33.Ke3 g5 34.d5 cd5 35.ed5–+) 33.Kd3 (33.dc5 Kc5 34.f4 Kd4–+) 33...cd4 34.Kd4 e5 35.Kc4 h5 36.Kd3 Ke6 37.Ke2 Kf6 38.Kf1 (38.f4–+) 38...Kg5 39.Kg2 Kf4 (39...Kf4 40.Kh3 Kf3–+) 0–1. bananinha – zijnaa, kurnik, 2012.

3.a3 b5 4.e3 d6 5.c4 a6 6.d4 d5 7.cb5 ab5 8.Nf3 Bg4 9.Be2 e6 10.h3 Bh5 11.0-0 Be7 12.Ne5 Bg6 13.Ng6 hg6 14.Nd2 Nbd7 15.Rc1 Rc8 16.Nf3 Ne4 17.Ne5 Attacking the backward pawn on c6 17...Ne5 18.de5 Bh4 (18...Qd7 19.Bd3+=) 19.Bf3 Qg5 (better is 19...Ng5!?+=) 20.Be4+/- de4 21.Qc2 Qf5 22.f3 (22.a4!? ba4 23.Qa4+/-) 22...Bg3 (22...ef3 23.Rf3 Qc2 24.Rc2=) 23.fe4 Qg5 24.Qe2 Rh3? (better is 24...Rc7+=) 25.gh3+– Be5 26.Qg2?? (26.Kh1 Bb2 27.Qb2 Qe3 28.Qc3 (28.Qg7?! Qh3 29.Kg1 Qg3 30.Kh1 Qh3 31.Kg1 Qg3 32.Kh1 Qh3=) 28...Qe4 29.Kh2 Qe2 30.Kg3+–) 26...Qg2+= 27.Kg2 Bb2 28.Rc2 Ba3 29.Rb1 c5? (better is 29...Ra8+=) 30.Rc3 Bb4 (better is 30...Ra8 31.Rc5 Rd8+–) 31.Rb4! Rd8 (31...cb4 32.Rc8 Pinning (32.Rc8 Deflection)) 32.Rb5 Rd2 33.Kg3 Ke7 34.Rbc5 Kf6 35.e5 Kf5 36.R3c4 (36.Rc7 f6+–) 36...g5 37.Rc7 f6 38.ef6 gf6 39.R7c5 e5 40.e4 Kg6 41.Rd5 Re2 42.Kf3 Rh2 43.Kg3 Re2 44.Rd6 Re3 45.Kg2 1–0. mihai740609 – rado173, kurnik, 2012.

3.a3 Qc7 4.c4 e5 5.Nf3 d6 6.d4 e4 7.Nfd2 Bf5 (7...e3 8.fe3 d5 9.cd5=+) 8.e3 Be7 9.Qb3 (9.Nc3 a5=) 9...0-0 10.Nc3 Re8 11.h3 Bf8 12.g4 Bg6 13.g5 Nfd7 14.Bg2 e4 seems the pivot of the position 14...f5 15.h4 Bh5 16.c5 (16.Bh3 g6+=) 16...d5 (better 16...Bf7!? 17.Qa4 a5=+) 17.Nd5+= cd5 18.Qd5 Kh8 19.Qf5 Nc6 20.Be4 Bg6 21.Qg4 White intends h5 21...Be4 22.Ne4 Ne7? (22...Rad8 23.Rd1+/-) 23.h5 (better 23.Nd6 Nd5 24.Ne8 Re8 25.0-0-0+-) 23...Nd5+/- 24.h6 Qc6? (better 24...g6+/-) 25.Nc3?? (25.hg7!? Bg7 26.Qh4 Qg6+-) 25...Nc3?? (better 25...Ne3 26.Qh3 Nc4 27.Ne2 Qg6=+) 26.Kd2?? (better 26.hg7 Bg7 27.Qh5+/-) 26...Ne4-+ 27.Kc2? (27.Ke2-+) 27...Nf2 28.hg7 Bg7 29.Qh5 (29.Rh7 Kh7 30.Qh4 Kg8 31.Qf2 Nb6-+) 29...Qe4 30.Kd2 (30.Kb3 Qe6 31.Kc2 Qf5 32.Kc1 Nd3 33.Kd2 Nb2-+) 30...Nh1 (better 30...Qe3 31.Kc2 Qd3 32.Kc1 Nh1 33.Qh1-+) 31.Rh1 Re6 (31...Qe3!? 32.Kc2 Nf8 33.Qg4-+) 32.Rh3 (32.Re1-+) 32...Rg6 (32...Rf8 33.Qe2-+) 33.Kc3 (33.Qh7) 33...Rf8 (better 33...Nf8 34.Qf3 Qe7 35.Kc2-+) 34.Bc1 (34.Qh7) 34...Rf1 (better 34...Rc6 35.g6 Nf6 36.Qe2 Nd5 37.Kb3 Rg6 38.Qc2-+) 35.Bd2 (35.Qh7) 35...Rf2 (better 35...Ra6 36.Qh7 Qh7 37.Rh7 Kh7-+) 36.Rh4 (36.Qh7) 36...Qg2?? (better 36...Bd4 37.ed4 Qf3 38.Qf3 Rf3 39.Kc4 Ra3-+) 37.Qg6 (37.Qg6 Nf6 38.b5-+; 37.Qh7) 1-0. zembelek (2150) - Procion (2005), Rated Blitz game, lichess.org, 2013.

3.a3 e5 4.c3 (better is 4.Be5!? d5 5.e3+=) 4...d5+= 5.Nf3 e4 6.g3?? (6.Nd4 Bd6+=) 6...Be7?? (better is 6...ef3 7.e3 Bd6–+) 7.Bg2?? (better is 7.Nd4-/+) 7…Bd7 0–1. Nguyen Hoang Ha – To Ngoc Minh, VIE–ch U13 Dong Thap, 1999.

3.a4 b5 4.ab5 cb5 5.e3 Bb7 6.Nf3 (6.Bb5?? Bg2 7.Be2 Bh1-+) 6...a6 7.c4 (7.Bf6 ef6 8.c3 Bd6+=) 7...bc4 8.Bc4 d5 9.Be2 e6 10.b5 a5 11.Nc3 Bd6 12.Nd4 0-0 13.0-0 Nbd7 14.Qb3 Nc5 15.Qc2 e5 16.Nf5 d4 17.Nd6 Qd6 18.ed4 ed4 (18...Qd4 19.Na4 Qe4 20.Qe4 Nce4 21.Nb6 Nd2 22.Na8 Nf1 23.Nc7+- (23.Bf1?! Ra8 24.Be5 Nd5+=)) 19.Na4 Na4 20.Qa4 The isolani on d4 becomes a target 20...d3 21.Bd1 Ne4 22.Ba3 (22.Bf3!? Qg6 23.Rfe1=) 22...Qg6=+ 23.Bf8 Nd2 24.Qg4 Qg4 (24...Nf1!? 25.Qg6 hg6 26.Bg7 Kg7 27.Kf1 Rh8=+) 25.Bg4= Nf1 (25...Kf8? 26.Rfd1 Nb3 27.Ra3+-; 25...Rf8? 26.Rfd1 (26.Ra5?! Nf1 27.Kf1 d2=) 26...Nb3 27.Ra3+-) 26.Kf1 (better 26.Ba3 Nd2 27.Rd1=) 26...Kf8-/+ (26...Rf8?! 27.Ra5 d2 28.Ra1=+) 27.Bf3 (27.b6 g6-+) 27...Bf3-+ 28.gf3 Rb8 (better 28...Ke7-+) 29.Ra5=+ Ke7 30.Ra3 (30.Ke1 Kd6=+) 30...Rb5 31.Rd3 Kf6 32.Kg2 g6 33.Rd4 Kg7 34.Rf4 Rg5 35.Kf1 Rf5 (better 35...Rh5!? 36.h4 g5 37.hg5 Rg5-/+) 36.Rf5= gf5 37.Kg2 Kg6 38.f4 Kh5 39.Kg3 f6 40.h4 h6 41.f3 Kg6 42.Kh3 h5 43.Kg3 Kh6 44.Kf2 Kg6 45.Ke3 Kh6 46.Kd4 Kg6 47.Kd5 Kf7?? (better 47...Kh7=) 48.Kd6+- Kg6 49.Ke6 Kg7 50.Ke7 (50.Kf5?! Kf7 51.Ke4 Ke6=) 50...Kg6 51.Kf8 Kh6 52.Kf7 Kh7 53.Kf6 Kh6 54.Kf5 (54.Kf5 Kg7 55.Ke6 Kh7 56.f5 Kg7 57.f6 Kg8 58.Ke7 Kh7 59.f7 Kg7 60.f8Q Kh7 61.Qf6 Kg8 62.Qg5 Kh7 63.Kf6 Kh8 64.Qg7) 1-0. brucepeng (1945) - vunc777 (1925), lichess.org, 2020.

3.a4 Nd5 4.b5= cb5 (4...d6 5.e4 Nf6 6.Nc3=) 5.ab5+= d6 6.e3 Bd7 (6...e5 7.Nf3+=) 7.Nf3 (7.Qf3!? e6 8.c4+/-) 7...e5+= 8.c4 Nf6 9.Nc3 Be7 10.Be2 Bg4 11.0-0 Bf3 (better 11...Nbd7+=) 12.Bf3+- (12.gf3?! a6+=) 12...0-0? (better 12...Qd7+-) 13.Bb7 Nbd7 14.Ba8 Qa8 15.Na4 (15.e4 Qb7+-) 15...Qb7 16.d4 ed4 (16...a6 17.Nc3 ab5 18.Nb5+-) 17.Bd4 d5 18.Qb3 dc4 19.Qc4 Ne4 (19...Rc8 20.Qd3+-) 20.Nc3 (better 20.Qc6 Rb8+-) 20...Nd6 (20...Nb6 21.Qc6 Qc6 22.bc6 Nc3 23.Bc3+-) 21.Qd3 (better 21.Qc6 Ra8 22.Nd5+-) 21...Nf6 (21...Nb6+-) 22.Ra7 Qc8 (22...Qb8 23.Re7 Ng4 24.Ba7+-) 23.Rb1 (better 23.Re7 Nfe8+-) 23...Qf5 (23...Qe6 24.e4! Nc8 25.Ra6+-) 24.Qf5 (better 24.e4!? Qe6 25.e5 Ng4 26.ed6 Bd6+-) 24...Nf5 25.Ne2 Nd4 26.Nd4 (26.Re7?! Ne2 27.Kf1 Nc3+/-) 26...Bc5 27.Nc6 (better 27.b6+-) 27...Ba7 28.Na7 Ra8 (28...Rb8+-) 29.b6 Nd7 30.b7 Ra7 (30...Re8 31.Nc6 Kf8+-) 31.b8Q Nf8 32.Qa7 h6 (32...h5 33.Qe7 f6 34.Rb7 Ne6 35.Qe6 Kh7 36.Qf6 h4 37.Qg7) 33.Rb8 (33.Rb8 g5 34.Qe7 Kg7 35.Rf8 h5 36.Rf7 Kg6 37.Qe6; 33.Qe7 Kh7 34.Qf8 Kg6 35.Rb7 Kf5 36.Qf7 Ke5 37.f4 Kd6 38.e4 g6 39.Qd5) 1-0. Jimito100 (1955) - maurinhoh (1865), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

3.a4 e5 4.b5 cb5 (4...d6 5.d4 e4 6.e3=+) 5.ab5= d5 (5...d6!?=) 6.Be5+= Bc5 7.e3 0-0 8.Nf3 Be6 9.c4 (9.d4!? Be7 10.Bd3+–) 9...Nbd7 (9...dc4 10.Qc2=) 10.cd5+= Bd5 11.Bb2 Rc8 12.Ra7?? (better 12.Nc3+=) 12...Ba7–+ 13.Nc3 Be6 14.Be2 Qe7 15.0-0 Rfd8 16.Qa1 Bb8 17.h3 Nf8 (17...Nc5 18.Nb1–+) 18.d3 Ng6 19.Nd4 (19.Na4 Ne8–+) 19...Bd5 (better 19...Qc7 20.Nf3–+) 20.Nd5 Nd5 21.Nf5 Qd6?? (better 21...Qc7 22.g3 Nge7 23.Ng7 Qc2–+) 22.Nd6+– Rd6 (22...Bd6 23.Bg7 Ra8 24.Qd4+–) 23.Be5 (23.Bg7 Rc5+–) 23...Rdd8 (23...Ne5 24.Qe5 Nc3 25.Bg4 Rd3 26.Qe7+–) 24.Bb8 (better 24.Bg7!? Rc5+–) 24...Rb8 25.d4 h6 26.Bf3 Nf6 27.Qa7 Kh7 (27...Ne8 28.Rc1+–) 28.Rc1 Nh4 (28...Nh8 29.e4+–) 29.Rc7 Rf8 (29...Nf3 30.gf3 Kg8 31.Rb7 Rb7 32.Qb7+–) 30.Rb7 (better 30.Bb7 Rbd8+–) 30...Rb7 (30...Ra8 31.Qc5+–) 31.Qb7 Kg6 (31...Nf3 32.Qf3 Kg8 33.Qc6+–) 32.Qc7 (better 32.Be4!? Nf5+–) 32...Nf3 33.gf3 Kh7 34.b6 Kg8 (34...g5 35.b7 Kg7 36.b8Q Rb8 37.Qb8+–) 35.b7 Nd5 36.Qc8! Rc8 (36...g6 37.e4 Nf6 38.d5+–) 37.bc8Q Kh7 38.Qf5 g6 39.Qd5 Kg7 40.Qe5 Kh7 (40...Kf8 41.d5 Kg8 42.d6 Kh7 43.d7 g5 44.Qf6 h5 45.d8Q h4 46.Qdh8) 41.d5 h5 (41...h5 42.d6 g5 43.d7 f6 44.Qf5 Kg7 45.d8Q g4 46.Qdf6 Kg8 47.Qf8; 41...Kg8 42.d6 g5 43.d7 Kh7 44.Qf6 h5 45.d8Q h4 46.Qdh8). RichardSommer (2000) – sany9696 (2005), lichess.org, 2020.

3.a4 Ng4 4.b5 Qb6 5.e3 cb5?? (5...Nf6 6.Nf3+=) 6.ab5?? (6.Qg4 Qc7 7.Nc3 ba4 8.Qa4 Nc6+–) 6...a6?? (6...d5 7.Bd4 Qd6 A) 8.Ba7 Qf6 (8...Nh2? 9.Bc5 Qc5 10.Ra8+–) 9.f3 Qa1–+; B) 8.Be2+/-) 7.c4 (better is 7.Qg4 Qc7 8.Nc3+– (8.Bg7?! Rg8+/-)) 7...Nf6 8.Nf3 d5 9.Bd4 Qc7 10.c5 Nbd7 11.b6 Qc6 12.Qc2 (12.Nc3 Ne4 13.Nb5 Kd8+/-) 12...g6 (12...Nb6 13.Nc3 Nbd7 14.Bb5+=) 13.Bf6 ef6 Now all is on c5 14.d4 Bg7 (better is 14...Nb6!? 15.Nc3 Bf5+/-) 15.Nc3+– 0-0 16.Bb5! Qe6 (16...ab5 17.Qb3 Double attack (17.Ra8 Pinning; 17.Ra8 Deflection; 17.Qb3 Decoy)) 17.0-0 f5 18.Ng5 Qe7 19.Nf3 h6?? (19...Qe6 20.Ra5 Nf6+/-) 20.Nd5+– Qe4 21.Qe4 fe4 22.Nd2 (22.c6 Nc5 23.Ne7 Kh7+–) 22...Nf6? (22...Nc5 23.Ne7 Kh8 24.Rfc1+–) 23.Nc7 (better is 23.Nf6!? Bf6 24.c6 Be7 25.Ne4 f5+–) 23...Rb8 24.Bc4 Bd7 25.Bd5 (25.f3 ef3 26.gf3 Bc6+–) 25...Nd5 26.Nd5 Bc6?? (better is 26...Rfd8 27.Nc7 f5+–) 27.Ne7 Kh7 28.Nc6 bc6 29.Ra6 (29.Ne4!? Ra8+–) 29...f5 30.g3 Rfd8 31.Rfa1 Bf8 (31...h5 32.Nc4 h4 33.Na5+–) 32.Nc4 Kg7 (32...Bg7 33.Na5 Rdc8 34.Rb1+–) 33.Ne5 Kf6 (33...Rdc8 34.Ra7 Kf6 35.Nd7 Ke6 36.Nb8 Rb8 37.Ra8+–) 34.Nc6 Rdc8 (34...Kf7 35.Nd8 Rd8 36.Ra8+–) 35.Nb8 Rb8 36.Ra8 Ra8 37.Ra8 1–0. popovicigelu – sslavkov, kurnik, 2013.

3.b5 c5 4.a4 d5 5.e3 b6 6.Nf3 Bb7 7.c4 dc4 8.Bc4 e6 9.Nc3 Bd6 10.0-0 Qc7 11.g3 Nbd7 12.d4?? (12.Qe2=) 12...0-0-0?? (better 12...cd4 13.Rc1 Qc4-+) 13.dc5 (13.Rc1!?+=) 13...Bc5=+ 14.Be2?? (14.Nd2 Ne5 15.Be2 h5=) 14...Ne5?? (14...Bf3 15.a5 Ne5 16.Qc1-+) 15.Qb3?? (better 15.Nd4=) 15...Nf3 16.Bf3 Bf3 17.a5 Qe5 (17...Kd7 18.Na4-+) 18.Ne2 (18.ab6 ab6 19.Na4 Qf5-+) 18...Qh5 (18...Qd5 19.Qd5 Nd5 20.Nd4 Bd4 21.Bd4-+) 19.Nf4 Qh3?? (better 19...Qf5 20.Bf6 Qf6-+) 20.Nh3+- h6 (20...Kd7 21.ab6 Bb6 22.Ng5+-) 21.ab6 Bb6 (21...ab6 22.Qa4 Kd7 23.Bf6 gf6 24.Qf4+-) 22.Rac1 (better 22.e4 Be4 23.Bf6 gf6 24.Qc4 Kd7 25.Qe4 Ke7 26.Qb4 Rd6+-) 22...Kb8 (22...Kd7 23.e4! Be2 24.Rfe1+-) 23.Qb4 (23.Be5 Ka8+-) 23...Nd5 24.Qc4 (better 24.Be5 Ka8 25.Qc4+-) 24...h5 (24...f6+-) 25.Bg7 (25.Be5 Nc7 26.Bc7 Ka8 27.Bb6 Rd7+-) 25...Rhg8 (25...f6 26.e4 Rc8+-) 26.Be5 Ka8 27.e4 (27.Qc6) 27...f6 (27...Ne7 28.Bf6 Rc8 29.Qa2+-) 28.ed5 (28.Qc6) 28...Bd5+- 29.Qc3 fe5 30.Qe5 h4 31.Nf4 (better 31.Rc2!? hg3 32.hg3 Bb7+-) 31...hg3 32.hg3 Rg3 33.Kh2 Rg7 (33...Rgg8 34.Ne6 Rh8 35.Kg3 Rhg8 36.Ng5 Rge8+-) 34.Qg7 Bb7 35.Ne6 Re8 36.Nc7 Bc7 (36...Kb8 37.Ne8 Bd8 38.Nd6 Ba6 39.ba6 Bc7 40.Qc7 Ka8 41.Qd8) 37.Rc7 Rb8 (37...Rd8 38.Rd1! Re8 39.Rb7 Rh8 40.Qh8 Kb7 41.Qd8 a5 42.Rd7) 38.Rfc1 a6 (38...a5 39.b6 a4 40.R7c5 Rd8 41.Ra5 Kb8 42.Qc7) 39.Rd1 (39.b6 a5 40.R7c5 Rd8 41.Ra5 Kb8 42.Qc7) 39...ab5 (39...Rf8 40.Qf8 Ka7 41.b6 Kb6 42.Qc5) 40.Rdd7 (40.Ra1 Ba6 41.Ra6) 40...Ka7 41.Rb7 Rb7 42.Rb7 Ka6 43.Rb8 (43.Rb8 Ka5 44.Qc3 b4 45.Qa1; 43.Ra7 Kb6 44.Qc7) 1-0. brucepeng (1905) - VladimirNikolaevich (1895), lichess.org, 2020.

3.b5 Qc7 4.e3= d6 5.a4 Bg4 (5...e5 6.Nf3=) 6.Nf3 (6.Be2 Be2 7.Ne2 e5=) 6...e5 7.c4 e4 8.h3 Bh5 9.g4 (9.Bf6 gf6 10.g4 Bg6+= (worse 10...ef3 11.gh5 Nd7 12.Rg1+–)) 9...ef3 (better 9...Ng4!? 10.hg4 Bg4=+) 10.gh5+= Nh5 (10...Nbd7!?+=) 11.Qf3+– Nf6 12.Bf6 gf6 13.Qf6 Rg8 14.Nc3 Nd7 15.Qf5 0-0-0 (better 15...Rg6!?+–) 16.Qh7 Be7 (16...Bg7 17.bc6 bc6 18.d4+–) 17.Qf7 Ne5 (17...Bh4 18.bc6 Qc6 19.Qd5+–) 18.Qe6 Kb8 19.h4 (better 19.bc6!? Qc6 20.Qd5 Qc7+–) 19...Rg6 20.Qf5 Rf8 21.Qc2 (21.Qh5!? Rgg8+–) 21...Bh4+– 22.Rh4 (better 22.0-0-0!? Bf2 23.d4 Be3 24.Kb1 Bd4 25.Rd4+–) 22...Nf3= 23.Ke2 Nh4 24.Bh3?? (better 24.Qe4 Nf5 25.bc6 bc6 26.Bg2+–) 24...Nf3?? (better 24...Qf7 25.f4 Rg3–+ (25...Qc4?! 26.Qd3 Qc5 27.Rf1=+)) 25.Qg6+– Qe7 (25...cb5 26.cb5 Ka8 27.Rc1+–) 26.Qe4 (better 26.Ne4 d5 27.Qd6 Qd6 28.Nd6 Kc7+–) 26...Qg7 (26...Qf7 27.Bg2 Ng5 28.Qh4+–) 27.Qf3 (better 27.bc6 Ng5 28.Qg4+–) 27...Rf3 28.Kf3 cb5 (28...Qf7 29.Kg3+–) 29.ab5 (29.cb5 Qf7 30.Kg3 Qg6 31.Bg4 Qd3+–) 29...b6 (29...Qf7 30.Kg3+–) 30.Rh1 Qf6 (30...Qf7 31.Kg3 Qc4 32.Bf5 Qg8 33.Kf4 Qc4 34.Kf3+–) 31.Ke2 Qe5 (31...Qg6 32.Bd7 Qg8 33.Nd5+–) 32.Bg2 Kc7 (32...Qg7 33.Be4+–) 33.Rh7 Kd8 34.Nd5 Qb2 35.Rf7 Ke8 36.Re7 Kf8 37.Bh3 (37.Bh3 Qh8 38.Be6 Qh5 39.Kd3 Qd5 40.Bd5 Ke7 41.f4+–; better 37.Ra7 Qc2 38.Nb6 Qg6 39.Nd7 Ke8+–) 1–0. RichardSommer (2070) – yuzup (2055), lichess.org, 2020.

3.b5 d6 4.e3 Nbd7 5.c4 h6 6.a4 g5 7.Nf3 Bg7 8.Be2 Nf8 (8...cb5 9.ab5 g4 10.Nh4+=) 9.0-0 Ne6 10.d4 c5 11.Nc3 cd4 12.Nd4 Nd4 13.Qd4 Nh5 (13...Rg8 14.a5+=) 14.Qd1+– Nf6 15.Nd5 Be6 16.Nf6 Bf6 17.Bf6 ef6 18.Rc1 (18.Qd4 Qe7+–) 18...0-0 19.Qd4 Kg7 20.Rfd1 Qa5 21.Bf3 Rad8 (21...Rab8!?+–) 22.Bb7+– Qa4 23.Bc6 a6 (23...Qa3 24.Ra1 Qc5 25.Rdc1+–) 24.h3 (better 24.Ra1!? Qb4 25.ba6 Rc8+–) 24...ab5 25.cb5 Qd4 26.Rd4 f5 27.Rcd1 d5 28.Bd5 Bd5 29.Rd5 Rd5 30.Rd5 Rb8 (30...Kg6 31.b6+–) 31.Rf5 Kg6 32.e4 f6 33.f3 h5 34.Kh2 Rb6 (34...h4 35.Rc5+–) 35.Kg3 Rd6 36.h4 Rb6 (36...Rd2 37.hg5 fg5 38.Rc5+–) 37.Rd5 (37.Rc5 gh4 38.Kh4 Rd6+–) 37...Re6 38.Rc5 Rb6 (38...Re8+–) 39.hg5 h4 40.Kh4 fg5 41.Rg5 Kf6 42.Rc5 Ke7 43.Kg4 (43.f4!? Rb8+–) 43...Rg6 44.Kf4 (better 44.Rg5!? Rb6+–) 44...Rg2 45.Re5 Kd6 46.Rg5 Rf2 47.b6 Rb2 48.Rg6 Kc5 49.Ke5 (49.Ke5 Rh2 50.b7+–) 1–0. BeepBeepImAJeep (2670) – Aleksandr79 (2070), lichess.org, 2017.

3.b5 e5 4.a4 Qc7 5.Nf3 Bc5 (better 5...d6!?=) 6.Ne5+/- (6.Be5?! Bf2 7.Kf2 Ng4 8.Kg1 Ne5=) 6...d6 (6...0-0 7.e3+/-) 7.Nf3 0-0 (7...Nbd7 8.e3+/-) 8.e3 (8.Bf6 gf6 9.e3 d5+/-) 8...Ng4 9.c4 (9.d4 Bb6+/-) 9...Bf5 10.Be2 Nd7 (10...Ne5 11.0-0+/-) 11.0-0 Rae8 (11...d5 12.h3 Ngf6 13.d4+/-) 12.Nd4 (better 12.Nh4 Bb1 13.Rb1+-) 12...d5?? (better 12...Bd4 13.Bd4 Ngf6+/-) 13.Bg4+- Be4 (13...Bd3 14.cd5 Bf1 15.Bd7 Qd7 16.dc6 (16.Qf1?! Qd5 17.Nc3 Qd7+-; 16.Kf1?! Qd5 17.bc6 bc6+-) 16...bc6 17.bc6+-) 14.Bf3 (14.d3!? Bg6+-) 14...Bd3 15.Re1 (15.Be2 Bd4 16.Bd4 dc4 17.Bd3 cd3+-) 15...Nf6 (15...Bd4 16.Bd4 c5 17.Bb2 dc4 18.Na3+-) 16.bc6 bc6 17.cd5 cd5 18.Nb3 (better 18.Nb5!? Qe7+-) 18...Bd6 19.h3 (19.Bf6 Bc2 20.Qc1 Bh2 21.Kh1 Bb3+-) 19...Ne4 (better 19...Bc2 20.Qc1 Bb3 21.Qc7 Bc7 22.Bf6 gf6+-) 20.Nc3?? (better 20.Be4 de4 21.Na3+-) 20...Nf2 (20...Bh2 21.Kh1 Nf2) 21.Kf2+- Bg3 22.Kg1 Bh2 (22...Bc4 23.Qc2 Bb3 24.Qb3 Be1 25.Re1+-) 23.Kh1 Re6 (23...Bg3 24.Ba3 Be1 25.Qe1+-) 24.Nd4 (24.Nd5 Qb8 25.Nc5 Qb2 26.Kh2 Bc4 27.Ne6 fe6 28.Ne7 Kh8+-) 24...Rh6 (24...Bg3 25.Nd5 Qd7 26.Qb3+-) 25.Bg4 (25.Nd5 Qb8 26.Ra3 Qb2 27.Rd3 Qb8+-) 25...Qg3 (25...Bg3 26.Nd5 Qd8 27.Nf4 Be1 28.Nd3+-) 26.Qf3 (better 26.Nd5 Re8 27.e4 Qb8+-) 26...Qc7 (26...Rb8 27.Ba3+-) 27.Nd5 Qb8 28.Ne7 (28.Nf5 Qb2 29.Nh6 gh6 30.Kh2 f5+-) 28...Kh8 29.Nef5 (better 29.Ndf5 Qb2 30.Nh6 gh6 31.Kh2 Qe5 32.Qf4 Qe7 33.Qd4 Kg8 34.Qd3 Rd8+-) 29...Be4 (29...Rg6 30.Ba3 Rd8+-) 30.Qe4 Rh3 31.Bh3 Bg3 32.Rf1 (32.Rf1 Qb2 33.Qe7+-) 1-0. Jimito100 (2020) - Kabchi (1995), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

3.Qc1 d5 4.a4 a6 5.f3 (5.c4 Nbd7=+) 5...Bf5 6.d3 e6 7.Qd2 Bd6 (7...d4 8.g4 Bg6 9.g5=+) 8.g4 (8.e4 de4 9.de4 Be4 10.fe4 Ne4=) 8...Ng4 (better 8...Bg6-/+) 9.fg4+– Qh4 10.Kd1 Bg4 11.c3 0-0 (11...Bh2?? 12.Nf3 Bf3 13.ef3+–) 12.Na3 White prepares b5 12...Nd7 13.Kc2 (13.a5 c5 14.Nc2 Rac8+=) 13...Bf5 (better 13...a5!? 14.ba5 Ra5-/+) 14.Nf3+= Qe7 15.h3 (15.Kd1!?+=) 15...a5=+ 16.b5 cb5 (better 16...Nc5!?=+) 17.Nb5+– Bc5 18.e4?? (better 18.Kd1 Rfc8 19.Nfd4+–) 18...de4-/+ 19.de4?? (better 19.Nfd4 Bg6 20.Qg2-/+) 19...Bg6 (better 19...Be4 20.Bd3 Bf3 21.Bh7 Kh8–+) 20.Re1 Rfc8 21.h4 Bh5 22.Ng5 (22.Nfd4!? Nb6 23.Kb3=) 22...h6 23.Nh3 Bf3 24.Rh2 Be4?? (better 24...Qh4 25.Nf4 Qg4=+) 25.Re4+– Nf6 26.Ree2 Rd8 27.Qf4 Nd5 28.Qe5 (28.Qg3!? Rac8+–) 28...Qh4 29.Re4 (29.Kb3 Ra6 30.Rd2 Bd6 31.Nd6 Rad6+–) 29...Qe7 (29...Qf6 30.Be2 Qe5 31.Re5 Rac8+–) 30.c4 Nb4 (30...f6 31.Qg3 Nb4 32.Kb3 Qd7+–) 31.Kb1 (better 31.Kb3 f6 32.Qe6 Qe6 33.Re6+–) 31...Rd1-/+ 32.Bc1 Rf1 33.Rg2?? (better 33.Nf4-/+) 33...Rf6 (better 33...Rc1 34.Kc1 Nd3 35.Kb1 Ne5 36.Re5 Qf6–+) 34.Rg7?? (34.Bh6 Rf1 35.Re1 Re1 36.Qe1+–) 34...Kg7-/+ 35.Rg4 (better 35.Bb2-/+) 35...Kh7–+ 36.Bh6 (36.Qh5 Rg8 37.Ng5 Rg5 38.Rg5 Nd3–+) 36...Rg8 (better 36...Rf1 37.Bc1 Rc1 38.Kc1 Nd3 39.Kc2 Ne5–+) 37.Qe4 (37.Ng5 Rg5 38.Qg5 Rf1 39.Kb2 Rf2 40.Kb3 Qg5 41.Bg5 (41.Rg5?? Rf3 42.Kb2 Kh6–+) 41...Rf3 42.Kb2–+) 37...Rf5 (better 37...Rgg6 38.Bc1 Kg8–+) 38.Rg8+= Kg8?? (better 38...Qf6 39.Bg5 Qe5 40.Qe5 Re5+=) 39.Qg4 (better 39.Qg2 Qg5 40.Ng5+– (40.Qg5?! Rg5 41.Ng5 Na6+–)) 39...Rg5 40.Bg5 (better 40.Ng5 f5 41.Qg2+–) 40...Qf8?? (40...f5 41.Qg2 Qd7 42.Bf6 Kf8+–) 41.Bf6 Kh7 42.Qf5 (42.Qh5 Qh6 43.Qf7 Qg7 44.Qg7) 42...Kg8 (better 42...ef5 43.Ng5 Kg6–+) 43.Ng5 (43.Ng5 ef5 44.Nf3–+; 43.Qg5 Kh7 44.Qh5 Qh6 45.Qf7 Qg7 46.Qg7) 1–0. beatmeeasy (1900) – YanaSam (1890), lichess.org, 2020.

3.c3 e5 4.h4 h6 5.Qb3 d5 6.e3 Be6 7.d4 Ne4 (7...Nbd7!?-/+) 8.de5= d4 9.Qc2 dc3 (9...Bf5 A) worse 10.ed4 Ng3 11.Bd3 Bd3 (worse 11...Nh1 12.Bf5 g6 13.Bh3+–) 12.Qd3 Nh1-/+; B) 10.Qc1 dc3 11.Bc3 Nc3 12.Qc3=+) 10.Bc3 (better 10.Nc3!? Nc3 11.Bc3+= (worse 11.Qc3 a5 12.ba5 Qa5 13.Qa5 Ra5+=)) 10...Nc3=+ 11.Qc3 Be7 (11...a5 12.ba5 Qa5 13.Qa5 Ra5 14.Bd3=+) 12.Nf3 0-0 (12...a5 13.ba5 Qa5 14.Qa5 Ra5 15.Bd3=+) 13.Na3 (13.Nbd2 a5 14.ba5 Ra5=+) 13...Nd7 (13...a5 14.ba5 Ra5 15.Nc4=+) 14.Rd1 (14.Bc4 a5 15.Nc2 ab4=+) 14...Qb6 (14...a5!? 15.ba5 Qa5 16.Qa5 Ra5=+) 15.Nc2= Bf5 (15...a5 16.a3=) 16.e4 Be4? (better 16...Bg4=) 17.Rd7+– Bc2 18.Re7 (worse 18.Qc2 Bb4 19.Kd1 Rfd8 20.Rd8 Rd8 21.Bd3 Bc5+–) 18...Be4? (better 18...Qd8 19.Qc2 Qe7+–) 19.Nd2 Bd5 20.Rh2 (20.Nc4 Qa6 21.a3 b5+–) 20...Rad8 (20...Rab8 21.Rd7 Rfd8 22.Rd8 Rd8 23.a3+–) 21.Bc4 (21.a4 Rde8 22.Rd7 a6+–) 21...a5 (21...Rfe8 22.Re8 Re8 23.a4+–) 22.a3 (better 22.ba5!? Qc5 23.Rb7 Bc4 24.Nc4 Rd4+–) 22...ab4 23.ab4 Ra8 (23...Rfe8 24.Re8 Re8 25.g4+–) 24.Rh3 (24.Bd5 cd5 25.e6 Rfc8 26.ef7 Kf8 27.Re8 Re8 28.fe8Q Re8 29.Kd1 Kg8+–) 24...Rfd8 (24...Bc4 25.Qc4 Rae8 26.Re8 Re8 27.Re3+–) 25.Rg3 (25.Bd5!? Rd5 26.Rf3 Qa7+–) 25...Bc4? (25...Kf8 26.Rf7! Bf7 27.Rf3+–) 26.Nc4 (better 26.e6 Qd4 27.Re8 Kh7 28.Qd4 Rd4 29.Ra8 Be6 30.b5 Rh4 31.bc6 bc6 32.Rga3+–) 26...Ra2?? (26...Ra1 27.Qa1 Qb4 28.Kf1 Qe7+–) 27.Nb6 Rdd2 28.Qd2 (28.Re8 Kh7 29.Rg7 Kg7 30.Qg3 Kh7 31.Qg8) 28...Rd2+– 29.Kd2 (29.Kd2 g6 30.e6 Kg7 31.Rf7 Kh8 32.e7 Kg8 33.e8Q) 1–0. beatmeeasy (1820) – aemming (1745), lichess.org, 2020.

3.Nc3 d6 4.e3 (4.e4 A) 4...Qb6 5.a3 e5 6.Nf3 Bg4 7.Bc4 Be7 8.h3; B) 4...Bd7 5.Nf3 (5.a3 g6 6.Nf3 Bg7 7.d4 a5 8.e5) 5...a5 6.a3 Na6 7.Ba6 Ra6 8.0-0; C) 4...e5= 5.Nf3 Be7 6.Be2 0-0 7.a3 a5 8.0-0) 4...e5 (4...d5 5.Nf3 Nbd7 6.d4 e6 7.a3 b5 8.Bd3) 5.d3 (5.Nf3 e4 6.Nd4 d5= 7.a3 Bd6 8.Be2) 5...g6 (5...d5 6.a3+= Bd6 7.Nf3 a5 8.b5) 6.a3 (6.Nf3 Bg7 7.Be2 0-0 8.0-0) 6...Bg7 7.Nf3 Bg4 (7...a5 8.b5) 8.Be2. philstar99 – novice1234, ChessWorld.net, 2009.

3.c4 Na6 4.b5 Nc7 5.e3 e6 6.Nf3 h6 (6...cb5 7.cb5 d5 8.Be2=) 7.Be2+= d5 8.cd5 Ncd5 9.bc6 bc6 10.0-0 Be7 11.d3 0-0 12.Nbd2 Nh7 (12...c5 13.Nb3+=) 13.e4 (13.Rc1 Bd7+–) 13...Nf4+= 14.Nc4 Ba6 15.Nce5 Ng6? (better 15...Bd6=) 16.Nc6+– Qd6 (16...Qe8 17.Rc1+–) 17.Ne7 (17.Qa4 Nf4 18.Bd1 A) 18...Bd3? 19.e5 Qc7 20.Ne7 (20.Qf4?! Qc6 21.Re1 Qa6=) 20...Qe7 21.Ba3+– (21.Qf4?! Bf1 22.Kf1 Rfd8+–); B) 18...Nd3+–) 17...Ne7 (17...Qe7 18.Rb1+–) 18.d4 (18.Qa4!? Rfc8+–) 18...Be2 19.Qe2 Ng6 20.Rfd1 f5 21.ef5 (21.Ne5 Ne5 22.de5 Qe7+–) 21...Nf4 (21...Rf5 22.Qe4 Qd5 23.Re1+–) 22.Qc2 (22.Qe4 ef5 23.Qe5 Qe5 24.de5 Rfd8+–) 22...ef5 (22...Rac8 23.Qe4 Rf5 24.Bc1+–) 23.Qc4 Kh8 (23...Qd5 24.Qd5 Nd5 25.Ba3+–) 24.d5 Rae8 (better 24...Ng5 25.Ng5 hg5+–) 25.Qd4?? (better 25.Qc6 Qg6 26.Qg6 Ng6 27.Nd4+–) 25...Ne2–+ 26.Kf1 (26.Kh1 Nd4 27.Bd4 Re2–+) 26...Nd4 27.Rd4 (27.Bd4 Nf6–+) 27...Qa6 28.Kg1 Re2 29.Bc3 Qa3 30.Bb4 (30.Rd3 Kg8 31.Rad1 Qa2–+) 30...Qb2 31.Rf1 (31.Rad1 Rc8 32.R4d2 Rc1 33.Re2 Rd1 (33...Qe2?! 34.Rc1 Nf6 35.d6-/+) 34.Re1 Re1 35.Be1 Qa2–+) 31...Ng5 32.Rf4 (32.Ng5 Qd4 33.Bf8 hg5 34.d6–+) 32...Nf3 33.gf3 Rf7 (33...Rf6 34.Bc5 Rg6 35.Kh1–+) 34.a3 (34.d6 Rc2 35.Rh4 Rd7–+) 34...Qf6 (better 34...Rf6 35.h3–+) 35.Kh1 (35.Rc4 Qg5 36.Kh1 Rf6–+) 35...g5 (better 35...a5!? 36.Bc5 Qe5 37.Be3–+) 36.Rc4 Qd8 (36...Qa6!? 37.Rc6 Qd3 38.Rh6 Rh7 39.Rh7 Kh7 40.Kg2 Qd5 41.Rc1–+) 37.d6 a5 38.Bc3 (38.Rfc1 Kh7 (38...Rf2?! 39.Rc8 Rf8 40.Bc3 Kg8 41.Rd8 Rd8 42.Rd1 Rf3 43.Ba5–+) 39.Bc5 Rf6–+) 38...Kh7 39.Rd4 g4 40.fg4 Qg5 (better 40...fg4 41.Rg4 Qd6–+) 41.f3?? (better 41.d7 Rf8 42.Ba5 fg4 43.d8Q Rd8 44.Bd8–+) 41...fg4 (41...Qh4 42.Rf2 Qf2 43.Ba5 Qh2) 42.Rg4 Qd5 (42...Qg4! 43.Rf2 Rf3 44.Bd4 Re1 45.Rf1 Ref1 46.Bg1 Qg1) 43.Rg8 (43.d7 Rc2 44.d8Q Qd8 45.Bd4–+) 43…Kg8 (43...Kg8 44.a4 Rf3 45.Rf3 Qf3 46.Kg1 Qg2) 0–1. valpa – MARYMARY, ChessWorld.net, 2010.

3.c4 b5 4.e3 bc4 5.Bc4 d5 6.Bd3 Ba6 (6...e6!? 7.Nf3 Bb4=+) 7.Ba6+= Na6 8.a3 e6 (8...Nc7 9.Qa4+=) 9.Nf3 Bd6 10.Qa4 Qc8 (10...Qb6 11.Bd4 Qb5 12.Qc2+=) 11.0-0 0-0 12.Bf6 gf6 13.Rc1 (13.Nc3 Rb8+–) 13...c5+= 14.Nc3 Qb7 (14...cb4? 15.Nd5 Qb7 16.Nf6 Kg7 17.Ne4+–) 15.bc5 Nc5 16.Qg4 Kh8 17.Rab1 Qe7 18.Nb5 f5?? (better 18...Rac8+=) 19.Qd4+– e5 20.Qd5 Ne4 21.d3 Nf6 (21...Rad8 22.Nd6 Rd6 23.Qe5 Qe5 24.Ne5 f6 25.de4 fe5 26.ef5 Rf7+–) 22.Qd6 (22.Qd6 Qd6 23.Nd6+–) 1–0. DEFFM – siml, freechess.org, 2018.

3.c4 b6 4.Nf3 Bb7 5.e3 e6 6.Be2 (6.Qb3 a5 7.ba5 Ra5=) 6...Be7 (6...Bb4!? 7.Nc3 0-0=+) 7.a3= 0-0 8.0-0 d5 9.d4 (9.Nc3 Nbd7=) 9...dc4= 10.Bc4 Nbd7 (10...a5 11.b5=) 11.Nc3+= Qc7 12.Rc1 (12.h3 a5 13.Qb3 ab4 14.ab4 Qd6=) 12...a6 13.Qb3 c5 14.bc5 (14.Be2 Rfc8=) 14...Bf3 15.cb6?? (better 15.gf3 bc5 16.Na4=) 15...Nb6 (15...Qb6 16.gf3 Qb3 17.Bb3-+) 16.Be6 fe6 (better 16...Bc6!? 17.d5 fe6 18.dc6 Qc6-+) 17.Qe6-/+ Kh8 18.Ne4 (better 18.gf3 Qb7 19.e4-/+) 18...Qd6?? (better 18...Qb7 19.gf3 Ne4 20.Qe4 Nd5-+) 19.Nd6+- (worse 19.Qd6 Bd6 20.Nd6 Bd5=+) 19...Bd6 (19...Nfd5 20.Nf7 Rf7 21.Qf7+-) 20.Qd6 Nbd5 (20...Bd5 21.Qb6 Rfb8+-) 21.gf3 Rad8 22.Qg3 (22.Qa6 Ra8 23.Qe2 Rfb8+-) 22...Nh5 23.Qg4 (better 23.Qh4 Nhf6+-) 23...g6 24.e4 Ndf6 25.d5 Kg8 26.Qe6 Kg7 27.Rc7 Kh6 28.Bf6 (28.Bc1 Nf4 29.Bf4 g5 30.Be5 Kg6 31.Qf5 Kh6 32.f4 Rg8 33.Qh3 Nh5 34.Rh7 Kh7 35.Qh5) 28...Nf6 29.Qh3 Nh5 30.Rb1 Rh8 31.Rbb7 Rdf8 32.Kg2 (32.Qe6 Rf3 33.Qe5 Rf4 34.Qh8 Kg5 35.Qe5 Kg4 36.Rh7 Rf6 37.Rh5 Kf3 38.Qc3 Kg4 39.Qg3 Kh5 40.Rh7) 32...Kg5 33.Qg4 Kh6 34.Rg7 (34.h4 Nf4 35.Kf1 Rf7 36.Qg5 Kg7 37.Rf7 Kg8 38.Qd8) 34...Rf4+- 35.Qg5 (35.Qd7 Nf6 36.Qc7 Nh5 37.h4 Rh4 38.Rh7 Rh7 39.Qh7 Kg5 40.Qe7 Kf4 41.Qh4 Ke5 42.Qg5 Kd4 43.d6 Kc3 44.Qc1 Kd4 45.Qb2 Kc4 46.Rc7 Kd3 47.Qc2 Kd4 48.Qc3) 35…Kg5= (35...Kg5 36.Rh7 Rhf8=). GM_HUSARZ (2015) - Rummstein (2020), Rated Bullet game, lichess.org, 2015.

3.c4 Qc7 4.Qa4 e5 5.d4 e4 6.Nc3 Na6 (6...e3 7.fe3 Ng4 8.Nf3=) 7.b5= Nb4 (7...cb5!? 8.cb5 Qb6=) 8.a3+– cb5 9.Nb5 (worse 9.cb5 Nbd5 10.Nd5 Nd5=) 9...Qc4 10.ab4 Bb4?? (better 10...e3+=) 11.Kd1+– 0-0 12.Rc1 (12.Na7 d6 13.Qa2 Qa2 14.Ra2 e3=+) 12...Qd5 13.Qb4 a5 14.Qa4 Ng4 (14...Ne8 15.Rc5 Qe6 16.Re5+–) 15.Nh3 Qf5 (15...Qh5 16.Ba3 d6 17.Nd6+–) 16.Ba3 Rd8 (16...d6 17.Nd6 Qh5 18.Rc7+–) 17.Be7 Re8 (17...d6 18.Nd6 Bd7 19.Qa2 Nf2 20.Kd2 e3 21.Ke3 Ng4 22.Kd2+–) 18.Nd6 Qd5 (18...Qe6 19.Ne8 Qe7+–) 19.Ne8 b5 20.Nc7 Qf5 21.Na8 ba4 22.Rc8 1–0. Adlai – Gestpa, internet, 2021.

3.c4 Ne4 4.d3 Nd6 (4...Nf6 5.Nf3=) 5.c5 Nb5 6.e3 e5 (better 6...a5=) 7.e4 (better 7.a4 Nc7 8.Be5+–) 7...d6=+ 8.cd6 Bd6 9.h3 (9.a3 a5 10.Nf3 Bg4-/+) 9...0-0 (9...Bb4 10.Nd2 f6 11.a3–+) 10.g4 (10.a3 a5 11.Nf3 ab4-/+) 10...h6 (10...Bb4 11.Nd2–+) 11.Bg2 (11.a3 a5 12.Nf3 ab4-/+) 11...Na6 (11...Bb4 12.Kf1–+) 12.Nf3 (12.a3 c5-/+) 12...Be6 (better 12...Bb4!? 13.Kf1 f6–+) 13.a3=+ c5 14.bc5 (14.Nc3 Nc3 15.Bc3 cb4 16.Be5 Be5 17.Ne5-/+) 14...Bc5 (14...Nc5!? 15.a4 Nd4 16.Nd4 ed4-/+) 15.0-0 (15.Be5 Nd4 16.Nbd2 Nc6=) 15...Rc8 (15...Bd4 16.Nd4 Nd4 17.Nd2=+) 16.Be5= f6 (16...Nd4 17.Nbd2 Nc6 18.Bf4=) 17.Bh2 (17.Bb2!?+=) 17...Bd4=+ 18.Nd4 Qd4 19.Nd2 Rc6 (19...Nc5!?=) 20.Nf3+= Qd7 21.e5 (better 21.d4 Nc3 22.Qc2+=) 21...fe5?? (better 21...Rc3+=) 22.Ne5+– (22.Be5?! Bd5+=) 22...Qc8 23.Bc6 bc6 24.Ng6 Rf6?? (24...Re8 25.Re1+–) 25.Nh4 (better 25.Ne7 Kh7 26.Nc8 Bc8 27.Be5+–) 25...Nc5 26.f4 (26.Rc1 Nb3 27.Be5 Rf7+–) 26...Bb3 (26...Qd7 27.Nf3+–) 27.Qf3 (27.Qd2 Qd8+–) 27...Bd5 (27...Qd8!?+–) 28.Qe3+– Nb3 29.Ra2 (29.Rae1 Re6 30.Qf2 N5d4+–) 29...Re6 (better 29...N3d4 30.Rb2 Re6+–) 30.Qg3 (better 30.Qf2+–) 30...N3d4= 31.f5?? (better 31.Qf2 Qe8 32.Ng2 Nf3 33.Kh1=) 31...Ba2–+ 32.fe6 (32.Qb8 Qb8 33.Bb8–+) 32...Ne2 33.Kg2 Ng3 34.Bg3 Qe6 35.Nf5 (35.a4 Qe2 36.Rf2 Bd5 37.Kh2 Qd1–+) 35...Bd5 (35...Qe2 36.Rf2 Bd5 37.Kh2 Qd3 38.Ne7 Kh7 39.Nd5 cd5 40.a4–+) 36.Kg1 (36.Kf2 Qf6 37.a4 Qb2 38.Ke3 Na3–+) 36...Qe2 37.Rf2 Qe1 (37...Qd3 38.Ne7 Kh7 39.Kh2–+) 38.Rf1 Qd2 39.Ne7 Kh7 40.Nd5 Na3 (better 40...cd5!? 41.Rf7 Qd3 42.Kg2–+) 41.Ne7 (41.Nf4 Nc2–+) 41...c5 (41...Qe3 42.Kg2 Qe7 43.Rf2–+) 42.d4 (42.Nf5 Nc2 43.Bf2 Qd3 44.Bc5 a5–+) 42...Qd4 (42...Qe3 43.Kh2 Qe7 44.Re1–+) 43.Bf2 (43.Kh2 Qd3 44.Rf7 Qe2 45.Kg1 Qe3 46.Bf2 Qh3–+) 43...Qe5 (43...Qd3 44.g5 hg5 45.Bc5 Qg3 46.Kh1–+) 44.Nc6 (44.Re1 Qc3 45.Re3 Qc1 46.Re1–+) 44...Qc7 45.Rc1 (45.Ra1 Nb5 46.Na5–+) 45...Qc6 46.Rc5 Qf3 47.Rh5 (47.Rc7 Nb5 48.Rc5 Nc3 49.Rc3 Qc3–+) 47...Nc2 48.Ba7 (48.Re5 Qh3 49.g5 Nd4 50.Bd4 Qg4 51.Kf1 Qd4–+) 48...Qg3 (48...Ne1 49.Rh6 gh6 50.Bd4 Qg2) 49.Kh1 (49.Kf1 g6 50.Bf2 Qd3 51.Kg2 gh5 52.gh5 Qe4 53.Kg3–+) 49...Ne1 50.g5 (50.Rh6 gh6 51.Bd4 Qg2) 50…Qg2 0–1. teufelhunden – mervynrothwell, gameknot.com, 2018.

3.d4 d5 4.Nf3 Bg4 5.Nbd2 e6 6.e3 Bb4-/+ 7.c3 Ba5 8.Be2 0-0 9.0-0 Nbd7 10.Qc2 Bf5 11.Bd3 Bd3 12.Qd3 c5 13.Ne5 Ne5–+ 14.Qe2?? cd4 15.cd4 Ng6 16.Nb3 Bc7 17.f4 Ne4 18.Rf3 f6 19.f5 Qd6 20.fg6 Qh2 21.Kf1 Qh10–1. willow27 – grimstad, ChessWorld.net, 2005.

3.d4 d6 4.e3= Na6 (4...Bf5 5.Nf3=) 5.a3 Nc7 (5...Bf5 6.Ne2=) 6.c4 (6.Bd3 a5=) 6...g6 (6...Bf5 7.Nf3=) 7.Nd2 (7.Nf3 Bf5+=) 7...Bf5 (7...Bg7 8.Ngf3+=) 8.Ngf3 (8.Be2 Bg7+=) 8...d5 (8...Bg7 9.Be2+=) 9.Rc1 (9.cd5 cd5 (9...Nfd5? 10.e4+–) 10.Nb3 Bg7=) 9...Bg7= 10.Be2 0-0 11.h4 (11.0-0 b5 12.cb5 cb5+=) 11...Qd7 (11...a5 12.h5=) 12.Ne5+= Qe8 (12...Qd8 13.g4 Be6 14.g5+=) 13.cd5 Ncd5 14.Bf3 Be6 (14...Nd7 15.Nec4+=) 15.Be2 (15.Nb3 Bf5+=) 15...Nd7 (15...Bf5 16.h5+=) 16.Nef3 (16.Nd7 Qd7 17.h5 a5 18.ba5 Ra5+=) 16...Bg4= 17.Ng5 (17.b5 cb5 18.Qb3 N7b6=) 17...Be2 18.Qe2 h6 (18...e5 19.Nge4=) 19.Ngf3 e5 20.Qd3 (20.de5 Ne5 21.Be5 Be5 22.Ne5 Qe5=) 20...ed4 (20...Rd8 21.h5 N5f6 A) 22.de5? Ne5 (22...Nh5 23.Qc3+=) 23.Ne5 Rd3 24.Nd3 Nh5–+; B) 22.Qc4 ed4 23.Bd4 Nh5 24.Bg7 Kg7 25.Qh4=) 21.Bd4 Nf4 (better is 21...Ne5 22.Ne5 Be5=) 22.Qe4 (better is 22.Qc4!? Bd4 23.Qd4=) 22...Qe4-/+ (22...Ng2 23.Kf1 Bd4 24.Nd4 Qe4 25.Ne4+/-) 23.Ne4 Nd3 24.Kd2 (24.Ke2 Nc1 25.Rc1 a5-/+) 24...Nc1 25.Rc1 Bd4 (25...a5 26.Nc5 Nc5 27.bc5-/+) 26.Nd4 (26.ed4 Nb6-/+) 26...f5 27.Nc5 (27.Nd6 Rab8-/+) 27...Nc5 28.Rc5 Rae8 (28...f4 29.Kd3-/+) 29.f3 (29.g3 Rf7-/+) 29...Rf7–+ 30.g3 (better is 30.h5 Kh7 31.g3-/+) 30...f4 (better is 30...Rfe7 31.Rc3 Rd8–+) 31.e4?? (better is 31.gf4 Rfe7 32.Rc3+=) 31...fg3 (better is 31...Rd8 32.Rc4 Rfd7 33.gf4 Rd4 34.Rd4 Rd4 35.Kc2–+) 32.Ke3 0–1. Kilpatrick,Robert – Dickson,Robert, corr SCCA, 1979.

3.d4 e6 4.c3 d5 (4...a5 5.ba5 Qa5 6.e3+=) 5.Nf3 Bd6 (5...a5 6.ba5 Qa5 7.Nbd2+=) 6.e3 a5 (6...b6 7.a4+=) 7.b5= Bd7 (7...Ne4 8.Nbd2=) 8.Ba3 Ba3 9.Na3 cb5 (9...0-0 10.c4=) 10.Nb5 0-0 11.Rb1 Qe7 (11...Ne4 12.Qc2=) 12.c4 (12.Nc7 Ra7=) 12...Bb5 (12...Ne4 13.Nc7 Ra7 14.Qc2+= (worse is 14.cd5 Nc3 15.Qb3 Nb1 16.Qb1 Rc8 17.de6 Rc7 18.ed7 Nd7+=)) 13.Rb5 Ne4 (13...Rc8 14.c5+=) 14.Rb2+= (worse is 14.cd5 Nc3 15.Qb3 Nb5 16.Bb5 ed5 17.Qd5 Qb4 18.Ke2 Nc6+=) 14...Nc6 15.Nd2 (15.Bd3 Rfc8 16.c5 Nb4+=) 15...Nd6 (15...Nd2 16.Qd2 Rfd8 17.cd5 Rd5 18.Bc4=) 16.c5+= Ne8 17.Nf3 Nf6 18.Bb5 (18.Qb3 Ra7+=) 18...Na7 (18...Rfc8 19.0-0+=) 19.Ba4 (19.Bd3 Nc6+=) 19...Rab8 (19...Qc7 20.0-0+=) 20.0-0 Nc6 21.Qb3 Exerts pressure on the backward pawn 21...Qc7 22.Qb6 Qc8 23.Rfb1 (23.Bc6 bc6 24.Qb8 Qb8 25.Rb8 Rb8+/-) 23...Nd7+= 24.Qb3 Qc7 25.Qc3 Rfc8 26.Bb5 f6 (26...h6 27.Nd2+/-) 27.a3 (27.Nd2 Kh8+/-) 27...Kh8 28.Qc2 Na7 (28...b6 29.Ba6 Rd8 30.cb6 Nb6 31.Rc1+/-) 29.Be2 (29.Bd3 b6+/-) 29...Nc6 30.Rb3 b6 (30...Nd8 31.Qb2+/-) 31.Ba6 (31.cb6 Qb7 32.Qd3 a4+/-) 31...Rd8 32.cb6 Nb6 (32...Rb6 33.Rb6 Nb6 34.Rc1+–) 33.Rc3 Nc4 34.Bc4 (34.Rc1 Rb2 35.Qa4 Ne7+–) 34...Rb1+/- 35.Qb1 dc4 36.Rc4 Rc8 37.Nd2 Kg8 (37...Qd7 38.Qb5+–) 38.Rc5 Qd8 (38...Kh8 39.Qb3 Qd7 40.Qa4+–) 39.Nc4 (39.Qb7 Rc7 40.Qb5 Qa8+–) 39...Ne7 40.h3 (40.Rc8 Qc8 41.Na5 Qa6 42.Qb8 Kf7+–) 40...Rc5 41.dc5 Nc6 (41...Ng6 42.Qb5+–) 42.Qb7 Qd5 (42...Ne7+–) 43.Qc8 Kf7 44.Nd6 1–0. Schueller,Rudolf (1865) – Steingraeber,Barbara (1770), DESC, 2003.

3.d4 g6 4.Nf3 Bg7 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.d4 c6).

3.e3 b5 4.a4 a5 (4...e6!?=) 5.ab5+/- cb5 6.Bb5 (6.Bc3 Ne4+/-) 6...Qb6 (6...Bb7 7.Nf3 ab4 8.Ra8 Ba8 9.0-0+=) 7.Be2 (better 7.c4!?+/-) 7...Qb4+= 8.Bc3 Qb6 9.Nf3 Nc6 10.0-0 Nd5 11.Bb2?? (11.d4 Bb7+=) 11...d6?? (better 11...Qb2 12.Na3 Qf6-+) 12.Ba3 Bg4 13.Nc3 (better 13.c4!? Nf6 14.Nc3+=) 13...Nc3= 14.dc3 g6 15.Nd4 Be2 16.Qe2 Bg7 17.h3 (17.Qc4!? Rc8 18.Rfb1=) 17...0-0 18.Qd3 Ne5 19.Qd2 Rac8 20.Bb2?? (better 20.Rfb1 Qc7 21.Bc1-/+) 20...Nc4-+ 21.Qc1 (21.Qd3 Nb2 (21...Qb2?! 22.Rfb1=+) 22.Rfb1 e5-+) 21...Qb2 (21...Nb2 22.Rb1 Rb8 23.Ne2-+) 22.Qd1 (22.Qb2 Nb2 23.Ra5 Rc3-+) 22...Qc3 23.Qe1 (23.Qd3 Nd2 24.Rfe1 e5 25.Qc3 Rc3-+) 23...Bd4 24.ed4 Qd4 (better 24...Nd2!? 25.Ra2-+) 25.Qe7 Rfe8 (25...Nd2 26.Rfc1-+) 26.Qb7 (26.Qd7 Qc3-+) 26...Rb8 (26...Nd2 27.c3 Qc3 28.Rfd1-+) 27.Qa6 (27.Qf3 Rb2-+) 27...Re5 28.Rfd1 (28.c3 Qe4 29.Qa7 Ra8-+) 28...Qe4 29.Rd3 (29.Qa7 Rb2-+) 29...Rbe8 (better 29...Ra8 30.f3 Ra6 31.fe4 Re4 32.Ra4-+) 30.Ra4 (30.Qa7 Qf4 31.g3 Qf5-+) 30...d5 (better 30...Qf4 31.g4 Re1 32.Kg2-+) 31.Ra1 Qf4 32.Rf3 (32.Rdd1-+) 32...Re1 33.Re1 Re1 0-1. brucepeng (2000) - hamidhbb (2000), lichess.org, 2021.

3.e3 Qc7 4.Nf3 Ng4 5.h3 Nf6 6.c4 Qb6 7.a3 e6 8.Nc3 Nh5 (8...d5 9.c5 Qc7 10.Be2=) 9.Nd4 (better is 9.g4 Nf6 10.g5+/-) 9...g6?? (9...Nf6!?+=) 10.Nb3?? (10.Na4 Qd8 11.Nc6 dc6 12.Bh8 Be7+–) 10...Qc7? (10...e5 11.d4 d6 12.c5 dc5 13.bc5+/-) 11.Ne4?? (better is 11.Nb5 cb5 12.Bh8 bc4 13.Bc4+–) 11...Rg8+/- 12.Be2 Bg7? (better is 12...d5!? 13.cd5 ed5+/-) 13.Bg7+– Ng7 14.0-0 (14.Nf6!? Kf8 15.Ng8 Kg8+–) 14...Qe5 15.Bf3 f5 (better is 15...Nf5+–) 16.d4 Qc7 17.Nf6 Kf7 18.Ng8 (18.Nh7?! Qd8+=) 18...Kg8 19.Qc2 Nh5 (19...d6 20.c5+–) 20.Bh5 gh5 21.Rfc1 h4 22.d5! cd5 (22...cd5 23.cd5 Combination; 22...ed5 23.Qf5 Deflection) 23.cd5 Qe5 (23...Qc2 24.Rc2 Nc6 25.dc6 bc6+–) 24.Qc8 Kg7 25.de6 (better is 25.Rd1 a5 26.Qb7+–) 25...de6 (25...Qe6 26.Nd4 Qd5 27.Rc5+–) 26.Nd4 (26.Rc7 Qc7 27.Qc7 Kh6 28.Qb7 Nd7 29.Qa8 Nf6+–) 26...f4 27.Ne6 (better is 27.Rc7 Qc7 28.Ne6 Kh6 29.Nc7 Nc6 30.Qa8 Kg7+–) 27...Kh6 28.Qf8 Kh5 29.Nf4 Kg5 30.Rc5 Qc5 31.Qc5 1–0. lican – baywach, kurnik, 2012.

3.e3 d6 (--> 1.b4 c6 2.Bb2 d6 3.e3 Nf6).

3.Nf3 Qc7 4.g3 (4.a3 d6=) 4...d6 (4...d5 5.Be5 Qb6 6.a3=+) 5.Bg2= Bg4 6.0-0 e5 7.d3 (7.c4 Nbd7=) 7...h6 (7...Be7 8.c4=) 8.Nbd2 Bd7 (8...Be7 9.c4=) 9.c4 g5 10.e4 (10.a3 a5+=) 10...Bg7 (10...g4 11.Ne1=) 11.d4 (better 11.c5 Be6 12.Nc4 Ne4 13.Re1 Bc4 14.dc4+–) 11...0-0? (better 11...g4!? 12.Nh4 ed4 13.Bd4 c5 14.bc5 dc5+=) 12.de5+– Ne8 (12...de5 13.Be5 Qd8 14.Bc3+–) 13.ed6 Nd6 14.Bg7 Kg7 15.e5 (15.c5 Nb5+–) 15...Nc8 16.Ne4 (16.h3 a5 17.a3 g4 18.hg4 Bg4+–) 16...Ne7 (16...g4!? 17.Nh4 Qe5+–) 17.Qd4 (17.Nc5 Ng6 18.Qd6 Qd6 19.ed6 g4+–) 17...Be6 18.Nf6 (18.Nd6 Nf5 19.Qc3 g4+–) 18...Nd7 19.Rad1 Kh8 (19...Rfd8 20.Nd7 Qd7 21.Qd7 Rd7 22.Rd7 Bd7 23.Nd4+–) 20.Nd7 Rfd8 21.Qc3 Rd7 22.Rd7 (22.Rd6 Kg8 23.Rd7 Qd7+–) 22...Qd7+– 23.Nd4 b5? (better 23...Rd8 24.Ne6 Qe6+–) 24.cb5+– (24.Ne6?! Qe6 25.cb5 Rc8 26.bc6 Nc6+–) 24...cb5 (24...Rd8 25.Ne6 fe6 26.bc6 Qc7+–) 25.Ba8 Ba2 (25...g4 26.f3 Kg8 27.Ne6 Qe6 28.Qc5+–) 26.e6 fe6 (26...Qc8 27.ef7 Qc3 28.f8Q Ng8 29.Nb5 Qf6 30.Qf6 Nf6+–) 27.Ne6 Kg8 (27...Qd4 28.Qd4 Kh7 29.Qg7) 28.Qg7 1–0. tsodikovich (1845) – psilure78, gameknot.com, 2018.

3.Nf3 e5 4.a3 e4 5.Ng1 a5 6.c3 d5 7.e3 Bd6 8.d4 0-0 9.Nd2 ab4 10.ab4 Ra1 11.Ba1 Ng4 12.Be2 Qg5 13.g3 b6 14.Nh3 Qg6 15.Nf4 Bf4 16.ef4 e3 17.fe3 Ne3 18.Qa4 Re8 19.Qa2 Bg4 0–1. Bonetti,Shane – khmcrafty (2635), ICC, 2002.

3.Nf3 h6 4.e4 (4.e3 d5=) 4...d6 (4...Ne4!? 5.a3 d5=+) 5.e5 de5 6.Be5 Nbd7 7.Bb2 Nb6 (7...e5 8.b5 e4 9.Qe2=+) 8.a4 Bg4 9.Be2 e6 10.a5 (10.b5 Bc5=) 10...Bf3 11.Bf3 Nc4 (11...Nbd5!?=) 12.Bc3+= Nd5 13.d3?? (13.Qe2 Qh4 14.g3 Nc3 15.dc3+= (worse 15.gh4 Ne2 16.Be2 Nd6-/+)) 13...Nc3–+ 14.Qc1 (14.Nc3 Bb4 15.0-0 Bc3 16.dc4 Ba1 17.Qa1 0-0–+) 14...Nb1 (better 14...Bb4!? 15.0-0 Na5 16.Qf4–+) 15.Qb1 (15.Rb1 Ne5 16.Be2 Qd4–+) 15...Ne5 16.Be2 Bd6 (better 16...Qd4!? 17.0-0 Bb4 18.Ra4–+) 17.0-0 0-0 18.c4 (18.d4 Ng6 19.c3 e5–+) 18...Qe7 (18...Ng6!? 19.Ra2–+) 19.c5 Bc7 20.f4 (20.d4 Ng6 21.a6 b5–+) 20...Nd7 21.Qb2 Nf6 22.Rae1 (22.g3 e5 23.a6 ef4 24.ab7 Qe3 25.Kg2 Rae8–+) 22...Nd5 23.g3 Rad8 (better 23...b6!? 24.f5 ba5 25.fe6 fe6 26.b5 Qc5 27.d4–+) 24.Bf3 Qf6 25.Qd2 (25.Qf6 gf6 26.Rb1–+) 25...Qd4 26.Kg2 Qb4 (26...Nb4?! 27.Re4 Qc5 28.Qb4–+) 27.Qe2 (27.Qf2 Ba5 28.Rb1 Qc3 29.Rb7 Bb4–+) 27...Ba5 28.Rb1 (28.Bd5 Rd5 29.Rb1 Qc5 30.Rb7 Rfd8–+) 28...Qd2 (better 28...Qc5 29.Rfc1 Qe7 30.Bd5 Rd5 31.Rb3–+) 29.Rfd1 (29.Qd2 Bd2 30.Bd5 Rd5 31.Rb7–+) 29...Qe2 30.Be2 b6 (30...Ne3 31.Kh3 Nd1 32.Rd1–+) 31.Kh3 (31.Rdc1 Bd2 32.Rh1 b5–+) 31...b5 (better 31...Nc3!? 32.cb6 ab6 33.Re1 Nb1 34.Rb1–+) 32.Ra1 Bb4 33.Ra7 Bc5 34.Ra6 Nb4 35.Raa1 Rd4 36.Rac1 Bb6 37.Bf3 (37.Rd2 g5 38.fg5 hg5–+) 37...c5 (37...Nd3 38.Rc6 Nf2 39.Kg2 Nd1 40.Rb6 Ne3 41.Kf2–+) 38.Be4 (38.Rc3 f5–+) 38...Rfd8 (38...f5 39.Bf3 Nd3 40.Rc2–+) 39.Ra1 (39.Rb1 f5 40.Bf3 Nd3 41.Rb5 Nf2 42.Kh4 Nd1 43.Rb6 Kf7–+) 39...f5 40.Bf3 Nd3 41.Ra6 (41.Kg2 c4–+) 41...Nf2 42.Kg2 (42.Kh4 Nd1 43.Rb6 b4 44.Re6 b3–+) 42...Nd1 43.Rb6 Rd2 44.Kh3 Ne3 (better 44...Rf2 45.Re6 Rdd2 46.Re8 Kh7–+) 45.Rb5 (45.Re6 R8d3 46.Re8 Kh7–+) 45...c4 (better 45...Rf2 46.Rb2 Rb2 47.Bb7 Rdd2 48.Bg2 Rg2 49.g4 fg4 50.Kh4 Rh2 51.Kg3 Rh3) 46.Re5 Nd5 47.Re6 c3 48.Re5 (48.Rc6 c2 49.Bg2 Nf4 50.gf4 R8d3 51.Kh4 Rg2 52.Rc8 Kh7 53.Rh8 Kh8 54.h3 c1Q 55.Kh5 Rh3) 48...c2 49.Rf5 c1Q 50.g4 (50.Rd5 Qf1 51.Bg2 Qg2 52.Kh4 Qh2 53.Kg4 R8d5 54.f5 R5d4 55.Kf3 Qe2) 50...Qf1 51.Kg3 Qf2 52.Kh3 Qh2 0–1. alessandrocarvalhaes (1995) – wfgates (1985), lichess.org, 2021.

3.f4 Nd5 4.e3 Nb4 5.Nf3 +=.

3.g3 Na6 4.a3 Nc7 5.Bg2 g6 6.e3 Bg7 7.d4 0-0 8.Ne2 d5 9.0-0 Rb8 10.Nd2 a6 11.c4 Bf5 12.cd5 cd5 (12...Nfd5? 13.e4+–; 12...Ncd5? 13.e4+–) 13.Nb3 b6 14.Rc1 Nb5 15.Nc3 Nd6 (better 15...Nc3 16.Rc3 Rc8=) 16.Nd5+– Nd5 17.Bd5 Bh3 18.Bg2 (18.Re1!?+–) 18...Bg2 19.Kg2 Ne4 (19...Nc4 20.Qe2 (worse 20.Rc4 Qd5 21.Kg1 Qc4-/+) 20...Na3 21.Qa6+– (worse 21.Ba3 Qd5 22.Qf3 Qb3=)) 20.Qf3 Ng5 21.Qg4?? (better 21.Qc6+–) 21...Qd5–+ 22.f3 Nf3?? (better 22...Qb3 23.Rf2 Qe3–+) 23.Qf3+= (worse 23.Rf3 Qb3 24.Rf2 Qe3-/+) 23...Qb3 24.Rb1 (24.Rf2 Rbc8+=) 24...Qe6 (24...Rbc8!? 25.Rf2 Rc2=+) 25.d5+= Qd6 26.Bg7 Kg7 27.e4 e5 (27...f5!?+=) 28.Rbc1+– f5 29.Rc6 Qd8 30.ef5 Rf5 31.Qg4?? (better 31.Qe4 Qg5 32.Rf5 Qf5 33.Qf5 gf5 34.Kf3+–) 31...Rf1 (better 31...Qd5 32.Kh3 Rf1–+ (32...Qc6?! 33.Rf5 Re8 34.Rf2–+)) 32.Kf1-/+ Qf8?? (better 32...Qd5 33.Rc7 Kh8-/+) 33.Kg2 Qf5 34.Qh4 (better 34.Qf5 gf5 35.Kf3+–) 34...Qe4?? (34...Rf8 35.Rc7 Rf7 36.Rf7 Qf7 37.Qe4=) 35.Kh3 (35.Qe4 Rh8 36.Qe5 Kh6 37.Qf4 Kg7 38.Rc7 Kg8 39.Qf7) 35...Qh4 (35...Qf5 36.Qg4 Qf1 37.Kh4=) 36.gh4 (36.Kh4 e4+–) 36...b5 37.Ra6 Rd8 38.d6 e4 (38...Kf7 39.Kg4+=) 39.Ra7 (39.Kg4!? Kf6 40.Kf4+–) 39...Kf6+= 40.Re7 (40.d7 Ke6 41.Kg4 Rf8 42.d8N Rd8 43.Rh7 Rf8=) 40...Rd6= 41.Rh7 e3 42.Rb7?? (better 42.Kg2=) 42...e2 43.Rb5 (43.Rb8 Rd3 44.Kg2 e1Q 45.Rb6 Kf5 46.Re6 Rd2 47.Kh3 Qf1 48.Kg3 Qg2) 43...e1Q 44.Rc5 (44.Rd5 Qe3 45.Kg2 Rd5 46.h5 Rd2 47.Kf1 Qf2) 44...Qe3 45.Kg2 Rd2 46.Kf1 Qe2 (46...Qf2) 47.Kg1 Qg2 (47...Qd1) 0–1. bazilishek (1625) – Lomov15 (1655), lichess.org, 2020.

3.g4 d5 4.g5 (better 4.h3=+) 4...Bd7?? (better 4...Ne4-/+) 5.gf6+– ef6 6.c4! g5? (6...dc4 7.e3 Decoy) 7.Bh3 (7.cd5!? cd5 8.a3 a5+–) 7...Bh3 (7...g4 8.Bg2 dc4 9.a3+–) 8.Nh3+– Bg7 (8...g4 9.Nf4 dc4 10.Qc2 Bb4 11.Nh5+–) 9.Qa4 (9.Ng5 fg5 10.Bg7 Rg8+–) 9...Qd7 (9...dc4 10.Ng5! fg5 11.Bg7 Rg8+–) 10.cd5?? (better 10.Ng5 fg5 11.Bg7+–) 10...Qh3= 11.dc6 bc6 (11...Nc6 12.b5 Ne5=) 12.Kd1 (12.Nc3 f5+=) 12...0-0 (12...Qg2!? 13.Re1 Qh2=+) 13.Nc3= Qg2 14.Kc2 Qf2 15.h4 gh4 (better 15...Rd8!?=) 16.Raf1+= Qg3 (16...Qd4 17.e3 Qd7 18.Rh4+–) 17.Rhg1 Qh2 (17...Qe5 18.Kd1+=) 18.Ne4 (better 18.b5!? h5 19.Ne4+– (worse 19.bc6 Kh8+–)) 18...Qe2+= 19.Nf6 (19.Nd6 Nd7 20.Nf5 Kh8+=) 19...Kh8= 20.Nh5?? (20.Qa5 Qc4 21.Kd1+–) 20...Qh5 (better 20...Qe4 21.Kc1 Bb2 22.Kb2 Qe5 23.Kb1 Qh5–+) 21.Bg7+– (21.Rg7?! f6 22.Ra7 Ra7 23.Qa7 Qg6 24.Kc1 h3+–) 21...Kg8 22.Bf6 Qg6 23.Rg6 hg6 24.Bg5 (24.b5 a6 25.Qh4 ab5 26.Qh8) 24...Rc8 (24...Nd7 25.Kd1 Ne5 26.Bh4+–) 25.Qb3 Rc7 26.Bf4 (26.Re1 Na6 27.Rh1 Rb7 28.Bh4 Rb5+–) 26...Rd7 (26...Re7 27.Rg1 Kg7 28.Qc3 f6 29.Qd3+–) 27.Qh3 Na6 (27...a5 28.Bb8 f5 29.Qh4 Rb8+–) 28.Qd7 Nb4 29.Kb3 Nd5 30.Bd6 Rb8 (30...f6 31.Qc6 Nb6 32.Rf6 Nd7 33.Qd7 Rb8 34.Bb8 g5 35.Rg6 Kf8 36.Bd6) 31.Kc2 (31.Bb8 Kg7 32.Rf7 Kh6 33.Qg4 g5 34.Qe6 Nf6 35.Rf6 Kg7 36.Rf7 Kh8 37.Qe8) 31...Kh7 (31...f6 32.Bb8 Nb4 33.Kd1 Nd3 34.Rf6 Nb2 35.Kc2 Nc4 36.Qe8 Kg7 37.Rg6 Kh7 38.Qg8) 32.Qf7 Kh6 33.Rg1 Rg8 (33...Nf4 34.Bf4 g5 35.Bg5) 34.Qg8 (34.Bf8 Rf8 35.Qg6) 34...Kh5 (34...Ne3 35.de3 g5 36.Qg5 Kh7 37.Qh4) 35.Qg6 1–0. Agiant (1630) – maple1 (1670), lichess.org, 2020.

3.h3 e6 4.a3 d5 5.Nf3 g6 (5...a5 6.ba5 Ra5 7.e3=+) 6.g4 Bg7 7.g5 Nh5 8.c3 (8.Bg7 Ng7 9.d4 h6 10.gh6 Rh6=) 8...0-0 9.e3 e5 10.Rg1 e4 11.Nd4 Nd7 12.Be2 Ne5 13.Bh5? (better 13.f4!? Nd3 14.Bd3 ed3 15.Qf3=+) 13...gh5 (better 13...Nd3 14.Ke2 Nb2–+) 14.Qh5? (better 14.Ra2–+) 14...Nd3 15.Kd1 Nb2 16.Kc2 Nd3 17.f4 ef3 18.Kd3 (18.Nf3 Bf5 Combination; 18.Qf3 Ne5 Decoy) 18...Bf5?? (18...Bd4 19.Kd4 Bf5 20.Qf3 Bg6–+) 19.Nf5+– Qe8 20.Qf3 f6 (20...a5 21.Ng7 Kg7 22.Qf6 Kg8 23.Rg4+–) 21.Ng7 (better 21.gf6!? Rf6 22.Ng7 Qe4 23.Qe4 de4 24.Ke2 Kf7+–) 21...Qg6 (21...Kg7 22.gf6 Kh8 23.Qf5+–) 22.Nf5 fg5 23.Rf1 h6 24.Ke2 Rfe8 25.Ng3 (25.Kd1!? Kh7+–) 25...Rf8 26.Qg4 Rfe8 (26...Rf1 27.Kf1 Rf8 28.Ke2+–) 27.Qf5 Qd6 (27...Qe6 28.Qe6 Re6 29.d3+–) 28.Nh5 (28.Qf7 Kh8 29.Nf5 Qf8 30.Qb7 Qf6+–) 28...Rf8 (28...Re7 29.Nf6 Kh8 30.h4+–) 29.Nf6 Kg7 (29...Rf6 30.Qf6 Qf6 31.Rf6 Kg7+–) 30.Qh7 1–0. beatmeeasy (1975) – avdiu (1950), lichess.org, 2020.

3.h4 g6 4.Nf3 Bg7 5.g4 d5 6.g5 Nh5 7.Bg7 Ng7 8.Bh3 Bh3 9.Rh3 Qd6 10.c3 Nh5 11.e3 Nd7 12.d4 a5 13.Qb3 ab4 14.cb4 0-0 15.Nbd2 Ra7 16.a3 Rfa8 17.Nb1 b6 18.Nc3 Qe6 19.Rh2 Qg4 20.Ke2 e5 21.Rg1 Qf5 22.a4 e4 (22...Re8 23.Qd1-/+) 23.Nd2=+ Qe6 (23...Rc8=+) 24.f3 (better 24.b5!?=) 24...ef3-/+ 25.Nf3 Re8 26.Nd1 Rea8 (26...Qe4 27.Nb2-/+) 27.Nc3=+ Ng7 28.Rg3?? (better 28.Re1-/+) 28...Nf5–+ 29.Rgh3 (29.Kf2 Qe3 (29...Ng3?! 30.Kg3 Qe3 31.Re2–+) 30.Kg2 Ra4 31.Qa4 Ra4 32.Na4 Qc1 33.Nb6 Nb6–+) 29...Qe3 30.Kf1 Qc1 (30...Ra4 31.Qa4 Qd3 32.Ke1 Ra4 33.Na4 Qb1 34.Kf2 Qc2 35.Kg1 Qa4 36.Rd2–+) 31.Ne1?? (31.Kf2 Re8 32.h5 Qe3 33.Kg2 Re4 34.hg6 fg6–+) 31...Nd4 (better 31...Ne3 32.Re3 Qe3 33.Qb2 Qd4 34.Nf3 Qd3 35.Kf2–+) 32.Qa2 Nf5 33.b5 (33.Qd2 Qa1 34.h5 d4–+) 33...cb5 34.Qd5 Qf4 35.Rf2 Qc7 (better 35...Qg4 36.Qg2 Qc4 37.Kg1 ba4–+) 36.Rf5 (better 36.Nb5!? Qb7 37.Qb7 Rb7 38.Rf4-/+) 36...gf5–+ 37.Nb5 Qe5 38.Qe5 Ne5 39.Na7 Ra7 40.Ra3 Nc4 41.Ra2 b5! 42.Nf3 (42.ab5 Ne3 Double attack (42...Ra2 Pinning; 42...Ra2 Deflection; 42...Ra5 Decoy)) 42...Ra4 43.Re2 Ra1 44.Kg2 b4 45.Nd4 Rb1?? (45...h6 46.Re8 Kh7 47.Rb8 hg5 48.hg5–+) 46.Nf5?? (better 46.Re8 Kg7 47.h5+=) 46...Rb2-/+ 47.Rb2 Nb2 48.Nd4 Nd3 49.Nb3 (49.Kf3!?-/+) 49...Kg7–+ 50.Kf3 Kg6 51.Ke4 (51.Kg3–+) 51...Nf2 52.Kf3 Nd3 (52...Kh5 53.Kf2 Kh4 54.Ke3 Kg5 55.Kd4–+) 53.Ke3?? (better 53.Ke4=) 53...Nb2 (53...Ne1 54.Kf2 Kh5 55.Ke1 Kh4 56.Nc1–+) 54.Kd4 (54.Nd2–+) 54...f6 (better 54...Kh5–+) 55.gf6-/+ Kf6 56.Kc5 Kg6 57.Kb4 1–0. beatmeeasy (2030) – Frane12 (2035), lichess.org, 2021.

3.a3 d5

4.d4 Bf5 5.e3 Ne4 6.c4 dc4 7.Bc4 Nf2?? (Better is 7...a5=) 8.Kf2+– Bb1 9.Rb1 Qd6 10.Qf3 Qf6 11.Qf6 ef6 12.Ne2 g6 13.Rhf1 Bh6 14.d5 0-0 15.dc6 Nc6 16.Bf6 Rae8 17.Rb3 Ne5 18.Be5 Re5 19.Nf4 Bf4 20.ef4 Re4 21.Bd5 Rf4 22.Kg1 Rf1 23.Kf1 Rd8 24.Bb7 Rd1 25.Ke2 Rg1 26.b5 Kg7 27.a4 Rc1 28.a5 Rc2 29.Kf3 Rc7 30.Bd5 f5 31.b6 ab6 32.ab6 Rc8 33.b7 Rb8 34.Rc3 g5 35.Rc8 g4 36.Kf4 Rb7 37.Bb7 h5 38.Kf5 Kf7 39.Rc7 1–0. VarmEstinguisher – puladecal, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.e3 Bf5 5.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Bf5 3.e3 Nf6 4.Nf3 c6 5.a3).

3.a3 d6

4.d4 Bf5 5.e3 e6 6.c4 d5 (6...a5 7.f3=) 7.Nf3 Bd6 (7...dc4 8.Bc4 b5 9.Bb3=) 8.Nbd2 =. Bjazevic,Pavao (2245) – Walker,John T (1940), WSTT/06/Semifinal, 2008.

4.e3 e5 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Nf6 3.a3 d6 4.e3 c6).

4.Nf3 e5 5.e3 Be7 6.Be2 a5 (6...0-0 7.0-0=) 7.0-0 =. Haznedaroglu,Kivanc (2290) – Walker,John T (1940), WSTT/06/Semifinal, 2008.

4.Bf6 ef6 5.e3 d5 =.

4.g3 Nbd7 5.Bg2 g6 6.e3 Bg7 7.Ne2 0-0 8.0-0 Qc7 9.d3 b6 10.c4 Bb7 11.Nd2 e5 12.a4 d5 13.cd5 cd5 14.b5 Qd6 15.Ba3 Nc5 16.d4 ed4 17.ed4 Rad8 18.dc5 bc5 19.Nf3 Rfe8 20.Rc1 Ne4 21.Nf4 d4 22.Nd2 Rc8 23.Nc4 Qd7 24.Be4 Re4 25.b6 g5 26.Nh5 Qh3 27.Ng7 Re1 28.Qh5 Qf1 0–1. rryy44 – serbhappy43, kurnik, 2013.

3.a3 e6

(--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.a3 c6).

4.e3 d5 5.Nf3 (--> 1.b4 c6 2.Bb2 d5 3.e3 Nf6 4.Nf3 e6 5.a3).

3.a4 Na6

4.b5 cb5 5.ab5 Nc7 6.c4 d5 7.e3 dc4 8.Bc4 Be6 9.Qb3 Nfd5 10.Nf3 Nb6 11.Be6 Ne6 12.h3 Qd7 13.0-0 Rc8 14.Nc3 Nc5 15.Qd1 Qe6 16.d4 Ne4 17.Ne4 Qe4 18.Ng5 Qg6 19.f4 Qf5 20.Rc1 Qb5 21.Rc8 Nc8 22.Qc2 Qc6 23.Qc6 bc6 24.Rc1 Kd7 25.Nf7 Rg8 26.Ne5 Kd6 27.Rc6 Kd5 28.Rc8 Ke4 29.Nc4 Kd3 30.Ba3 a5 31.Ne5 Ke3 32.Be7 Kf4 33.Rf8 Rf8 34.Bf8 g6 35.Bc5 Ke4 36.Kf2 a4 37.Nc4 Kd3 38.Ne5 Kc3 39.Ng4 Kb3 40.Nf6 h5 41.d5 a3 42.Ba3 Ka3 43.d6 Kb4 44.d7 Kc5 45.d8Q Kc6 46.Qd7 Kc5 47.Qd5 Kb4 48.Nh7 Kc3 49.Qc6 Kd4 50.Qg6 h4 51.Qg4 Ke5 52.Qh4 Kf5 53.g4 Kg6 54.Qh5 Kg7 55.Ng5 Kg8 56.Qh7 Kf8 57.Ne6 Ke8 58.g5 ½–½. aleksandras19 – tyk, kurnik, 2014.

4.b5 cb5 5.ab5 Nc7 6.e3 d6 7.Qf3 Qd7 8.c4 e5 9.Qh3 Qh3 10.gh3 Be7 11.Bg2 0-0 12.Nc3 a6 13.b6 Nce8 14.Nge2 Bd8 15.Ne4 Ne4 16.Be4 Bb6 17.h4 Nf6 18.f3 Ne4 19.fe4 Bg4 20.Nc3 Rac8 21.Nd5 Bd8 22.d3 Be6 23.Ba3 Bd5 24.cd5 Be7 25.Kd2 Rfd8 26.Rhc1 Rc1 27.Rc1 Bh4 28.Rc7 Bf2 29.Rb7 Bg1 30.h3 Bh2 31.Ra7 Rb8 32.Ra6 Rb1 33.Ra8 1–0. kirpicz – oanamariaa, kurnik, 2014.

3.b5 Qb6

4.a4 a6 5.Bf6 (5.e3 d6=) 5...ef6 6.bc6 Nc6 7.e3 Bd6 8.Nf3 0-0 9.c4 Ne5 10.Ne5 Be5 (10...fe5 11.Nc3=) 11.Ra2 (better 11.d4 Bc7 12.Bd3+=) 11...d6 (11...Re8 12.Be2=) 12.Be2 (12.d4 Bd4 13.ed4 Bf5+-) 12...Be6? (12...d5 13.f4 Bd6 14.cd5+=) 13.0-0 (13.d4 d5 14.de5 fe5+/-) 13...Qc5? (13...f5 14.d4 Bf6 15.Nd2+=) 14.Rc2?? (14.d4!? Qc7+-) 14...Rac8? (14...Bf5!?+=) 15.d3 (15.d4 Qb4+-) 15...Qc6 (15...Bf5 16.Ra2 d5 17.d4 Bh2 18.Kh2 Qd6 19.Kg1 dc4 20.Nc3+/-) 16.d4 Bh2 (16...Qa4!? 17.de5 de5+/-) 17.Kh2+- Qa4 18.Nd2 Qd7 (18...b5 19.Rc1 Qd1 20.Rfd1+- (20.Bd1?! bc4 21.e4 d5+=)) 19.Bf3 (19.Bd3 Bf5 20.e4 Be6+-) 19...d5 20.c5 Qc7 21.Kg1 Bf5 (better 21...b5+-) 22.Rb2 (22.Bd5?! Bc2 23.Qc2 b6+-) 22...a5 (22...Be6 23.Qb3 Rb8 24.Bd5 Bd5 25.Qd5+-) 23.Qb3 Rb8 24.Qd5 Be6 (24...Bc8 25.Ra1+-) 25.Qe4 (25.Rb7 Qc8 26.Rb8 Qb8+-) 25...a4 (25...b6 26.d5 Bc8 27.c6+-) 26.Rb7 Rb7 (26...Qa5 27.Rd1 a3 28.Rb8 Rb8 29.d5+-) 27.Qb7 Qd8 (27...Qa5 28.Rd1+-) 28.Ra1 Bd7 (28...Qa5 29.Qb2+-) 29.c6 Bc8 30.Qb5 Qc7 31.Ra4 h5 (31...h6 32.d5 Qe5 33.Ra8+-) 32.Rc4 (32.Qh5 g6 33.Qh6 f5+-) 32...Be6 33.d5 Rb8 (33...Bg4+-) 34.Ne4 (better 34.Qb8! Qb8 35.c7+-) 34...Rb5-+ 35.de6?? (35.Nc3 Ra5 36.de6 fe6-+) 35...fe6 (35...Rb1 36.Rc1 Rc1 37.Bd1 Rd1) 36.g3-+ Rb1 (better 36...Kf8!?-+) 37.Kg2-/+ Qe5?? (better 37...Rb6!?-/+) 38.Nf6 gf6 (38...Qf6 39.c7 Passed pawn; 38...gf6 39.c7 Passed pawn) 39.c7 Qb2?? (better 39...Rb8! 40.cb8R Qb8 41.Bh5 f5=) 40.c8Q Kg7 41.Qe6 (41.Rc7 Kg6 42.Qe8 Kh6 43.Qh5) 41...Qd2 42.Rc7 Kg6 43.Be4 (43.Be4 Kg5 44.Qg8 Kh6 45.Qg7) 1-0. Jimito100 (1935) - Zamopolis (1990), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

4.a4 cb5 5.ab5 a6 6.e3+= g6 (6...d6 7.Bf6 ef6 8.Nc3+=) 7.Nf3 (7.Nc3 Rg8+=) 7...Bg7= 8.c4 0-0 9.Nc3 Ne4 (9...d6 10.d4+=) 10.Qb1 (better 10.Nd5!? Qd8 11.Bg7 Kg7 12.b6+/-) 10...Nc3= 11.Bc3 Bc3 12.dc3 d6 13.Be2 Bg4 (13...Bf5 14.e4 Bg4 15.e5=) 14.0-0 (14.Qe4 Bf3 15.Bf3 Ra7 16.Qe7 ab5 17.Ra7 Qa7+/-) 14...Qc5 (14...Bf5 15.e4 Bg4 16.e5=) 15.Qb3 (better 15.Qe4 Be6 16.Nd4+-) 15...Nd7=+ 16.Nd4 (16.h3!? Bf5 17.Rfd1=) 16...Be2-/+ 17.Ne2 ab5 (better 17...Nb6!?-/+) 18.cb5= Ra1 (18...d5 19.Ng3=) 19.Ra1 Ne5 20.Rc1 (20.Ra2 Rc8=) 20...Nd3 21.Rc2 e5 (better 21...Ra8 22.Qb1 Qc4-/+) 22.e4?? (better 22.Nc1 Nc1 23.Rc1=) 22...Qf2-+ 23.Kh1 Ne1 24.Ng1 Nc2 25.h3 (25.Qc4-+) 25...Ne1 26.Qd1 (26.Qb2 Qb2 27.Ne2 Qe2 28.g3 Qg2) 26…Qg2 0-1. Jimito100 (2005) - Zamopolis (2020), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

3.Nc3 e5

4.a3+= a5 5.e4 ab4 6.ab4 Ra1 7.Qa1 d5 8.ed5.

4.a3+= d5 5.e3 Bd6 6.Nf3 a5 7.b5 e4 8.Ng1.

4.a3+= d5 5.Nf3 Bd6 6.e3 a5 7.ba5 0-0 8.Be2.

4.a3 d5 5.g3 d4 6.Na4 (6.Na2 Bd6-/+) 6...b5 7.Nc5 Qd5 8.Nf3 Bc5 9.bc5 Bg4 10.Bg2 Qc5 (10...Nbd7 11.0-0 Qc5 12.c3 dc3 13.Bc3-/+) 11.c3 dc3 12.Bc3 Ne4 13.0-0 Nc3 14.dc3 Bf3 15.Bf3 0-0 (worse is 15...Qc3 16.Qd6 e4 17.Be4+=) 16.Qb3 Re8 (16...a5 17.a4 ba4 18.Ra4+=) 17.Rfc1 (17.Rfd1!?+=) 17...e4-/+ 18.Bg2 e3 19.f4 Nd7 (19...Rd8 20.c4 a6 21.cb5=) 20.c4+= Rac8 (20...Rad8 21.Rab1+=) 21.Rc3 (21.cb5!? Qb5 22.Qb5 cb5 23.Bc6=) 21...Qb6 (21...Nb6 22.cb5 Qb5 23.Qc2+=) 22.Bh3 (22.Qc2 Rcd8-/+) 22...Nc5 23.Qc2 Ne4 (23...Rcd8!? 24.Bf5 Na4-/+) 24.c5 Qa5 25.Re3 Nf6 (25...Nd2 26.Re8 Re8 27.Bd7=) 26.Re8= Re8 27.Bg2 b4 28.Qd2? (better is 28.Bc6 b3 29.Qc4=) 28...Qc5–+ 29.Kh1 ba3 (29...b3 30.Bf3–+) 30.Qa2 Re3 31.Bf3 a5 32.Rd1 Kf8 (32...h6 33.Rd8 Re8 34.Rd3–+) 33.Qb1 Qc4 34.Qb8 Ne8 35.Rd8?? (better is 35.Qd8–+) 35...a2 (better is 35...Qb4!? 36.Qb4 ab4 37.Ra8–+) 36.Qd6 Kg8 37.Qd7 (37.Qa3 Qd4 38.Re8 (38.Rd4?? Ra3 39.Rd1 a1Q 40.Ra1 Ra1 41.Kg2 Rc1–+) 38...Re8 39.Qa2–+) 37...a1Q 38.Kg2 Re2 39.Kh3 Qf1 40.Kg4 h5 41.Kg5 f6 42.Kg6 Qb1 43.f5 Qf5! 44.Qf5 Qf7 0–1. ANJI – Artmanha, internet, 2010.

3.e3 Nd5

4.a3 d6 5.c4 Nc7 6.d4 Nd7 7.Nf3 g6 8.d5 (8.Nc3 Bg7+=) 8...Nf6 9.dc6 bc6 10.Nd4 Bb7 11.Be2 (11.Nd2 Qd7+=) 11...e5 (11...Bg7 12.Bf3 d5 13.0-0+=) 12.Nb3+= Qe7 (12...Ne6 13.Na5 Qc7 14.Nb7 Qb7 15.f4+=) 13.c5 (13.Na5 Ne6 14.Nc3 Bg7+/-) 13...d5 14.Na5 Rb8 15.Qa4 Kd7?? (better 15...Qe6+/-) 16.Nd2+- Bg7 17.Rd1 Rhe8 (17...Nfe8+-) 18.Ndc4 Ne4 19.Nb7 Rb7 20.Na5 Rb5 21.Nc6! Kc6 22.Bb5 (22.Qa7?! Rbb8 23.0-0 f5+/-) 22...Nb5 23.Qa6 (23.Qa6 Kc7 24.Qb5+-) 1-0. Pereira – Windings, internet, 2021.

4.Nf3 Nb4+= 5.a3 Nd5 6.Bc4 e6 7.0-0 Bc5 (7...Nf6 8.d4+=) 8.Nc3 (8.Bd5!? cd5 9.Bg7=) 8...0-0 9.Nd5 ed5 10.Bd3 d6 11.c4 dc4 12.Bc4 d5 13.Bb3 Qd6 14.d4 Bb6 15.Ne5 f6 16.Nd3 (16.Nf3 Bc7-/+) 16...Bc7 17.e4?? (better is 17.f4 Re8 18.Qf3-/+) 17...Qh2 0–1. thecat74 – kakajer, playok.com, 2012.

3.Nf3 a5

4.a3 ab4 5.ab4 Ra1 6.Ba1 Qb6 7.Bf6 ef6 8.c3 g6 (8...d5 9.e3=) 9.d4 (9.e4 d5 10.ed5 cd5 11.Qe2 Be7+=) 9...Bg7 (9...d5 10.e3+=) 10.Nbd2 0-0 (10...d5 11.e3+=) 11.e4 (11.e3 d6+=) 11...d6 (11...d5 12.Bd3=) 12.Bd3 Nd7 (12...f5 13.Nc4 Qa6 14.Nd6+=) 13.0-0+/- Re8 14.Nc4 (14.Qc2 Qc7+/-) 14...Qc7= 15.Ne3 Nb6 (15...b5 16.Qc2+=) 16.c4 Bd7 (16...c5 17.Qb3+=) 17.c5+/- Nc8 18.Qc2 Ne7 19.Ra1 (19.Nc4 Nc8+/-) 19...b6 (19...Be6 20.Ra7+/-) 20.Bc4 (20.cd6 Qd6 21.Nc4 Qb8+= (21...Qb4?? 22.Rb1 Nd5 23.ed5+–)) 20...dc5 (20...Nc8 21.Qd3+=) 21.bc5 (21.Qa2 Rb8 22.Bf7 Kf8 23.bc5 bc5 24.dc5 Rb5+/-) 21...b5 (21...bc5 22.Qa2 Rb8 23.Bf7 Kf8 24.dc5+/-) 22.Bb3+/- f5? (better is 22...Nc8+/-) 23.Bf7!+– Kf7 Decoy to f7 24.Qa2 Be6?? (24...Nd5 25.Ng5 Kf6 26.Nh7 Kf7 27.ed5 Qd8 28.dc6 Be6+–) 25.Ng5 (25.Ng5 Kg8 26.Qe6 Kh8 27.Nf7 Kg8 28.Nd6 Kh8 29.Ne8+–) 1–0. slogger – kehrsam, ChessWorld.net, 2007.

4.a3 g6 5.e4 Bg7 6.e5 Nh5 7.d4 0-0 8.Be2 Bh8 9.Nfd2 Ng7 10.0-0 d6 11.f4 Bf5 12.Bg4 de5 13.fe5 Qb6 14.Bf5 (14.c3!?+=) 14...Nf5= 15.Qg4? (better is 15.Nc4 Qb5 16.Nbd2+=) 15...Nd4?? (better is 15...Ne3 16.Qe2 Nf1–+) 16.Bd4+– Qd4?? (16...Qc7 17.Nf3 ab4 18.ab4 Ra1 19.Ba1 Nd7+–) 17.Qd4 1–0. arti000 – karepka, kurnik, 2013.

4.ba5 g6 5.e4 d6 6.e5 de5 7.Ne5 Ra5 8.Bc4 e6 9.0-0 Bg7 10.d3 0-0 11.Nd2 Nd5 12.Ndf3 b5 13.Bb3 Bb7 14.Re1 Nd7 15.d4 N7b6 16.c4 bc4 17.Nc4 Nc4 18.Bc4 Qa8 19.Qb3 (19.Ne5!?=) 19...Ba6=+ 20.Bd5 cd5 21.Ne5 Rb8 22.Qc2 Be5 (22...Rc8 23.Qd1 Bc4=+) 23.Re5 (23.de5 Bd3 24.Qd3 Rb2=+) 23...Bc4 (better 23...Bd3! 24.Qc3 Ra2-/+) 24.a3= Rb2?? (better 24...Rab5 25.Bc3 R5b6=) 25.Qb2+– Rb5 26.Qd2 Qb8 27.h3 Rb2 28.Qf4 Rd2?? (28...Re2+–) 29.Kh2 (better 29.Qd2 Qd6 30.a4+–) 29...Qb2+– 30.Rf1?? (better 30.Rb1! Rf2 31.Rb2 Rf4 32.Rd2+–) 30...Bf1–+ 31.Qf6 (31.Kg1–+) 31...Rf2 32.Qd8 Kg7 33.Re6 (33.Qb8 Rg2 34.Kh1 Rh2 35.Kg1 Qg2) 33...Rg2 34.Kh1 Rh2 (34...fe6?! 35.Qe7 Kg8 36.Qe8 Kg7 37.Qe7 Kh6 38.Qh4 Kg7 39.Qe7=) 35.Kg1 Qg2 (35...fe6?! 36.Qe7 Kg8 37.Qe8 Kg7 38.Qe7 Kh6 39.Qh4 Kg7 40.Qe7=). alessandrocarvalhaes (1865) – bachgenius (2065), lichess.org, 2020.

4.b5 cb5 5.e3 b4 =.

3.Nf3 Qb6

4.a3 a5 5.c4 ab4 6.c5 Qc7 (6...Qc5?? 7.ab4 Qb4 8.Ra8 Qb2 9.Rb8+–) 7.ab4 d5?? (better is 7...Ra1 8.Ba1 Na6=) 8.Ra8+– Nfd7 9.Ra1 e5 10.e3 Be7 11.d4 e4 12.Ne5 Bf6 13.Nd7 Bd7 14.Be2 0-0 15.0-0 g6 (15...b6 16.Nc3+–) 16.Nc3 White prepares the advance b5 16...Kg7 17.b5 h5 18.f3 ef3 19.Bf3 Bf5 20.e4 de4 21.Be4 (21.Ne4 Be4 22.Be4 Qe7+–) 21...Bg4 (21...Qd8 22.Bf5 Qd4 23.Kh1 Qd1 24.Rfd1 gf5 25.Ra7+–) 22.Bf3 (better is 22.Qd2 Qe7 23.Qf2 Bh4+–) 22...Rh8 (22...Qf4 23.Ne2 Qe3 24.Kh1 Bf3 25.Rf3 Qe7+–) 23.Ne4 Nd7 24.bc6 (24.Nf6 Nf6 25.d5 Bf5+–) 24...bc6 25.Qd2 (better is 25.Nf6 Nf6 26.d5 Bc8 27.Bf6 Kf6+–) 25...Bf3 26.Rf3 Bd8 27.d5 Ne5 (27...f6 28.dc6 Ne5 29.Be5 Qe5 30.Ra7 Be7+–) 28.d6 (28.d6 Qd7 29.Be5 Kh7 30.Bh8+–) 1–0. d4nf6 (1930) – adri88 (2040), kurnik, 2011.

4.a3 a5 5.Bd4 Qc7 6.h3 d6 7.c4 e5 8.Bc3 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 Bf5 11.d3 Nbd7 12.g3 Be7 13.Bg2 0-0 14.0-0 Ra8 15.Nbd2 b6 16.Kh2 d5 17.Nh4 (better is 17.b5!? d4 18.Nh4=) 17...Be6-/+ 18.Qb3 dc4 19.dc4 b5 20.Bc3 Nb6 21.f4? (better is 21.Qb2!? Nfd7 22.cb5-/+) 21...ef4–+ 22.Rf2?? (22.gf4 bc4 23.Qb1–+) 22...fg3 23.Kg1 gf2 24.Kf2 bc4 25.Qb2 Rd8 (better is 25...Nfd5 26.Be5 Bh4 27.Kg1–+) 26.Nhf3 Nbd5 27.Be5 Bd6 28.Nc4 Be5 29.Nce5 Qb6 30.Kg3 (30.Qd4 Rb8–+) 30...Qb4 (better is 30...Ne4 31.Kh2 Qf2 32.Qd4 Qg3 33.Kg1 Bh3 34.Nh4–+) 31.Qc2 (31.Qb4 Nb4 32.Ng5–+) 31...Qf4 32.Kf2 Qe3 33.Kg3 Qf4 34.Kf2 Qe3 35.Kg3 Ne4 36.Kh2 c5 (36...Qf4 37.Kg1 Ne3 38.Qe4 Qe4 39.Nc6 Rd1 40.Kf2 Ng2 41.Ne7 Kf8 42.Nf5 Nf4 43.Kg3 Rf1 44.N5d4 Ne2 45.Kg2 Nd4 46.Kf1 Qf3 47.Kg1 Qg3 48.Kf1 Bh3#) 37.Nc4 (37.Qd3 Qf4 38.Kg1 Qg3–+) 37...Qf4 38.Kg1 Ne3 (38...Ne3 39.Ne3 Qe3 40.Kh2 Bb3–+) 0–1. sacaniev – sagonek, kurnik, 2012.

4.a3!?= d6 5.Bd4 Qc7 6.Bf6 ef6 7.Nc3 b5 8.d4 d5.

4.e3 Qb4+= 5.Bc3 Qb6 (5...Qg4 6.h3 Qg6 7.Bd3 Ne4 8.0-0 d5) 6.Bd3 (6.Bd4 c5 7.Be5 Nc6+= 8.Bf6 ef6; 6.Be2 d5 7.a3 Nbd7 8.d3 Qc7) 6...d5 7.0-0 Bg4 (7...Nbd7 8.a4 Qc7) 8.Bd4 (8.Bf6 ef6 9.h3 Bh5-/+; 8.h3 Bh5) 8...Qc7 (8...c5 9.Be5-/+) 9.h3 (9.Bf6 ef6 10.c4 Bd6-/+) 9...Bf3 10.Qf3 e6 (10...e5 11.Qg3 Nbd7 12.Bb2-/+) 11.Nc3?? (11.Bf6!? gf6 12.Qf6=) 11...Be7 (11...e5 12.Qg3 Nbd7 13.Nd1–+) 12.Rfe1? (12.e4 Nbd7 13.ed5 cd5+=) 12...a6 (12...e5!? 13.Qg3 Nbd7 14.Bf5–+) 13.Na4 (better is 13.e4!?+=) 13...Nbd7-/+ 14.Rab1 (14.Reb1!?-/+) 14...b5–+ 15.Nc3? (15.Bf6 Bf6 16.Nc3–+) 15...e5 16.Be5 (16.Bf5 0-0–+) 16...Ne5 17.Qe2 (17.Qf5 Bd6–+) 17...Nd3 (17...Qa5 18.Rb2–+) 18.Qd3 Bc5 (18...0-0 19.Rb2–+) 19.Qe2 (19.a4 0-0–+) 19...0-0 20.d4 Bb6 (better is 20...Qa5 21.Nd1 Bd6 22.c3–+) 21.a3 (21.Red1 Qd6–+) 21...Rfe8 (better is 21...Ba5!? 22.Rb3 c5 23.Reb1–+) 22.Red1 Rad8 23.a4 Ne4 (23...Qd6 24.Qf3–+) 24.Rb3 (24.Ne4 Re4 25.Qf3 Rde8–+) 24...Nc3 25.Rc3 b4 (25...Qd6 26.Qf3–+) 26.Rcd3 a5 (26...c5 27.dc5 Qc5 28.c3–+) 27.Rc1 (27.c3 Qd6–+) 27...g6 (27...c5 28.dc5 Qc5 29.c3–+) 28.c3 Ba7 (28...Qd6 29.Qc2 Rc8 30.cb4 ab4 31.Qb3–+) 29.Qd2 Bb8 30.cb4 (30.g3 Qb7–+) 30...ab4 (better is 30...Qh2 31.Kf1 ab4 32.Rc6 Qh1 33.Ke2 Bd6–+) 31.Qb4 (31.g3 Qb7 32.Qc2–+) 31...Qh2 32.Kf1 Qh1 33.Ke2 Qc1 34.Rc3 (34.Rd1 Qc2 35.Rd2 Qe4–+) 34...Qh1 35.Kf3 (35.Rc6 Qg2 36.Qb3–+) 35...Qd1 0–1. gordiemac – novice1234, ChessWorld.net, 2009.

3.Nf3 d5

(--> 1.b4 c6 2.Bb2 d5 3.Nf3 Nf6).

4.e3 e5 5.Be5 Bb4 6.Be2 0-0 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.e3 0-0 5.Nf3 d5 6.Be2 c6).

4.e3 Bf5 5.c4 e6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Bf5 3.e3 Nf6 4.Nf3 e6 5.c4 c6).

3.Nf3 e6

(--> 1.b4 e6 2.Bb2 c6 3.Nf3 Nf6).

4.a3 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 c6).

3.g3 a5

4.ba5 Qa5 5.Bc3 Qd8 6.Bg2 g6 7.e3 Bg7 8.Ne2 0-0 9.0-0 d5 10.d3 Nbd7 11.Nd2 e5 12.Bb2 Qc7 13.c4 Re8 14.a3 Nf8 15.Rc1 Be6 16.cd5 Nd5 17.e4 Ne7 18.Nf3 Red8 19.Qc2 f5 (19...Bg4 20.Rfd1+=) 20.ef5 (20.d4 ed4 21.Nfd4 fe4 22.Be4 Bd5=) 20...Bf5 Exerts pressure on the isolated pawn 21.Rcd1 (21.Ng5 Ne6 (21...Bd3? 22.Qb3 Nd5 23.Qd3+–) 22.Ne4 Qd7=) 21...Qb6 (21...Ne6 22.Nh4+=) 22.Qc4 (better is 22.Ne5!? Be5 23.Be5 Ra3 24.Qc1 Rad3 25.Qh6+=) 22...Be6+= 23.Qc2? (better is 23.Qc3+=) 23...Bb3–+ 24.Qb1 Bd1 25.Rd1 Qb3 26.Qa1 (26.Ne5 Be5 27.Be5 Ra3–+) 26...Qe6 (26...Rd3!? 27.Rd3 Qd3 28.Nc3–+) 27.Ng5 (better is 27.Ne5 Nd7 28.Nc4 Bb2 29.Qb2-/+) 27...Qb3 28.Nf3 Rd3 29.Be5?? (29.Rd3 Qd3 30.Nc3–+) 29...Be5 (better is 29...Rd1 30.Qd1 Qd1 31.Bf1 Ra3 32.Bg7 Kg7–+) 30.Rd3 (30.Rd3 Qd3 31.Qe5 Qa3 32.Ned4–+). diablo005 – escorpio1992, playok.com, 2013.

4.ba5 Qa5 5.Bg2 d5 6.a3 Qb5 (6...Qb6 7.Ra2+=) 7.Qc1 Bg4 8.Nf3 Bf3 9.Bf3 Nbd7 10.0-0 e5 11.e3 e4 12.Bg2 Be7 13.Nc3 Qa6 14.Re1 0-0 15.Bf1 Qb6 16.Rb1 Ne5 17.Bg2 Nfg4 (17...Qa5 18.a4-/+) 18.Ne2 (better is 18.h3 Nh6 19.Ne4+=) 18...Bf6?? (better is 18...Qc7-/+) 19.Be5+– Qd8 20.Bf6 Qf6 21.Nf4 Ne5 (21...b5 22.d3 Qh6 23.h3+–) 22.Rb7 g5 23.Nh5 (23.Ne2!? Qd6+–) 23...Qg6 24.Qd1 g4 (24...Ra3 25.Qe2+–) 25.Nf4 Qg5 (25...Qf5 26.Rb3+–) 26.d4 Nf3 (26...Nc4 27.Rc7 Rfc8 28.Rc8 Rc8 29.Qe2+–) 27.Bf3 gf3 28.h4 Qg4 29.Kh2 (better is 29.Qa1!? Rfb8 30.Rb8 Rb8+–) 29...Ra3 30.Qc1 Raa8 31.Qb2 Qf5 32.Qb6 Rac8 33.Rb1 Kg7 (33...Rfd8+–) 34.g4! Qf6 (34...Qg4 35.Rg1 Pinning (35.Rg1 Decoy)) 35.Nh5 (35.Nh5 Kg6 36.Nf6 Kf6 37.c4 dc4 38.d5+–) 1–0. rryy44 – alekss25, kurnik, 2012.

4.Bg2 ab4 5.c4 d5 6.cd5 cd5 7.a3 e6 8.ab4 Ra1 9.Ba1 Bb4 10.Bf6 Qf6 11.e3 0-0 12.Ne2 Nc6 13.0-0 Bd6 14.d4 h5 15.Nd2 h4 16.Nf3 hg3 17.fg3 Qe7 18.Nf4 Rd8 19.Ne5 Ne5 20.de5 Be5 21.Nh5 g6 22.Qg4 Bg7 23.Ng7 Kg7 24.Qd4 e5 25.Qd1 d4 26.ed4 ed4 27.Qa1 Be6 28.Re1 Kg8 29.Bf3 Qc5 30.Kg2 Qc3 31.Rc1 Qa1 32.Ra1 d3 33.Rd1 d2 34.Bb7 Bb3 0-1. nookieee - Berthe (2255), Rated Bullet tournament, lichess.org, 2014.

3.g3 Qb6

4.a3 a5 5.c3 d5 6.Bg2 e5 7.Nf3 Bd6 8.0-0 Bg4 9.d3 0-0 10.Qc2 h6 11.e3 Nbd7 12.Nbd2 Rfe8 13.Rab1 ab4 14.cb4 Rac8 15.Nb3 Qa6 16.Na5 Bf5 17.Ne1 e4 18.d4 Nb6 19.f3 Bh7 20.f4 Ng4 21.Bc1 f5 22.h3 Nf6 23.Rf2 Nc4 24.Nc4 Qc4 25.Bf1 Qc2 26.Rc2 Nh5 27.Kg2 Ra8 28.Rb3 Nf6 29.b5 cb5 30.Bb5 Rec8 31.Rc8 Rc8 32.Bb2 Ne8 33.Be8 Re8 34.Rb7 Rb8 35.Rb8 Bb8 36.Nc2 Kf8 37.Nb4 Bg8 38.Nc6 Bc7 39.a4 Ke8 40.Ba3 1–0. rryy44 – nightmelody, kurnik, 2014.

4.a3 a5 5.Bf6 gf6 (5...ef6 6.ba5 Ra5 7.Ra2+=) 6.ba5= Qa5 (6...Ra5 7.Nc3=) 7.Bg2 (7.Bh3 e6=) 7...Bh6 (7...d5 8.Nf3=) 8.Nc3 d5 9.e3 e5 10.Qf3 (10.Bh3 Bh3 11.Nh3 Nd7=) 10...Nd7 11.Nge2 Qc5 The isolani on a3 becomes a target (11...b5 12.0-0+=) 12.a4 b5 (12...Bg7 13.d3+=) 13.a5 (13.d4 Qd6=) 13...b4 14.Na4? (better is 14.d4 Qe7 15.Nd1=) 14...Qc2–+ 15.Qh5 (15.Qg4 Bf8 16.Nc1 Ra5–+) 15...Ra5 16.Qh6 Ra4 17.Ra4 Qa4 18.0-0 (18.f4 Qc2–+) 18...Ba6 19.Re1 Bd3 (19...Qc2 20.Bh3 Qg6 21.Bd7 Kd7 22.Qh3 Ke7 23.f4–+) 20.Nc1 Bg6 21.d4 b3 22.de5?? (better is 22.Qg7 Rf8 23.e4–+) 22...fe5 (better is 22...b2!? 23.Qg7 Rf8 24.e6 fe6 25.Ne2–+) 23.Qg7 Rf8 24.Qh6 (24.Nb3 Qb3 25.Rc1–+) 24...b2 25.Ne2 b1Q (25...Qa1 26.Rf1 b1Q 27.Bh3–+) 26.Rb1 Bb1 27.Nc3 (27.Bf1 Be4–+) 27...Qa1 28.Nb1 Qb1 29.Bf1 Qg6 30.Qh3 f5 31.Bd3 e4 (31...Nc5 32.Bc2–+) 32.Be2 Nf6 33.Kf1 Ke7 (33...Rf7 34.Kg1–+) 34.Qh4 Rg8 35.h3 (35.Ke1 Rb8–+) 35...Ke6 (35...Qg5!? 36.Qg5 Rg5 37.h4–+) 36.Qf4 Qg7 37.Qh4 (37.Ke1 Ra8–+) 37...Qg5 38.Qg5 Rg5 39.h4 Rg7 40.Kg2 Ng4 41.Kg1 c5 0–1. jjones (1800) – katchum (1800), net–chess.com, 2001.

4.a3 Ng4 5.Nh3 d5 6.Bg2 Nf6 7.0-0 Ne4 8.d3 Nf6 9.Nd2 e6 10.c4. sacaniev – bts2473, kurnik, 2014.

3.g3 d6

4.Bg2 Nbd7 5.e3 Nb6 6.Ne2 Nc4 (6...e5 7.0-0+=) 7.Bc1 (7.Bf6 ef6 8.d3 Ne5=) 7...g6 8.d3 Nb6 9.Bb2 Bg7 10.a4 0-0 11.a5 Nbd7 12.0-0 e5 13.Nd2 Qe7 14.c4 h6 15.Nb3 Kh7 16.Qc2 Ng8 (16...d5 17.cd5 cd5 18.Nc3=) 17.Rad1 (17.a6 Qd8+/-) 17...Ndf6 18.d4 White prepares c5 18...e4 19.Nf4 g5 (19...d5 20.Qc3=) 20.Ne2+= d5 21.c5 (21.cd5!? cd5 22.f3+=) 21...Bf5= 22.Nc3 a6 (22...Qe6 23.b5=) 23.Qe2 (23.Rb1 Qe6=) 23...Bg6 24.Qe1 Nd7 25.Ne2 f5 26.Bh3 Ndf6 27.f3?? (27.Qd2 Rae8=) 27...Rf7?? (better is 27...ef3 28.Nc3 g4–+) 28.fe4 fe4 29.Nd2 (29.Qd2 Raf8=) 29...Nd7 30.Bc1 Raf8 31.Rf7 Rf7 32.Nc3 Bh5 33.Ne2 (33.g4 Bg6+=) 33...Be2 (better is 33...Bf3!?+=) 34.Qe2+= Ndf6 35.Rf1 h5 (35...Kh8 36.Bf5+=) 36.Bg2 (36.Bf5 Kh6+/-) 36...Kh6 37.Bb2 Nd7 38.Rf7 Qf7 39.h3 Ne7 40.Kh2 Ng6 41.Nf1 Nf6 42.Bc1 Qe6 43.Qf2 Ne7 44.Qe2 Qf5 45.Nd2 Qe6 46.Nb3 Ng6 47.Nd2 1–0. diablo005 – elerrante214, playok.com, 2013.

4.Bg2 Nbd7 5.e3 Qc7 6.Ne2 g6 7.0-0 Bg7 8.c4 0-0 9.d4 e5 10.de5 de5 11.c5 Rd8 12.Qb3 Nf8 13.Qc3 Nd5 14.Bd5 Rd5 15.Nf4 Rd8 16.Nd3 Bh3 17.Re1 Re8 18.Nf4 Be6 19.Ne6 Ne6 20.Nd2 Rad8 21.Ne4 Qe7 22.Nd6 Rf8 23.Rad1 Ng5 24.e4 b6 25.f4 Ne6 26.f5 Nc7 27.Rf1 Nb5 28.Nb5 cb5 29.Rd8 Rd8 30.cb6 ab6 31.Qc6 Qb4 32.Rb1 Qd2 33.f6 Bf8 34.Qb6 1–0. rryy44 – sdc1645, kurnik, 2014.

4.Bg2 Nbd7 5.e3 g6 6.Ne2 Bg7 7.0-0 0-0 8.c4 Qc7 9.d3 b6 10.b5 Bb7 11.a4 c5 12.e4 e5 13.Nbc3 Bc8 14.Bh3 Re8 15.f4 ef4 16.Nf4 Ne5 17.Bc8 Qc8 18.Ncd5 Nd5 19.Nd5 Qd8 20.Rb1 Qg5 21.Nc7 Qe3 22.Kg2 Nd3 23.Bg7 Kg7 24.Na8 Qe4 25.Kh3 Ra8 26.Qf3 Qf3 27.Rf3 Ne5 28.Rf4 1–0. rryy44 – sdc1645, kurnik, 2014.

3.g3 e6

4.a3 a5 5.c3 d5 6.Bg2 Bd6 7.d3 b5 8.Nd2 Nbd7 9.e3 (9.Nb3 ab4 10.cb4 c5 11.bc5 Nc5+=) 9...Ne5 (9...0-0 10.Ngf3-/+) 10.Qc2 0-0 11.h3 (11.Ne2 Bb7+=) 11...Bb7 (11...Ng6 12.Nb3 a4 13.Nd2+=) 12.f4 (12.Nb3 ab4 13.cb4 Ned7=) 12...Ned7 13.Ngf3 c5 14.Qb3 (14.bc5 Nc5 15.Nd4 Qd7+=) 14...Qb6 (14...c4 15.Qc2-/+) 15.Ke2 (better is 15.bc5!? Nc5 16.Qc2+=) 15...c4–+ 16.Qc2 cd3 17.Qd3 Ne4 18.Nf1 f5 (18...Rfc8 19.Nd4 Rc4 20.Nb3 ab4 21.cb4-/+) 19.N3d2 (19.Nd4 Be7-/+) 19...Ndf6 (19...e5 20.Nb3 ef4 21.ba5-/+) 20.Be4? (20.Nb3!?-/+) 20...de4 (20...fe4 21.Qd4 Qc7 22.Ke1–+) 21.Qc2 (21.Qd4 Qc6 22.Nb3 Rfd8 23.Na5 Qc7-/+) 21...Rac8 (21...Qc7 22.ba5 Bd5 23.a4 Ra5 24.ab5 Rb5 25.c4-/+) 22.ba5 Qa5 23.Nb3 (23.a4 Bd5–+) 23...Qb6 (23...Qc7 24.Nd4–+) 24.Qd2 (24.Nd4 Bd5–+) 24...Rfd8 25.Rc1 (25.Nd4 Qc7–+) 25...Ba3! 26.Qc2 (26.Ba3 Rd2 Discovered attack) 26...b4 27.c4 (27.Nd4 b3! 28.Qd2 Bc5–+) 27...Ba6 (27...Rc4 28.Qb1 Rc1 29.Nc1 Ba6 30.Kf2 Bf1 31.Bd4 Rd4 32.ed4 Qd4 33.Kf1 Qd1 34.Kg2 Qd2 35.Kf1 Bc1 36.Qb3–+) 28.Nfd2 (28.Nbd2 b3! 29.Qb1 Be7–+) 28...Bb2 29.Qb2 Rd3 30.Nd4 Nd5! 31.cd5 (31.Ke1–+) 31...Rb3 32.Kf2 (32.Ke1 Rb2 33.Rc8 Bc8 34.Nc4–+) 32...Rb2 (32...Rb2 33.Rc8 Bc8–+) 0–1. vairisk (2000) – katchum (1825), net–chess.com, 2001.

4.a3 g6 5.Bg2 Bg7 6.e3 d5 7.Ne2 0-0 8.0-0 Nbd7 9.d3 Re8 10.Nd2 e5 11.c4 Nb6 12.cd5 cd5 13.Rc1 Bf5 Black plans e4 14.Nf3 e4 15.de4 Be4 (worse 15...Re4 16.Nh4 Be6 17.Be4 de4 18.Qd8 Rd8 19.Rfd1 Rd1 20.Rd1+–; 15...de4?! 16.Nfd4 Bd7 17.Qb3=) 16.Nh4 Bg2 17.Ng2 Nc4 18.Qb3 (better 18.Bf6 Bf6 19.Ngf4=) 18...Nd2-/+ (18...Nb2?! 19.Qb2 a5 20.Rfd1=) 19.Qa2 (19.Qd3 Nf1 20.Rf1 a5-/+) 19...Nf1–+ 20.Kf1 Ne4 (20...a5!? 21.Bf6 Bf6–+) 21.Bg7-/+ Kg7 22.Qa1 Kg8 23.Qd4 b6 (23...a5 24.Ngf4 ab4 25.ab4-/+) 24.Nef4 (better 24.Ngf4!? Qf6 25.f3 Qd4 26.Nd4=+) 24...Rc8–+ 25.Rc8 Qc8 26.Qd5 Qc1 27.Ne1 Nd2 28.Ke2 Qc4?? (better 28...Nb1!? 29.Qd7 Ra8–+) 29.Qc4?? (better 29.Kd2 Qc7 30.Qd4+–) 29...Nc4-/+ 30.a4 Nb2 31.a5 (31.Nd5!? Kg7 32.Nc3-/+) 31...ba5–+ 32.ba5 a6 (32...Re5 33.a6–+) 33.Nd5 (33.Ned3 Nd3 34.Nd3 f5-/+) 33...Rb8 (33...Re5 34.Nc7 Ra5 35.e4–+) 34.Ne7 (34.Nb6!?=+) 34...Kg7 35.Nd3 (35.Nc2 Rb5-/+) 35...Nc4 (35...Nd3 36.Kd3 Rb5 37.e4–+) 36.Nc5-/+ Rb5 (36...Rb2!? 37.Kf3 Ne5 38.Ke4 Rb5 39.Na6 Ra5–+) 37.Na6 Ra5 38.Nb4 Ra4 39.Nbd5 (better 39.Nec6!?-/+) 39...Ra2–+ 40.Kf3 Ne5 41.Ke4 Ng4 42.f4 Nh2 43.f5 Ra4 44.Ke5 (44.Kd3 Nf1–+) 44...Nf3 (44...Ng4 45.Kd6–+) 45.Kd6 gf5 (45...Nd2 46.f6 Kf8 47.Nc3–+) 46.Nf5 (46.Kc5 h5–+) 46...Kg6 47.Nfe7 Kg5 48.Nc6 Ra6 49.Kc5 Kg4 (49...f5 50.Nde7–+) 50.Nd8 (50.Nf6 Kf5 51.Ne8 Ng5–+) 50...Ra5 (50...Ng5 51.Nc6–+) 51.Kd6 Rd5 (better 51...Ng5!?–+) 52.Kd5 f5 (52...Ng5 53.e4–+) 53.Nf7-/+ Kg3 54.Nh6 Ne1 (better 54...f4!? 55.ef4 Kf4-/+) 55.Nf5= Kf3 56.e4 Nd3 57.Kd4 Nf4 58.Nd6 Ne6 59.Kd5 Nc7 60.Kc6 Ne6 61.Kd5 Nf4 62.Ke5. bazilishek (1695) – MohamedMostafaIsmail (1730), lichess.org, 2020.

3.h3 d5

4.g4 a6 5.Bg2 (5.a3 a5=+) 5...h6 (5...e6 6.a3=+) 6.d3 (6.Nf3 e6 7.a3 a5=+) 6...e6 7.a3 (7.Qd2 a5 8.ba5 Ra5=+) 7...a5 8.ba5 Ra5 (8...Qa5 9.Qd2=+) 9.Nd2 Nbd7 10.Nb3 (10.c4 Bd6=+) 10...Ra8 11.e3 Bd6 12.Ne2 b6 (12...e5 13.c4=+) 13.Qd2 (13.c4 Bb7=+) 13...Bb7 14.f4 Qe7 15.Ng3 (15.a4 e5=+) 15...Nc5 (15...Ba3 16.Ba3 Ra3 17.Ra3 Qa3 18.e4-/+) 16.Nc5 Bc5 (worse 16...bc5 17.e4 Bc7 18.Rb1+=) 17.Qc3 (17.Qc1!?=+) 17...Be3-/+ 18.g5? (better 18.Qe5!? Bc5 19.g5-/+) 18...Bf4 (18...hg5 19.fg5 Bg5 20.Qe5–+) 19.gf6 Bg3 20.Kd2 (20.Ke2 gf6 21.Qf6 Qf6 22.Bf6 Rg8–+) 20...Bf4 (20...gf6 21.Qf6 Qf6 22.Bf6–+) 21.Kd1 (21.Ke2 Qf6 22.Qb4 Be5–+) 21...Qf6 22.Qf6 gf6 23.Bf6 Rg8 24.Rg1 (24.Bf3 Rg6 25.Bb2 b5–+) 24...Kd7 (24...e5 25.Ke2 Rg6 26.Bh4–+) 25.Rb1 (25.Rf1 e5 26.Bf3 Ke6–+) 25...b5 (25...Bh2 26.Ke2–+) 26.a4 (26.Bb2 Bh2 27.Ke2 e5–+) 26...Ra4 (26...Bh2 27.Rf1 Rg2 28.ab5–+) 27.c4 (27.Ke2 Bh2 28.Bc3 Ra2–+) 27...Ba6 (27...Bh2!? 28.Kc2–+) 28.cd5 (28.Rf1 e5 29.Rf4 ef4–+) 28...cd5 29.Kc2 (29.Bc3 Be3 30.Re1 Rg2 31.Re3 d4 32.Bd4 Rd4–+) 29…Ra2 (29...Ra2 30.Bb2 Be3–+) 0–1. adabriwala – OlegLotos (1775), lichess.org, 2019.

4.g4 h6 5.Bg2 Nbd7 6.d3 (6.a3 e5=+) 6...e5-/+ 7.a3 Bd6 (7...a5 8.Qd2-/+) 8.e3 (8.c4 a5 9.c5 Bb8=+) 8...0-0 (8...Qb6 9.Nd2=+) 9.Nd2 (9.h4 Ne8=+) 9...Re8 (9...a5 10.Ngf3-/+) 10.Nb3 (10.h4 Nb6 11.g5 Na4=+) 10...e4 (10...Nb6 11.Rc1-/+) 11.Qd2 (11.h4 ed3 12.cd3 Ne5=+) 11...Be5 12.Nd4 (12.Be5 Ne5 13.Rd1 Qc7=+) 12...Nb6 13.0-0-0 Na4 (13...a5 14.ba5 Na4 15.de4 Nb2 16.Kb2 Ra5 17.Ka2 de4 18.c4–+) 14.Ba1 (14.de4 Nb2 15.Kb2 de4 16.f4 ef3 17.Ngf3–+) 14...b5?? (better 14...a5 15.de4 ab4 16.ed5 ba3-/+) 15.Nc6+– Qc7 (better 15...Ba1 16.Nd8 Bc3+–) 16.Ne5 (16.Be5?! Qc6 17.f4 Bb7+–) 16...Re5 17.Be5 (better 17.de4 Ne4 18.Be5 Qe5 19.Qd4 Qd4 20.Rd4+–) 17...Qe5+– 18.d4 Qc7 19.Ne2 Be6 (19...Nb6 20.Qc3 Nc4 21.Rdg1+–) 20.f4 (20.Bf1 Ne8+–) 20...Rc8? (20...Qc4!? 21.c3 Qb3=) 21.g5 (21.Bf1!?+–) 21...hg5 22.fg5 Nh5 (22...Qc4 23.Kb1 Nh7+–) 23.Kb1 (23.Rde1 Nb6 24.Kb1 Nc4+=) 23...Nc3? (better 23...Ng3 24.Ng3 Nc3 25.Kc1 Nd1 26.Kd1 Qg3+=) 24.Nc3+– Qc3 25.Qc3 Rc3 26.Kb2 (better 26.Rhe1!?+–) 26...Re3+= 27.h4 g6 (better 27...Ng3!? 28.Rhg1 Nf5+=) 28.Rde1 Rg3 29.Rhg1 (29.Bf1!? Bd7 30.Be2+–) 29...e3 (better 29...Rg4!?=) 30.Bh1 Rg1 (30...Rh3!?+–) 31.Rg1+– Bf5?? (better 31...Ng7+–) 32.Re1 (32.Bd5 Nf4 33.Bf3 e2+–) 32...Be6 33.Re3 Nf4 34.Re5 (34.Rc3 Ne2 35.Rc5 Nd4 36.Bd5 Bd5 37.Rd5 Nf3 38.Rb5 Nh4+–) 34...Kg7 (34...Kf8 35.Kc3 Ke7 36.Kd2+–) 35.Bf3 (35.Kc3 f6 36.gf6 Kf6+–) 35...a6 (35...Kf8 36.Kc3 Ke7 37.Kd2+–) 36.Kb3 (36.Kc1 f6 37.gf6 Kf6+–) 36...f6 (36...Kf8+–) 37.Re6! Ne6 38.c3 (38.Bd5!? Nd4 39.Kc3 Ne2 40.Kd2 Nd4+–) 38...fg5 (38...Nc7 39.gf6 Kf6 40.a4+–) 39.hg5+– (39.Bd5?! Nc7 40.Bf3 gh4=) 39...Ng5 (better 39...Nc7+–) 40.Bd5 Kf6 (40...Nf7 41.c4 g5 42.c5+–) 41.Bb7 Ne6 42.Ba6 Nc7 43.Bb7 g5 44.a4 ba4 45.Ka4 Ke6 (45...Ne8 46.b5 Ke7 47.Bf3+–) 46.c4 White plans d5. White prepares the advance b5 46...g4 (46...Kd7 47.Be4+–) 47.c5 (47.Bc8 Ke7 48.Bg4 Ne8+–) 47...Kf5 (47...Ke7+–) 48.b5 Kf4 (48...Ke6 49.Bc8 Ke7 50.Bg4 Nd5+–) 49.b6 Ne6 50.d5 (better 50.c6 Nd4 51.c7+–) 50...Nc5–+ 51.Kb5 Nb7 52.Kc6 Na5 (better 52...g3–+) 53.Kc7 (53.Kb5 Nb7 54.Kc6–+) 53...g3-/+ 54.d6 g2 55.d7 g1Q 56.d8Q Qc5 57.Kb8?? (better 57.Kd7 Qd5 58.Ke8 Qe6 59.Kf8 Qh6 60.Ke8 Qh5 61.Kd7 Qf5 62.Kc7 Qf7 63.Qd7 Qc4 64.Kb8 Nc6 65.Kb7-/+) 57...Nc6 58.Kc8 Nd8 59.Kd8 Qb6 60.Kd7 (60.Kc8 Ke5 61.Kd7 Qb7 62.Kd8 Ke6 63.Ke8 Qe7) 60...Ke5 61.Kc8 Qc6 (61...Qa7 62.Kd8 Kd6 63.Ke8 Qe7) 62.Kb8 Kd6 63.Ka7 Qc1 (63...Qb5 64.Ka8 Kc6 65.Ka7 Qb7) 64.Kb8 Qc7 (64...Qc4 65.Kb7 Qb3 66.Kc8 Qb5 67.Kd8 Qd7) 65.Ka8 Qa5 66.Kb7 Kc5 (66...Qb4 67.Ka6 Kc6 68.Ka7 Qb7) 67.Kb8 (67.Kc8 Kc6 68.Kb8 Qb6 69.Kc8 Qc7) 67...Qb6 (67...Kc6 68.Kc8 Qc7) 68.Kc8 (68.Ka8 Qd8 69.Kb7 Qe7 70.Kc8 Kc6 71.Kb8 Qb7) 68...Qc6 (68...Qa7 69.Kd8 Kd6 70.Ke8 Qe7) 69.Kd8 Kb6 (69...Qf6 70.Kd7 Qf7 71.Kd8 Kd6 72.Kc8 Qc7) 70.Ke7 Kc7 71.Kf7 Kd7 72.Kg7 (72.Kf8 Ke6 73.Kg7 Qc7 74.Kg6 Qg3 75.Kh5 Kf5 76.Kh6 Qg6) 72...Ke7 73.Kh7 (73.Kg8 Qg2 74.Kh7 Kf6 75.Kh6 Qg6) 73...Qe4 (73...Kf7 74.Kh8 Qh1) 74.Kh6 (74.Kg7 Qg4 75.Kh6 Kf6 76.Kh7 Qg7) 74...Kf6 75.Kh5 Qg6 76.Kh4 Kf5 (76...Qg2 77.Kh5 Qg5) 77.Kh3 Kf4 78.Kh2 Kf3 79.Kh1 (79.Kh3 Qg3) 79…Qg2 0–1. adabriwala – janis1, lichess.org, 2019.

3.a3 g6

4.Nc3 Bg7 5.Nf3 0-0 6.g3 d5 7.Bg2 Ne4 8.Rb1 Nc3 9.dc3 e5 10.0-0 Re8 11.e3 Nd7 12.c4 dc4 13.a4 f6 (better is 13...e4!? 14.Nd4 Nb6-/+) 14.Qe2= b5 15.Rfd1 (15.ab5 cb5 16.Ne5 Ne5+=) 15...Qc7 (15...Rb8 16.Nd2 Qc7 17.Ne4+=) 16.a5 (better is 16.ab5!? Nb6 17.bc6+/-) 16...Nf8 17.Rd2 Be6 18.Rbd1 a6 19.Rd6 (19.Ne1 Rad8+=) 19...Rad8 (19...e4!? 20.Ne1 Bd5 21.R1d5 cd5 22.Rd5 c3–+) 20.Rd8 Rd8 21.Nh4 Rd6 22.f4 ef4 23.Qf3? (better is 23.ef4 c5 24.Bc3-/+) 23...Rd1–+ 24.Qd1 fg3 25.hg3 Qg3 26.Qf3 (26.Nf3 Bh3 27.Qe2 Ne6–+) 26...Qf3 (better is 26...Qe1 27.Qf1 Qh4–+) 27.Nf3 Bd5 28.Bd4 f5 29.Bg7 Kg7 30.c3 (30.Ne5–+) 30...Ne6 31.Ne5 h6 (better is 31...Bg2 32.Kg2 c5 33.Nc6–+) 32.Bd5 cd5 0–1. slihuatamanio – nik60, kurnik, 2012.

4.c4 Bg7 5.d4 0-0 6.e3 b5 (6...d5 7.Nf3=) 7.Nf3 (7.cb5!? d5 8.Nf3+/-) 7...bc4 8.Bc4 d5 9.Be2 Ba6 (9...a5 10.Qa4=) 10.0-0 Be2 11.Qe2 Nbd7 12.Nbd2 Ne8 (12...Qb6 13.Nb3+=) 13.Rfc1 Nd6 (13...Qb6 14.Rc2+=) 14.Nb3 (14.Rc6!? Rc8 15.Rc8 Qc8 16.Rc1+/-) 14...Rc8 15.Nc5 (15.Rab1 Nc4+=) 15...Nc4= 16.Bc3 Ndb6 (16...Nc5 17.dc5 e5 18.e4=) 17.a4 Re8 18.a5 Nd7 19.Nd2 Nd2 20.Qd2 Nf6 21.Qd3 Qd6 22.h3 Nh5 23.b5 f5 (23...cb5 24.Rab1 a6+=) 24.b6+/- ab6 25.ab6 f4 26.b7 Rb8 27.Bb4 Rb7? (better is 27...fe3!? 28.Qe3 Qf4+/-) 28.Nb7+– Qb4 29.Nc5 (better is 29.Rab1!? Qa4 30.Nc5+–) 29...e5+/- 30.Rab1 Qa5 31.de5 Be5 32.Nd7 Bg7? (better is 32...fe3 33.fe3 Bh2 34.Kh2 Qc7 35.Kg1 Qd7+/-) 33.Rc6+– Qa2 34.Rd1 f3 (34...Kh8+–) 35.Qd5 (35.gf3?! d4+–) 35...Kh8 (35...Qd5 36.Rd5 fg2 37.Kg2 Kf7+–) 36.Qa2 fg2 37.Kg2 (37.Rdc1 Bc3+–) 37...Rd8 38.Qc2 Bh6 39.Rc8 Bg5 40.Rd8 Bd8 41.Qc8 Kg7 42.Qd8 Kh6 43.Ne5 Ng7 44.Qf8 g5 45.f4 g4 46.Qg7! Kg7 47.hg4 h6 48.Rd6 Kh7 49.Rh6! Kh6 50.g5 Kg7 51.Kg3 Kf8 52.f5 Kg7 53.e4 Kf8 54.Kf4 Kg7 If Black now only could play f6+... 55.Nd7 White prepares f6 55...Kf7 56.f6 Ke8 57.e5 Kd7 58.g6 Ke8 59.g7 Kf7 60.Kf5 Kg8 61.e6 Kh7 62.e7 Kg8 63.e8Q Kh7 64.f7 Kg7 65.f8Q Kh7 66.Qg6 1–0. ludice (1625) – macles, kurnik, 2011.

4.Nf3 d5 =.

4.g3 Bg7 5.Bg2 d5 6.e3 0-0 7.Qe2 a5 8.Nf3 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 Bg4 11.0-0 Qc7 12.Qd3 Bf3 13.Bf3 e5 14.Bg2 e4 15.Qd4 Nh5 16.Qc5 Ba1 17.c3 b6 18.Qd4 c5 19.bc5 Qc5 20.Qa4 Qa5 21.Qd4 Nc6 22.Qd5 Qd5 0–1. africa101 – ugogepletab, kurnik, 2014.

4.e3 Bg7

5.Nf3=.

5.Bf6 0-0?? 6.Bg7+– Kg7 7.d4 d5 (7...d6 8.Nf3+–) 8.Nf3 Nd7 (8...a5 9.b5+–) 9.Be2 f6 10.0-0 e5 11.de5 (11.Nbd2 a5+–) 11...fe5 12.Nbd2 e4 13.Nd4 Ne5 14.c4 Qb6 15.Qb3 dc4 16.Nc4 Nc4 17.Bc4 Bf5 18.Nf5 gf5 19.Rad1 Rad8 20.Qc3 Kh6 21.Qe5 Rde8 22.Qf4 Kg7 23.Rd7 Kh8 24.Rfd1 c5+– 25.Qh4 Qg6 26.R1d6 (26...Rc8 27.Rg6 Rf7 28.Rf7 cb4 29.Rh7) 1–0. Onkel_Luis – NotSoFast, ICC, 2003.

5.Bf6 Bf6 6.d4 d6=.

5.g4 0-0 6.Be2 d5 7.h4 Nbd7 (7...a5 8.g5 Ne8 9.Bg7 Ng7 10.b5=) 8.g5= Ne8 9.d4 Nd6 10.Nd2 e5 11.Ngf3 (11.de5 Ne5 12.Bd4 Nf5=+) 11...e4-/+ 12.Nh2 Nb6 13.a4 White prepares the advance b5 13...a5 14.b5 cb5 15.ab5 Qc7 (15...Ndc4!? 16.Ba3 Re8-/+) 16.Ba3=+ Re8 17.Bd6 Qd6 18.c4 (18.Nhf1 Qb4=+) 18...dc4-/+ 19.Bc4 (19.Qc2 Be6-/+) 19...Nc4 20.Nc4 Qb4 21.Nd2 Qb5 22.Qb1 Qb1 23.Rb1 Re7 (23...a4 24.Nhf1-+) 24.Rb6 (24.Nhf1 Be6-/+) 24...Be6 (24...a4 25.Ke2-+) 25.Ke2 (25.Ne4!? Bd5 26.Nf6 Bf6 27.gf6-/+) 25...a4-+ 26.Ra1 (26.Ne4?? Bc4 27.Kd2 Re4-+) 26...Rc7 (26...f5 27.gf6 Bf6 28.h5 gh5 29.Rb4-/+) 27.f3 (better 27.Ne4!? a3 28.Kd2=) 27...ef3-/+ 28.Nhf3 Bd5 (28...a3!?-/+) 29.e4 Bc6 30.Ra2 Re8 31.Kd3 (31.Kf2 h6=+) 31...Ra8 (31...Re6!? 32.Rc2 Rce7-/+) 32.d5= Ra6 (32...Bd7!?=) 33.Ra6+= Bb5 34.Ke3 ba6 35.e5 Rc3 36.Kd4 Rd3 37.Kc5 (37.Ke4 Rc3+=) 37...Bf8 (37...Rc3 38.Kd4 Rd3 39.Ke4+=) 38.d6+= Rc3 (38...Bg7!?+=) 39.Kd4+/- Rd3 40.Ke4 Bd6 41.ed6 Rd6 42.Nd4 Kf8 (42...Kg7 43.Ke5 Rd7 44.Ra3+=) 43.N2f3 (43.Ke5 Rd7+/-) 43...Ke7 (43...f5 44.gf6 Rf6 45.Rc2+/-) 44.Ne5 (44.Rc2!?+/-) 44...f6 45.gf6 Kf6 (45...Rf6 46.Rc2+=) 46.Rf2 Ke7 (better 46...Kg7+/-) 47.Rf7+- Ke8 48.Rh7 a3 49.Ra7?? (49.Rc7!? Bd7+-) 49...a2 (better 49...Rd4 50.Kd4 a2-+) 50.Nb5+- Re6?? (better 50...Rb6 51.Nc7 Kf8 52.Nd7 Kg8 53.Nb6 a1Q+-) 51.Nc7 (51.Nc7 Ke7 52.Ne6 Ke6 53.Ra6 Ke7 54.Ng6 Kf7 55.Ne5 Ke7 56.h5 a1R 57.Ra1 Ke6 58.Ra6 Ke7 59.h6 Ke8 60.Ra7 Kf8 61.h7 Ke8 62.h8Q) 1-0. zembelek (2020) - jonathangoh123 (2000), Rated Blitz game, lichess.org, 2013.

4.Bf6 ef6

5.Nc3 b5 6.e4 =.

5.Nc3 Bg7 6.e4 0-0 7.Nf3 Re8 8.Be2 d6 9.0-0 f5 10.ef5 Bf5 11.Bd3 Bd3 12.cd3 Nd7 13.Ne4 Ne5 14.Nfg5 Nd3 15.Qf3 Ne5 16.Qh3 h6 17.f4 hg5 18.fe5 de5 19.d3 Qd4 20.Rf2 Qa1 21.Rf1 Qd4 22.Kh1 Rad8 23.Ng5 Qd3 24.Qh7 Kf8 25.Rf7# 1–0. Nautiluschess – Pena, ICS blitz, 2001.

5.Nc3 Bg7 6.Nf3 0-0 7.e3 =.

5.Nc3 Bg7 6.Nf3 d5 7.a4 (7.e3 0-0=) 7...0-0 8.e3 f5 9.Rb1 Nd7 (9...f4 10.ef4 Re8 11.Ne2+=) 10.Be2 Nb6 (10...f4 11.0-0+=) 11.d4 a6 (11...f4 12.a5 Nd7 13.ef4+=) 12.0-0 h6 (12...a5 13.b5+=) 13.a5 Nd7 14.Na4 Nf6 15.Nb6 (15.Nb6 Rb8 16.c4+=). Artmanha – skaranz, internet, 2010.

5.Nc3 Bg7 6.Nf3 f5 7.e3 0-0 8.Be2 Re8 9.0-0 d6 10.d4 Be6 11.a4 (11.Qd3 f4=) 11...Qc7 (11...c5 12.bc5 dc5 13.Rb1=) 12.Qd3 d5 13.Qd2 Bh6 (13...Qd6 14.b5+=) 14.Rfb1 (14.a5 f4+=) 14...a6 (14...Nd7 15.Re1=) 15.Bd3 Bd7 (15...f4 16.e4=) 16.Ne2+/- Bc8 17.c4 Nd7 (17...dc4 18.Bc4 Be6 19.Be6 fe6 20.Qc3+=) 18.cd5 cd5 19.Rc1 Qd8 (19...Qd6 20.Rc2+/-) 20.Nc3 (20.Qc3 Nf6+/-) 20...Nb6 (20...Nf6 21.Ne5+=) 21.a5 Nc4 22.Bc4 dc4 23.Na4 (23.Qa2 Be6+/-) 23...Rb8 (23...f4 24.ef4 Qf6 25.Nb6+–) 24.Rc4 Be6 25.Rcc1 (25.Rc3 Bd5+/-) 25...Re7 (25...Bd5!?+/-) 26.Nb6+– Bb3? (26...f4!? 27.e4+–) 27.Ra3 (better is 27.d5!? f4 28.e4 Re4+–) 27...Bd5 28.Rac3 Qd6 (28...Bf8 29.Nd5 Qd5 30.Rc5+–) 29.Nc8 (29.Nd5?! Qd5 30.Rc5 Qe4+–) 29...Qb4 (29...Rc8 30.Rc8 Kg7+–) 30.Rc5 Qd2 (30...Qc5 31.Rc5 Re6 32.Rd5 Rc8 33.Rd7+–) 31.Ne7 Kg7 (31...Kf8 32.Nd2 (32.Nd5?! Qb2+=) 32...Be6 33.Nd5+–) 32.Nd2 (32.Nd2 Be6 33.Rb1+–; 32.Nd5?! Qa2=) 1–0. Artmanha – silver lining, internet, 2010.

5.c4 Bg7 6.Nc3 0-0 7.d4 f5 8.Nf3 Na6 (8...Re8 9.Qd2=) 9.e3+= b6 (9...f4 10.ef4 c5 11.bc5 Nc5 12.Nd5 Qa5 13.Nb4+=) 10.Bd3 d6 (10...Bb7 11.0-0+=) 11.b5 cb5 12.cb5 Nc7 13.0-0 Bb7 14.Rc1 a6 15.ba6 Ba6 16.Ba6 Ra6 17.a4 Bh6 (17...Re8 18.Qd3+/-) 18.Qb3 f4 (18...d5 19.Rc2+/-) 19.e4 Bg7 20.Rc2 Re8 21.Rfc1 Qd7 22.Qb4 Ne6 23.Qc4 h6?? (better is 23...Ra5+/-) 24.Qa6+– Nd4 25.Nd4 Bd4 26.Nd5 (better is 26.Qc4!? Bc3 27.Rc3 Qe6+–) 26...Re4 27.Qa8 Kg7 (27...Re8 28.Rc8 Rc8 29.Qc8 (worse is 29.Rc8 Kh7+–) 29...Qc8 30.Rc8 Kg7 31.Rc6+–) 28.Nf6! Bf6 (28...Bf6 29.Qe4 Discovered attack; 28...Kf6 29.Qe4 Discovered attack) 29.Qe4 Bg5 (29...Be5 30.Rc6+–) 30.Rc7 Qd8 31.Qb7 Qe8 32.Rf7! Qf7 33.Rc7 Qc7 34.Qc7 Kf8 35.Qd6 Kf7 36.Qc7 Ke6 (36...Be7 37.Qf4 Kg7 38.Qd4 Bf6 39.Qb6+–) 37.Qb6 Ke7 (37...Kd5 38.a5 Be7+–) 38.a5 1–0. Artmanha – klaudio88, internet, 2010.

5.e3 b5 =.

5.e3 d6 =.

5.Nf3 b5 6.a4 =.

5.Nf3 Bg7 6.e4 (6.e3!?+=) 6...f5 7.Nc3? (better is 7.e5=) 7...fe4–+ 8.Ng5?? (8.Ng1 d5–+) 8...0-0 (8...Qg5 9.h4 Qf6 10.h5–+) 9.h3?? (better is 9.Nge4 d5 10.Ng3-/+) 9...Qg5–+ 10.h4 Qd8 (10...Qf4 11.g3 Qe5 12.Qe2–+) 11.g3 (11.h5 d5–+) 11...d5 12.Rb1 (12.h5 Bd4 13.Qe2 Qf6–+) 12...b5 (better is 12...Bd4–+) 13.d3 (13.a4 d4 14.Na2 Be6–+) 13...Re8 (13...Bc3 14.Qd2 Qf6 15.Rh2–+) 14.de4 (14.d4 Qf6–+) 14...de4 (better is 14...Bc3 15.Ke2 Re4 16.Kf3 Bg4 17.Kg2 Bd1 18.Rd1 a5–+) 15.Qe2 (15.Qd8 Rd8 16.Ne2–+) 15...Bc3 0–1. guest1818 – guest186, ICS blitz, 2001.

3.a4 a5

4.b5 Qb6 5.c4 d5 6.Nc3 dc4 7.e3 cb5 8.ab5 Nbd7 9.Bc4 Ne5 10.Qb3 (better is 10.Na4!? Qc7 11.Be5 Qe5 12.Nb6+=) 10...Nc4+= 11.Qc4 Be6 12.Qe2 g6 13.Nf3 Bg7 14.0-0 0-0 15.d4 Rac8 16.Rfc1 Bc4 The isolani on b5 becomes a target 17.Qd2 Bb5 18.Ba3 Bc6 19.Rab1 (19.Be7 Rfe8 20.Na4 Ba4 21.Bf6 Qf6 22.Ra4 b6+=) 19...Qc7 (better is 19...Qd8!?+=) 20.Nb5= Qd7 21.Ne5 Qd5 22.f3 Bb5 23.Be7? (23.e4 Qe6 24.Rb5 b6+=) 23...Rfe8 (23...Rc1 24.Rc1 Ra8 25.Qb2–+) 24.Bf6? (24.Rc8 Rc8 25.Bf6 Bf6-/+) 24...Bf6 (better is 24...Rc1 25.Rc1 Bf6 26.Ng4–+) 25.e4?? (better is 25.Rc8 Rc8 26.e4-/+) 25...Rc1–+ 26.Rc1 Qb3 27.Qa5 (27.f4 Bg7 28.Re1 f6–+) 27...Qa4 (27...Qe3 28.Kh1 Qc1 29.Qe1 Qe1#) 28.Qc3? (better is 28.Qa4 Ba4 29.Rc4–+) 28...Rd8 29.Ra1 Qd4 30.Qd4 Rd4 31.Ra8 (31.Ng4 Be7–+) 31...Kg7 32.g4 (32.Ra5 Rb4 33.f4–+) 32...Be5 0–1. iczker – fidellko, kurnik, 2012.

4.b5 d5 5.e3 Nbd7 6.Nf3 Qc7 7.d4 e6 8.Nbd2 Be7 9.Bd3 0-0 10.0-0 Re8 11.c4 Nf8 12.c5 Ng6 (12...b6 13.Rc1 Bb7 14.Nb3+/-) 13.Qc2 Bf8 14.Rac1 Nd7 (14...cb5 15.ab5 Bd7 16.Ne5+/-) 15.Nb3 (15.b6 Qd8+/-) 15...e5 (15...cb5!? 16.Bb5 b6+/-) 16.de5 Nge5 17.Bh7 Kh8 18.Ng5 Nf6 19.b6 Qd7 20.Nd4?? (better 20.Rcd1+-) 20...g6= 21.f4 Nc4 (21...Neg4 22.Ndf3 Qe7 23.Ne5 Ne5 24.fe5+=) 22.Ndf3 (better 22.Nde6! Nb2 23.Nf8 Rf8 24.Qb2+=) 22...Nb2=+ 23.Qb2 Bg7 (23...Qe7 24.f5 Bg7 (24...Qe3? 25.Kh1 Bg7 26.fg6 fg6 27.Bg6+-; 24...Bf5?! 25.e4 de4 26.Ne5=+) 25.fg6 Qe3 26.Kh1 A) worse 26...Nh7 27.Nf7 Kg8 28.gh7 Kf7 29.Nh4 Bf5 30.Qc2+- (30.Nf5?! Bb2 31.Ne3 Kg6+/-); B) 26...fg6 27.Bg6 Re7+-) 24.Ne5+/- Nh7 (24...Re5!? 25.fe5 Nh7 26.Nf7 Kg8+/-) 25.Ngf7 Kg8 26.Nh6! Bh6 27.Nd7 Bd7 28.Rf3 Re4 29.h3 (29.Rg3 Bf5+=) 29...Rae8 30.Qb3 Bf8 31.Qd3 Bf5 32.Qa3 Nf6 (32...Rb4 33.g4 Be4 34.Rf2=) 33.g4 Bc8 34.f5 g5 (34...Bh6 35.Qc3 d4 36.Qb3 Kg7 37.fg6 Be6=+ (worse 37...Be3 38.Re3 Be6 39.Re4 Bb3 40.Rd4+=)) 35.Qc3+/- Kf7 36.Qa5 Nd7 37.Rg3 Ne5 38.Kh1 Nc4 Exerts pressure on the backward pawn 39.Qb4 Ne3 40.Qd2 Nc4?? (better 40...Bc5 41.Rc5 Nf1 42.Qg5 Ng3 43.Kh2 Nf5 44.Qh5 Kf6 45.gf5 Re2 46.Kg1 Bf5 47.Qh6 Kf7+=) 41.Qg5+- Ne5 (41...Bd7 42.Qh5 Kf6 43.Qh8 Kg5+-) 42.Qh5 Ke7 43.Qh7 Nf7 44.f6! Ke6 (44...Kf6 45.Rf1 Deflection (45.Rf1 Decoy)) 45.Qf5 1-0. onur604 (2320) - barquero (2150), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

4.b5 cb5

5.ab5 Qb6 6.c4 d5 7.e3 dc4 8.Bc4 Nbd7 9.Nf3 e6 10.0-0 Bd6 11.d4 0-0 12.Nc3 Bb4 13.Na4 Qc7 14.Ba3?? (better is 14.Qe2+=) 14...Ne4?? (better is 14...Qc4 15.Bb4 Qb4–+) 15.Qc2 (15.Bb4 ab4 16.Bd3 Nef6+/-) 15...Nd6 16.Bb4 ab4 17.Nc5 (better is 17.Rfc1+/-) 17...Ra1= 18.Ra1 Nb6?? (18...Nc4 19.Ng5 Nf6 20.Qc4+=) 19.Ne5?? (better is 19.Bd3+–) 19...f6?? (better is 19...Nbc4 20.Nc4 Nc4 21.Qc4 b6+=) 20.Ne6+– Be6 (20...Ndc4 21.Nc7 fe5+–) 21.Be6 (21.Be6 Qf7 22.Nf7 Nf7 23.Qc5+–) 1–0. olawoj – wtkse, kurnik, 2012.

5.ab5 Qb6 6.e3 d6 7.Nf3 Bd7 8.c4 e6 9.Nc3 Be7 10.Na4 Qc7 11.Be2?? (11.Bd4 Nc6 12.Bb6 Qc8 13.bc6 Bc6+–) 11...0-0? (11...e5 12.0-0+=) 12.0-0 (12.Bd4 e5 13.Nb6 Na6 14.Na8 Ra8 15.ba6 ed4 16.ab7 Qb7 17.Nd4 d5+–) 12...d5? (12...e5!?+=) 13.Rc1 (better is 13.Bd4 dc4 14.Nb6+–) 13...dc4+/- 14.Rc4 Qd8 15.Rc1 Nd5 16.Bd4 Bb4 (better is 16...Qe8!? 17.Qb3 Bb4+=) 17.e4+– Nf6? (better is 17...e5 18.Be5 Nf6+–) 18.Bb6 (better is 18.Nb6 Bc6 19.Na8 (19.bc6?! Nc6 20.Rc6 bc6 21.Na8 Ne4+–) 19...Be4 20.Bb6+–) 18...Qe8= 19.Nd4 (19.e5!? Nd5 20.Nd4=) 19...Ne4 20.Bf3 f5 21.d3 Nd6 22.Bc7 (22.Nc5 Bc8 23.Qb3+=) 22...Bb5?? (better is 22...Nb5 23.Nb5 Bb5-/+) 23.Nb6 e5?? (better is 23...Ra6 24.Ne6 Rf6 (24...Qe6? 25.Bd5 Qf7 26.Bd6 Bd6 27.Bf7 Rf7 28.Rc8 Bf8 29.Nd5+–) 25.Bd6 A) 25...Qe6 26.Bb4 Rb6 27.Bd5 (27.Ba5?! Rc6+–) 27...ab4 28.Rc8 Rf8 29.Be6 Re6 30.Qb3+–; B) worse is 25...Re6 26.Bb4 Reb6 27.Bc5+/-; C) 25...Rb6? 26.Nc7 Qd8 27.Bb4 ab4 28.Nd5+– (28.Nb5?! Rb5 29.Qc2 Kh8=); D) 25...Bd6+=) 24.Nb5+– (24.Na8 ed4 25.Bd6 Bd6 26.Qb3 Kh8+/-) 24...Nb5 25.Bb7?? (better is 25.Na8 Nc6 26.Qb3 Kh8 27.Ba5+–) 25...Nc7?? (better is 25...Ra7 26.Bd5 Kh8 27.Bb8 Qb8–+) 26.Ba8 Na8 27.Na8 e4 28.de4 fe4 29.Qd5 Kh8 30.Rc4?? (better is 30.Nc7 Qg6 31.Ne6+–) 30...e3-/+ 31.Re4 ef2?? (31...Qc6 32.Qc6 Nc6 33.Rc1 ef2 34.Kf1+=) 32.Kh1?? (32.Rf2!? Qd8 33.Qd8 Rd8 34.Rc2+=) 32...Qg6 (better is 32...Qc6 33.Qc6 Nc6-/+) 33.Nc7= Nc6 (better is 33...Qc6 34.Qc6 Nc6=) 34.Ne6+– Rc8 35.Qd7 (35.Rf2? Ne7 36.Rf8 Rf8 37.Nf8 Qf6–+) 35...Ne7 36.Qe7?? (better is 36.Nd8 Rc2 37.Rg4+/-) 36...Be7–+ (36...Be7 37.Rf4 Qe6 38.R4f2 a4–+) 0–1. typ48 – isniqi, kurnik, 2012.

5.ab5 d5 6.Ra3 (6.Bf6 ef6 7.e3 d4=) 6...Bf5 7.Rg3 Bg6 8.Na3 Nbd7 9.Qa1 Nb6 10.e3 e6 11.Bd3 Bd6 12.Rf3 Nbd7 13.h4? (13.Bg6 hg6 14.Rh3 Rh3 15.Nh3 Qc7-/+) 13...Qe7 (13...Bh5 14.Be2 Bf3 15.Nf3–+) 14.g4? (better is 14.Bg6!? fg6 15.Rfh3-/+) 14...Bd3–+ 15.cd3 Ng4 16.Bg7 Rg8 17.h5 (17.Bb2 Nge5 18.Ke2 Nf3 19.Nf3–+) 17...Ba3 18.h6 Bd6 19.Nh3 (19.d4 Nh6! 20.Bh6 Qh4 21.Rh4 Rg1 22.Ke2 Ra1–+) 19...Nge5 20.Rf4 (20.Ng1 Nf3 21.Nf3 a4–+) 20...b6 (better is 20...Nd3 21.Ke2 Nf4 22.ef4–+) 21.Ng5 (21.Ke2–+) 21...Qg5 22.Ke2 0-0-0 (22...Nd3 23.Rf3 N7c5 24.Rg1–+) 23.Rg1 (23.d4 Nc4 24.Rf3 e5–+) 23...Qh5 24.Kf1 Kb7 25.Qd4 (25.Qb1 Rc8 26.e4 Nd3–+) 25...Rc8 26.Rg3 0–1. xtom – michalsmyslov (1970), kurnik, 2013.

3.a4 a6

4.a5 d5 +=.

4.b5 c5 5.ba6 (5.e3 d5=) 5...ba6 6.e3 (6.Nf3 d5=) 6...Nc6 7.Nf3 e6 (7...d5 8.Ne5=) 8.Bd3 (8.Nc3 d5=) 8...Bd6 (8...Rb8 9.Qc1+=) 9.Nc3= Bb7 (9...Be7 10.0-0=) 10.Ne4 (10.Rb1 0-0=) 10...Ne4 11.Be4 f6 (11...0-0 12.Rb1 f5 13.Bd3+=) 12.0-0 (12.Rb1 Rb8=) 12...0-0 13.Nh4?? (13.d4 f5 14.Bc6 Bc6= (worse is 14...dc6 15.Rb1+=)) 13...Qe7 (better is 13...f5 14.Bc6 Bh2 (worse is 14...dc6 15.Nf3+=; 14...Qh4?! 15.g3 Qb4 16.Bc3+=) 15.Kh2 Qh4 16.Kg1 Bc6–+ (16...dc6?! 17.Rb1+=)) 14.Qh5= Threatening mate... how? 14...h6 (14...f5 15.Bf3=) 15.Qg4 (better is 15.Qg6 f5 16.Nf5 Rf5 17.Bf5 ef5 18.Qf5=) 15...Rab8?? (better is 15...f5 16.Bf5 ef5 17.Nf5 Rf5 18.Qf5 Nb4=) 16.Ng6+/- f5?? (better is 16...Qf7 17.Nf8 f5 18.Qg7 Qg7 19.Bg7 fe4 20.Nd7 Rd8 21.Nc5 Bc5 22.Bh6 Rd2+/-) 17.Ne7+– Be7 18.Qg6 (18.Qg7) 18...Rf7 (18...Bf6 19.Bc6 Bc6 20.Bf6 Rf6 21.Qg3+–) 19.Bf3 Ne5 (19...Bf6 20.Bf6 Rf6+–) 20.Qg3 (20.Qg3 Nf3 21.gf3+–; better is 20.Be5 Bf3 21.Bb8+–) 1–0. guest1431 – guest890, ICS blitz, 2001.

4.b5 d5 5.Nf3 +=.

4.c4 d6 5.b5 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 Bf5 8.d3 g6 (8...cb5 9.cb5 Qa5 10.Nd2+=) 9.e4= Bd7 10.Nc3 (10.bc6 bc6 11.Nf3 Bg7=) 10...Bg7 (10...cb5 11.Nb5 Bb5 12.Bf6 ef6 13.cb5 Qa5 14.Qd2 Qb5 15.Ne2+=) 11.Nf3 (11.d4 cb5 12.cb5 Qb6=) 11...0-0 (11...Qa5 12.Qc1+=) 12.Be2 Qa5 13.bc6 (13.0-0 cb5 14.Nd5 Nd5 15.Bg7 Nc3 16.Bc3 Qc3 17.cb5 Bb5+=) 13...bc6 (better is 13...Ne4!? 14.de4 Bc3 15.Bc3 Qc3 16.Qd2 Qa1 17.Bd1 Bc6-/+) 14.0-0= c5 15.Qc2 Nc6 16.Nd5 Nd5 17.Bg7 Kg7 18.ed5 Nd4 19.Nd4 cd4 20.Qb2 Ra8 (20...Qa7!?+=) 21.Qd4+/- Kg8 22.Rb1 Qd2 23.Bf3 Ra2?? (better is 23...Qc2 24.Re1 Qd2+/-) 24.Rb8 1–0. iczker – geewa2010 (1660), kurnik, 2012.

4.e3 b5 5.a5 (5.ab5!? cb5 6.Bb5+=) 5...Bb7 6.c4 d6 7.d4 g6 8.Nc3 Bg7 9.c5 d5 10.Bd3 0-0 11.Nf3 Nbd7 12.0-0 Re8 13.e4 de4 14.Ne4 Ne4 15.Be4 Nf6 16.Ne5?? (better is 16.Qc2=) 16...Ne4–+ 17.Re1 Nf6 18.Qf3 Rf8 19.Nc6 Qc7 (19...Bc6!? 20.Qc6 Nd5 21.Ba3–+) 20.d5 Bc6 21.dc6 Rac8 22.Rad1 Qc6 (better is 22...Rfe8!?–+) 23.Qc6-/+ Rc6 24.Re7 Nd5! 25.Bg7 (25.Rd5 Bb2 Discovered attack) 25...Ne7 26.Bf8 Kf8 27.Rd8 Kg7 28.Rd7? (28.Kf1 Re6 29.Rd4 Nc6–+) 28...Kf6 (better is 28...Re6!? 29.f4–+) 29.g4 Ke6 30.Rd4 Nd5 (better is 30...Ke5!? 31.Rd7 Nd5 32.Rf7 Nb4 33.Rh7 Rc5 34.h4–+) 31.f3 f5 32.h3?? (32.gf5 Ke5 33.Re4 Kf5–+) 32...fg4 (better is 32...Ke5 33.Rd2 Nb4 34.gf5 gf5–+) 33.hg4 Nc3 34.Kf2? (better is 34.Rd3 Na2 35.Rb3–+) 34...Nd5 (better is 34...Ke5 35.Ke3 Rf6–+) 35.f4?? (35.Kg1 Nb4 36.Rb4 Rc5 37.Kf2–+) 35...Ne7 36.Re4 (36.g5 Kf7 37.Kf3 Rc7–+) 36...Kf6 37.g5 Kf7 38.Kf3 Nf5 (38...Re6 39.Rd4–+) 39.Kg4? (better is 39.Re1–+) 39...Re6 40.Re6 (40.Kf3 Ne7 41.Rd4–+) 40...Ke6 41.Kf3 Nd4 42.Ke4 Nc2 43.c6 Kd6 (worse is 43...Nb4 44.c7 Kd7 45.f5 gf5 46.Kf5–+) 44.c7 Kc7 45.Ke5 Nb4 46.Kf6 (46.Ke4–+) 46...Nc6 47.Kg7 b4 48.Kh7 b3 49.f5 b2 50.fg6 b1Q 51.Kh8 Qg6 ½–½. popovicigelu – isajashanica, kurnik, 2012.

4.e3 e6 5.c3 =.

4.c4 d5

5.c5 Bf5 6.d4 e6 7.Nc3 Be7 8.Nf3 Nbd7 9.e3 0-0 10.Bd3 Bg6 11.Bg6 hg6 12.Qe2 b6 13.0-0 bc5 14.bc5 Rb8 15.Rfb1 Qa5 16.Qd2 Rb7 17.Ba3 Rfb8 18.Rb7 Rb7 19.Rb1 Rb1 20.Nb1 Qd2 21.Nbd2 Ne4 22.Ne4 de4 23.Nd2 f5 24.Nc4 Nb8 25.f3 Kf7 26.Kf2 Kf6 27.Nb6 Bd8 28.a5 Bb6 29.cb6 Kf7 30.Bd6 Nd7 31.b7 Ke8 32.b8Q Nb8 33.Bb8 Kd7 34.Be5 Ke7 35.g4 Kf7 36.h4 ef3 37.Kf3 fg4 38.Kg4 Kg8 39.Kg5 Kf7 40.e4 Kg8 41.d5 ed5 42.ed5 cd5 43.Kg6 Kf8 44.Bg7 Kg8 45.h5 d4 46.h6 d3 47.h7 1–0. iczker – curamedan, kurnik, 2013.

5.e3 Bf5 6.Nf3 e6 7.Be2 Bb4 8.0-0 0-0 9.d3 Bd6 10.Qb3 Qc7 11.Nbd2 Re8 12.Bf6 gf6 13.e4 Bg6 14.g3 Nd7 15.Nh4 d4 16.f4 f5 17.Bf3 a5 18.e5 Bb4 19.Rfd1 c5 20.Ng2 f6 21.ef6 Nf6 22.Nb1 e5 23.Na3 e4 24.de4 fe4 25.Nb5 Qd7 26.Be4 Be4 27.Ra2 Ra6 28.Ne3 Qf7 29.Nc2 Rae6 30.Nb4 ab4 31.Re1 Bc6 32.Re6 Qe6 33.Rf2 Qe4 0–1. jarda1000 – marteuszek, kurnik, 2014.

3.a4 Qb6

4.b5 cb5 5.ab5 Qb5 6.Bf6 ef6 7.e3 Qb2 (7...Qc5 8.Nf3=+) 8.Nc3= Bb4?? (better 8...Nc6=) 9.Nf3?? (better 9.Nb5 Bd2 10.Kd2+-) 9...Bc3-/+ 10.dc3 (10.Rb1 Bd2 11.Nd2 Qe5-/+) 10...Qc3 11.Nd2 b6 (11...Nc6 12.Rb1-+) 12.Bd3-/+ Nc6 13.0-0 Nb4 (13...d5-/+) 14.Be4?? (better 14.Nc4 Nc6 15.Rb1+=) 14...d5-+ 15.Bf3 Bb7 (15...Be6 16.Rc1-+) 16.Nb3 (16.Rb1 Ba6 17.Rb3 Qc5-+) 16...0-0 (16...Qc2 17.Qc2 Nc2 18.Rac1-+) 17.Rc1 Rfd8 18.Nd4 Na2 (better 18...Ba6!? 19.Re1 Bc4-+) 19.Ra1=+ Nb4 (better 19...Qc4 20.Be2 Nc3 21.Bc4 Nd1-/+) 20.Rc1-+ a5 21.Nf5 (21.Rb1 Ba6 22.Be2 a4-+) 21...g6 22.Nd4 Ba6 23.Re1 Bc4 24.Be2 a4 25.Bc4 Qc4 26.Qf3 Kg7 27.h4 Rac8 (better 27...Nc6!? 28.Red1 Nd4 29.Rd4 Qc6-+) 28.h5-/+ Nd3?? (better 28...f5-/+) 29.hg6?? (better 29.cd3 Qc1 30.Rc1 Rc1 31.Kh2+-) 29...Ne1-+ (29...Nc1 30.Nf5 Kh8 31.g7 Kg8 32.Qg3+-) 30.Qg3 (30.Nf5 Kg6 31.Ne7 Kg7 32.Re1 Qb4 33.Nf5 Kh8-+) 30...fg6 (better 30...hg6 31.Re1 a3-+) 31.Nf5 (31.Ne6 Kg8 32.Nd8 Rd8 33.Re1 Qc2 34.Qf3-+) 31...Kh8 32.Nh6 (32.Nd6 Qc3 33.Nc8 Rc8-+) 32...Qc7 (better 32...Nd3 33.Rf1 Qc2 34.Nf7 Kg7 35.Nd8 Rd8 36.Qh3-+) 33.Re1 (33.Qh4 Nd3! 34.Ra1 g5 35.Qa4 Ne5-+) 33...Qg3 34.fg3 a3 (better 34...Kg7 35.Ng4 Rc2-+) 35.Nf7 Kg7 36.Nd8 Rd8 37.Ra1 Ra8 38.Ra2 b5 39.c3 b4! 40.Kf2?? (40.cb4 f5 Combination) 40...b3 41.Ra3 Ra3 42.Kf3 b2 43.Kg4 (43.Kf2 b1Q 44.g4 Ra2 45.Kg3 Qe4 46.Kh4 g5 47.Kh5 Qe8) 43...b1Q 44.Kh4 (44.e4 h5 45.Kf3 Qe4 46.Kf2 Ra2 47.Kf1 Qb1) 44...Qd3 (44...Qh1 45.Kg4 h5 46.Kf4 Qf1) 45.e4 (45.Kh3 Qe2 46.g4 Qe3 47.g3 Rc3 48.Kg2 Rc2 49.Kh3 Qh6) 45...Qc3 46.ed5 Qd4 (46...Qg3) 47.Kh3 Qd5 (47...Qd5 48.Kg4 Qd1 49.Kf4 Qd4; 47...Qd3 48.Kh2 Qg3 49.Kg1 Ra1) 0-1. Jimito100 (2050) - BearoBeeJahn (2045), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

4.Bc3 +=.

4.c3 e6

5.a5 Qc7 6.e3 b6 7.ab6 Qb6 8.Nf3 Bb7 9.Be2 a5 10.0-0 ab4 11.Ra8 Ba8 12.cb4 Bb4 13.Qa4 Bb7 14.Bd4 c5 15.Be5 Nc6 16.Bf6 gf6 17.d4 Rg8 18.dc5 Qc5 19.Nbd2?? (19.Rd1-/+) 19...Ne5 (19...Bd2 20.Qh4–+) 20.Rd1?? (better is 20.Rb1 Rg4 21.h3+=) 20...Bd2–+ 21.Rd2 Bf3 (21...Bf3 22.g3 Rg4–+) 0–1. frholak – sagonek, kurnik, 2012.

5.a5 Qc7 6.e3 Bd6 7.h3 0-0 8.Nf3 Na6 9.Ba6 ba6 10.0-0 Bb7 11.Na3 c5 12.bc5 Bc5 13.Nc4 Bf3 14.Qf3 d5 15.Na3 Ne4 16.Qe2 Qe5?? (better is 16...Qa5 17.d3 Nd6= (worse is 17...Nc3 18.Qe1+–)) 17.d4+– Qg5 18.dc5 Nc5 19.Nc2 (19.c4 Rfd8+–) 19...Rab8 20.Ba3 Ne4? (20...Rfc8+–) 21.Bf8 Rf8 22.Qa6 Qg6 (22...Ra8 23.Nd4+–) 23.Nd4 Ng5 24.Kh2 Qe4 (24...Ne4 25.Qa7 Qf6 26.Qc7+–) 25.Qa7 e5 (25...Qd3 26.a6 Ne4 27.Qe7+–) 26.Nc6 d4 27.cd4 (better is 27.Ne7 Kh8 28.cd4 ed4 29.ed4 Ne6+–) 27...Qc6 28.de5 Qc3 29.Qd4 Qc7 30.Rfc1 Qb7 31.a6 Qa8 32.a7 Ne4 33.Rc7 Nf2 (33...Nf2 34.e6 Kh8+–). aleksandras19 – boomerang85, kurnik, 2012.

5.a5 Qc7 6.e3 e5 7.Ra4 +=.

3.a4 d6

4.Ra3 e5 5.h4 h5 6.Rg3 Nbd7 7.Na3 g6 8.Qa1 Bg7 9.e3 (9.a5 0-0-/+) 9...Ne4 10.Rf3 f5 (10...Nb6 11.a5 Nd5 12.d3-/+) 11.Bd3 Nd2?? (better is 11...Nb6 12.Be4 fe4-/+) 12.Kd2+/- Qe7 13.Rg3 Qf7 14.Be2 (14.Nc4 Qe6+–) 14...Rg8 (14...Nf6 15.Ke1+/-) 15.Nf3 Nf6 16.Ng5 Qe7 17.Nc4 b5? (better is 17...Be6+–) 18.ab5 cb5 (18...Nd5 19.Qa5 Rb8 20.e4 cb5 21.Ne5 Be5 22.Be5 (22.ed5?! Bb2 23.c3 f4 24.Bb5 Kf8+–) 22...de5 23.ed5+–) 19.Na5 (better is 19.Nb6! Rb8 20.Nc8 Rc8 21.Bb5 Kf8 22.Qa6+–) 19...Bd7 20.Nb7?? (20.c4 Rb8+–) 20...a6?? (better is 20...Bc6 21.Qa6 Qb7 22.Qb7 Bb7 23.Bb5 Ke7+=) 21.Rc1 f4 (21...Rf8+–) 22.ef4 ef4 23.Rd3 d5 24.Bf3 Ne4 (24...Bf5 25.Re1 Bd3 26.Bf6 Bf6 27.Qf6+–) 25.Ne4 de4 26.Be4! Bb2 (26...Qe4 27.Nd6 Double attack (27.Bg7 Deflection; 27.Nd6 Decoy; 27.Bg7 Overloading)) 27.Qb2 Qe4 (27...Kf8 28.Re1 Qg7 29.Qg7 Rg7+–) 28.Re1 (better is 28.Nd6 Kd8 29.Ne4+–) 28...Bc6 29.Nd6 (29.Re4 Be4 30.Qe5 Kf8 31.Rd7 Rg7 32.Qg7 Ke8 33.Nd6#) 29...Kf8 30.Qf6# 1–0. xtom – feniksi (1695), kurnik, 2012.

4.b5 cb5 5.ab5 Qb6 6.e3 Bd7 7.Nc3 g6 8.Nf3 Bg7 9.Be2 0-0 10.0-0 a6 11.h3 Be6 12.Nd4 Bd5 13.Nd5 Nd5 14.c4 Nf6 15.Qb3 Nbd7 16.Rfb1 Nc5 17.Qc2 e5 18.Nb3 ab5 19.Nc5 Qc5 20.d4 ed4 21.Bd4 Qc6 22.Rb5 Ra1 23.Ba1 d5 24.Bf6 Bf6 25.Rd5 Rc8 26.Ra5 b6 27.Ra1 Ba1 0–1. chybol3 – dejto, kurnik, 2014.

4.b5 c5 5.c4 e5 6.e3 Bf5 7.Nf3 h6 (7...e4 8.Qc2=) 8.Be2 (8.d3 Be7=) 8...Nbd7 (8...e4 9.Ng1+=) 9.0-0 Be7 10.d4 ed4 11.ed4 0-0 12.dc5 dc5 13.Nc3 Qc7 14.Nh4 (14.Re1 Rad8=) 14...Bh7 15.Bg4 (15.Re1 Bd6 16.Nf3 Rad8=) 15...Rad8 (15...Bd6 16.Bd7 Rfd8+=) 16.Bd7 (better is 16.Nf5!? Nb6 17.Qe2+=) 16...Rd7-/+ (worse is 16...Qd7 17.Re1+=; 16...Nd7?! 17.Nd5 Qd6 18.Nf3=) 17.Qe2 (17.Qb3 Qf4 18.g3 Qg4-/+) 17...Rfd8 (better is 17...Bd3 18.Qf3 Bf1 19.Rf1 Bd6–+) 18.Nd5? (better is 18.Rfd1 Bd3 19.Rd3 Rd3 20.Nf5-/+) 18...Nd5–+ 19.cd5 Bh4 20.Qg4 Bg5 21.f4 Rd5 (21...f5 22.Qg3 Rd5 23.Ra3 Bf4 24.Rf4–+) 22.fg5 Rg5 (22...Rg5 23.Qf3 Rd2–+; worse is 22...hg5 23.Rad1-/+) 0–1. chybol3 – koko82, playok.com, 2012.

4.e3 Nbd7 5.b5 g6 6.c4 Bg7 7.Nf3 Qc7 8.Be2 0-0 9.0-0 e5 10.Nc3 Re8 11.h3 Nf8 12.Qc2 Bf5 13.Qb3 Rad8 14.Rac1 Be6 15.Rfd1 a6 16.d4 cb5 (16...N8d7 17.Ng5=) 17.ab5 ab5 (17...N8d7!?+=) 18.Nb5+– (worse 18.Qb5 e4 19.Nd2 Bf5+–) 18...Qb8 (18...Qb6!?+–) 19.de5 de5 (19...Ne4 20.ed6 Bb2 21.Qb2 Nd6 22.Nd6 Rd6 23.Rd6 Qd6 24.Qb7 Rb8+–) 20.Be5 (20.Ne5?! Rd1 21.Rd1 Rd8+–) 20...Rd1 (20...Qc8 21.Qb2 Rd1 22.Rd1+– (worse 22.Bd1 Qd8+–)) 21.Rd1 (21.Bd1?! Qd8 22.Nd6 Re7+–; 21.Qd1?! Qd8+–) 21...Bc4 22.Bc4 (22.Bb8?! Bb3 23.Rb1 Bc2=; 22.Qc4?! Re5 23.Ne5 Qe5+–) 22...Re5 23.Ne5 Qe5 24.Bf7 (24.Nd6 Qh5+–) 24...Kh8 25.Rd8 (25.Nd6 Qh5+–) 25...Qa1 26.Kh2 (26.Qd1!? Qd1 27.Rd1 N6d7+–) 26...Qe5 27.g3 Qe7 28.Rb8 h6 (28...N6d7 29.Rb7 Qf6 30.Qa2+–) 29.Nd4 (29.Bg6 N6d7 30.Re8 Qc5+–) 29...Kh7 (29...N6d7 30.Rb7 Bd4 31.ed4+–) 30.Bc4 (30.Qb7?! N6d7 31.Bd5 Qf6+–) 30...Nh5 (30...N8d7 31.Rb7 Qe5 32.Ne6+–) 31.Rb7 Qf6 (31...Nd7+–) 32.Ne6 (better 32.Rf7 Qd8 33.g4+–) 32...Qf2 33.Kh1 Ng3 0–1. RichardSommer (2125) – lahvan (2070), lichess.org, 2020.

4.e3 e5 5.c4 Bf5 6.b5 cb5 7.ab5 Be7 8.Nf3 0-0 9.Be2 Nbd7 10.0-0 Nc5 (10...a6!?=) 11.d4+= ed4 12.Nd4 (worse 12.Qd4 Nb3 13.Qf4 Na1 14.Qf5 Nb3=+) 12...Bg6 13.Bf3 (13.Nc3 d5+=) 13...Be4 (13...d5!?=) 14.Nc3+– Bf3 15.Qf3 (worse 15.gf3 a6=) 15...Nfd7 16.Ra3 (16.Nf5 Ne5 17.Qe2 g6 18.Ne7 Qe7+–) 16...Ne5+= 17.Qe2 Ncd3 18.Nd5?? (better 18.Ra4+=) 18...Nb2–+ 19.Qb2 Nc4 20.Ne7 (better 20.Qa1!? Na3 21.Nf5-/+) 20...Qe7–+ 21.Qb3 Na3 22.Qa3 a6 23.Nf5 Qf6 24.Nd6 ab5 25.Qb4 Ra4 (25...Ra1 26.Ne4 Rf1 27.Kf1 Qa1 28.Qe1–+) 26.Qc5 (26.Qb5 Ra1 (26...Qd6?! 27.Qa4 Rd8 28.Rc1=) 27.Ne4 Rf1 28.Qf1 Qe5–+) 26...Ra1 27.Nb7?? (27.Nb5 Rf1 28.Kf1 Ra8–+) 27...h5 (better 27...Qa6 28.Qd6 Rf1 29.Kf1 Qb7 30.Qd3–+) 28.Qb5?! (28.Qd4 Qd4 29.ed4 Rfa8–+) 28...h4 (28...Rb8 29.h3 g6 30.Ra1 Qa1 31.Kh2–+) 29.h3? (better 29.Nc5 Rc8 30.Ne4 Rf1 31.Kf1-/+) 29...Rf1 30.Kf1 Rd8 (better 30...Qa1 31.Ke2 Rb8–+) 31.Nd8+– Qd8 Do you see the mate threat? 32.Ke2 Qd1?? (better 32...Qa8 33.Qg5 g6+–) 33.Kd1+– g6 34.Ke2 Kg7 35.Qe8 g5 36.Qe5 Kf8 37.Qf5 Ke8 38.Qg5 Kf8 39.Qh4 Ke8 40.Qf4 Kf8 41.g4 (41.h4 Ke7 42.h5 f6 43.h6 Kf7 44.h7 Kg7 45.Qc7 Kg6 46.h8Q Kf5 47.Qc5 Ke4 48.Qe8) 41...Ke8 42.h4 Kf8 43.h5 Ke8 44.Qf6 (44.Qc7 Kf8 45.h6 Kg8 46.Qc8 Kh7 47.Qf8 f6 48.Qg7) 44...Kd7+– 45.h6 Ke8 (45...Kc7 46.h7 Kc8 47.Qf7 Kd8 48.h8Q) 46.Qf7 (46.h7 Kd7 47.h8Q Kc7 48.Qhd8 Kb7 49.Qfb6) 46...Kd8 47.g5 (47.h7 Kc8 48.h8Q) 47...Kc8 48.g6 (48.h7 Kd8 49.h8Q) 48...Kb8 (48...Kd8 49.h7 Kc8 50.h8Q) 49.g7 Kc8 50.g8Q 1–0. RichardSommer (1970) – Dewarfd (2000), lichess.org, 2020.

4.e3 g6 5.b5 Bg7 6.Nf3 0-0 7.c4 Bg4 8.Be2 Nbd7 9.Nc3 Rc8 10.h3 Bf3 11.Bf3 Nc5 12.Be2 Qc7 13.0-0 e6 14.f4 Nfe4 15.Ne4 Bb2 16.Nc5 Ba1 17.Ne6 fe6 18.Qa1 e5 19.fe5 Rf1 20.Qf1 Rf8 21.Qe1 de5 22.Qg3 Qd6 23.d4 ed4 24.Qd6 1–0. ventil (1620) – zagreb1, kurnik, 2014.

4.g3 a5 5.b5 g6 (5...e5 6.Bg2=) 6.Bg2 Bg7 7.Nf3 d5 8.Nd4 Bd7 9.bc6 Bc6 10.Nc6 bc6 11.0-0 0-0 12.Nc3 e6 13.Ba3 Re8 14.Rb1 Nbd7 15.e4 Rb8 16.ed5 (16.Rb8 Qb8 17.Re1 d4=) 16...cd5 17.Nb5 Ne5 18.Nd6 Nc4 (better is 18...Re7!?=) 19.Ne8+/- Na3 20.Nf6 Qf6?? (better is 20...Bf6 21.Rb8 Qb8+/-) 21.Rb8+– Bf8 22.Qc1 Kg7 (22...Nc4 23.d3 Ne5 24.Ra8+–) 23.Rf8! Kf8 24.Qa3 Kg7 25.Qc5 h5 (25...Qb2 26.Qa5 Qf6 27.Rb1+–) 26.c3 (26.Qa5 Kg8+–) 26...Qd8 27.Qd4 Kh6 (27...Qf6 28.Qb6+–) 28.Rb1 Qc7 (28...Qg8 29.Rb7 Qg7 30.Qa7+–) 29.Rb5 (29.Qh8 Kg5 30.h4 Kf5 31.Bh3 Ke4 32.Qd4 Kf3 33.Qe3) 29...e5 (29...Kh7 30.c4! Qc4 31.Qe5 Qc1 32.Bf1+–) 30.Qd5 f6 31.Ra5 (better is 31.Qa8 Qf7+–) 31...Qb6 32.Qc5 (better is 32.Qa8 Qc7+–) 32...Qb1 33.Bf1 Qe1 34.Qe3 (34.Qf8 Kg5 35.Ra6 Qe4 36.Qf6 Kh6 37.h4 Qh1 38.Kh1 Kh7 39.Qg6 Kh8 40.Ra8) 34...g5 35.Qe1 g4 36.Ra6 Kg5 37.h4 Kf5 38.Bd3 e4 39.Qe4 1–0. wk1234 – neo325, kurnik, 2013.

4.g3 Nbd7 5.Bg2 g6 6.Nf3 Bg7 7.0-0 0-0 8.c4 e5 9.b5 Qc7 10.a5 Rb8 11.d4 c5 12.de5 de5 13.Nbd2 b6 14.a6 Re8 15.Qc2 Nf8 16.Rfd1 Bf5 17.e4 Bg4 18.h3 Bf3 19.Nf3 Rbd8 20.Rd8 Qd8 21.Rd1 Qc7 22.Qc3 Nh5 23.Rd5 f6 24.Bf1 Ne6 25.Be2 Nd4 26.Nd4 ed4 27.Qf3 Qe7 28.Bd3 Qe6 29.g4 1–0. wk1234 – serbhappy43, kurnik, 2014.

4.g3 e5 5.Bg2 +=.

4.g3 Be6 5.Bg2 Nbd7 6.b5 cb5 7.ab5 Rb8 8.Ra7 Qb6 9.Ra1 Qb5 10.Ba3 Nc5 11.Nc3 Qc4 12.Nf3 Nce4 13.Ne4 Ne4 14.0-0 Nc5 15.d3 Qg4 16.h3 Qg6 17.d4 Ne4? (17...Na4 18.Qd2+=) 18.Qd3?? (18.Nh4!? Qh5 19.Be4 Bh3+–) 18...d5? (18...Nf6 19.Rfb1+=) 19.Nh4 (better is 19.Ne5 Qf5 20.g4 Nf2 21.gf5 (worse is 21.Qf5 Bf5 22.Nf7 Nh3 23.Bh3 Kf7+–; worse is 21.Rf2 Qd3 22.Nd3 g5+–) 21...Nd3 22.ed3 (worse is 22.fe6 Ne5 23.de5 fe6+–) 22...Bf5 23.Rf5+–) 19...Qf6+= 20.Be4 de4 21.Qe4 g5 22.Nf3 Bh3 23.Rfd1 Bf5 24.Qd5 Bg7 25.c4 0-0? (25...g4 26.Ne5 0-0 27.Nd7 Bd7 28.Qd7+=) 26.Ne5?? (26.Be7 Qe7 27.Qf5 Qe2 28.Ng5 Qh5+–) 26...Qh6? (26...Rfd8 27.Qc5=) 27.e4?? (27.Be7 Be6 28.Qd6 Rfe8+–) 27...Be5? (27...e6 28.Qa5 Be4 29.f3 Be5 A) 30.de5? Bf3 31.Bf8 Qh1 (31...Rf8?! 32.Rd8-/+; 31...Qf8?! 32.Rd2=) 32.Kf2 Qg2 33.Ke3 Bd1–+ (33...Rf8 34.Rd8 Qe2 35.Kd4 Qe4 36.Kc3=); B) 30.Bf8 Rf8 B1) 31.de5 Bf3 32.Rd8 Qh1 33.Kf2 Qg2 34.Ke3 Qe2 (34...Qg3?? 35.Rf8 Kg7 36.Rg8 Kh6 37.Qe1 Qf4 38.Kd3+–) 35.Kd4 Qe4 36.Kc3 Qe3 37.Rd3 Qf2=; B2) 31.fe4 Bg3 32.Qa2=) 28.ef5 (28.Qe5!? Bg4 29.Be7 Bf3 30.Qg5 Qg5 31.Bg5 Bd1 32.Rd1 b5+–) 28...Bd6 (28...Bf6!?+=) 29.c5+/- Bc7 30.Re1 Qc6 (better is 30...Rfd8!? 31.Qf3 Qf6+=) 31.Qc6+– bc6 32.Re7 Rb7? (better is 32...Bd8!? 33.Rd7 Bf6+/-) 33.Bc1+– h6 34.f4 f6 35.fg5 hg5 36.Bd2?? (better is 36.Ra6!? Rb1 37.Rc7 Rc1 38.Kg2 Rd1 39.Rcc6 Rd4 40.Rf6 Rf6 41.Rf6 g4+–) 36...Rd8 (36...Be5 37.Rb7 Bd4 38.Be3 Ba1+/-) 37.Ba5?? (37.Bc3 Kf8 38.Re6 Bg3 39.Rc6 Kg7+–) 37...Rc8? (37...Ra8 38.Bc3 Ra1 39.Ba1 Rb1 40.Kg2 Bg3 41.Kg3 Ra1+/-) 38.Kf2?? (38.Bc7 Rbc7 39.Ra8 Ra8 40.Rc7 Ra6+–) 38...Kf8?? (38...Bg3 39.Kg3 Re7 40.Be1–+) 39.Rh7?? (better is 39.Rc7 Rcc7 40.Bc7 Rc7 41.Re1+–) 39...Ke8?? (better is 39...Bg3 40.Kg3 Rh7–+) 40.Rh8 (better is 40.Re1 Kf8 41.Rh8 Kg7 42.Rc8 Ba5 43.Re4+–) 40...Kd7 41.Rh7 Kd8?? (41...Ke8 42.Re1 Kf8 43.Rh8 Kg7 44.Rc8 Ba5+–) 42.Rah1+– Rb2 (42...Ba5 43.Rb7 Bc7+–) 43.Ke1 (43.Ke3 Ba5 44.Rg7 Bd2 45.Ke4 Rcb8 46.Rh8#) 43...Ba5-/+ 44.Kd1 Rb1 45.Kc2 Rh1 46.Rh1 Kc7 47.Rh7 Kb8 48.Rh6 Bd8 49.Kd3 Kb7 0–1. wk1234 – kakajer, kurnik, 2012.

4.b5 Nbd7

5.c4 Qc7 6.e3 g6 7.f4 Bg7 8.Nf3 0-0 9.d4 a6 10.Nc3 Qa5 11.Bd3 d5 12.c5 Ne4 13.Be4 de4 14.Ne5 Nf6 15.0-0 h5 16.bc6 bc6 17.Nc6 Qc7 18.Ne5 e6 19.Qc2 Bb7 20.Ba3 Rfd8 21.Rab1 Nd5 22.Nd5 Bd5 23.Rb6 Rdc8 24.Rfb1 1–0. jura1946 – serbhappy43, kurnik, 2014.

5.c4 g6 6.e3 Bg7 7.f4 0-0 8.Nf3 a6 9.Nc3 Nc5 10.d4 Nce4 11.Qc2 Nc3 12.Bc3 Bf5 13.Bd3 Bd3 14.Qd3 ab5 15.cb5 Nd5 16.Bd2 c5 17.dc5 Ba1 18.Qd5 Bg7 19.Qb7 dc5 20.0-0 Ra4 21.Qc6 Ra2 22.Rd1 Bc3 0–1. jura1946 – sdc1645, kurnik, 2014.

5.e3 e5 6.Nf3 Be7 7.Be2 Qc7 8.0-0 c5 9.c4 0-0 10.d4 cd4 11.ed4 e4 12.Nfd2 a6 13.d5 Nc5 14.Nc3 ab5 15.ab5 Ra1 16.Ba1 Bf5 17.h3 h6 18.g4 Bg6 19.Qc2 Re8 20.Na4 Na4 21.Qa4 Bd8 22.Bf6 Bf6 23.Re1 e3 24.fe3 Re3 25.Kf2 Rh3 26.Rg1 Qc5 27.Kf1 Bd4 28.Nb3 Bg1 29.Nc5 Bc5 30.Kg2 Re3 31.Bf3 b6 32.Qa8 Kh7 33.Qa2 Bd3 34.Kg3 Be4 35.Kf4 Bf3 36.Qc2 Be4 37.Qe4 Re4 38.Ke4 Kg6 39.Kf4 f6 40.Ke4 Kg5 41.Kf3 g6 42.Kg3 Be3 43.Kf3 Bd4 44.Kg3 f5 45.gf5 gf5 46.Kf3 h5 47.Kg2 Bc5 0–1. popovicigelu – raz0idwa (1820), kurnik, 2014.

4.c4 Nbd7

5.b5 g6 6.e3 Bg7 7.f4 0-0 8.Nf3 a6 9.Nc3 c5 10.Be2 a5 11.Qc2 b6 12.d4 cd4 13.Nd4 Bb7 14.Bf3 Qc7 15.Bb7 Qb7 16.Nc6 Nc5 17.0-0-0 Rac8 18.Nd5 Nd5 19.cd5 Bb2 20.Qb2 Na4 21.Qb3 Nc5 22.Qc4 a4 23.g4 a3 24.Kb1 Ra8 25.Ka2 Qd7 26.h3 Ra4 27.Qe2 Ne4 28.Qc2 Rfa8 29.Rd3 e6 30.Qg2 ed5 31.f5 Rc4 32.Rf1 Nc3 33.Rc3 Rc3 34.Nb4 Rc5 35.fg6 hg6 36.Nd5 Qb5 37.Nf6 Kg7 38.Rf2 Qc4 39.Ka1 Qc3 40.Ka2 Rac8 41.Ne4 Qc4 42.Ka1 Qc1 43.Ka2 Rc2 44.Kb3 Rb2 45.Rb2 1–0. jura1946 – sdc1645, kurnik, 2014.

5.b5 g6 6.e3 Bg7 7.f4 0-0 8.Nf3 a6 9.d4 ab5 10.cb5 cb5 11.Bb5 Ne4 12.Qd3 Ndf6 13.0-0 Bg4 14.Ng5 h6 15.Ne4 Ne4 16.Qe4 d5 17.Qd3 Bf5 18.Qd2 Qb6 19.Nc3 e6 20.h3 h5 21.Ba3 1–0. jura1946 – sdc1645, kurnik, 2014.

3.a4 e6

4.b5 d5 =.

4.g3? d5 (4...Bb4!? 5.Nf3 0-0-/+) 5.b5+= c5 6.Bg2 Nbd7 7.Nc3 b6 8.Na2 a6 9.c4 ab5 10.ab5 Bb7 11.Nc3 Ra1 12.Qa1 d4?? (better is 12...Qb8 13.cd5 ed5+=) 13.Bb7+– dc3 14.Bc3 Be7 15.Bc6 0-0 16.Nf3 Qc7 17.0-0 Ne4?? (17...Nb8 18.Be5 Bd6 19.Bf6 gf6 20.Qf6 Nc6 21.Qg5 Kh8 22.bc6 Qc6 23.Rb1+–) 18.d3 (better is 18.Be4 Bf6 19.Qb2+–) 18...Nc3+/- 19.Qc3 Bf6 20.Qa3 Ne5 21.Ne5 Be5 22.Qa6 h6 23.Qb7 Rd8 (23...Qb7 24.Bb7 Rd8 25.f4 Bd4 26.Kg2+/-) 24.Qc7 Bc7 25.Ra1 Rb8 26.Ra7 Be5 27.f4 Bd4 28.Kg2 g5 29.Kf3 Kg7 30.e3 Bf6 31.e4 gf4 32.gf4 Kg6 33.e5 Bd8? (33...Bh4 34.Be4 Kg7 35.Kg4+–) 34.Be4 (better is 34.Be8!? Bg5 35.Bf7 Kf5 36.fg5 hg5+–) 34...Kg7 35.Kg4 White prepares the advance f5 35...Kf8 36.Kh5 Kg7 (36...Be7 37.Kh6 Bh4 38.Kh5+–) 37.h4 (better is 37.Bg6! Rc8 38.Rf7 Kg8+–) 37...Kf8 38.f5 (38.Kh6?! Bh4 39.Kh5 Bg3+–) 38...ef5 39.Bf5 Kg7 (39...Kg8+–) 40.e6 (40.e6 Kf6 41.Rf7 Ke5 42.Rf8+– (42.Kh6?! Bf6 43.Bh3 Rh8 44.Rh7 Rh7 45.Kh7 Bh4+–)) 1–0. wk1234 – 13marek1991, kurnik, 2013.

4.Ra3 Bb4-/+

5.Rg3 0-0 6.Na3 Ne4?? (better is 6...d5–+) 7.Rg7+– Kh8 8.Rg4 (8.Rf7 Bc3 9.Bc3 Nc3 10.Rf8 Qf8+–) 8...Nf6 (8...Bc3 9.Bc3 (9.Re4 Bb2 10.Rb4 Bg7+=) 9...Nc3 10.Qa1+–) 9.Rb4 Kg8 (9...d6+–) 10.Qa1 Nd5 (10...Ne4 11.Re4 f6+–) 11.Rg4 (11.Rg4 Qg5 12.Rg5#) 1–0. xtom – kutinho222 (1670), kurnik, 2011.

5.Rg3 0-0 6.e3 –+.

5.Rg3 g6 6.Na3 Be7 7.Qa1 Rg8 8.h4 (8.Rd3 d5-/+) 8...h5 9.e3 Na6 (9...d5 10.Rf3 Ne4 11.Nb1–+) 10.Be2 (10.Ba6!? ba6 11.Nc4-/+) 10...d5 11.Nf3 (11.Ba6 ba6 12.Ne2 Ne4–+) 11...Ne4–+ 12.Rgh3 e5 13.Ne5 (13.Be5 Bh3 Discovered attack; 13.Ne5 Bh3 Discovered attack) 13...Bh3 14.gh3 (14.Rh3 Nac5–+) 14...Bf6 (14...Qa5 15.Nb1–+) 15.Rg1? (15.Ba6 Be5 (15...ba6?! 16.Nc6 Qd6 17.Bf6-/+) 16.Be5 ba6–+) 15...Qe7 (15...Bh4 16.Ba6 Bf2 17.Ke2–+) 16.Nd3? (better is 16.Nc6 bc6 17.Bf6 Nf6 18.Ba6–+) 16...Bb2 17.Qb2 Rb8 (better is 17...0-0-0!? 18.Rg2–+) 18.Bh5 Qf6 (18...Qh4 19.Bg4–+) 19.Qf6 Nf6 20.Bg4 Rh8 21.Be2 Rh4 22.Nf4 Nc5 23.a5 Ke7 24.c4 Ne6 25.Ne6 Ke6 26.cd5 cd5 (26...Kd5?! 27.Bc4 Kd6 28.Bf7-/+) 27.Nb5 a6 28.Nd4 Ke7 29.Bf3 (29.Kf1 Rh3 30.Ba6 Rh4–+ (30...ba6?! 31.Nc6 Kd6 32.Nb8=)) 29...Rh3 30.Ke2 Rc8 31.Rb1 Rc7 32.Rb6 Rd7?? (better is 32...Ne4–+) 33.Rf6+= Kf6 34.Bg4 Rc7 35.Bh3 Rc5 36.Nf3 (36.Bg2!?=) 36...Ra5+= 37.Bc8 b5 (37...Rb5 38.Nd4 Rb4 39.d3-/+) 38.Nd4+= Ra4 39.Nb3 (39.Bd7 g5+=) 39...b4 40.Nc5 Ra3 (better is 40...Ra1-/+) 41.Nd7?? (better is 41.d4=) 41...Ke7–+ 42.Nb6? (42.Nc5 b3 43.Nb3 Rb3 44.Ba6 Rb6–+) 42...Kd8 (better is 42...b3!? 43.Kd3 b2 44.Kc2 b1Q 45.Kb1 Rb3 46.Ka2 Rb6 47.Bg4–+) 43.Bb7 b3 44.Nd5?? (better is 44.Bd5 b2 45.Be4–+) 44...b2 45.Nc3 Rc3! 46.dc3 b1Q 47.Be4 (47.Ba8–+) 47...Qe4 48.f3 Qc4 (48...Qc2 49.Kf1 a5 50.c4 a4 51.c5 a3 52.c6 a2 53.c7 Kc7 54.Ke1 a1Q) 49.Kf2 a5 (49...a5 50.e4 a4–+) 0–1. xtom – projekt2012 (1665), kurnik, 2012.

5.Rg3 Rg8 6.Na3 Be7 7.Qa1 Kf8 8.h4 d6 9.h5 e5 10.h6 g6 11.d4 Qa5 12.Bc3 Qa4 13.de5 de5 14.Be5 Qa3 15.Qa3 Ba3 16.Bf6 Nd7 17.Bd4 Bb4 18.c3 Bd6 19.Rf3 f5 20.e4 Nc5 21.ef5 Bf5 22.g4 Re8 23.Be2 b6 24.gf5 g5 25.Bc5 Bc5 26.Kf1 Re5 27.Bd3 Kf7 28.Ne2 Kf6 29.Nd4 Rc8 30.Re3 Bd6 31.Re5 Be5 32.Rg1 c5 33.Nf3 Bf4 34.Bb5 Rd8 35.Kg2 Kf5 36.Re1 g4 37.Ng1 Bh6 38.Re7 a5 39.Rh7 Bd2 40.c4 Rd6 41.Ne2 Rf6 42.Nc3 Bc3 43.Rh5 Kf4 44.Rg5 Kg5 45.Be8 Rf4 46.Bg6 Rc4 47.f4 Rf4 48.Bf5 a4 49.Bg4 a3 50.Bf5 a2 51.Bg4 a1Q 52.Bf5 Qb2 53.Kg3 Be5 54.Be4 Qc3 55.Kg2 Qd2 56.Kg3 Qe3 57.Kg2 Rf2 58.Kg1 Qe1 0–1. xtom – pionas54 (1650), kurnik, 2014.

4.e3 Bb4-/+

5.c3 Ba5 6.Nf3 0-0 7.Be2 d5 8.0-0 Nbd7 9.d4 Bc7 10.Nbd2 e5 11.de5 Ne5 12.Ne5 Be5 13.Nf3 Bc7 14.Nd4 (14.c4!?+=) 14...Qd6-/+ 15.Ba3?? (better is 15.g3-/+) 15...Qh2 0–1. ateistawolnyx – lupenii (1645), kurnik, 2013.

5.c3 Be7 6.d4 a5 (6...b6 7.Ba3-/+) 7.Nf3 b6 8.Bd3 0-0 (8...d5 9.Ba3-/+) 9.0-0+= Ne8 10.c4 f5 11.Nc3 d5 12.Qe2 Nf6 13.Ba3 Ne4 (13...Bb4 14.Qb2 Ba3 15.Ra3+=) 14.Be7= Qe7 15.Be4 fe4 16.Ne5 Bb7 (16...Ba6 17.Qc2+=) 17.Rab1= Ra6 18.Rb2 Nd7 (better is 18...c5=) 19.Rfb1 (better is 19.Nd7!? Qd7 20.Rfb1+=) 19...Ne5+= 20.de5 Qc7 21.cd5 (21.c5 Qe5 22.Qd2 Qf6+=) 21...cd5 22.Rc2 (22.Qd2-/+) 22...Rc8 (22...Qe5 23.Qb5-/+) 23.Rbc1 Qd7 (better is 23...Qe5!? 24.Qb5 Raa8 25.Qb6 Ba6-/+) 24.Nb5= Raa8 25.Rc7 Ba6 26.Rd7?? (better is 26.Qd1 Bb5 27.Rd7 Bd7 28.h4=) 26...Rc1–+ 27.Qf1 Rf1 28.Kf1 Bb5 29.ab5 a4 30.Rb7 (30.Rc7 Ra5 31.Rc2 Rb5 32.Ke2–+) 30...a3 31.g3 (31.Rc7 a2 32.Rc1–+) 31...a2 32.Rb6 a1Q 33.Kg2 Qe5 (33...d4 34.ed4 e3 35.Rb8 Kf7 36.Ra8 Qa8 37.d5 Qd5 38.f3 e2 39.g4 e1Q 40.b6 Qe2 41.Kg3 Qdf3 42.Kh4 Qg4#) 34.Rc6 Rb8 (34...Qb2 35.Ra6 Rf8 36.Ra5 Rf2 37.Kh3 Rh2 38.Kg4 h5 39.Kf4 Qf6#) 35.b6 d4 (35...Qf6 36.Rc2–+) 36.ed4 Qd4 37.b7 Rb7 38.Rc8 Kf7 (38...Kf7 39.Rc2 e3–+) 0–1. popovicigelu – pionas54 (1690), kurnik, 2011.

3.a4 g6

4.Ra3 Bg7 5.Rg3 (5.Nf3!?=) 5...0-0 6.Na3 Nh5 (6...a5 7.b5 Ne4+=) 7.Rc3? (better is 7.Rb3!?=) 7...Bc3-/+ 8.Bc3 f6 9.Qa1 Ng7 10.g4 (10.e3 e5–+) 10...e5–+ 11.d4 d6 12.Nc4 (12.h3 ed4 13.Bd4 c5 14.bc5 dc5–+) 12...Bg4 13.f3 Bf5 14.e4 d5 (better is 14...Be6–+) 15.ef5-/+ dc4 16.fg6 hg6 17.Bc4 Kh7 18.de5 Nf5 (better is 18...fe5!? 19.h4 Rf4-/+) 19.ef6= Re8 20.Ne2 Ne3 (20...Nd7 21.Rg1 Re3 22.Bd3 Rf3 23.Be4+/-) 21.Bd3+= Qd3 22.cd3 Nc2 23.Kd2 Na1 24.Ba1 Rf8 (24...Nd7 25.Rg1 Ne5 26.Nd4+=) 25.h4 (25.Nf4!? Nd7 26.Ne6 Nf6 27.Nf8 Rf8 28.Bf6 Rf6 29.Re1+/-) 25...Nd7+= 26.h5 (26.Nf4!? Nf6 27.Ne6+=) 26...Nf6+= 27.hg6 Kg6 28.Nf4 Kf5 29.Ne2 Rad8?? (better is 29...Rh8 30.Ng3 Ke6 31.Re1 Kf7+=) 30.Nd4+/- Kg6 31.Rg1?? (better is 31.Ne6+/-) 31...Kf7+= 32.Nf5 Rd5 33.Rg7 Ke6?? (better is 33...Ke8 34.Ne3 Rd7+=) 34.Nd4+/- Kd6 35.Rb7 Rd8? (better is 35...Rg5 36.Ne2 Nd5+=) 36.b5 (36.Ra7 Nd7+–) 36...c5 (better is 36...cb5 37.Nb5 Kc6 38.Rc7 Kb6 39.Bf6 Rd3 40.Ke2 Rd2 41.Ke3 a6 42.Bd8 Rd8+–) 37.Nb3?? (37.Nc6!? Rf8 38.f4 a6 39.Be5 Ke6 40.ba6 Ne4 41.Kc2 Nd6+–) 37...Ke6? (37...Rd7 38.Rd7 Nd7 39.Ke3+=) 38.d4 (38.Ra7 Nh5 39.Kc2 Nf4 40.Ra6 Kd7+–) 38...Kf5? (better is 38...c4 39.Na5 R5d7 40.Rd7 Nd7 41.Nc4 Nc5+/-) 39.Nc5?? (better is 39.Ra7 Kf4 40.Rf7+–) 39...Rc5= 40.Ra7 Rcd5 (better is 40...Kf4=) 41.Rf7 (41.b6!?=) 41...Kg6 (41...Ra8 42.Bc3 Ra4 43.Rb7–+) 42.Re7 Nh5 (42...Rf5 43.Re3+=) 43.Re6 (43.Rc7 Rf5 44.b6 Nf6=) 43...Kf5+= 44.Re7 Nf4 (44...Ra8 45.b6 Rb8 46.b7+=) 45.Rf7 Kg5 46.Bc3 Ne6 Exerts pressure on the isolated pawn 47.Ke3 Rf5 (47...Nd4!? 48.Bd4 Rd4 49.Rg7 Kh6-/+) 48.Re7 (48.Rf5 Kf5 49.a5 Nf4+=) 48...Nf4 49.Re5?? (better is 49.Rg7 Kh6 50.Ke4=) 49...Re5–+ 50.de5 Ng6 (better is 50...Rd3 51.Ke4 Rc3–+) 51.f4?? (better is 51.Ke4+/-) 51...Kf5 0–1. xtom – niepis (1605), kurnik, 2012.

4.b5 cb5 5.ab5 b6 (5...Bg7 6.e4=) 6.c4 Bg7 7.e3 0-0 8.Nf3 Bb7 9.Be2 d5 10.0-0 dc4 11.Bc4 e6 12.Bf6 Bf6 13.d4 Nd7 14.Nbd2 e5 15.de5 Ne5 16.Ne5 Be5 17.Ra2 Qc7 18.f4 Bc3 19.Qb3 Bd2 20.Rd2 Qe7 21.Ra1 Rfd8 22.Rda2 Kg7 23.Ra7 Ra7 24.Ra7 Rd7 25.Ra1 Rd2 (better is 25...Kg8!?+/-) 26.Qc3+– f6?? (better is 26...Qf6 27.Qd2 Qa1 28.Kf2 Qf6+–) 27.Qd2 Qc5 (27...Qe4 28.Ra7 Kh6 29.Qf2 Qb1 30.Bf1+–) 28.Qd4 (28.Ra7 Qe7+–) 28...Qf5 (28...Kh6 29.Ra7 Qd4 30.ed4 Be4+–) 29.Ra7 Kh6 30.Rb7 Qb1 31.Kf2 Qb2 (31...Qc1 32.Bg8 Qc2 33.Kg3 Qf2 34.Kf2 g5 35.Qf6 Kh5 36.Qg5#) 32.Qb2 (32.Qb2 f5 33.Be2 g5 34.Rb6) 1–0. olawoj – pychota21, kurnik, 2012.

4.c4 e6 5.b5 Bg7 6.e3 0-0 7.Nc3 d5 8.cd5 Nd5 9.Nf3 Nd7 10.Be2 Qc7 (10...c5 11.0-0=) 11.d4 (11.Nd5 ed5 12.Bg7 Kg7+=) 11...Rd8 12.Nd5 ed5 13.0-0 Nf6 (13...c5 14.Bc3=) 14.Rc1 Ne4 15.Ne5 Be5 16.de5 Qa5 (better 16...c5!?+/-) 17.bc6+- bc6 18.Rc6 Nd2?? (better 18...Bd7 19.Ra6 Qb4+-) 19.Bc3 Nf1 (19...Qc3 20.Rc3 Nf1 21.Kf1+-) 20.Ba5 (20.Qf1 Qa4 21.Rc5 Bg4=+) 20...Re8 (20...Ne3 21.fe3 (21.Bd8?! Nd1 22.Bf6 Nb2+-) 21...Re8 22.Bf3+-) 21.Kf1 Bd7 22.Rd6 Re5 23.Rd7 d4 24.Qd4 Ra5 25.g3 (25.Rd8 Rd8 26.Qd8 Kg7 27.Qa5 Kf8 28.Bc4 Kg7 29.Qc7 Kh6 30.Qf7 a5 31.Qf8 Kg5 32.Qf4 Kh5 33.Be2) 25...h5 26.Rd8 (26.Rd8 Rd8 27.Qd8 Kg7 28.Qa5 f6 29.Qa7 Kh6 30.Qf7 h4 31.Qf6 Kh7 32.Qf7 Kh6 33.Bd3 hg3 34.Qg6) 1-0. brucepeng (1920) - zdravko16 (1915), lichess.org, 2020.

4.c4 Bg7 5.b5 cb5 6.ab5 0-0 7.e3 d5 8.f4 dc4 9.Bc4 Bg4 10.Qb3 Nbd7 11.d4 Nb6 12.Bd3 Nfd5 13.Be4 Be6 14.Qd3 Nb4 15.Qd2 Bd5 16.Bf3 Bf3 17.Nf3 N4d5 18.0-0 Nc4 19.Qe2 Nde3 20.Ne5 Nf1 21.Kf1 Nb2 22.Qb2 f6 23.Qb3 1–0. jura1946 – poro9, kurnik, 2014.

4.e4 Bg7 5.b5 d5 6.ed5 cd5 7.d4 0-0 8.Nf3 a6 9.c4 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 dc4 12.Bc4 Bg4 13.Nbd2 Nbd7 14.0-0 Nb6 15.Be2 Nfd5 16.h3 Bd7 17.Ne5 Be5 18.de5 Be6 19.Bf3 Qd7 20.Qe2 Nf4 21.Qe4 Qd2 22.Rd1 Qa2 23.Qf4 Qc4 24.Rd4 Qb5 25.Bb7 Qb1 26.Kh2 Qa1 27.h4 h5 28.Be4 Qd4 0–1. iczker – zavislak (1610), kurnik, 2014.

4.g4 Bg7 5.Bg2 0-0 (5...Qb6 6.Bf6 Bf6 7.c3-/+) 6.h3 Qb6 7.c3 d5 8.a5 Qc7 9.Na3 e5 10.b5 (10.Nf3 Na6+=) 10...c5 (10...Qa5!? 11.c4 Qc7-/+) 11.c4+= d4 12.b6 (better is 12.a6!?=) 12...ab6-/+ 13.Nb5 Qe7 14.ab6 Ra1 15.Qa1 Nc6 16.Bc6 bc6 17.Nc7 e4 18.f3? (better is 18.Qa4!?+=) 18...ef3 (18...Nd7 19.b7 Bb7 20.Qa7 Qh4 21.Kf1–+) 19.Nf3 d3?? (better is 19...Nd7 20.d3 Nb6–+) 20.e3+= Ng4? (better is 20...Ne8!? 21.Bg7 Ng7+=) 21.hg4 Bb2 (21...Qe4 22.0-0 (22.Bg7 Qf3 23.Rh2 Qg3 24.Rf2 Qg1 25.Rf1 Qg4–+) 22...Qg4 23.Kf2 Bb2 24.Qb2+–) 22.Qb2 Bg4 23.Ne5 Be2?? (23...Bh5 24.Nc6 Qe4 25.Ne7 Qe7+–) 24.Nc6 Qg5 25.Rf1 (better is 25.Ne7! Qe7 26.Nd5+–) 25...Qg3 26.Rf2 Qg1 27.Rf1 Qf1 0–1. wk1234 – zaba78, playok.com, 2012.

4.b5 Bg7

5.c4 0-0 6.e3 b6 7.Nf3 cb5 8.ab5 Bb7 9.Be2 d6 10.0-0 Nbd7 11.d4 d5 12.cd5 Nd5 13.Nc3 Nc3 14.Bc3 Nf6 15.Bb4 Nd5 16.Qb3 Nb4 17.Qb4 e6 18.Rfc1 Qd7 19.Rc3 Rfc8 20.Rac1 Rc3 21.Rc3 Rc8 22.Rc8 Qc8 23.Qe7 Qc1 24.Bf1 Bf3 25.gf3 Qd1 26.Qa7 Qf3 27.Qb6 Qg4 28.Kh1 Qf3 29.Kg1 e5 30.Qd8 Bf8 31.de5 Qg4 32.Bg2 Qe6 33.b6 Qe5 34.b7 Kg7 35.b8Q Qa1 36.Bf1 Bc5 37.Qg8 Kh6 38.Qf4 Kh5 39.Qh7 1–0. olawoj – drfunky, kurnik, 2013.

5.c4 a6 6.Nc3 0-0 7.d4 d5 8.Nf3 (8.e3 ab5 9.ab5 Ra1 10.Qa1 cb5 11.Nb5 Nc6=) 8...dc4+= 9.e4 (9.e3 Be6 10.Nd2 ab5 11.ab5 Ra1 12.Qa1 cb5 13.Nb5 Qb6=) 9...Bg4 (9...ab5 10.ab5 Ra1 11.Qa1 cb5 12.e5-/+) 10.Bc4 (10.e5 Nd5 11.Bc4 Nf4+=) 10...cb5 (10...ab5!? 11.ab5 Ra1 12.Qa1 Bf3 13.gf3 Qd4-/+) 11.ab5= a5 12.h3 Bf3 13.Qf3 (better is 13.gf3 Nbd7 14.Na4=) 13...Nbd7?? (better is 13...Qd4 14.Qe2 Ne4-/+) 14.0-0 Ne8 15.Na4 Nd6 16.Bd5 (16.Be2 e5 17.Rfd1 Qg5+/-) 16...Nb5 (16...e6 17.e5 ed5 18.ed6=) 17.Bb7 (17.e5 Rb8+=) 17...Ra7 (17...Nd4 18.Bd4 Bd4 19.Ba8 Ba1 20.Ra1 Qa8+=) 18.Bc6?? (18.e5 Nb6 19.Rfb1 Nc4+=) 18...Nd6?? (better is 18...Nd4 19.Bd4 Bd4-/+) 19.d5 Bb2 20.Nb2 Ne5 21.Qc3 f6 22.f4 (22.Ra4 Nc6 23.dc6 Qb6+=) 22...Ne4 (22...Qb6 23.Kh2 Nc6 24.Na4 Ne4 25.Nb6 Nc3 26.dc6+=) 23.Qd4 (better is 23.Qe3!? Nc6 24.dc6+= (worse is 24.Qe4 Nb4-/+)) 23...Nc6+= 24.Qe4 Qb6 25.Kh1 Nd4?? (25...Nb4 26.f5 Kg7 27.Nd3 Nd3 28.Qd3+=) 26.Nc4?? (26.Na4 f5 27.Qd3+– (27.Nb6 fe4 28.Ra4 Ne2-/+)) 26...Qc5= 27.Rfc1?? (better is 27.Na5!? Nf5 28.Qe6 Kg7 29.Rfc1+=) 27...f5 (better is 27...Nb3!? 28.Rcb1 Na1 29.Ra1 a4–+) 28.Qd3 Nb5?? (better is 28...Qd5 29.Ra5 Ra5 30.Na5 Qe4-/+) 29.Ne5 Qd4 (29...Qb6 30.Rab1 Rb7+–) 30.Qb5 Qf4 31.Nc6 Rc7 32.Rc4 Qg3 33.d6 (better is 33.Qa5!? Re8+–) 33...ed6 (33...Qd6 34.Rac1+– (34.Qa5 Rc6 35.Rc6 Qc6–+; 34.Na5?! Rfc8+–; 34.Ra5?! Rfc8 35.Ra6 Kg7+–)) 34.Qd5 (34.Ra5?! f4 35.Qd5 Kg7 36.Qd4 Kh6+/-) 34...Kg7 35.Ra5 (35.Qd4 Kh6 36.Rc3 Qg5 37.Qd6 Rcc8+–) 35...Re8 (35...f4!? 36.Qd4 Kh6+/-) 36.Ra1+– Re2 37.Nd4 (better is 37.Rf1+–) 37...Rd2?? (better is 37...Re1 38.Re1 Qe1 39.Kh2 Rc4 40.Qc4 Qe5 41.g3 h6+/-) 38.Ne6 (38.Rc7 Kh6 39.Rh7 Kg5 40.Nf3 Qf3 41.h4 Kf4 42.Qf3 Ke5 43.Qe3 Kd5 44.Ra5 Kc6 45.Qc3 Kb6 46.Qc7) 38...Kf6 39.Qd2 (39.Nc7?! Rd5 40.Nd5 Kg7+–) 39...Ke6?? (39...Rc4 40.Nf8 Qf4+–) 40.Re1 (40.Rc7 Qe5 41.Raa7 f4 42.Re7 Kf5 43.g4 Kg5 44.Re5 de5 45.Qd8 Kh6 46.Qh4) 40...Kf6 (40...Qe1 41.Qe1 Kd7 42.Rc7 Kc7 43.Qe7 Kc6 44.Qh7 f4+–) 41.Rc7 Qg5 42.Qd5 Qf4 43.Re6 Kg5+– 44.Rh7 Qc1 45.Kh2 Qf4 46.Kh1 Qf1= 47.Kh2 Qf4 48.Kh1 ½–½. iczker – macles, kurnik, 2012.

5.e3 0-0 6.Nf3 a6 7.Nc3 ab5 8.ab5 cb5 9.Ra8 Nc6 10.Nb5 Qb6 11.c4 d6 12.Be2 Na5 13.0-0 Nd7 14.Bc3 Nc6 15.Qb1 Bc3 16.Nc3 Qb1 17.Rb1 Nf6 18.d3 Bf5 19.Rf8 Kf8 20.Rb7 Ng4 21.Nd4 Nd4 22.ed4 Nf6 23.Ne4 Ne8 24.Rb8 f6 25.g3 Kf7 26.Rb7 Ng7 27.Nd6 Ke6 28.Nf5 Nf5 29.d5 Kd6 30.Rb6 Kc5 31.Rc6 Kd4 32.Rc7 h5 33.h4 Kc3 34.Kf1 Kd2 35.Ra7 Nd4 36.Ra2 Kc3 37.c5 Kb3 38.Ra1 Kb2 39.Re1 Nc2 40.c6 Ne1 41.Ke1 Kc3 42.c7 Kd4 43.c8Q 1–0. ventil – gssimke, kurnik, 2014.

5.e3 0-0 6.Nf3 cb5 7.ab5 d6 8.Nc3 Be6 9.Be2 Nbd7 10.h3 a6 11.0-0 ab5 12.Bb5 Ra1 13.Qa1 Nc5 14.d4 Nce4 15.Ne4 Ne4 16.Bd3 d5 17.Be4 de4 18.Ne5 f6 19.Ng4 Bg4 20.hg4 e5 21.Rd1 Qc7 22.d5 f5 23.d6 Qd7 24.Be5 fg4 25.Bg7 Qg7 26.Qg7 Kg7 27.c4 Rd8 28.c5 Kf6 29.Rd4 Kf5 30.g3 h5 31.Kg2 g5 32.Kh2 h4 33.Kg2 h3 34.Kh2 Ke5 35.Kh1 Rd7 36.Kg1 b5 37.cb6 Rd6 38.Rb4 Rd8 39.Rb5 Rd5 40.Rd5 Kd5 41.b7 1–0. ventil – nelu0000, kurnik, 2014.

5.e3 0-0 6.Nf3 d5 7.c4 Nbd7 8.Be2 Re8 9.d4 dc4 10.Bc4 cb5 11.Bb5 a6 12.Bc4 Nb6 13.Bb3 Nbd5 14.0-0 Be6 15.Ng5 Qd7 16.Nc3 Nc3 17.Bc3 Bb3 18.Qb3 e6 19.Rfd1 Nd5 20.Bb2 a5 21.Ne4 Bf8 22.Ba3 Ba3 23.Qa3 f5 24.Nc5 Qe7 25.Qb3 Nb4 26.Qc4 b6 27.Nb3 Rac8 28.Qe2 Rc2 29.Qb5 Qd6 30.Rdc1 Rec8 31.Rc2 Rc2 32.Qe8 Kg7 33.Qb5 Kh6 34.Nd2 Rd2 35.Rc1 Nd3 36.f3 Qb4 0–1. chybol3 – sotero, kurnik, 2014.

5.e3 0-0 6.Nf3 Ne8 7.Bg7 Ng7 8.c4 d6 9.Be2 e5 10.0-0 Nd7 11.Nc3 f6 12.Re1 Nc5 13.d4 Nce6 14.Qb3 Kh8 15.Rad1 Qe7 16.de5 fe5 17.h3 (17.Ne4!? Nf5 18.Qc3+/-) 17...Nc5= Black intends e4 18.Qb2 e4 19.Nd4 Bh3 (19...Qg5!? 20.bc6 Bh3=) 20.gh3+= Qg5 21.Kh2?? (21.Bg4 h5 22.bc6 bc6 23.Ne4 (worse is 23.Nc6 hg4 24.h4 Qh4-/+) 23...Ne4 24.f4+=) 21...Rf2 (21...Rf2 22.Kh1 Qg2) 0–1. alfons78 – macles, kurnik, 2011.

4.e3 Bg7

5.b5 0-0 6.c4 cb5 7.cb5 b6 8.Nc3 Bb7 9.Nf3 d5 10.Be2 Nbd7 11.0-0 e5 12.Ba3 Nc5 (12...e4 13.Nd4 Nc5 14.a5+=) 13.d4 (better 13.Ne5 Nfe4 14.f4+/-) 13...Re8?? (better 13...ed4 14.Nd4 Re8+=) 14.dc5+- d4 (14...bc5 15.Bc5 Rc8 16.Bb4+-) 15.ed4 ed4 16.Qd4?? (16.Na2 Be4 17.Bd3 Bf8 18.Be4 Ne4 19.Nd4 bc5+-) 16...Qd4?? (better 16...Nd5 17.Qg4 Nc3=) 17.Nd4+- bc5 18.Bc5 Rac8 (18...Nd7 19.Ba7! Ra7 20.Rfd1+-) 19.Nc6 (better 19.Ba7 Rc3 20.a5+-) 19...Bc6 20.bc6 Rc6 21.Bb4 Rb8? (better 21...Rc3 22.Bc3 Re2+-) 22.Bb5 Rcc8 23.Ba5 Rc5 24.Bb4 Rcc8 25.Na2 Rd8 26.Rad1 Rd1 27.Rd1 a6 (27...h5 28.Bc5 Ra8 29.Nb4+-) 28.Ba6 h6 29.Bb5 Ne4 30.Re1 Nf6 31.Bc3 Nd5 32.Bg7 Kg7 33.Rd1 Nf4 34.g3 Ne6 35.Kg2 Nd4 (35...Nc5 36.Nc3+-) 36.Nb4 (better 36.Rd4 Rb7 37.Rd7+-) 36...Nb5 37.ab5 Rb5 38.Nd3 Rb3 39.Nf4 h5 40.Ne2 Rb2 41.Re1 Rd2 42.Ng1 Rd8 43.Nf3 Rd7 44.Nh4 Ra7 45.Rc1 Rc7 (45...f6+-) 46.Rc7 Kf6 47.Nf3 Kf5 (47...g5 48.Rc6 Kf5 49.Rc5 Kg6 50.Rg5 Kh6 51.Rf5+-) 48.Rc3 (48.Rf7!? Ke6 49.Ng5 Kd5+-) 48...f6 (48...Kf6 49.h4+-) 49.Re3 (better 49.Nh4!? Kg5+-) 49...g5 50.Nd4 Kg6 51.Ne2 (51.f4 Kf7+-) 51...f5 (51...Kf5 52.f4+-) 52.Ng1 g4 53.Rb3 h4 (53...Kf7 54.h4 gh3 55.Nh3+-) 54.Rb6 Kg5 55.gh4 (55.f4 gf3 56.Kf3 Kh5 57.Nh3 hg3 58.Nf4 Kh4 59.hg3 Kg5 60.Rg6) 55...Kh4 56.h3 (56.f4 gf3 57.Kf3 Kg5 58.Nh3 Kh5 59.Kg3 f4 60.Kf4 Kh4 61.Rh6) 56...Kg5+- 57.hg4 fg4 58.Ne2 1-0. Jimito100 (1985) - bem4177 (1900), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

5.b5 0-0 6.c4 cb5 7.cb5 b6 8.Nc3 Bb7 9.Nf3 d6 10.Be2 Nbd7 11.0-0 Rc8 12.Nd4 Ne5 13.Rc1 Nc4 14.Ba1 Ba8 15.Bf3 Bf3 16.Nf3 Qd7 17.Nd4 h5 (17...Na5 18.d3=) 18.Nc6 (better 18.d3 Na5 19.Rc2+=) 18...Rc6?? (better 18...Ne5=) 19.bc6+- Qc6 20.Nb5 d5? (better 20...a6 21.Na3! d5+-) 21.d3 (21.Na7?! Qe6+-) 21...a6 22.Na3! Ne3? (22...Na3 23.Rc3 Double attack (23.Rc6 Pinning; 23.Rc6 Deflection; 23.Rc3 Decoy)) 23.fe3 Qd6 24.Nc2 Ng4 25.Bg7?? (better 25.g3+-) 25…Qh2 0-1. Jimito100 (1900) - lolote2002 (1910), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

5.c4 0-0 6.b5 e6 7.Nf3 d5 8.Be2 e5 (8...a6!?=) 9.Ne5 Re8 10.Nf3 dc4 11.Bc4 cb5 12.ab5 Bg4 13.h3 Qc8? (13...Be6 14.Be6 Re6 15.0-0+–) 14.Qb3 (better 14.Bf7 Kf7 15.hg4+–) 14...Be6+– 15.Be6 Re6 16.0-0 Nbd7 17.Nc3 Ne4 (17...Nc5 18.Qc4 Re8 19.d4+–) 18.Rfc1 Nc3 19.Bc3 (worse 19.dc3 Nc5 20.Qc4 Re8+–) 19...Bc3 20.Rc3 Qe8 21.Nd4 Re5 22.Rc7 Nc5 (22...Rc5 23.b6!+– (23.Rb7?! Qc8 24.Rd7 Qd7+–)) 23.Qc4 Ne6 (23...Ne4 24.Qb4 (24.Rb7?! Nd6 25.Qc6 Nb7 26.Qb7 Re7+–) 24...a5 25.Ra5 Ra5 26.Qa5+–) 24.Ne6 Re6 25.Rb7 Rc8 26.Qf4 (better 26.Qf1+–) 26...Kg7 (26...Rb6 27.Raa7 Rb7 28.Rb7 Ra8+–) 27.Raa7 Rf6 28.Rf7 (better 28.Qd4 Rc1 29.Kh2+–) 28...Rf7= 29.Rf7 (29.b6 Kg8 30.Qd4 Qd8=+) 29...Qf7=+ 30.Qd4 Kf8 (30...Kg8 31.f3=+) 31.b6= Rc1 (31...Kg8 32.Qd6=) 32.Kh2 Qf2 33.Qd6 Kg7 34.Qe5?? (34.b7 Qg1 35.Kg3 Qe1 36.Kg4 h5 37.Kf3 Qf1 38.Kg3 h4 39.Kh4 Qf2 40.Qg3 Qf6 41.Qg5–+) 34...Qf6–+ Do you see the mate threat? 35.b7?? (better 35.Qb8–+) 35…Qe5 (35...Qe5 36.g3 Qd5 37.g4 Qf3 38.b8Q Qf2) 0–1. RichardSommer (2090) – chessfan0708 (2060), lichess.org, 2020.

5.c4 a5 6.b5 Nh5 (6...0-0 7.Nf3=) 7.Nc3 (7.Bg7 Ng7 8.Nf3 d6+=) 7...0-0 8.Be2 d5 (8...Nf6!?=) 9.cd5 Nf6 (9...cb5 10.Bb5 Na6 11.d4+=) 10.dc6 bc6 11.Bf3 Bb7 12.Nge2 Qc8 13.0-0 cb5 14.ab5 (14.Bb7!? Qb7 15.Nb5+–) 14...Bf3+= 15.gf3 Qb7 16.Nd4 (16.e4 Rc8+=) 16...Nd5 17.Nd5 Qd5 18.Kg2 (18.Qe2!?+=) 18...e5=+ 19.Qb3 Qc5?? (19...Rd8!? 20.Rfc1 Qb7= (worse 20...ed4 21.Qd5 Rd5 22.Rc8 Bf8 23.b6+–)) 20.Ne2 (20.Ba3 Qb6 21.Bf8 Kf8+–) 20...Nd7? (better 20...Qe7+=) 21.Ba3+– Qb6 22.Bf8 Rf8 23.Qa3 (23.Nc3 Nc5 24.Qd5 Rc8+–) 23...Kh8? (better 23...e4 24.Rab1 ef3 25.Kf3 Rb8+–) 24.Qa5 Qf6 25.Nc3 (25.Ng3 Qg5+–) 25...Nc5?! (25...Qg5 26.Kh1 Qh5+–) 26.Ne4 Ne4 27.fe4 Qh4 28.f3 Bh6 (28...f5 29.Ra4+–) 29.Rf2 Rc8 30.Kf1 (30.b6 Qg5 31.Kf1 Qe7+–) 30...Qh3 31.Ke2 Rd8 (31...Qe6+–) 32.Qd8 Kg7 33.Qd6 (better 33.b6!? Bg5 34.Qc7 Qe6+–) 33...Bg5 34.Qe5 (better 34.Ra8 Bh4 35.Qf8 Kf6+–) 34...Bf6 35.Qc7 (better 35.Qe8 Ba1 36.b6 Qh5+–) 35...Ba1 36.b6 Qe6 (36...Qh5 37.e5 Qe5 38.Qe5 Be5 39.d4+–) 37.b7 Bc3 (37...Be5 38.b8Q Qa6 39.d3 Bc7 40.Qc7 Qa2 41.Ke1 Qb1 42.Kd2 h6+–) 38.b8Q (better 38.Qc3 Qf6 39.Qf6 Kf6+–) 38…Qc4 (38...Qc4 39.Qc4 Be5 40.Qe5 f6 41.Qcc7 Kh6 42.Qf6 Kh5 43.Qh7). RichardSommer (2090) – PacerPrastari (2120), lichess.org, 2020.

5.c4 Nh5 6.Nc3 0-0 7.Be2 Nf6 8.Nf3 d5 9.d4 e5 (better 9...dc4!? 10.Bc4 Nd5+=) 10.de5+- Ng4 11.cd5 cd5 12.Qd5 Qd5 13.Nd5 Nc6 14.Nf6 Bf6 15.ef6 Nb4 16.0-0 Nd5 17.Rfc1 (17.e4!? Ndf6 18.h3 Ne4 19.hg4 Bg4 20.Rac1+-) 17...Ngf6+/- 18.e4 (better 18.Bc4!? Bf5 19.Ng5+/-) 18...Nf4 19.Bf1 (worse 19.Bf6 Ne2 20.Kf1 Nc1 21.Rc1 Bd7-/+) 19...Ne4 20.Rc7 Rd8 (20...Nd5 21.Rc4 Nef6 22.Rd1=) 21.Ne5 (21.Re1!? Bf5 22.g4 (worse 22.Rb7 Nc5 23.Rb5 Na4=+) 22...Bg4 23.Re4+/-) 21...Nd6 22.Ng4?? (better 22.Ba3 Be6 23.Bd6 Rd6 24.Rb7=) 22...Nd5 (better 22...Bg4 23.Be5 Nd5 24.Bd6 Rd6 25.Rb7 Bc8-+) 23.Nf6+= Nf6 24.Bf6 Rd7 25.Rac1?? (better 25.Rd7 Bd7 26.Rd1+=) 25...Rc7-+ 26.Rc7 Be6?? (26...Ne8 27.Rc8 Rc8 28.Bd4-+) 27.h4?? (27.Be7!? Nf5 28.Rb7 Ne7 29.Re7=) 27...Rc8?? (better 27...Ne8 28.Be5 Nc7 29.Bc7 Rc8-+) 28.Re7 (28.Rc8!? Nc8 29.Bd3=+) 28...Kf8-/+ 29.h5 (29.f3!?-/+) 29...Ne4-+ 30.Bh4 g5 31.Rb7 gh4 (31...gh4 32.f3 Ng3-+) 0-1. persianempire (1965) - pliskin111 (1840), Rated Bullet game, lichess.org, 2013.

4.g3 Bg7

5.Bg2 0-0 6.Nf3 d5 7.0-0 Qb6 8.c3 Nbd7 9.a5 Qc7 10.Nd4 a6 11.Na3 c5 12.bc5 Qc5 13.Nb3 Qd6 14.Nc2 Nc5 15.Ba3 b6 16.d4 Nfe4 17.Be4 de4 18.dc5 Qd1 19.Rad1 ba5 20.Na5 Bf5 21.Bb4 e3 22.Ne3 Be6 23.g4 f5 24.gf5 Bf5 25.Nd5 Kh8 26.Ne7 Rf7 27.c6 Bc2 28.Rc1 Ba4 29.c7 Rff8 30.e3 Rfe8 31.c8Q Rac8 32.Nc8 Rc8 33.c4 Bb2 34.Rb1 Bg7 35.c5 Bb5 36.Rfd1 Re8 37.c6 Re4 38.c7 Rg4 39.Kh1 1–0. wk1234 – szasza31, kurnik, 2014.

5.Bg2 0-0 6.Nf3 d5 7.0-0 Nbd7 8.b5 c5 9.d4 c4 10.c3 b6 11.Ne1 Rb8 12.Nd2 e6 13.Ba3 Re8 14.Bd6 Rb7 15.Nc4 Nf8 16.Bf8 Bf8 17.Nd2 Rc7 18.Rc1 e5 19.e3 e4 20.f3 ef3 21.Qf3 Bg7 22.Nd3 Qe7 23.Ne5 Rf8 24.Nc6 Rc6 25.bc6 Bg4 26.Qf4 Be2 27.Rf2 Bd3 28.c4 Bf5 29.cd5 Qb4 30.Nc4 Qa4 31.c7 Nh5 32.Qd6 Bd3 33.Ne5 Be5 34.de5 Qg4 35.h3 Qg3 36.c8Q Rc8 37.Rc8 Kg7 38.Qf8 1–0. wk1234 – synbiskupa, kurnik, 2014.

5.Bg2 0-0 6.Nf3 d5 7.b5 Nbd7 8.0-0 Qc7 9.Nd4 c5 10.Nb3 c4 11.Nd4 e5 12.Nf3 e4 13.Nd4 b6 14.f3 Nc5 15.Ba3 (15.fe4 Nfe4 16.e3 a6=) 15...Qe5 16.c3 Nb3?? (16...e3 17.a5=) 17.Ra2?? (better is 17.Nb3 cb3 18.Bf8 Bf8 19.Qb3+–) 17...Re8 18.fe4 (18.Nb3 cb3 19.Qb3 e3+=) 18...Ne4 (18...Nd4 19.cd4 Qd4 20.e3=) 19.Nc6 (19.Nb3 cb3 20.Qb3+=) 19...Qc7? (better is 19...Qg5=) 20.d3+/- Nc3 21.Nc3 Bc3 22.Bd5 Be6 23.Bc4 (23.dc4 Nc5+–) 23...Bc4 24.dc4 Na5 25.Bb4?? (25.Bd6 Qd7 26.Qd5 Nc6 27.bc6 Qe6+/-) 25...Nc6?? (better is 25...Bb4 26.Nb4 Qc5 27.e3 Qb4–+) 26.Bc3+= Ne7 (26...Ne5 27.Be5 Re5 28.Rf4+=) 27.Qa1 (better is 27.Qd4 Qc5 28.Qc5 bc5 29.e4+–) 27...Qc4? (27...Nf5 28.Bh8 f6 (28...Qc4?? 29.Rf5 f6 30.Rf6+–) 29.Bf6 Ng3=) 28.Bh8+– Qc5 29.Rf2 (29.Kh1 Qd5 30.e4 Qe4 31.Rg2 Nf5 32.Rf5 Qe1 33.Rf1 Qa1 34.Ba1 Re4+–) 29...Nf5 (better is 29...f6!? 30.Bf6 Nd5+/-) 30.g4+– f6 31.Qf6?? (better is 31.gf5 Kh8 32.Qf6 Kg8 33.fg6 Re7 34.gh7 Kh7+–) 31...Rf8?? (31...Re4 32.h3 Rf8-/+) 32.Qg7?? (better is 32.Qa1 Qf2 33.Kf2 Ng7 34.Kg2 Kh8 35.a5+–) 32...Ng7–+ 33.Bg7 Kg7 (33...Qf2 34.Kh1 Qf1) 34.e3–+ Qe3 35.Rae2 Qf2! 36.Rf2 Rf2 37.Kf2 Rc8 38.Ke3 Rc4 39.Kd3 (39.Kf3 Ra4 40.Kg3 Rb4–+) 39...Ra4 40.Kc3 (40.g5 Rb4 41.Kc3 Rb5–+) 40...Rg4 41.h3 Rh4 (41...Rh4 42.Kd3 Rh3 43.Ke2 h5–+) 0–1. wk1234 – vibaluta, kurnik, 2013.

5.Bg2 b6 6.b5 Bb7 7.Nc3 Qc7 8.Ne4 0-0 9.Nf6 ef6 10.c4?? (10.Nf3 Rc8=) 10...c5?? (better is 10...cb5 11.Nf3 bc4–+) 11.Bb7 Qb7 12.Nf3 d5 13.cd5 Qd5 14.0-0 Re8 15.e3 Qh5 16.Nh4 Qd1 17.Rad1 Nd7 18.d4 cd4 19.Bd4 Ne5 20.Be5 fe5 21.Nf3 e4 22.Nd4 Red8 23.Nc6 Rd1 24.Rd1 f5 25.Rd7 Rc8?? (better is 25...h6+/-) 26.Ra7 (better is 26.Ne7 Kh8 27.Nc8+–) 26...Bf8 27.Rb7 (27.Ra6 Bc5 28.Rb6 Bb6 29.Ne7 Kf7 30.Nc8 Ba5+–) 27...Bc5? (27...Ra8 28.Rb6 Ra4 29.Rb8+–) 28.Kg2?? (better is 28.Rb6! Bb6 29.Ne7 Kf7 30.Nc8+–) 28...Ra8+/- 29.Ra7 Ra7 30.Na7 Kf7 31.Kf1 Ke6 32.Ke2 g5 33.Kd2 g4 34.Kc3 Kd5 35.Nc8 h5 36.Kb3 Ke6 37.Kc4 Kd7 38.Na7 Kd6 39.Nc8 Kd7 40.Na7 Kd6 41.Kb3 (better is 41.Nc6!?+–) 41...Kd5 42.Kc3 Kd6 43.Kc4 Kd7? (43...Ba3!? 44.Nc6 Bc1+–) 44.Kd5 Bb4 45.Nc6 Be1 46.Ke5 (better is 46.Nd4!?+–) 46...Bf2+/- 47.Kf5 Be3 48.Ke4 Bg1 49.h4?? (better is 49.Kf5+/-) 49...gh3+= 50.Ne5? (better is 50.Kf3+=) 50...Ke6–+ 51.Nf3 h2 52.Nh2 Bh2 53.Kf3 Bg1 (53...Bg3 54.Kg3 Kd5 55.Kh4–+) 54.g4 (54.Kg2 Bd4 55.Kf3 Kf5–+) 54...hg4 55.Kg4 Bc5 56.Kf3 Kd5 57.Ke2 Kc4 58.Kd2 Kb4 59.Kd3 Ka4 60.Kc4 Ka5 61.Kd5 Kb5 62.Ke4 Kb4 63.Kd3 Kb3 64.Kd2 b5 65.Kc1 b4 66.Kb1 Ka3 (66...Be3 67.Ka1 Kc2 68.Ka2 Bc1 69.Ka1 Bb2 70.Ka2 b3#) 67.Ka1 b3 68.Kb1 b2 69.Kc2 Ka2 70.Kd3 b1Q 71.Kc4 Qf5 72.Kb5 Kb3 (72...Qd5 73.Ka6 Qc6 74.Ka5 Qb6 75.Ka4 Qb4#) 73.Kc6 Kc4 74.Kc7 (74.Kb7 Qd7 75.Kb8 Bd6 76.Ka8 Qc8 77.Ka7 Bc5#) ½–½. wk1234 – pioneter48, kurnik, 2012.

3.b5 cb5=+

4.a3 a6 5.e3 e6 6.a4 ba4 7.Ra4 Be7 8.c4 0-0 9.Nf3 d5 10.cd5 Nd5 11.Be2 Nc6 12.Nc3 Bf6 13.Nd5 Bb2 (13...Qd5?! 14.Bf6 gf6 15.Qc2=) 14.Nc3 b5 (better 14...Bc3!? 15.dc3 Qd1 16.Kd1 Rd8 17.Kc2 e5-/+) 15.Nb5 ab5?? Exploits the pin. (better 15...Bb7 16.Nc3 Bc3 17.dc3 Qf6=) 16.Ra8+– Qf6 17.Ra2 (17.Qc2 Bb7 18.Rf8 Kf8 19.Bb5 Ba3+–) 17...Bb7 (17...Nb4 18.Ra5+–) 18.0-0 (18.Qb1!? Be5 19.Qb5 Rb8+–) 18...Ne5 19.d4 (better 19.Ne1!? Ng6 20.Qb1+–) 19...Nf3+– 20.Bf3 Bc3?? (better 20...Bf3 21.Qf3 Qf3 22.gf3 Bc3+–) 21.Bb7+– b4 22.Qb3 Rb8 23.Bf3 g5 (23...Qg5 24.Rc1 Rd8 25.Ra8 Ra8 26.Ba8+–) 24.Rc1 Kg7 (24...Rd8+–) 25.Rc3 bc3 26.Qb8 Qf5 27.Qc7 (better 27.Bd1 Qf6+–) 27...g4 (27...Qb1 28.Bd1 Qd1) 28.Qc3 (better 28.e4 Qb5 29.Ra1+–) 28...Qb1 29.Bd1 (29.Qc1 Qc1 30.Bd1 Qd1) 29...Qd1 30.Qe1 Qe1 0–1. RichardSommer (2145) – exSelNick (2410), lichess.org, 2020.

4.e3 Qb6 5.Nf3 a5 (5...b4 6.Bd4 Qc7 7.c4=+) 6.a3 (6.Bd4 Qc6+/-) 6...Nc6= 7.Nc3 e6 (7...b4!? 8.ab4 Nb4=+) 8.Nb5+= Be7 9.Nfd4 (9.Bf6 Bf6 10.Nd6 Kf8+=) 9...0-0= 10.a4 (10.Rb1 d5=) 10...Nd4 (10...d6 11.Qf3=) 11.Bd4 Qd8 12.Be2 d5 13.Bf3 (13.0-0 Nd7+=) 13...Bd7= 14.c4 (14.Rb1 Qb8=) 14...Ne4 (14...dc4 15.Bb7 Rb8 16.Qf3=+) 15.cd5= ed5 16.0-0 Bb4 17.d3 (better 17.Ra2=) 17...Nf6?? (better 17...Nd2-/+) 18.Qb3 Bc6 19.Rac1 Qe8? (better 19...Qe7+/-) 20.Nc7 Qe7 (20...Qd7 21.Na8 Ra8 22.Bf6 gf6 23.Ra1+-) 21.Na8 Ra8 22.Bf6 Qf6 23.Bd5 Bd5 (23...Rd8 24.Bc6 bc6 25.d4+-) 24.Qd5 Rd8 25.Qb5 h5 (25...Qe7 26.d4+-) 26.Rc4 Bd6 (26...h4 27.Rd1+-) 27.g3 (27.Qh5 b6+-) 27...h4 (27...Bb4 28.Rc7+-) 28.Rh4 Qf3 (28...Bb4 29.Rd1+-) 29.Qh5 (29.Qa5!? Be7 30.Qh5 Qh5 31.Rh5 Rd3+-) 29...Qh5 30.Rh5 Bb4 31.d4 Rd6 (31...Rc8 32.Rd1+-) 32.Rc1 (better 32.Rb5+-) 32...b6 (32...Rc6 33.Rd1+-) 33.Re5 (better 33.Rc8 Rd8 34.Rd8 Bf8 35.Re5+-) 33...g6 (33...Rf6 34.Rc8 Kh7 35.Rb5+-) 34.Re8 (34.Rc8 Kg7+-) 34...Kg7 35.Rb8 Kf6 (35...Rf6 36.h4+-) 36.Rbc8 (36.Rc7 Ke6+-) 36...Ke6 37.R8c6 (37.R1c7 Rd7+-) 37...Kd5 (37...Ba3 38.Rd6 Kd6 39.Rc8+-) 38.Rd6 Bd6 39.Kg2 Bb4 (39...f5 40.h4+-) 40.Rc2 (40.Rc7 Ke6+-) 40...f5 (40...Bd6 41.h4+-) 41.Kf3 g5 (41...Be7 42.Rc7 Kd6 43.Rb7+-) 42.h4 g4 (42...Be7 43.h5+-) 43.Kf4 Ke6 44.Rc6 Bd6 (44...Kd7 45.Rb6 Be1 46.h5+-) 45.Rd6! Kd6 46.h5 Kd5 47.Kg5 (47.h6!? b5 48.ab5 a4+-) 47...Kc4 48.h6 Kb4 49.h7 Ka4 50.h8Q Kb5 51.d5 a4 (51...a4 52.Qe8 Kc5 53.Qc6 Kb4 54.d6 b5 55.d7 f4 56.d8Q Kb3 57.Qdd5 Kb2 58.Qd2 Kb3 59.Qcc3). ClayPigeons (2210) - PowerPatzer (2185), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

4.e3 d5 5.Bb5= Nc6 6.Be2 (6.Nf3 a6 7.Be2 e6=) 6...e6 7.Nf3 Bd6 8.0-0 Bd7 9.d4 0-0 10.c4 dc4 11.Bc4 Na5 12.Be2 Nc6 (12...Rc8 13.Ne5=) 13.Nc3 Ne4?? (better 13...Rc8=) 14.Ne4+– Be7 15.Ng3 Bf6 (15...Rc8 16.Rc1+–) 16.Qd2 Qc7 (16...Be7 17.Bc3+–) 17.Rab1 (17.Nh5 Be7+–) 17...Ne7 (17...Be7 18.Bc3+–) 18.Ne5 (18.Rfc1 Bc6+–) 18...Qd8 (18...Be5 19.de5 Bc6 20.Qd6+–) 19.Nd7 (19.Ba3 Bc8+–) 19...Qd7 20.Ne4 Bh4 (20...Nd5 21.Ba3 Be7 22.Qb2+–) 21.g3 Bf6 22.Nf6 gf6 23.Bf3 f5 24.Bb7! Qb7 25.Ba3 Qc7 26.Be7 (26.Rfc1 Qd7+–) 26...Qe7 27.Qe2 Qg5 28.Qf3 Kg7 29.h4 Qg6 30.Kh2 (30.Rb7 Qg4 31.Qg4 fg4+–) 30...Rad8 (30...Qg4 31.Qb7+–) 31.Rg1 Kh8 (31...Qg4 32.Kg2+–) 32.g4 (32.Rb7 a5+–) 32...fg4 (32...Qh6 33.Kh3+– (33.gf5?! Qh4 34.Qh3 Qf2 35.Rg2 Qf5=)) 33.Rg4+– Qf6?? (better 33...Qh6+–) 34.Qg2 (34.Qf6) 34...Rg8+– 35.Rg1 (35.Rb2 Rg4 36.Qg4 e5+–) 35...Rg4+= 36.Qg4 e5 (better 36...Qf2 37.Rg2 Qf6+=) 37.h5?? (better 37.de5 Qe5 38.f4+–) 37...ed4=+ (worse 37...Qf2 38.Rg2 Qf6 39.d5+=) 38.ed4 h6 (38...Qf2 39.Rg2 Qd4 40.Qg5-/+) 39.Qe4 (better 39.Kh3 Qd4 40.Qf5 Qd3 41.Qd3 Rd3 42.Rg3=) 39...Rd4?? (better 39...Qf2 40.Rg2 Qd4 41.Qd4 Rd4-/+) 40.Qe8 Kh7 41.Qg8 1–0. anotherheaven (1730) – sergiyko16 (1695), lichess.org, 2015.

4.e3 d6 5.a4 (better 5.Bb5!? Bd7 6.Nc3=) 5...ba4-/+ 6.Ra4 Bd7 7.Ra1 Nc6 8.Nf3 Qb6 (8...e5 9.Be2-/+) 9.Qc1 e6 10.c4 (10.Bf6 gf6 11.d4 Rg8-/+) 10...Be7 11.Be2 0-0 12.0-0 Rab8 13.d4 a5 14.Nc3 Qa6 (14...Ra8 15.Qd2=+) 15.c5 (better 15.Ba3=) 15...dc5?? (better 15...b5=+) 16.Ba6+– cd4 17.ed4 ba6 18.Ne5 (18.Rd1 Rfc8+–) 18...Nd4 19.Nd7 (19.Qd1 Rb2 20.Qd4 Bb5+–) 19...Nd7 20.Rd1 (better 20.Ra2 Rfd8 21.Rd1+– (21.Ra5 Nb3 22.Qb1 Na5–+)) 20...Nb3 21.Qb1 (21.Rd7?! Nc1 22.Rc1 Bg5=) 21...Ndc5? (better 21...Na1 22.Qa1 Nc5+–) 22.Ra2 a4 (22...Rb4 23.Qc2+–) 23.Na4 Na4 24.Ra4 Nc5 25.Ra2 Bf6 (25...h6 26.Qc2+–) 26.Qc2 Rfc8 27.Bf6 gf6 28.Qe2 Nb3 (28...h6 29.Ra5 f5 30.Qe5+–) 29.h3 (better 29.Ra6 Nc5 30.Ra7+–) 29...Nd4 (29...a5+–) 30.Rd4 Rc1 31.Rd1 Rbb1 (31...Rcb1 32.Ra6 R1b7 33.Qg4 Kf8 34.Qf4+–) 32.Rc1 Rc1 33.Kh2 Rc2 (33...Rc5 34.Qa6 Kg7+–) 34.Qc2 (34.Qc2 f5 35.Qd2 Kf8 36.Qd8 Kg7 37.Qg5 Kh8 38.Ra6 h6 39.Qh6 Kg8 40.Ra8; 34.Rc2 Kg7 35.Qg4 Kf8 36.Rc8 Ke7 37.Qd1 e5 38.Rd8 f5 39.Qd6) 1–0. BeepBeepImAJeep (2490) – aclwitt (1885), lichess.org, 2017.

4.a4 ba4-/+

5.Ra4 d6 6.e3 Bd7 7.Rh4 g6 (7...e5 8.Nc3-/+) 8.f4 (8.Bf6!? ef6 9.Nf3=+) 8...Bg7-/+ 9.Nf3 h5 (9...0-0 10.Nc3-/+) 10.Ng5 (10.Nc3 0-0-/+) 10...0-0 11.Bc4 d5 12.Bb3 e6 13.Nc3 Ne8 (13...a5 14.Ba3 Re8 15.Qe2-+) 14.Nf3 (better 14.Ba3!?=) 14...Nc6 Black intends d4 (14...Bc6 15.Rh3-/+) 15.0-0 d4 16.Ne2 de3 17.Bg7 (17.Ba3!? Ne7 18.de3-/+) 17...Ng7-+ (17...Kg7?! 18.de3 e5 19.fe5=+) 18.de3 (18.d4 e5! 19.fe5 Bg4-+) 18...Nf5 19.Qd3 (19.Qe1 a5-+) 19...Nh4 20.g3 (20.Nh4 Be8 21.Qd8 Rd8 22.Ra1-+) 20...Nf3 21.Rf3 Bc8 (better 21...a5 22.c3-+) 22.Kg2 (22.Nd4 Nd4 23.ed4 a5-+) 22...Qd3 23.cd3 a5 (23...b5 24.d4-+) 24.d4 (24.Nc3 Nb4 25.d4 Bd7-+) 24...a4 25.Ba2 (25.Bc4 a3 26.Rf1 Nb4-+) 25...Nb4 26.Nc3 Na2 27.Na2 b5 28.Rf2 Bb7 29.Kh3 (29.Kf1 Bd5 30.h3 Ba2 31.Ra2 b4-+) 29...Bd5 30.Nb4 (30.g4 hg4 31.Kg4 Ba2 32.Ra2 b4-+) 30...Rfc8 (better 30...a3 31.Re2-+) 31.e4 (31.f5 gf5 32.Kh4 Be4 33.Kh5 Kg7-+) 31...Be4 32.Re2 (32.Na2 Rc4-+) 32...Bf5 33.Kh4 Rc4 34.Nc6 Rc6 35.d5 ed5 (better 35...Rc2 36.Rc2 Bc2 37.de6-+) 36.Re7 a3 37.h3 a2 (better 37...Be4 38.Re5 a2-+) 38.Kg5 Kg7 (38...a1Q 39.Re8 Re8 40.Kh6 Qg7 41.Kg5 Kh7 42.g4 Qf6) 39.g4 (39.h4 a1Q 40.Rf7 Kf7 41.Kh6 Rh8 42.Kg5 Qf6) 39...hg4 (39...a1Q 40.Kh4 Qf6 41.Kg3 Ra3 42.Kg2 Qb2 43.Kf1 Rc1 44.Re1 Re1 45.Ke1 Ra1) 40.hg4 (40.Re1 Rh8 41.hg4 f6) 40...Bg4! 41.f5 (41.Kg4 a1Q Combination) 41...a1Q 42.Rf7 (42.fg6 Rg6 43.Kf4 Qf6 44.Ke3 Ra3 45.Kd2 Qc3) 42...Kf7 43.fg6 (43.Kh4 Qh1 44.Kg4 Qg2 45.Kf4 Ra4 46.Ke5 Qe4) 43...Kg7 44.Kg4 Qf6 (44...Rc4 45.Kf3 Ra3 46.Ke2 Rc2) 45.Kh5 (45.Kg3 Rc3 46.Kg2 Ra2 47.Kg1 Rc1) 45...Rh8 (45...Qg6 46.Kh4 Rh8) 46.Kg4 Re6 (46...Qf2 47.Kg5 Rg6) 47.Kg3 Rh6 (47...Rh6 48.Kg4 Re5 49.Kg3 Rg5; 47...Qg6 48.Kf4 Rf8) 0-1. ClayPigeons (2180) - Asteropaios (2065), Rated Bullet game, lichess.org, 2021.

5.Ra4 g6 6.e3 Bg7 7.Nf3 a6 8.d3 d6 9.Nbd2 Bd7 10.Ra1 Qb6 11.Rb1 Qc7 12.Be2 0-0 13.0-0 Nc6 14.Re1 Nb4?? (14...b5 15.Ra1-/+) 15.c3?? (better 15.Bf6 Nc2 16.Bg7 Kg7 17.Rf1+-) 15...Nbd5=+ 16.Rc1 (16.c4 Nb6=+) 16...Qb6 (16...a5 17.c4 Nb4 18.Qb3-/+) 17.Ba1 Rac8 (17...a5 18.Rb1 Qc7 19.c4-/+) 18.c4 Nc7 19.Nd4 Ne6 20.N2f3 (better 20.Ne6 fe6 21.d4=+) 20...Rc5 (20...Nc5!?-/+) 21.Rb1 (21.Ne6!? Be6 22.Bd4+=) 21...Qc7=+ 22.Nb3 (better 22.Ne6 Be6 23.Bd4=) 22...Rf5 (22...Rh5 23.d4=+) 23.Nbd2 (23.Nh4!?+=) 23...b5 (23...Ra5 24.Qb3 b5 25.Rec1=+) 24.cb5 (24.Nh4!? Rg5 25.f4=) 24...Bb5 25.e4 Rf4 (better 25...Rh5!?=+) 26.g3+= Rf3 27.Nf3 Ng4 (27...Rc8 28.Bf6 Bf6 29.d4+/-) 28.Rc1 Qb6 29.Bg7?? (better 29.d4+/-) 29...Qf2-+ 30.Kh1 Ne3 (30...Kg7?! 31.Rf1 Qe3 32.Qc2-+; 30...Ng7?! 31.Rf1-/+) 31.Nh4 (31.Bf1 Nd1 (31...Ng7?! 32.Qe2 Qe2 33.Be2=+) 32.Bf8 Kf8 33.Rcd1 Qf3 34.Bg2 Qf2-+) 31...Nd1 (31...Ng7?! 32.Qd2-/+) 32.Rcd1 Kg7 33.Bf3 (33.Ng2 Nc5-+) 33...Ng5 (33...Bd3 34.Rg1 Nc5 35.Rde1-+) 34.Rf1 (34.Re2 Qd4 (34...Nf3?! 35.Rf2 Nh4 36.gh4-+) 35.Kg2 Rc8-+) 34...Qd4 35.Bg2 a5 36.Nf3 (36.Rf5 Qa4 37.Rff1 Qc2-+) 36...Nf3 37.Bf3 Rc8 38.Bg4 (38.Bg2 Bd3 39.Rf3 Rc3-+) 38...Rc3 (38...Bd3 39.Bf3 Rc2 40.Rd3 Qd3 41.Bg2 Rg2 42.Kg2 Qe4 43.Kg1 Qe3 44.Kg2 Qe2 45.Rf2 Qe4 46.Kf1-+) 39.Bf3 Bd3 40.Rfe1 (40.Bg2 a4 41.g4 a3-+) 40...a4 (40...Qf2 41.Bg4 Rc2 42.Rd2 Qe1 43.Kg2 Qf1) 41.Be2 (41.Bg2-+) 41…Be4 (41...Be4 42.Bf3 Bf3) 0-1. brucepeng (2000) - psychopathalien (2020), lichess.org, 2021.

4.e3 a6

5.a4 ba4 6.Ra4 Nc6 7.Nf3 d6 8.Be2 g6 (8...e5 9.c4-/+) 9.c4 Bg7 10.Nc3 0-0 11.0-0 Bd7 12.Ra1 Re8 13.Re1 Nb4 (13...e5 14.d4=+) 14.d3 d5 15.Nd5 Nbd5 16.cd5 Nd5 17.Bg7 Kg7 18.e4 (18.Qb3 Bc6=) 18...Nc3 19.Qc2 Ne2 20.Re2 (20.Qe2 Bg4=+) 20...Bb5 (20...Bg4!?-/+) 21.Rd2 Rc8 22.Qb1 Kg8 23.d4 e6 24.h3 Qc7 25.Ne5 Red8 26.Qd1 Qc3 27.Rb1 (27.Kh2 f6 28.Ng4 Rc4-/+) 27...f6 (27...Ba4! 28.Qe1 Rd4 29.Rd4 Qd4-+) 28.Nf3=+ Kg7 29.d5 ed5 30.ed5 Rd6 (better 30...Kg8=+) 31.Rb3?? (31.Nd4 b6 32.Rc2 Qd4 33.Rc8 Qd5 34.Rc7 Kg8 35.Qd5 Rd5+=) 31...Qc5?? (31...Qc1 32.Re3-+) 32.Nh2? (better 32.Nd4 Qc4 33.Nb5 ab5 34.Rd4=) 32...Rcd8-+ 33.Rg3?? (better 33.Qa1 Rd5 34.Ng4-+) 33...Rd5 34.Rd5 (34.Nf1 Rd2 35.Nd2 Qb4-+) 34...Qd5 (better 34...Rd5 35.Qe1 Qd6-+) 35.Qd5 Rd5 36.Nf3 (36.Ng4 Rd3-+) 36...Bc6 37.Nh4 Rd1 38.Kh2 Kf7 39.Re3 Rd2 40.f3 (40.Kg3 a5-+) 40...f5 (better 40...a5 41.Kg3-+) 41.Rc3 (41.f4 a5-+) 41...Kf6 (41...f4 42.Rc5-+) 42.Kg3 (42.f4 a5-+) 42...a5 (better 42...g5!? 43.Nf5 Kf5 44.Rc5 Kg6 45.Rc4-+) 43.Ra3 (43.f4 a4-+) 43...a4 44.Kh2 (44.f4 Rc2-+) 44...b5 (44...g5 45.Nf5 Kf5 46.Rc3-+) 45.Kg1 (45.Rc3 Bd5 46.Rc5 Kg5 47.Rb5 a3-+) 45...b4 46.Re3 b3 47.Kf1 (47.Re1-+) 47...b2 48.Ke1 Rc2 (48...Rc2 49.Kf1 b1Q 50.Re1 Qb6 51.Re6 Ke6 52.Nf5 Qf2) 0-1. brucepeng (2035) - vojkan29 (1980), lichess.org, 2020.

5.c4 bc4-/+ 6.Bc4 g6 (6...d5 7.Be2-/+) 7.Nf3 Bg7 8.0-0 0-0 9.Nc3 d6 10.Bd3 Bg4 11.Be2 Bf3 (11...Nc6 12.Rc1-/+) 12.Bf3=+ Nc6 13.Rb1 Qc7 14.a3 Ne5 15.Be2 Nfd7 (15...Rac8!?=+) 16.Qb3 (16.Nd5!? Qd8 17.f4+=) 16...b5 17.Rfc1 Qb6 (17...Nc5 18.Qd1 Ned3 19.Nb5=+) 18.Ne4 (18.d4 Nc4 19.Nd5 Qd8 20.Bc4 bc4 21.Qc4 e6+=) 18...Kh8 (18...Nc5 19.Qd5 Rac8 20.Be5 Be5 21.d4 Ne4 22.Qe4=+) 19.Bd4 (better 19.f4 f5 20.Ng5+/-) 19...f5?? (better 19...Qb7 20.Ng3 Rac8=) 20.Bb6+- fe4 (20...Nb6 21.Ng5+-) 21.Bd4 Rf7 22.Qb2 (better 22.a4!? Raf8 23.Rf1 Nc6 24.Bg7 Kg7 25.ab5 ab5+-) 22...Raf8 23.f4 ef3 24.Bf3 (better 24.gf3 Rf3 25.Bf3 Nf3 26.Kg2 e5+-) 24...Nf3 25.gf3 Rf3 (25...e5 26.Ba7 Nf6+-) 26.Bg7 Kg8 27.Bf8 Rf8 28.Rc8! Kf7 (28...Rc8 29.Qa2 Pinning) 29.Rf1 Ke6 30.Rcf8 (30.Qb3 Ke5 31.d4 Ke4 32.Rcf8 e5 33.R1f4 ef4 34.Rf4) 30...Nf8+- 31.Rf8 Kd7 32.Qh8 (32.Qc3 d5 33.Qc8 Kd6 34.d4 e6 35.Re8 b4 36.Re6) 32...e6 (32...Kc6 33.Qc3 Kb7 34.Rc8 a5 35.Qc6 Ka7 36.Ra8) 33.Qh7 (33.Rc8 b4 34.Qe8) 33...Kc6 34.Qg6 (34.Rc8 Kd5 35.Qb7 Ke5 36.Qf3 b4 37.d4) 34...Kd5 (34...a5 35.Qe4 Kc7 36.Rf7 Kb6 37.Qb7 Kc5 38.Rc7) 35.Rf7 (35.Rc8 e5 36.d3 b4 37.Qf7) 35...e5 (35...Kc4 36.Rc7 Kb3 37.Qb1 Ka3 38.Ra7 a5 39.Ra5) 36.Rd7 b4 (36...a5 37.d3 b4 38.Qd6) 37.Qd6 Kc4 (37...Ke4 38.Qg6 Kf3 39.Qg2) 38.Qe5 (38.Qb4) 38...Kb3+- 39.ab4 Ka4 (39...Kc2 40.Qc3 Kd1 41.Qb3 Kc1 42.Rc7 Kd2 43.Rc2 Ke1 44.Qb1) 40.b5! a5 (40...ab5 41.Ra7 Mate attack) 41.Ra7 (41.Qc3 Kb5 42.Rb7 Ka4 43.Qb3) 41...Ka3 (41...Kb4 42.Qc3 Kb5 43.Rb7 Ka4 44.Qb3) 42.Ra5 Kb3 (42...Kb4 43.Qc3) 43.Qc5 (43.Qc3) 43...Kb2 44.b6 (44.Qc3 Kb1 45.Ra1) 44...Kb1 45.b7 Kb2 46.b8Q 1-0. Jimito100 (1975) - nelsonjava (1960), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

5.Nf3 Nc6 6.a4 (6.Be2 d5=+) 6...b4 7.a5 (7.Bf6 gf6 8.c4 bc3 9.Nc3 d5=+) 7...d6 8.c4 Bg4 (8...Na5 9.Bf6 ef6 10.d4-/+) 9.Be2 (9.Bf6 ef6 10.Qb3 Na5 11.Qb4 b6=+) 9...e6 10.Qb3 Be7 (worse 10...Na5 11.Qb4 b6 12.c5 Bf3 13.Bf3=+) 11.Nd4 (11.h3 Bh5-/+) 11...Be2 (11...Na5?! 12.Qa4 b5 13.cb5 Be2 14.Ke2 ab5 15.Qb5 Kf8 16.Qb4=) 12.Nc6 (12.Ne2 0-0-/+) 12...bc6–+ 13.Qb4?? (better 13.Ke2 Rb8 14.Ra4–+) 13...Bh5 14.0-0 0-0 15.Qc3 Ne8 (15...Rb8 16.d3–+) 16.f3 Bf6 17.Qc2 Bb2 18.Qb2 Bg6 19.e4 Rb8 20.Qc2 Qc7 21.Nc3 Nf6 22.Na4 (22.d4 d5 23.Qd3 Rfd8–+) 22...Nd7 (22...Qa5 23.d4 Qg5 24.Qf2–+) 23.Rab1 (23.c5 Rb5 24.cd6 Qd6–+) 23...Rb1 24.Rb1 Rb8 (better 24...Qa5!? 25.c5–+) 25.Rb8 Qb8 26.Qb2 (26.c5 d5 27.Nb6 Nf8–+) 26...Qb2 27.Nb2 Nc5 28.d4 Nb3 29.d5 cd5 30.cd5 ed5 31.ed5 Na5 32.Nd3 (32.Kf2–+) 32…Bd3 (32...Bd3 33.f4 Nc4–+) 0–1. RichardSommer (2055) – naymushin1972 (1910), lichess.org, 2020.

5.Nf3 e6 6.d4 d5 7.a4 (better 7.Bd3-/+) 7...Be7 (better 7...ba4!? 8.Ra4 Bd7-/+) 8.ab5= 0-0 9.c4 dc4 (9...Qc7 10.Qb3=) 10.Bc4 Nbd7 (10...Qc7 11.Qe2+=) 11.Bd3 Nb6 12.ba6 ba6 13.Qb3 (13.0-0 Nbd5=) 13...Nbd5 (13...Bb7 14.Nc3=) 14.0-0 Bd7 15.Ne5 (15.Ba3 Rb8 16.Qd1 Bb5=) 15...Be8 (15...Qb8 16.Qb8 Rfb8= (worse 16...Rab8 17.Nd7 Nd7 18.Ba3+/-)) 16.Ra6?? (16.Ba3 a5+=) 16...Ra6?? (better 16...Rb8 17.Qc2 Nb4-/+) 17.Ba6+/- Qa8 18.Be2 (18.Bc4 Ba4 19.Qd3 Rb8+/-) 18...Nd7 (18...Ba4 19.Qa2+/-) 19.Nc4 N7b6? (better 19...N7f6!?+/-) 20.Nb6+- Nb6? (20...Qb8 21.Nd5 Qb3 22.Ne7 Kh8+-) 21.Qb6 Bc6 22.f3 (better 22.Qa6 Bg2 23.Qa8 Ba8 24.Ba3 Ba3 25.Na3+-) 22...Rb8+/- 23.Qc7 Bd8 24.Qd6 Rb2 25.Bd3 h6 (25...Bg5 26.Re1=) 26.Rc1 Bb5 (26...Bb7 27.Qd7 Bg5 28.Rc7 Be3 29.Kh1+-) 27.Bb5 Rb5 28.Nd2 Bg5 29.Re1?? (better 29.Nc4+/-) 29...Qa5-+ 30.f4 (30.Qg3 Qd2 31.f4-+) 30...Qd2 31.Kf1 (31.Rf1 Qe3 32.Kh1-+) 31...Qd3 (31...Rb2 32.Qb8 Rb8 33.Re2 Rb1 34.Kf2 Bh4 35.g3 Qd1 36.Kf3 Rb2 37.Kg2 Qe2 38.Kh3 Bd8 39.d5 Qh5) 32.Re2 (32.Kg1 Bh4 33.h3-+) 32...Rb1 (32...Rb2 33.Qb8 Rb8 34.Kf2 Bf4 35.ef4 Qd4 36.Re3 Rb3 37.Kf3 Qe3 38.Kg4 f5 39.Kh5 Qe2 40.g4 Qg4) 33.Kf2 Bh4 34.g3 Bf6 (34...Bf6 35.Qc6 Qd1 36.Qa8 Kh7 37.Qe4 g6-+) 0-1. ClayPigeons (2085) - mehdouille (1990), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

4.e3 g6

5.Bb5 Bg7= 6.a4 0-0 7.Be2 Nc6 (7...d5 8.Nf3=) 8.c4 (8.Nf3 d5=) 8...d5 9.Nc3 (9.cd5 Nb4 10.Nc3 Bf5=) 9...dc4 10.Bc4 Bg4 11.Nf3 Qd7 (11...Ne5 12.Bb5=+) 12.0-0 (12.d4 Rac8 13.Be2 Bf3 14.Bf3 e5=) 12...Rad8 (12...Bf3!? 13.gf3 Rac8-/+) 13.d4= a6 14.Qb3 (14.h3!? Be6 15.Be2=) 14...Na5 15.Qa2 Nc4 16.Qc4 Rc8 (16...Bf3 17.gf3 Rc8 18.Qb3=+) 17.Qb3 (17.Qe2 Qf5=+) 17...Bf3 18.gf3 Qh3 19.Qd1 (19.Nd5 Rfe8=+) 19...Nh5 (19...e5 20.Ne4 Rfd8 21.Qb1-/+) 20.Ne4 f5?? (20...Rfd8 21.Re1=+) 21.Ng3?? (better 21.Qb3 Kh8 22.Ng5+-) 21...f4 22.Nh5 Qh5 23.Qe2 (23.Qb3 Kh8 24.e4 b5=) 23...g5 24.Kh1 Rc6 25.e4?? (better 25.Rg1=+) 25...Rh6 26.Rg1 (26.Qc4 Kh8 27.Qg8 Rg8 28.h4 Qh4 29.Kg1 Qh2) 26…Qh2 0-1. ClayPigeons (2165) - miguekup (2235), Rated Bullet game, lichess.org, 2019.

5.Bb5 Bg7 6.Be2 0-0 7.Nf3 d5 8.d4 Nc6 9.0-0 Ne4 10.c4 dc4 11.Bc4 Nd6 12.Be2 a6 13.Nbd2 b5 14.Nb3 Be6 15.Nc5 Bd5 16.a3 Ne4 17.Nd2?? (better 17.Ne4 Be4 18.Ng5=) 17...Nc5-+ 18.dc5 (18.Rc1 Na4 19.Ba1 Rc8-+) 18...Bb2 19.Rb1 Bg7 (19...Ba3 20.Qc2-+) 20.e4 (20.a4 b4-+) 20...Be6 (20...Ba2 21.Rc1-+) 21.f4 (21.a4 Ba2 22.Rc1 Qa5 23.ab5 ab5-+) 21...Nd4 (21...Qd4 22.Rf2-+) 22.Bf3 (22.Bd3 Ba2 23.Rc1 Ne6-+) 22...Nf3 23.Nf3 Bc4 (better 23...Qc7 24.Qc1-+) 24.Qc2 White prepares the advance e5 (24.Qd8 Rad8 25.Rfc1 Rd3-+) 24...Qc7 25.Rfd1 Qc5 26.Kh1 Rad8 (26...Qa3 27.Qf2-+) 27.e5 (27.Rd8 Rd8 28.a4 Qe3-+) 27...h6 (27...Qa3 28.Qf2-+) 28.Nd2 (28.Qc3 Qc8-+) 28...e6 (better 28...Qf2 29.Qb2 Qf4 30.Nc4 bc4 31.Rf1-+) 29.Nc4 Qc4 30.Qf2 Rd1 31.Rd1 Qb3 32.Ra1 (32.Qf3 Qf3 33.gf3 Rb8-+) 32...Rd8 (32...f6 33.Qb6-+) 33.Qe1 Rd3 34.Rb1 Qa3 35.Rc1 Re3 36.Qd2 (36.Qg1 Re4 37.Qf1 Qe3-+) 36...Qd3 (36...Re2 37.Qd8 Kh7 38.Rf1-+) 37.Qd3 Rd3 38.Ra1 (38.g3 b4-+) 38...g5 39.fg5 (39.Kg1 gf4 40.Ra6 Be5-+) 39...Be5 40.h3 (40.Rc1 hg5 41.Kg1-+) 40...Ba1 41.gh6 Be5 42.g4 Rd2 43.Kg1 Rh2 44.Kf1 (44.h7 Kh7 45.g5 b4 46.g6 fg6 47.h4 b3 48.h5 b2 49.hg6 Kg6 50.Kf1 b1Q) 44...Rh3 (44...b4 45.g5 b3 46.g6 fg6 47.h7 Kh7 48.Ke1 b2 49.h4 b1Q) 45.g5 Rg3 46.Ke2 Rg5 47.h7 Kh7 48.Kd3 a5 49.Kc2 Plans a4 49...a4 50.Kb1 (50.Kd2 a3 51.Ke2 a2 52.Kf3 Rg3 53.Kf2 a1Q 54.Ke2 Bc3 55.Kf2 Qe1) 50...b4 (50...Rg2 51.Kc1 a3 52.Kd1 a2 53.Kc1 a1Q) 51.Ka2 (51.Kc2 b3 52.Kd2 b2 53.Kd3 b1Q 54.Kd2 Rg2 55.Ke3 Qb3 56.Ke4 Re2) 51...b3 (51...Rg2 52.Kb1 a3 53.Kc1 a2 54.Kd1 a1Q) 52.Kb1 (52.Ka3 b2 53.Ka2 Rg1 54.Ka3 b1Q 55.Ka4 Qb6 56.Ka3 Ra1) 52...a3 (52...Rg1) 53.Kc1 a2 (53...Bc3 54.Kd1 Re5 55.Kc1 Re1) 54.Kd2 a1Q 55.Kd3 (55.Ke2 Rg2 56.Kf3 Qf1 57.Ke3 Qe2) ½-½. Jimito100 (1895) - CCHIGHNOON (1925), Hourly Bullet Arena, lichess.org, 2020.

3.c4 a5

4.a3 a4 5.e3 d5 6.b5 (6.c5 Bg4 7.Be2 Be2 8.Ne2 Nfd7+=) 6...Be6 7.d3 (7.c5 cb5 8.Bf6 ef6=) 7...dc4=+ 8.dc4 Qd1 9.Kd1 Ne4 10.Ke2? (better 10.Ke1=) 10...Bc4–+ 11.Ke1 Bb3 (better 11...cb5!? 12.Ne2 Nc6–+) 12.Nf3-/+ f6 13.Bd3 (better 13.Nbd2 Nd2 14.Nd2=+) 13...c5?? (better 13...Nc5 14.Be2 e5-/+) 14.Be4+– Ra5 15.Bd3 (15.Nc3 b6+–) 15...e5 (better 15...c4 16.Be2 Rb5+–) 16.Nbd2 c4 (16...Be6 17.Rc1+–) 17.Bc4 (better 17.Nc4 Ra8+–) 17...Bc4 18.Nc4 Rb5 19.Bc1 (19.Ke2 Nd7+–) 19...Nd7 (19...Na6 20.Ke2+–) 20.Ke2 g5 21.Rd1 Kf7?? (21...Rc5 22.Ncd2 b6+–) 22.Rd7 Kg6 (22...Ke6 23.Rd8+–) 23.Nd6 (better 23.Nb2!? g4 24.Nh4 Kg5+–) 23...Bd6 (23...Rd5 24.Nf7 Rd7 25.N7e5 (25.Nh8?! Kg7+–) 25...fe5 26.Ne5 Kf5 27.Nd7+–) 24.Rd6 e4 (24...Rc8 25.e4 Rc6 26.Rd7+–) 25.Nd4 Rc5 26.Bb2 (26.Rb1 Ra8+–) 26...Rhc8 27.Kf1 g4 (27...h5 28.f4! ef3 29.Nf3+–) 28.f3 (28.Rd1 b5+–) 28...Rh5 (28...gf3 29.gf3 ef3 30.Kf2+–) 29.Kg1 (29.fg4!? Rhc5+–) 29...ef3 30.Nc2 (better 30.gf3 Rg5 31.Ne6+–) 30...f2?? (better 30...Rc2 31.Bf6 Rg2 32.Kf1 Rgh2 33.Be5 Kf5 34.Bh2 Rh2=) 31.Kf2?? (better 31.Kf1 Rc2 32.Rf6 Kg5 33.Rf2 Rf2 34.Kf2+–) 31...Rc2=+ 32.Kg1 Rb2 33.Rd4 Rg5 (33...g3 34.hg3 b5 35.e4-/+) 34.Ra4=+ f5 (34...Re2 35.Re4-/+) 35.e4 f4 36.g3 (36.Rf1!? f3 37.Rf2 Rb1 38.Rf1=+) 36...f3-/+ 37.Rf1?? (better 37.Rb4 Rg2 38.Kf1 Rh2 39.Rb6 Kh5 40.Rab1 Rh1 41.Kf2 Rb1 42.Rb1-/+) 37...Rg2–+ 38.Kh1 Rh5 39.h4 Rg3 40.Rf2 Rh4 (40...Rh4 41.Rh2 f2 42.Ra6 ba6 43.Rh4 f1Q 44.Kh2 Rg2) 0–1. valpa (1635) – MARYMARY, ChessWorld.net, 2010.

4.a3 ab4 5.ab4 Ra1 6.Ba1 Na6 7.b5 cb5 8.cb5 Nc5 9.Nf3 d6 10.g3 e5 11.Bg2 Be7 12.0-0 e4 13.Nd4 0-0 14.Nc3 d5 15.d3 Qa5 (15...ed3 16.ed3 Bg4 17.Bf3=) 16.Qb1 ed3 17.ed3 Rd8 18.Re1 Bf8 19.h3 Ne6 20.Nce2 Bb4 21.Rc1 Bd7 Attacking the isolated pawn on b5 22.Ne6 fe6 23.Be5 Ne8 (23...Qb5 24.Nd4 Qa4 25.Rc2=) 24.Nd4 Be7 25.Qb2 Ba3 (25...Qb6!?=) 26.Qa2+= Ra8 27.Ra1 Bb4? (27...Qc3 28.Kh2+/-) 28.Qa5 (better 28.Bd5 Qa2 29.Ra2 Ra2 30.Ba2+-) 28...Ra5= 29.Rb1 Bd6 30.f4 Be5 31.fe5 Nc7 The pressure on the isolated pawn grows 32.b6 Na6 (32...Na8 33.Kf2=) 33.Kf2 Ra3 (33...Nc5!? 34.Bf1 Na4+=) 34.Ke3+= Nc5 Attacks the pawn on d3 35.Bf1 Kf7 36.Be2 Ke7 37.h4 (37.Rc1 Na4 38.Rc7 Nb6+=) 37...Ra6= 38.Rc1 Na4 39.Rc7 Rb6 40.Bg4 Kd8 41.Rc2 e6 gets attention 41...Ra6 42.h5 b5 43.h6 gh6 44.Rh2 Nc5 45.Rh6 Can e6 get defended? 45...Ra3 46.Be2 b4 47.Rh7 b3 48.Rh1 b2 49.Rb1 Na4 50.Kd2 Ra1 51.Kc2 Ke7 52.Bg4 Bc8 53.Nb3?? (53.Bh5 Kf8=) 53...Ra3 (better 53...Rb1 54.Kb1 Ba6-/+) 54.Be2= Ba6 55.g4 Kf7 56.Nd4 Ra1 57.g5 Kg6 58.Rb2 Nb2 59.Kb2 Re1 60.Kc3 Bc8 61.Kd2 Ra1 62.Bg4? (62.Nf3 d4 63.Nd4 Kg5=+) 62...Ra6 (better 62...Kg5!? 63.Bd1 Kf4-+) 63.Nf3=+ Ra4 (63...d4 64.Bh3-/+) 64.Bh3 (64.d4 Ra3=) 64...Rf4 (64...d4!? 65.Ke2 Ra2 66.Ke1 Ra6=+) 65.Ke3= Ra4 66.d4 Ra1 67.Bg4 Ra3 68.Kf4 Kf7 69.Bh5 Kg7 70.g6 (70.Be8 Kf8 71.Bc6 Ra7=) 70...Ra1 (70...Kh6 71.Ng5-/+) 71.Ng5 (better 71.Kg5!?=) 71...Rf1 72.Nf3 Ba6 (72...Kh6!?-/+) 73.Ke3=+ Rh1 (73...Rb1 74.Ng5 Rb6 75.Kf4-/+) 74.Bg4= Bc8 75.Ng5 Rg1 (75...Kg6 76.Ne6 Re1 77.Kf3 Rf1 78.Ke3 Re1 79.Kf3=) 76.Be6 (76.Ne6 Kh8 77.Bf5 Ra1+/-) 76...Rg5? (better 76...Be6 77.Ne6 Kg6 78.Nf4 Kf5 79.Nd5 Re1 80.Kd3 Re5=) 77.Bc8+- Kg6 (77...Rg3 78.Ke2 Kg6+/-) 78.Be6 Rg3 (78...Rh5 79.Kd3 Rh8 80.Bd5 Kf5+-) 79.Ke2 (79.Kf4!? Rg1+-) 79...Kg5? (79...Ra3 80.Bd5 Kf5=) 80.Bd5+- Kf4 81.Bc6?? (better 81.e6+-) 81...Re3= 82.Kd2 Re5 83.de5 Ke5 ½-½. Ponomariov,R (2630) - Baklan,V (2585), Gladiators May, 2020.

4.a3 d6 5.Nf3 e5 6.Nc3 h6 7.g3 Be6 8.d3 Be7 9.Bg2 0-0 10.0-0 ab4 11.ab4 Ra1 12.Qa1 Nbd7 13.b5 Qc7 14.Qa7 Rc8 15.Ra1 d5 16.bc6 bc6 (worse is 16...Qc6 17.Nd5 Nd5 18.Ne5 Ne5 19.Be5+/-) 17.cd5 cd5 18.Nb5 Qa7 19.Na7 Rc2 20.Be5 Ne5 21.Ne5 Re2 22.Nac6 Bc5 23.Rf1 Bd6 24.d4 ½–½. Kuznetsov,Petr (2030) – Pjatelin,Dmitrij (2140), Kemerovo–ch, 2009.

4.ba5 Qa5 5.e3 d5 6.Nf3 Bg4 7.Qb3 Bf3 (7...Nbd7!?+=) 8.gf3+= b6 9.Nc3 Nbd7 10.cd5 Nd5 11.Nd5 Qd5 12.Qd5 cd5 13.Bb5 Ra7 14.Ke2 e6 15.Rhc1 Kd8 16.d4 Ba3 17.Rab1 Ke7 18.Rc3 Bb4 19.Rb3 Bd6 20.a4 Rc8 (20...Bh2? 21.f4+–) 21.f4 Rc2 22.Kf3 f6 23.Bd7 (better is 23.Rc3!? Rc3 24.Bc3+=) 23...Kd7+= (worse is 23...Rd7 24.Rb6 Ra7 25.Rg1=) 24.Rb6 Ra4 25.Rb7 Rc7 26.Rc7 Bc7 27.Bc3 g5 28.fg5 fg5 29.Kg4 Ra2 30.Be1 Bh2 31.Kg5 Ra8 32.Kh6 Ra7 33.Kh7 Kd6 34.Kg6 e5?? (better is 34...Kd7+=) 35.Bb4+– Ke6 36.Bc5 (better is 36.Rh1 ed4 37.Rh2+–) 36...Ra6?? (36...Ra8 37.Rb6 Kd7 38.Rd6 Kc7 39.de5 Be5 40.Rd5 Ra6 41.Kf5 Bb2+–) 37.de5 (better is 37.Rb7 Rd6 38.Rh7 ed4 39.f4+–) 37...Ke5+= 38.Kg5 Ke4 39.Rb4 Kf3 40.Rb6 Rb6 41.Bb6 1–0. beciab70 – lisek77 (1650), kurnik, 2014.

4.ba5 d5 5.e3 Ra5 6.Nf3 Bg4 7.h3 Bf3 8.Qf3 Nbd7 9.Bc3 Ra8 10.d4 Ne4 11.cd5 cd5 12.Bb5 e6 13.0-0 Ba3 14.Bd7 Qd7 15.Na3 Nc3 16.Nb1 Ne4 17.Rc1 0-0 18.Nc3 Nd6 19.Rc2 Rfc8 20.Rac1 b5 21.Ne2 Rc4 22.Rb2 Qc6 23.Re1 Rc2 24.Rc2 Qc2 25.Nc1 Ne4 26.Qe2 Qc4 27.Qb2 b4 28.Re2 Ra3 29.Rc2 Nc3 30.f3 g6 31.h4 f6-/+ 32.h5 gh5 33.f4 e5 34.fe5 fe5 35.de5 Qe4 36.e6 Qe3 37.Kh2 Ra4 38.Qb3 Qe5 39.g3-/+ h4 40.Rg2 Kh8 41.Qb2 b3! 42.Qf2? hg3–+ 43.Qg3 Rh4 (44.Kg1 Qd4 45.Rf2 Rg4 46.Qg4 Qg4 47.Kf1 Qd1 48.Kg2 Qc1 49.ab3 Qg5 50.Kf1 Qh6–+) 0–1. weBNimzo – marekt, ChessWorld.net, 2004.

4.b5 (--> 1.b4 a5 2.b5 Nf6 3.c4 c6 4.Bb2).

4.a3 Qb6

5.c5 Qd8 6.e3 ab4 7.ab4 Ra1 8.Ba1 d5 9.Nf3 Bg4 10.Be2 e6 11.0-0 Nbd7 12.d3 Be7 13.Nbd2 0-0 14.Ne5 Be2 15.Qe2 Ne5 16.Be5 b6 17.Bf6 Bf6 (worse is 17...gf6 18.d4+/-) 18.d4 bc5 19.bc5 e5 20.Nb3 ed4 21.Nd4 Qc7 22.Rb1 Rb8 23.Rb8 Qb8 24.Nc6 Qb1 25.Qf1 Qc2 26.Nd4 Qc5 27.Qd1 Bd4 28.ed4 Qc4 29.f3 ½–½. Hal1958 – Pawnstorm, playchess.de, 2005.

5.e3 ab4 6.c5 Qd8 (6...Qc5?? 7.ab4 Qb4 8.Ra8 Qb2 9.Rb8+–) 7.ab4 d6?? (better is 7...Ra1 8.Ba1 d6=) 8.Ra8+– dc5 (8...Bf5 9.Bf6 ef6 10.d4+–) 9.Rb8 1–0. SteveF1953 – PeterRs, ChessWorld.net, 2012.

3.c4 Qb6

4.a3 Na6 5.e3 c5 6.b5 Qa5?? (better is 6...Nc7+=) 7.ba6 ba6 (7...Qa6 8.Nf3+–) 8.Nc3 (8.Bc3 Qc7+–) 8...Bb7 9.Nf3 (9.Rb1 Rb8+–) 9...Ng4 (9...Rb8 10.Rb1+–) 10.Nd5 Rc8 (10...Rb8 11.Ng5 f5 12.h3 Bd5 13.hg4 (13.cd5?! Nf2 14.Bc3 Qc3 15.dc3 Nd1 16.Kd1 g6+–) 13...Rb2 14.cd5+–) 11.Bc3 (11.Bc3 Qd8 12.Ng5+–) 1–0. pierre – Gabs, internet, 2008.

4.a3 d6 5.e3 =.

4.Qb3 d5 5.c5 Qc7 6.d4 Bf5 7.Nd2 Nbd7 8.Ngf3 e6 9.e3 Be7 10.Bd3 Bd3 11.Qd3 b6 12.Rc1 (12.Bc3 Rb8=) 12...b5 (12...a5 13.a3+=) 13.a4 a6 14.ab5 ab5 15.0-0 0-0 16.Ra1 Qb7 17.Nb3 Ne4 18.Na5 Qc7 19.Ne5 (better is 19.Ra2!?=) 19...Ne5-/+ 20.de5 Nc5! 21.Qc2 (21.bc5 Ra5 Deflection (21...Ra5 Overloading)) 21...Na6 (better is 21...Ra6!?-/+) 22.Nc6+= Kh8 (22...Bc5+=) 23.Bd4 (better is 23.Rfc1!? h6 24.Qd2+=) 23...Rfc8-/+ 24.Rfc1 g6?? (24...Qb7 25.Ne7 Rc2 26.Rc2+=) 25.g3?? (25.Qd1 Re8+/-) 25...Kg7?? (25...Qb7 26.Na5 Qd7-/+ (26...Rc2?! 27.Nb7 Rc1 28.Rc1=)) 26.Qe2 (26.Qb2!? Re8 27.Ra5+=) 26...Nb4= (26...Bb4? 27.Qb5 Bd2 28.Rc2+–) 27.Ne7 Ra1 28.Ra1 Qe7 29.Qb5 Nc2 30.Ra7? (30.Ra4 Na3 31.Qb2 Nc4=) 30...Rc7?? (better is 30...Nd4 31.Qb6 Nf3 32.Kg2 Qg5 33.Qe6 Nh4 34.Kh3 Qf5 35.Qf5 Nf5–+) 31.Rc7= Qc7 32.Qd3 Qc6 33.h4 Qa4 34.g4 Qa2 35.Qd2 Qc4 36.f4 Nd4 37.ed4 (worse is 37.Qd4 Qc1 38.Kg2 h5 39.gh5 gh5-/+) 37...Qb3 38.Kg2 Qb1 39.Qf2 Qe4 40.Kg3 h5 41.g5 Qd3 42.Kg2 Kf8 43.Kg1 Ke8 44.Kg2 Kd7 45.Kh2 Kc6 46.Kg1 (better is 46.Qb2!?-/+) 46...Kb5–+ 47.Qb2 (better is 47.Kg2–+) 47...Kc4 48.Qa2 (48.Kh2 Qe3 49.Qb7 Qf4 50.Kg2 Kd4 51.Qb2 Ke4 52.Qc2 Ke5 53.Qc7 Ke4 54.Qc2 Kd4 55.Qb2 Kd3 56.Qb3 Ke2 57.Qb5 Qc4 58.Qb2 Kd3 59.Qa3 Kd2 60.Qb2 Qc2–+) 48...Kd4 49.Qa7 (49.Kg2–+) 49...Ke4 50.Qf7 (50.Qa2–+) 50...Qe3 (50...Qg3 51.Kf1 Kf3 52.Qa7 Qg2 53.Ke1 Qe2#) 51.Kh2 (51.Kg2 Qe2 52.Kg3 Qf3 53.Kh2 Qf2 54.Kh3 Kf3 55.Qe6 Qg3#) 51...Qf4 (51...Qf2 52.Kh3 Kf3 53.Qe6 Qg3#) 52.Qf4–+ Kf4 53.Kg2 Ke5 0–1. Ioan,Cesar – Nitelea,Barbu Alexandru, Petre Seimeanu Memorial, 2002.

4.Qb3 d6 5.e3 e5 6.Nf3 Be6 (6...Be7 7.Be2=+) 7.d4 ed4 (7...Nbd7 8.Ng5 d5 9.c5= (worse 9.Ne6 Bb4 10.Bc3 Bc3 11.Nc3 fe6-/+)) 8.ed4 (8.Bd4 Qd8+=) 8...d5= 9.c5 Qc7 10.Bd3 Be7 11.0-0 0-0 12.a4 White intends b5 12...Bg4 13.Nbd2 Nbd7 14.h3 Bh5 15.Rfe1 Rfe8 16.b5 b6 (16...Bf3 17.Nf3 (worse 17.gf3 Qf4 18.Bc3 Qg5 19.Kh1 Rab8=+) 17...Rab8 18.a5+/-) 17.bc6+/- Qc6 18.Bb5 Qc7 19.Ne5 bc5 20.Nd7 Nd7 21.Qd5 (21.Re7 Re7 22.Qd5 Rb8 23.Qh5 a6=) 21...Nf6 22.Qc4 Rec8 23.d5 Rd8 24.Ne4 (better 24.Be5 Qa5 25.Bc3+-) 24...Nd5= 25.Rac1 Rac8 26.Ba1 (26.Ba3!?=) 26...Bg6 27.Nd2 (27.Ba6 Rb8=+) 27...Bf6 (27...Nb6 28.Qa2-/+) 28.Nf3 (28.Bf6 Nf6 (worse 28...gf6 29.Nb3+=) 29.Nb3 Qd6=+) 28...Ba1-/+ 29.Ra1 Nf4 30.Ne5 Rd4 31.Qf1? (31.Qc1 Rcd8-/+) 31...h6?? (31...Be4!? 32.f3 Qe5 33.Re4 Re4 34.fe4-+) 32.Nc6 (better 32.g3 Nd5 33.Ng6 fg6 34.Rad1=+) 32...Rd2?? (32...Re4-+) 33.Rad1?? (better 33.Ne7 Kh7 34.Nc8 Qc8 35.Re7+=) 33...Rd1-+ 34.Rd1 Qb6?? (34...Be4 35.Qc4 Bg2 36.Na7 Rf8-+ (36...Qa7?! 37.Rd7 Bd5 38.Qf4-/+)) 35.Ne7+- Kh7 36.Nc8 Qc7 37.Nd6 Qe7 38.g3 Ne6 (38...Ne6 39.Qc4 Bh5+-). jhonores (2260) - sakkozo01 (2215), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

4.Qb3 Ng4 5.e3 Na6 6.a3 d6 7.Nc3 (7.d4 c5+=) 7...Be6 (7...e5!?=) 8.d4+= c5 9.Na4 cb4?? (better 9...Qc7+=) 10.Nb6+– ab6 11.ab4 b5 12.d5 bc4 13.Bc4 (13.de6?! cb3 14.Ra4 f5+–; worse 13.Qc4 Rc8 14.Qb5 Bd7 15.Qb7 Rb8 16.Qa6 e5+–) 13...Bd7 14.b5 Nc5 (14...Nc7+–) 15.Ra8 Bc8 1–0. jaddwarrior (2040) – redlaser (1685), ChessWorld.net, 2017.

4.a3 a5

5.c5 Qc7 6.e3 d5 (6...d6 7.d4=) 7.f4 (7.Nf3 Nbd7=) 7...Bg4 (7...Nbd7 8.Nf3=) 8.Qc2 (8.Be2 Be2 9.Ne2 ab4 10.ab4 Ra1 11.Ba1 b6=) 8...Nbd7 9.h3 Be6 (better is 9...Bh5!?=) 10.f5+/- Ne4 11.fe6 Qg3 12.Kd1 Ne5? (better is 12...Nf2 13.Kc1 Nh1 14.ed7 Kd7+=) 13.ef7+– Kf7 14.Be5 (14.Kc1 Qe1 15.Qd1 Qd1 16.Kd1 Ng4+–) 14...Qe5 15.d4 Qg3 16.Nf3 (16.Ra2 Qe3 17.Nf3 ab4+–) 16...Nf2+/- 17.Ke2 Nh1 18.Qf5 Ke8 19.Ne5 Qg2?? (better is 19...Qf2 20.Qf2 Nf2 21.Kf2 ab4+/-) 20.Kd1+– (20.Bg2 Ng3 21.Kd3 Nf5-/+) 20...Nf2 21.Ke1 (21...Nd3 22.Bd3 (22.Qd3?! Qg3 23.Kd2 Qf2 24.Be2 ab4+–; 22.Nd3 Qg3 23.Ke2 g6=) 22...Qg3 23.Kd1 Qe5 24.Qe5+–) 1–0. Mroz,Antoni – Witschel,Fedor, corr Poland, 1983.

5.c5 Qc7 6.Nf3 g6 (6...ab4 7.ab4 Ra1 8.Ba1=) 7.e3 (7.Nc3 Bg7+=) 7...Bg7 8.d4 (8.Nc3 0-0+=) 8...0-0 (8...ab4 9.Nbd2=) 9.Bd3 (9.Nc3 d5=) 9...Nd5 (9...ab4!? 10.ab4 Ra1 11.Ba1 Na6=+) 10.Nc3+= Nc3 11.Bc3 a4 (11...d5 12.cd6 ed6 13.0-0+=) 12.0-0 (12.h4 d5+=) 12...d6+= 13.Bc2 (13.Rc1 Nd7+=) 13...Rd8 (13...Nd7 14.cd6 ed6 15.Ba4+=) 14.cd6+= Qd6 15.Ba4 Bg4 (15...Be6 16.Bb3+=) 16.Bb3+– Na6 (better 16...Be6!?+–) 17.Bf7!+– (17.Bf7 Kh8 18.Bc4+–) 1–0. onur604 (2320) – Derty0 (2255), lichess.org, 2020.

5.e3 ab4 6.c5 Qc7 7.ab4 Ra1 8.Ba1 (--> 1.b4 c6 2.Bb2 Qb6 3.a3 a5 TESTB750 4.c4 ab4 5.c5 Qc7 6.ab4 Ra1 7.Ba1 Nf6 8.e3).

4.a3 c5

5.b5 a6 6.a4 (6.Nc3 e5=) 6...ab5 7.ab5 Ra1 8.Ba1 d5 9.Bf6 (9.cd5 Qb5 10.e3 Qb6=) 9...gf6 (9...ef6 10.cd5 Qb5 11.e4=+) 10.cd5 (10.e3 dc4 11.Bc4 Rg8=) 10...Qb5 11.Nc3 Qa5 (11...Qb2 12.Nf3=) 12.e3 (12.e4 Rg8=) 12...Bd7 (12...Nd7 13.Nf3=) 13.Qb1 (13.Nf3 Na6=) 13...Qb4 14.Qa1 (14.Qb4 cb4 15.Ne4 b3=) 14...Bg7 15.Be2 0-0 (15...c4 16.Nf3 b5 17.0-0+=) 16.Nh3 (16.Nf3=) 16...Qh4 (better 16...Na6!?=) 17.Nf4+– f5 (17...Rc8 18.Qb2+–) 18.g3 (18.Qa7 Rc8+–) 18...Qh6 19.Qa7 b6 (19...Qd6 20.Qb7 e5 21.Nh5+–) 20.0-0 Bc3 (20...Be5 21.Rb1 Bd6 22.Rb6+–) 21.dc3+– Qd6 22.Rb1 b5 23.Bb5 Bb5 24.Rb5 Nd7 25.c4 Ne5? (better 25...Rb8+–) 26.Qc5 Ra8 (26...Qd7 27.Qb4+–) 27.Kg2 (27.Qd6 ed6 28.c5 dc5 29.Rc5 Kg7+–) 27...Qc5 28.Rc5 Ra4 29.Rc8 Kg7 30.c5 1–0. GuestXRRC – GuestXZRD, freechess.org, 2018.

5.e3 cb4 6.Bd4 Qa5 (6...Qc7!? 7.ab4 e5=) 7.ab4+= Qb4 8.c5 Plans Ra4 (worse is 8.Ra7 Ra7 9.Ba7 Nc6-/+) 8...b5 9.cb6 (9.Nc3 e5 10.Rb1 Qa5 11.Be5 b4+–) 9...Nc6+= 10.Ra4 Qd6 11.Qf3 (11.Bf6 ef6 (11...Qf6? 12.Nc3+–) 12.Nc3 Qc5+=) 11...e5 (11...Rb8 12.Bf6 Rb6 13.Nc3 Qf6 14.Qf6 ef6 15.Nf3-/+) 12.Bc3 (12.Nc3 ed4 13.Nb5 Qb8 14.Nc7 Kd8 15.Na8 Qa8 16.ba7 d5+=) 12...Bb7 (better is 12...Rb8!?-/+) 13.ba7= e4 14.Qd1 Be7 (14...Na7 15.Bd4 Nc8 16.Ra8 Ba8 17.Nc3=) 15.Qb3 Qc7 16.Bc4 0-0 17.Ne2 (better is 17.Bf6!? Bf6 18.Bd5+=) 17...Ra7+= 18.Ra7 Na7 19.Nd4 d5 20.Be2 Rb8 21.Nf5 Bd8 22.Qd1 Bc8 23.Nd4 Ng4 24.Na3 Nf6 (24...Be7 25.Bg4 Ba3 26.Bc8 Nc8+=) 25.g4 (better is 25.Nb1!?=) 25...Be7-/+ 26.Nab5 Nb5 27.Nb5 Qd7 28.Qa4 Bb7 (28...Ng4 29.Rg1 Nf6 30.Be5–+) 29.Qa1 Ne8 30.g5 (30.Nd4 Ra8 31.Qb1 Ba6-/+) 30...Bc6 31.Nd4 Ra8 32.Qb2 Qb7 (32...Bg5!? 33.d3 Bf6-/+) 33.Nc6 (33.Nf5!? Bd8 34.Bg7 Qb2 35.Bb2+=) 33...Qc6+= 34.h4 Ba3 35.Qb3 Nc7 36.f3 ef3 37.Bf3 Bd6 38.Kf2 (38.h5 Bg3 39.Kd1 Qe6=) 38...Be7 (38...Qd7 39.Ra1 (39.Bd5?? Nd5 40.Qc4 Ra4 41.Qd5 Bg3 42.Kg3 Qd5–+) 39...Re8 40.Kg2= (40.Bd5 Nd5 41.Ra4 Nc3 42.dc3 Qh3–+)) 39.Be5 Bd6 (39...Ra5 40.Bc7 Qc7 41.Bd5+=) 40.Bb2 (40.Qc3 Qc3 41.Bc3 Rb8+/-) 40...Rd8 (40...Qd7 41.h5 (41.Bd5?? Nd5 42.Qd3 Nf6–+) 41...Qf5 42.h6+=) 41.Rc1 (41.Qc3 Qc3 42.Bc3 Rb8+/-) 41...Qe8= 42.Qc3 Threatening mate... how? (42.Bd5?? Nd5 43.Qc4 Nb4–+) 42...Qf8 43.Qd4 Ne6 44.Qd3 (44.Qd5 Bg3 45.Kg3 Rd5 46.Bd5 Qd6 47.Kf2 Qd5–+) 44...Nc7 45.Qf5 (45.Bd5? Nd5 46.Bd4 Nc7–+) 45...Bh2 46.Rc6 Qe8 47.Bh5 (better is 47.Rc2=) 47...Qd7 (better is 47...Ne6=) 48.Qd7+/- Rd7 49.Bg4 Rd8 50.Kg2 Bd6 51.Bc3 (51.Bd4 Ne6 52.Bb6 Rd7+/-) 51...Ne6 52.d4 Kf8 53.Ba5 Ra8 54.Rd6 Ra5 55.Be6 fe6 56.Re6 Ra7 57.Kg3 Rd7 58.h5 Kf7 59.Re5 Rd6 60.Kf4 Rd7 61.Rf5 Ke7 (better is 61...Ke6+–) 62.Ke5 Kd8 63.g6 (63.g6 hg6 64.hg6+–) 1–0. Schulz – Lauer,Franz, corr DDR–H, 1988.

4.a3 e6

5.e3 c5 6.b5 a6 7.a4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 d5 10.Bf6 gf6 11.Nc3 d4 12.Na4 Qa5 13.ed4 cd4 14.Nf3 e5 15.Bd3 Nd7 16.0-0 Nc5 17.Nc5 Bc5 18.Nh4 h5 (18...Be6!?+=) 19.Bf5 Bf5 20.Nf5 Qb4 21.d3 Kd7 22.Ng7 Ke7 (22...e4 23.Nh5 f5 24.Nf6 Ke6 25.Nd5+–) 23.Nh5 (better is 23.Qf3 Qa3+–) 23...f5? (better is 23...Qa3+–) 24.Qf3 e4 25.Qf5 (worse is 25.de4 Qc4 26.Qf5 Rh5 27.Qh5 d3 28.Qg5 Ke8+–) 25...ed3 (25...Rh5 26.Qh5 ed3 27.Qe5 Kf8+–) 26.Qf6 (26.Qe5 Kd8 27.Qb8 Ke7 28.Qb7 Kf8 29.Qc8 Ke7 30.Qc7 Ke6 31.Nf4 Kf6 32.Nd5 Kg7 33.Qe5 Kg8 34.Qg5 Kf8 35.Nb4 Be7+–) 26...Kd7 27.Qh8 Qc4 28.Nf6 Ke6 (28...Kc7+–) 29.Re1 Kf5 30.g4 (30.Qh6 Qb5 31.g4) 30...Kg5 (30...Kg6 31.Qh7 Kg5 32.h4 Kf6 33.g5) 31.Qg7 (31.Qh5 Kf6 32.Qh6) 31...Kf4 32.Kg2 d2 (32...Qb5 33.Nd5) 33.Re4 1–0. typ48 – canii, playok.com, 2012.

5.e3 Ne4 6.Nc3 d5 7.Ne4 de4 8.Qc2 f5 9.Be2 Nd7 10.c5 Qc7 11.Nh3 b6 12.cb6 ab6 13.0-0 Nf6 14.Rac1 Bb7 15.Bf6 gf6 16.Nf4 Kf7 (16...Bd6 17.Qb3 Bf4 18.ef4+=) 17.Bh5 (17.Qb3!? Bc8 18.Bh5 Kg7 19.Ne6 Be6 20.Qe6+–) 17...Ke7+= 18.Qc3 e5?? (better is 18...Bh6=) 19.Nd5+– cd5 (19...Kd8 20.Nc7 Kc7+–) 20.Qc7 1–0. elev – zina3, kurnik, 2013.

5.e3 Be7 6.Nf3 a5 7.c5 (7.Bd4 Qd8=) 7...Qc7 (7...Qd8 8.d4=) 8.d4 b6 9.Nbd2 ab4 10.ab4 Ra1 11.Qa1 0-0 12.e4 Bb7 13.Bd3 (13.Qa7 b5 14.Qa5 Qc8+=) 13...Na6 14.Bc3 Ra8 15.Qb2 (15.Qb1 Ra7+=) 15...Nh5= 16.g3 d6 17.cd6 Qd6 18.Nc4 Qd8 (18...Nb4? 19.Bb1 Qc7 20.Bb4 Bb4 21.Qb4+–) 19.0-0 (19.Nfe5 f6 20.Nd7 Qd7 21.Nb6 Qd8 22.Na8 Qa8+=) 19...Nf6 (19...c5 20.b5 cd4 21.Bd4=+) 20.Re1 (20.Nce5 Nd7=) 20...Nb8 21.Nce5 h6 22.Kg2 Nbd7 23.Rc1 Ne5 24.Ne5 Nd7 25.Nd7 (25.Nc4 c5=) 25...Qd7 26.Bb1 Bf6 27.Re1 Rd8=+ 28.e5 c5 29.Be4 Be4 30.Re4 Qd5 31.f3 Be7 32.dc5 bc5 33.b5 Rb8 34.Re1 c4 35.Rb1 Bc5 36.Qe2 Bb6 37.Rb2 Rd8 38.Rb1 Qc5-/+ 39.Qe4 Rd3 40.Ra1 g5 41.Qe1? Qd5 (42.Qe4 Qe4 43.fe4 Rc3–+; 41...Qb5?! 42.Rb1 Qd5 43.Qe4 Qe4 44.fe4–+) 0–1. Larrass,I – Wedervang,K, corr ICCF EU/M70 (year?).

5.Bf6 gf6 6.d4 d5 =.

4.Qb3 a5

5.ba5 Qa5 6.Nf3 Na6 7.Nc3 Nc5 8.Qc2 Qb4 9.e3 d6 10.Be2 g6 11.0-0 Bf5 12.d3 Bg7 13.e4 Bd7 14.Rab1 Qa5 15.Nd4 (15.d4 Ne6+=) 15...0-0= 16.Nb3 Qa7 17.Nc5 Qc5 18.Rfd1 Bg4 19.Bg4 (19.d4!? Qh5 20.f3+=) 19...Ng4+= 20.Na4? (better is 20.Rd2 Qe5 21.h3 Qh2 22.Kf1-/+) 20...Qa7?? (better is 20...Ra4 21.Bg7 Kg7–+) 21.Bg7+= Kg7 22.Nb6 Rad8 23.h3 Ne5 24.Qc3 f6 (24...Qa2? 25.Re1 Qa7 26.f4+–) 25.Rb2 Nd7 26.Nd7 Rd7 27.Rdb1 e5 28.Rb6 Rff7 (28...Qa2 29.Rb7 Rb7 30.Rb7 Rf7 31.Qb2 Qb2 32.Rb2=) 29.R1b2 Qa4 30.Qb3 Qa5 31.Qb4 Qa8 32.a4 Qc8 33.a5 d5 34.ed5 cd5 35.c5 Rc7 36.Rc2 Rc6 37.Rc6 Qc6 38.Rb2 d4 39.Qc4 Rc7 40.Rb6 White plans a6 40...Qc5 (40...Qd7!?=) 41.Qc5+/- Rc5 42.Rb7 Kh6 43.a6 Ra5 44.a7 f5 45.Re7 Kg5 46.g3 (46.Rh7!? e4 47.Kf1+/-) 46...h5 47.Re5 Ra7 48.Rd5 Ra4 49.Rd6 f4 50.Rd5 Kf6 51.gf4 Ke6 52.Re5 Kf6 53.Re4 Kf5 54.Kg2 g5 (54...Kf6!?+/-) 55.fg5+– Kg5 56.Kg3 Rb4 57.f4 Kf5 58.Kh4 (58.Re5 Kg6 59.Kf3 Kh6+–) 58...Ra4? (better is 58...Kg6 59.f5! Kf5 60.Kh5 Ra4+/-) 59.Kh5+– Ra8 60.Kh4 Rh8 61.Kg3 Rg8 62.Kf3 Rh8 63.Re5 Kf6 64.Ke4 Rh3 65.Kd4 Rh4 66.Ke4 Rh1 67.d4 Re1 68.Kd5 Rf1 69.f5! Ra1 (69...Rf5 70.Rf5 Combination) 70.Kd6 Ra6 71.Kc7 Ra4 72.Rd5 Rc4 73.Kd7 Ra4 74.Rd6 (better is 74.Kc6!? Ra1+–) 74...Kf5 75.Kc6 Rc4 (75...Ra6 76.Kc5 Ra5 77.Kb6+–) 76.Kd5 Rc8 77.Ra6 Rd8 78.Kc5 Rd7 79.d5 Rd8 80.Ra7 Ke5 (80...Rc8 81.Kd6+–) 81.Re7 Kf6 82.d6 Rc8 83.Rc7 Rh8 (83...Ra8 84.Rh7 Ra1 85.Re7+–) 84.Kc6 (better is 84.d7 Rd8 85.Kd6 Kf5+–) 84...Rh1 85.Re7 Rc1 86.Kd7 Ra1 87.Re3 Rc1 88.Kd8 Kf7 89.d7 Kf8 90.Rb3 Kf7 91.Rb7 (91.Rf3 Kg7+–) 91...Rc2 (91...Rc4 92.Rc7 Ra4+–) 92.Rc7 Ra2 93.Kc8 (better is 93.Rc1+–) 93...Ra8 94.Kb7 Rd8 95.Kc6 Ke7 (95...Ke6+–) 96.Ra7 Rh8 97.d8Q! 1–0. Kovacevic,Boz (1930) – Radovanovic,Mihajlo (1875), Paracin SER, 6th Open, 2013.

5.b5 cb5 6.cb5 a4 7.Qc2 Qb5?? (better is 7...Qd8+=) 8.Qc8# 1–0. druhynejhorsi (1735) – grivesgm7 (1925), kurnik, 2012.

3.c4 d5

4.a4 dc4-/+ 5.e3 b5 (better 5...Nd5!?-/+) 6.ab5= cb5? (better 6...Be6 7.bc6 Nc6+=) 7.Nc3?? (better 7.Bf6 ef6 8.Qf3+–) 7...Bd7=+ 8.Qf3? (better 8.Nf3!?=+) 8...Bc6–+ 9.Qg3 Nbd7 (better 9...e6!?–+) 10.Nf3-/+ e6 11.Nd4 Qb6 12.Nc6 Qc6 13.Be2 a6 (13...e5 14.Bf3 e4 15.Ne4 Ne4+–) 14.Bf3= Nd5 15.Nd5 ed5 16.Qg5 (16.Bg7? Rg8 17.Qg5 Rg7 18.Bd5 Qd6–+) 16...Nb6 (16...Nf6 17.Bf6 Qf6 18.Qf6 gf6 19.Ke2+=) 17.Bd4= f6 18.Qf5 (better 18.Qg4=) 18...Rd8?? (better 18...Bb4 19.Bb6 Qb6 20.Bd5 Rd8-/+) 19.Ra6 (19.Bh5 Ke7 20.Bc5 Rd6 21.Ra6 g6+–) 19...Qd7?! (19...Rb8+–) 20.Qd7 (better 20.Qh5 g6 21.Bf6 gh5 22.Bh5 Qf7 23.Bf7 Kf7 24.Rb6 Bb4 25.Bh8 Rh8 26.Rb5+–) 20...Nd7+– 21.Ra7 (21.Bd5!? Ne5 22.Be4+–) 21...Bb4 (21...Ne5 22.Ke2=) 22.Rb7 (22.Ke2 Ne5 23.Rb1 Nf3 24.Kf3 Bd6 25.Rb5 Rd7+–) 22...Bc5 (22...Rb8 23.Rb8 Nb8 24.Bd5=) 23.Bc5 (23.Rb5 Bd4 24.ed4 Ke7+–) 23...Nc5+= 24.Rb5 Nd3 (24...Ne4!?+=) 25.Ke2+– d4 26.ed4 (26.Bd5 de3 27.de3 Ne5+–) 26...Rd4 (better 26...0-0 27.Ra1 Rfe8 28.Kf1 Rd4=+) 27.Rd5?? (better 27.Ke3 Rd8 28.Bd5+–) 27...Rd5–+ 28.Bd5 Ne5?? (better 28...Nf4 29.Ke3 Nd5 30.Kd4 Nf4–+) 29.Ke3 (29.f4 Ng6 30.g3 Kd7+–) 29...Kd7 (29...Ke7 30.Rc1+=) 30.Kd4 (30.f4 Kd6 31.Kd4 Nc6 32.Bc6 Kc6 33.Kc4 Re8+–) 30...Rc8 31.f4 Ng4 (31...Nc6 32.Kc4 Ne7 33.Kd4 Nd5 34.Kd5+–) 32.Bc4 Nf2 33.d3?? (better 33.Ra1+–) 33...Nh1–+ 34.Ke3 Ng3 (34...Re8 35.Kf3 Rb8 36.Bd5–+) 35.Kf3?? (better 35.hg3 f5 36.Bd5-/+) 35...Rc4 (better 35...Nf1 36.Bb5 Kd6 37.h4–+) 36.hg3 (36.dc4 Nf1 37.Ke4–+) 36...Rc3 37.g4 (37.Ke4 Rc2–+) 37...Rb3 (better 37...Rd3!? 38.Kf2–+) 38.Ke4 Rd3 (38...Rd3 39.Kd3 Ke6=+; better 38...Kd6–+) 0–1. RichardSommer (2110) – weballergy (2140), lichess.org, 2020.

4.Qb3 dc4 5.Qc4 Bf5 6.Nf3 Nbd7 7.Nc3 e5 8.Rc1 Nb6 9.Qb3 Be6 10.Qc2 Nc4 11.a3 e4! 12.Ng5 (12.Ne4 Ne4 Combination) 12...Bf5 (12...Nb2?! 13.Ne6 (worse is 13.Qb2 Bf5-/+) 13...fe6 14.Qb2=) 13.Nd1 e3 14.d3 ef2 15.Nf2 Ne3 16.Qb3 (16.Qc3 Qe7 17.Qd2 Nfd5+=) 16...Nfd5 17.Nge4 (17.Nfe4 Bc8 18.Nf3 a5 19.ba5 Qa5 20.Kf2 f6-/+) 17...a5–+ 18.b5 a4 19.Qa2 cb5 20.Qa1 Qa5 (20...Nf1?! 21.Bg7 Rg8 22.Bf8 Kf8 23.Rf1 Qa5 24.Nc3-/+) 21.Nc3 b4 22.ab4?? (better is 22.Nd5 Nd5 23.Bd4 ba3 24.Kd1–+) 22...Bb4 (22...Nb4?! 23.Kd2 Nbd5 24.Ba3–+) 23.Nfd1 a3 (23...a3 24.Ba3 Ba3 25.Ne3 Ne3–+) 0–1. Ramini,Edgardo Atilio – Rosner,Dirk, E–7–053 corr CiF, 2002.

4.b5 a6 (4...dc4 5.bc6 Nc6 6.e3-/+) 5.a4 (5.bc6 Nc6 6.cd5 Nd5=+) 5...ab5 (5...dc4 6.ba6 Na6 7.e3-/+) 6.ab5 (6.cb5!? e6 7.Nf3=+) 6...Ra1-/+ 7.Ba1 Bf5 (7...dc4!? 8.Qa4 Bf5=+) 8.e3=+ e6 9.Nf3 Bb4 10.Be2 0-0 11.0-0 Nbd7 12.Nd4 Bg6 (better 12...Bb1!? 13.Qb1 c5= (worse 13...Bd2 14.bc6 bc6 15.Nc6+–)) 13.bc6+– Nc5 (13...Qa8 14.cd7 Qa1 15.cd5 Nd5 16.Qb3+–) 14.cb7 Nb7 (14...Qd7 15.Nc2 Ba5 16.Bf6 gf6 17.cd5 Qd5 18.Bf3+–) 15.Nc6+– Qd6 16.Nb4 Qb4 17.Bf6 gf6 18.cd5 ed5 19.Nc3 d4 20.Nd5 Qd6 21.Nf4 (21.Bf3 Nc5+–) 21...Nc5 22.Bf3 (22.Bc4 Nd7+–) 22...Rd8 23.Qa1 (23.Nd5 Kf8+–) 23...Ne6 24.Nd5 (better 24.Ng6!? fg6 25.Rc1+–) 24...Ng5= 25.Nf4 Nf3 (25...Ne6!?=) 26.gf3+– Qe5 27.Qa7 Kg7 28.Rc1 Qg5 29.Kh1 Rd6 30.Rg1 Qe5 31.Qa1 Qc5 (31...de3 A) 32.fe3?! Rd2 33.Qa3 Rf2=; B) 32.Ng6? Qa1 (worse 32...fg6 33.Qa7 Kg8 34.de3+=) 33.Ra1 ed2–+; C) 32.de3 Rd2 33.Qf1+–) 32.Ng6 (better 32.h4!? de3 33.de3+–) 32...hg6 33.Qc1 Qe5 34.e4 (34.Rg4 f5 35.Rd4 Rd4 36.ed4 Qf4+–) 34...Qf4= 35.Qd1 Qe5 (35...f5 36.d3=) 36.d3+= Re6 37.Qd2 Qd6 38.f4 g5? (better 38...f5 39.f3 Re8+=) 39.fg5 fg5 40.Qg5 Kf8 (40...Rg6 41.Qf5+–) 41.Qg8 (better 41.Qg7!? Ke7 42.Rb1 Qc6 43.Qg5 Kd7+–) 41...Ke7 42.Qg3 Kd7 (42...Rf6 43.Ra1 Qb6 44.Qg5+–) 43.Qd6 Kd6 44.f4 Ke7 45.Kg2 (45.Ra1 Rd6+–) 45...Rc6 (45...Rg6 46.Kf2 Rh6 47.Rg2+–) 46.Kf3 Rc3 47.Rd1 Rc2 48.h4 Rh2 49.e5 (49.Kg3 Rb2+–) 49...Rh3 (49...Rh4 50.Ke4+–) 50.Ke4 (50.Kg4 Rh2+–) 50...Rh4 51.Rb1 (51.Kd4?! Rf4 52.Kd5 f6+–) 51...Rh5 (51...Ke6 52.Rb6 Ke7 53.Rd6+– (53.Kd4?! Rf4 54.Kd5 Ra4+–)) 52.Rb7 Kf8 53.Kd4 Kg7 (53...Ke8 54.Kd5+–) 54.Ke4 Rh4 (54...Kg6 55.Rb6 Kg7 56.d4+–) 55.Rb6 Rh3 56.Rf6 (56.d4 Kf8+–) 56...Rh2 57.d4 Rh1 58.Kf5 Rh2 59.d5 (59.d5 Rh5 60.Ke4+–) 1–0. BeepBeepImAJeep (2660) – carlosh99 (2160), lichess.org, 2017.

4.c5 Na6 5.a3 =.

4.c5 b6 5.e3 (5.Qa4 a5=+) 5...bc5 6.bc5 Qa5 7.Nc3 Qc5 8.Nf3 Bg4 9.Be2 Nbd7 10.0-0 Rb8 11.d4 (11.Rb1 e6-/+) 11...Qa5 12.Qc2 e6 13.Rfb1 (13.Rab1 Bd6-/+) 13...Bd6 14.e4 (14.a3!?-/+) 14...de4–+ 15.Ne5 Ne5 16.Ne4 Ne4 17.de5 Qc5 18.Qe4 Bf5 19.Bd4 Rb1 0–1. Fournier,Frederic – Pech,Jaroslav, corr or02–025, 2002.

4.c5 Qc7 5.Nf3= g6 6.e3 Bg7 7.Be2 Bg4 (7...Nbd7 8.Nc3=) 8.h3 Bf3 9.Bf3 Nbd7 10.d4 0-0 11.Nd2 e5 12.de5 (12.0-0 a5 13.ba5 Rfe8=) 12...Ne5=+ 13.Be2 Ne4 14.Rb1 Rad8 15.Nb3 (15.Bd4 Nd2 16.Qd2 Nc4=) 15...Qe7 (15...b5 16.0-0=+) 16.0-0=+ f5 17.Qe1 (17.Qc1=+) 17...Kh8 (17...Nc4 18.Bg7 Qg7 19.Rc1=) 18.Nd4 (18.f3 Nf6+=) 18...Ra8 (18...Nc4 19.Bc4 dc4 20.Rc1=+) 19.a4 a6 20.f3 Nf6 21.f4 (21.Qc3 Ned7=) 21...Ned7 (21...Nc4 22.Bc4 dc4 23.Nf3=+) 22.Bd3 Ne4 23.Be4 Qe4 24.Nf3 Bb2 25.Rb2 Rfe8 26.Qc3 Kg8 27.Re2 (27.Rb3 Qe7=) 27...Qe7 (27...a5 28.Nd4=+) 28.Rfe1 (better 28.Rc1!?=) 28...a5!-/+ 29.Rc2 (29.ba5 Qc5 Double attack (29...Nc5 Deflection; 29...Qc5 Decoy)) 29...ab4–+ 30.Qb4 b6! 31.Qa3 (31.cb6 Qb4 Double attack (31...Qb4 Pinning; 31...Qb4 Deflection; 31...Qb4 Decoy)) 31...Nc5 (31...Qe4 32.Qc3 Nc5 33.Ra2–+) 32.Ne5 Ra4 (32...Qc7 33.Ra1-/+) 33.Qb2-/+ Qc7 34.Rb1 Ra6 35.Qc3? (35.g4 Rf8 36.Ra1 Ra1 37.Qa1 fg4 38.Ng4=+) 35...Rc8 36.Qb4 Qa7 (36...Rd8 37.Qb2–+) 37.Qe1 Ra3 (37...Qa8 38.g4 fg4 39.hg4–+) 38.Kh2 (better 38.Qb4 Ra1 39.Ra1 Qa1 40.Kh2-/+) 38...Ra6 39.Rcc1?? (39.Kg1 Qa8 40.Qh4–+) 39...Qc7–+ 40.Qb4 Qd7?? (40...Rca8 41.Qb2–+) 41.Qe1 (better 41.Nd7 Nd7 42.Qe7 Ra7 43.Rb6 Rac7 44.Rbc6 Rc6 45.Rc6 Rc6 46.Qe8 Nf8 47.Qc6 Kf7+–) 41...Ra4?? (41...Qd6 42.Ra1–+) 42.Ra1 (better 42.Nd7 Nd7 43.Ra1+–) 42...Ra1?? (42...Qd6 43.Ra4 Na4 44.Qd2-/+) 43.Ra1?? (43.Nd7 Rc1 44.Nf6 (44.Qc1?! Nd7 45.Qa3 Kf7=) 44...Kf7 45.Qc1 Kf6 46.Qa1 Kf7 47.Qa7 Kf6 48.g4+–) 43...Qb7–+ 44.Qb4 Ne4 45.Rb1 (45.g4 Ra8 46.Nd7 Rd8–+ (46...Qd7?? 47.Ra8 Kf7 48.Qf8 Ke6 49.Re8 Qe8 50.Qe8 Kd6 51.Qf8 Ke6 52.g5+–)) 45...Rb8 (45...b5 46.Nf3–+) 46.Ra1 c5 47.Qb5 Nd6 48.Qd7? (48.Qc6 Qc6 49.Nc6–+) 48...Qd7 49.Nd7 Rb7 50.Nf6 Kg7 51.Nd5 b5 52.Ra6 Ne4 53.Rc6 (53.Kg1 b4 54.Rb6 Rb6 55.Nb6 b3–+) 53...c4 (better 53...b4 54.Nb6 b3 55.Nc4–+) 54.Nc7 (54.Nb4 c3–+) 54...Kf7 55.Nd5 (55.Ne6 Ke7 56.Nd4–+) 55...b4 56.Rc4 (56.Nb4 Rb4 57.Rc7 Ke6–+) 56...b3 57.Rc1 b2 58.Rb1 Nd2 59.Nc3 (59.Rg1 b1Q 60.Rb1 Nb1 61.g4–+) 59…Nb1 (59...Nb1 60.Na4 Nc3 61.Nb2 Rb2–+) 0–1. Polischuk,Vyacheslav – Bykova,Anastasia (1890), Stavropol Region Championship, 2010.

4.cd5 cd5 (--> 1.b4 c6 2.c4 d5 3.cd5 cd5 4.Bb2 Nf6).

4.Nf3 dc4 5.Qc2 -/+.

4.Nf3 e6 (4...dc4 5.Qc2-/+) 5.Qb3 (5.c5 a5 6.a3 b6=) 5...Nbd7 (5...dc4 6.Qc4 Nbd7 7.Nc3+=) 6.e3= Be7 7.Nc3 0-0 8.Rc1 (8.d4 a5 9.b5 c5=) 8...a6 (8...dc4 9.Bc4 b5 10.Be2+=) 9.a4 (9.d4 dc4 10.Bc4 b5=) 9...Qb6+= 10.Ba3 Re8 (10...a5 11.b5 Ba3 12.Qa3=) 11.a5= Qd8 12.Be2 (12.d4 b6=) 12...Bd6 (12...dc4 13.Qc4 c5 14.bc5 Qa5 15.Bb4+=) 13.0-0 Rb8 (13...dc4 14.Qc4 Qe7 15.Rfd1=) 14.c5 (14.d4 dc4 15.Bc4 b6 16.ab6 Qb6=) 14...Bc7 15.Bb2 e5 16.Qc2 (16.d3 Qe7=) 16...Nf8 (16...d4 17.ed4 ed4 18.Nd4 Nc5 A) worse is 19.bc5 Qd4 20.Nb5 Bh2 21.Kh2 Qf4 22.Kg1 Re2 23.Bf6 cb5–+ (23...Qf6?! 24.Qd3 Re8 25.Nd6+=; 23...gf6?! 24.Nd6+=); B) 19.Nf3=) 17.d3 Ng6 18.Kh1 (18.Rfe1 Qe7=) 18...Qe7 19.g3 (19.Rce1 Bg4=) 19...Bh3 20.Rg1 (20.Rfe1 Rbd8+=) 20...Rbd8 21.Bf1 (21.Rge1 Bg4+=) 21...Bf1 22.Rcf1 Qe6 23.Kg2 (23.Qe2 Qg4 24.e4 Rd7+=) 23...h5 (23...Qg4 24.Na2-/+) 24.e4 (24.h3 Rd7=) 24...h4 (better is 24...Nf4!? 25.gf4 Qg4 26.Kh1 Qf3 27.Rg2 h4-/+) 25.Bc1 h3 Black gets strong initiative 26.Kh1 de4 27.de4 Black creates threats along the open d–file (27.Ng5 ed3 28.Ne6 dc2 29.Nd8 Rd8 30.Na2-/+) 27...Qc4-/+ 28.Ng5 Rd3 (28...Qb4 29.Na2 Qa5 30.Rd1–+) 29.Bb2 Red8 30.Rd1 (30.Ba1!?-/+) 30...Rd1–+ 31.Rd1 Rd1 32.Qd1 Qb4 33.Qe2 (33.Qc2 Ba5 34.Kg1 Qc5–+) 33...Qc5 34.Nh3 (34.Na4 Qb4 35.Nc3 Ba5–+) 34...Ba5 35.Nd1 Qb5 36.Qc2 (36.Qb5 ab5 37.Ng5 c5–+) 36...Qb4 (better is 36...Qf1!? 37.Ng1 Ng4 38.Qc5–+) 37.Bc3 (37.Nc3 Qc4 38.f3 b5–+) 37...Qc4 38.f3 (38.Kg2–+) 38...Qf1 39.Ng1 Bb6 (39...Bb6 40.Qg2 Qd1–+) 0–1. Roesch,Wolfgang – Reimold,Dirk, Baden VLN, 2002.

4.Bf6 ef6-/+ 5.e3 Bb4 6.Qb3 Ba5 7.cd5 Qd5 8.Qd5 cd5 9.Bd3 0-0 10.Ne2 Nc6 11.0-0 Nb4 12.Nc1 Nd3 13.Nd3 Bf5 14.Nc5 b6 15.Nb3 Bd3 16.Re1 Bb4 17.a3 Bd6 18.Nc3 Be5 19.Nc1 Bc3 20.dc3 Bf5 21.Ne2 Rac8 22.f3 Rc7 23.g4 Bd3 24.Nf4 Bc4 25.Kg2 Rfc8 26.Red1 Kf8 27.a4 Bb3–+ 28.Rd4 Rc3 29.Nd5 Bd5 30.Rd5 Re3 31.Rd7 Re7 32.Rad1 Ke8 33.R7d4 g6 34.h3 Rec7 35.Re1 Kf8 36.Ree4 Rc5 37.Rd7 R8c7 38.Ree7 Rd7 39.Rd7 Ra5 40.Rd4 b5 (41.ab5 Rb5–+) 0–1. Lieber,Karl Heinz – Wartig,Wolfgang, corr DDR–ch I427, 1985.

4.b5 dc4-/+

5.a4 a6 6.Na3 cb5 7.ab5 Bd7 (7...ab5 8.Nb5 Ra5 9.Na3-/+) 8.ba6=+ b5 9.Qb1 Nd5 10.a7 Ra7 11.Nb5 Rb7 12.Na3 c3 13.dc3 Nc3 14.Qc2 (14.Bc3 Rb1 Pinning (14...Rb1 Deflection)) 14...Ne4! 15.Nc4 (15.Qe4 Qa5 Double attack (15...Rb2 Deflection; 15...Qa5 Decoy)) 15...e5! 16.Ba3 (16.Be5 Bb4 Deflection; 16.Ne5 Bb4 Deflection) 16...Ba3 (better 16...Nf2 17.Bf8 Kf8 (17...Nh1 18.Bc5 Rc7 19.Nd6 Kf8 20.Ra8+-) 18.Kf2 Qh4 19.g3 Qd4 20.e3 Qa1-+) 17.Ra3-/+ Qe7 18.Rb3 Rb3 19.Qb3 0-0 20.Nf3 Nc6 21.e3 Ra8 22.Qb1 (22.Qb2 Nb4 23.Nfd2 Nd2 24.Qd2 Ra1 25.Ke2 Bb5-+) 22...Bf5 23.g4 (better 23.Qb2-+) 23...Bg6 24.Bd3 Nc3 25.Qb2 Bd3 26.Qc3 e4 (26...Bc4 27.Qc4 Ra1 28.Ke2 Rh1 29.Qc6-+) 27.Nb2 Bb5 28.Nd4 Nd4 29.Qd4 (29.ed4 e3! 30.Qe3 Qb4 31.Qd2 Re8 32.Kd1 Ba4 33.Na4 Qa4 34.Qc2 Qd4 35.Kc1 Qf4 36.Kb2 Rb8 37.Kc3 Rc8 38.Kb2 Rc2 39.Kc2 Qf2 40.Kc1 Qf4 41.Kb2 Qd4 42.Ka3 Qa7 43.Kb4 Qb7 44.Kc4 Qh1 45.Kc5-+) 29...Rd8 30.Qc3 Qa7 31.Nc4 Bc4 32.Qc4 Qa1 33.Ke2 Qh1 (33...Qh1 34.Qc2 Qf3 35.Ke1 Ra8-+) 0-1. WG_Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2021.

5.a4 cb5 6.ab5 e6 (6...Qd5!?-/+) 7.e3=+ Be7 8.Bc4 0-0 9.Nf3 Nbd7 10.0-0 Nb6 11.Be2 Bd7 12.d4 Nbd5 13.Nc3 Rc8 (13...Nc3 14.Bc3 Bd6 15.Qd3+=) 14.Qb3 (14.Nd5!? Nd5 15.Ra7+–) 14...Nc3+= 15.Bc3 Nd5 16.Bb2 (better 16.Bd2 Ra8 17.Ne5+–) 16...Bf6? (better 16...Qb6=) 17.Ra7+– Qb6 18.Raa1 (18.Rfa1 Rc7+–) 18...Rc7 19.Ne5 Be5 (19...Rfc8 20.Nd7 Rd7 21.Rfc1 Rc1 22.Bc1+–) 20.de5 Rfc8 (better 20...Rcc8+–) 21.Bd4 (21.Bd4 Rc5 22.Qa3+– (worse 22.Bc5 Qc5 23.Rfd1 Be8+–)) 1–0. BeepBeepImAJeep (2695) – fearmorlaidir (2135), lichess.org, 2016.

5.a4 cb5 6.ab5 Be6 7.e3 g6 (7...Nbd7!?-/+) 8.Nf3 Nbd7 9.Be2 (9.Ng5 Bd5 10.Nc3 Ne5=) 9...a6 (9...Nb6!?=+) 10.ba6= Ra6 11.Ra6 ba6 12.Qa4 (12.Na3 Qb6 13.Qc1 Qc6=) 12...Bg7 (12...Qb6 13.Qa1=+) 13.0-0 Qc8 14.Rc1 Increasing the pressure on the isolated pawn on c4 14...0-0 15.Bc4 (15.Qa3 Qb7=+) 15...Bc4 (15...Nb6!? 16.Qa1 Nc4-/+) 16.Rc4= Qb8 (16...Nb6 17.Rc8 Na4 18.Rf8 Kf8 19.Bf6 Bf6 20.d4=) 17.Qa3 Qd6 18.Qd6 ed6 19.Nc3 Nc5 20.Ne2 (20.Ba3 Rb8=) 20...Rd8 (20...Rb8 21.Bf6 Bf6 22.g4=) 21.Bc3 (21.Bf6 Bf6 22.d4 Ne4+=) 21...Nfe4 22.Bg7 Kg7 23.h3 h5 24.d3 Nd3?? (better 24...Nf6=) 25.Re4+– a5 (25...Rb8 26.Ra4+–) 26.Ra4 Ra8 27.Nc3 Nc5 28.Ra3 f6 29.Nd4 a4 30.Ndb5 Kf7? (30...Ra6+–) 31.Nd6 Ke6 32.Nc4 f5 33.Nb6 Ra6 34.Nba4 Na4 35.Na4 Rd6 36.Nc5 Kd5 37.Nd3 Ke4 38.Nf4 Rd1 (38...Ke5 39.Ra5 Kf6 40.Kf1+–) 39.Kh2 g5 (39...Rd6 40.Ra8 Ke5 41.Rg8+–) 40.Ra4 Ke5 41.Nh5 g4 (41...Rd5 42.Ng3 Rb5 43.f4 gf4 44.Rf4+–) 42.Nf4 (better 42.Ra5!? Kd6+–) 42...gh3 43.Kh3 Rf1 (43...Rh1 44.Kg3 Kf6 45.Ra6 Kf7 46.Nd5+–) 44.Kg3 (44.Ra6 Rh1 45.Kg3 Rh6 46.Rh6 Ke4 47.Re6) 44...Ra1 (44...Kf6+–) 45.Ra1 Ke4 46.Ra4 (46.Ra6 Ke5 47.Re6) 46...Ke5 47.Ra5 (47.Ra6 Ke4 48.Re6) 47...Kd6+– 48.Rf5 Ke7 49.Rd5 (better 49.e4 Ke8+–) 49...Ke8 50.Kg4 Kf8 (50...Kf7 51.Kf5 Kg7 52.Nh5 Kf7 53.Rd7 Ke8 54.Ke6 Kf8 55.Rd8) 51.Kg5 Kg7 (51...Ke7 52.Kg6 Kf8 53.Kf6 Kg8 54.Rd8 Kh7 55.e4 Kh6 56.Rh8) 52.Rd7 Kf8 53.Kg6 (53.Rc7 Kg8 54.Kf6 Kh8 55.Ng6 Kg8 56.Rg7) 53...Ke8 54.Ra7 (54.Rd5 Kf8 55.Kf6 Kg8 56.Rd8 Kh7 57.e4 Kh6 58.Rh8) 54...Kd8+– 55.Kf6 Kc8 56.Ke6 Kb8 57.Rh7 Kc8 (57...Ka8 58.Kd6 Kb8 59.Kc6 Ka8 60.Kb6 Kb8 61.Rh8) 58.Kd6 Kb8 59.Kc6 Ka8 60.Kb6 (60.Kb6 Kb8 61.Rh8) 1–0. BeepBeepImAJeep (2605) – lucianobonfico (2015), lichess.org, 2016.

5.a4 cb5 6.ab5 g6 (6...Qd5!?-/+) 7.e3 Be6 8.Nf3 Bg7 9.Nd4 (9.Na3 c3 10.dc3 0-0=) 9...Bd5=+ 10.Nc3 0-0 11.Nd5 Qd5 12.Rc1 Rc8 13.Be2? (13.d3!?=) 13...Nbd7 (13...e5 14.Nf3 Nbd7 15.Qa4–+) 14.Bf3 Ne4 15.0-0 (15.d3 cd3 16.Rc8 Rc8 17.Qd3 Ndc5–+) 15...Ndf6 (15...Ne5 16.Be2–+) 16.d3 (better 16.Qc2!?-/+) 16...cd3–+ 17.Qd3 e5 18.Qb3 (18.Rc8 Rc8 19.Qb3 Rd8 (19...ed4?! 20.Qd5 Nd5 21.Be4-/+) 20.Qd5 Rd5–+ (20...Nd5?! 21.Nb3 Ng5 22.Rd1 Nf3 23.gf3=+)) 18...Qd7 (18...Rd8!? 19.Qa4 ed4 20.Bd4 Qe6–+) 19.Be4-/+ ed4 (19...Ne4!? 20.Nf3 Nd6-/+) 20.Bf3=+ de3 21.Qe3 (21.fe3 Rc1 22.Rc1 Rc8=+) 21...Re8 (21...Qb5!? 22.Rc8 Rc8 23.Bf6 Bf6 24.Qa7 b6-/+) 22.Qb3= Rad8 23.Rfd1 Qe7 24.Ba3?? (better 24.Rd8 Rd8 25.Qa3 Qa3 26.Ba3=) 24...Rd1–+ 25.Rd1 (25.Qd1 Qa3 26.Bb7–+) 25...Qc7 (25...Qe1! 26.Re1 Re1) 26.h3 h5 27.Bd6 Qd7 (27...Qb6 28.Qc4=+) 28.Bc5 (28.Bb8 Qf5 29.Ba7 Ne4+=) 28...Qe6 (28...Qc7!? 29.Ba7 b6=) 29.Ba7?? (better 29.Qe6 Re6 30.Ba7+–) 29…Qb3–+ (29...Qb3 30.Be3 Qb5–+) 0–1. BeepBeepImAJeep (2740) – caissaisabelle (2690), lichess.org, 2020.

4.c5 a5

5.a3 Bf5 6.Qb3 e6 7.Nc3 Nbd7 8.d4 Be7 9.f3 e5 10.e3 ed4 11.ed4 0-0 12.Nge2 Re8 13.Kf2 Bd3 14.Ng3 Bg6 15.Be2 Nf8 16.Rhe1 Ne6 17.Bd1 Nd4 18.Qa2 ab4 19.Nce2 Ne2 20.Be2 Bc5 21.Kf1 ba3 22.Bc1 Qe7 23.Bg5 Qe5 24.f4 Qd4 25.Ne4 Qg1 0–1. ateistawolnyx – iletris, kurnik, 2014. (=1.c4 Nf6 2.b4 c6 3.Bb2 d5 4.c5 a5)

5.a3 ab4 6.ab4 Ra1

7.Ba1 Na6 8.e3 =+.

7.Ba1 b6 8.Qa4 bc5 9.bc5 Bf5 10.Na3 e5 (better is 10...Nfd7!? 11.Qf4 Qa5-/+) 11.Be5= Bc5 12.d4 Bd6 (12...Bb6 13.Bb8 Ba5 14.Kd1–+) 13.Nf3= 0-0 14.e3 Qe7 (14...Ne4 15.Bd6 Qd6 16.Nh4=+) 15.Bd6 Qd6 16.Be2 Ne4 17.Nd2 (17.Nh4!? Be6 18.Nf3=) 17...Nc3=+ 18.Qb3 (18.Qa5 Ne2 19.Ke2 Qg6=+) 18...Ne2-/+ 19.Ke2 Nd7 20.h3 (20.Qc3 Rc8-/+) 20...Rb8 21.Qc3 c5 22.Rc1 (22.Ra1 Rc8-/+) 22...cd4 23.ed4 Re8 24.Kd1?? (better is 24.Kf1-/+) 24...Qh2–+ 25.Qf3 (25.Nf3 Qg2 26.Ne1–+) 25...Qg1 26.Nf1 Qf1 27.Kd2 Qa6 28.Qf5 Qe2 29.Kc3 Rc8 30.Kb4 Qb2 (31.Ka4 Ra8) 0–1. Neuwald,Volker – Richter,Klaus (2215), Baden HT opA, 2001.

7.Ba1 b6 8.Nf3 bc5 9.bc5 Qa5 10.Nc3 (10.Bd4 e6 11.e3 Bc5 12.Bc5-/+) 10...Qc5 11.Na4 Qa5+= 12.Qc2 +=.

7.Ba1 b6 8.Nf3 Bf5 =.

7.Ba1 b6 8.Bf6 ef6 9.d4 bc5 (9...Bg4 10.Nf3= Bf5 11.e3 Be7+=) 10.dc5 (10.bc5!? Bg4 (10...Qa5 11.Nd2 Na6=) 11.Nf3= Be7=) 10...Qe7+= 11.Qa4 g6 (11...Qb7 12.Nc3 d4 13.Nd5+=) 12.Nf3 (12.e3 Bg7=) 12...Bh6 (12...Bg7 13.Nbd2=) 13.e3 0-0 14.Nbd2 (14.Nd4 Bd7 15.Qd1 f5+=) 14...Re8 (14...f5 15.Nd4+=) 15.Qa3 (15.Nd4 Bg4 16.N2f3 Bf3 17.gf3 Be3 18.fe3 Qe3 19.Ne2 d4–+ (19...Qf3?! 20.Rg1+=)) 15...f5+= 16.g3 f4 (16...Bg7 17.Kd1+=) 17.gf4= Bf4 18.b5 Nd7 19.Nd4 (19.Qa4 Bh6 20.bc6 Nc5+=) 19...Nc5 (19...cb5 20.Bb5 Be5 21.N2f3=) 20.Nc6 Qh4 21.Nf3 (21.Qc5 Be3 22.Ne7 Kg7 23.Qe3 Re7 24.Qe7 Qe7 25.Kd1 Qa3–+) 21...Qg4 22.Be2 (22.Qc5 Qf3 23.Ne7 Re7 24.Qe7 A) 24...Qh1?! 25.Qd8 Kg7 26.Qc8= (26.ef4?? Bh3 27.Qb6 Bf1–+); B) 24...Bg4–+) 22...Bd6 23.Nfd4 (23.Rg1!? Qf5 24.Qa1+=) 23...Qe4 24.0-0 Bh3 (24...Bh3 25.f3 Qh4–+ (25...Qe3?! 26.Qe3 Re3 27.Rd1-/+)) 0–1. Sternik,Ryszard (1875) – Trokenheim,Marek (1800), FICGS, 2008. (=1.c4 Nf6 2.b4 c6 3.Bb2 d5 4.c5 a5 5.a3 ab4 6.ab4 Ra1)

7.Ba1 Bf5 8.e3 Nbd7 9.Nf3 e6 10.g3 b6 11.Bg2? (better is 11.b5!?+=) 11...bc5–+ 12.bc5 Bc5 13.0-0 0-0 14.Nc3 Bd6 15.d4 c5 16.dc5 Nc5 17.Bb2 Nfe4 18.Ne4 Be4 (18...Ne4?! 19.Nh4 Bg6 20.Ng6 hg6 21.Be4 de4 22.Qd4=) 19.Qd4 f6 20.Ng5? (20.Ba3 Qe7–+) 20...Bg2 (20...e5 21.Qd2 fg5 22.Be4 de4 (22...Ne4?! 23.Qd5 Kh8 24.Qe4=) 23.Qd5 Kh8 24.Be5 Be5 25.Qe5 Nb3–+) 21.Kg2 Qe7 22.Nf3 Rd8 23.Ra1? (23.Ba3 Ne4 24.Bd6 Qd6-/+) 23...Ne4 (better is 23...Nb3 24.Qd3 Na1 25.Ba1 Qb7–+) 24.Qa4 Qb7 25.Ba3?? (25.Ra2 Rc8–+) 25...Ba3 (better is 25...Ra8 26.Qc2 Ra3 27.Ra3 Ba3–+) 26.Qa3 h5 27.Nd4 e5 28.Ne6 Re8 29.Qa6? (29.Nc5 Nc5 30.Qc5 Rc8-/+) 29...Qa6?? (better is 29...Qd7 30.Ng7 Kg7–+) 30.Ra6-/+ Kf7 31.Nc7 Rd8 Black prepares the advance d4 32.Nb5 d4 33.ed4 ed4 (33...Rd5!? 34.Ra7 Kg6-/+) 34.Ra7 (34.Ra4!?=) 34...Kg6-/+ 35.Ra1? (better is 35.Ra4!?-/+) 35...d3–+ 36.Rd1 d2 37.Nd4?? (37.Kf3 f5 38.Ke2–+) 37...Rd4 38.f3 Nc3 (38...Nc3 39.Rf1 Rb4–+) 0–1. kannisogoet – kranenburg1 (1605), playok.com, 2012.

4.c5 Nbd7

5.d4 g6 6.Nf3 Bg7 7.e3 0-0 8.Nbd2 Re8 9.Bd3 Qc7 10.0-0 Ng4 11.h3 Nh6 12.Rc1 e5 13.de5 Ne5 14.Ne5 Be5 15.Be5 Qe5 16.Nf3 Qe7 17.Qc2 f5 18.a4 White plans b5 18...Bd7 19.b5 Nf7 20.Rfd1 Nd8 21.Be2 (21.Nd4 Ne6+=) 21...a6 (21...f4 22.e4=) 22.b6 (22.Rd2 Ne6+=) 22...Nf7 (22...f4 23.e4=) 23.a5 (23.Nd4!?+/-) 23...f4= 24.Re1 (24.ef4 Qe4 Double attack (24...Qe2 Pinning; 24...Qe2 Deflection; 24...Qe4 Decoy)) 24...fe3 25.fe3 Qe3 26.Kh1 Qf4 27.Qc3 (27.Rf1!?+=) 27...Re3-/+ 28.Qd2?? (28.Qb2 Rae8 29.Ng1 Ng5–+) 28...Rae8 (28...Rf3 29.Qf4 Rf4 30.Bd3–+) 29.Kg1?? (better is 29.Rcd1 Ng5 30.Ng5 Qg5 31.Rf1 Bh3 32.Bf3–+) 29...Rf3 30.Qf4 Rf4 31.Ba6 Re1 (better is 31...ba6 32.Re8 Be8 33.Rb1–+) 32.Re1 Nd8 33.Re7 Rf7 0–1. kaasparov – bodyfischer, kurnik, 2013.

5.Nf3 Qc7 6.d4 e6 7.e3 b6 8.Nbd2 a5 9.a3 ab4 10.ab4 Ra1 11.Qa1 bc5 12.bc5 Be7 13.Bd3 0-0 14.0-0 Ng4 15.h3 Nh6 16.Bc3 f6 17.Qb1 e5 18.Bh7 Kh8 19.Bc2 e4 20.Nh4 Kh7 21.f3 g5 22.fe4 gh4 23.ed5 f5 24.d6 Bd6 25.cd6 Qd6 26.Bf5 Kg8 27.Qb3 Nf7 28.Ne4 Qe7 29.Bb4 c5 30.Nc5 Nc5 31.Bc5 Qg5 32.Bc8 Kg7 1–0. kaasparov – szimpatikus, kurnik, 2014.

4.c5 e6

5.d4 Nbd7 6.Nf3 Be7 7.g3 0-0 8.a4 Ne4 9.Nc3 b6 10.Ne4 de4 11.Nd2 Nf6 12.Bg2 e3 13.Nc4 ef2 14.Kf2 Ng4 15.Ke1 (better is 15.Kg1 Qc7 16.Qb3+=) 15...b5?? (better is 15...Ba6 16.e4 Bc4 17.Qg4 f5+=) 16.ab5+– cb5 (better is 16...Rb8 17.Bc6 Bd7+–) 17.Na3?? (better is 17.Ba8 bc4 18.e4+–) 17...Ne3-/+ 18.Qc2?? (better is 18.Ba8!? Nd1 19.Rd1-/+) 18...Ng2 (better is 18...Nc2 19.Nc2 Bd7–+) 19.Kf2 Qd5?? (19...Bb7 20.Rhg1 Bg5 21.Rg2 Qf6 22.Kg1 Be3 23.Kh1–+) 20.Rhg1? (better is 20.e4 Qc6 21.Kg2-/+) 20...Bb7–+ 21.Nb5 f5?? (better is 21...Bg5 22.Ra3 Be3 23.Re3 Ne3 24.Ke3 Qg5 25.Kf2 Qf6 26.Ke1 Qh6-/+) 22.Nd6?? (22.Nc7 Qc6 23.Na8-/+) 22...Bd6 23.cd6 f4 (23...Qd6?! 24.Qc5 Qd7 25.Rg2–+) 24.Ra5 (24.g4 f3 25.e3 Qg5–+) 24...fg3 (24...Rac8 25.Qd3 fg3 26.Kg3 Qd6 27.Re5–+) 25.Kg3 Qd6 26.Re5 Ne3 (26...Nf4 27.e4–+) 27.Qd3 (27.Qc5 Nf5 28.Kf2 Rac8 29.Qd6 Nd6 30.Ke1 Rc2–+) 27...Nf5 28.Kf2 (28.Kh3 Qe7 29.Rg4–+) 28...Nd4 29.Ke1 Qb4 (better is 29...Nf3 30.Kd1 Qd3 31.ed3 Ng1 32.Re6 Bd5–+) 30.Bc3 Qd6 (better is 30...Nf3 31.ef3 Qh4 32.Rg3 Rad8–+) 31.Bd4 Rac8?? (31...Qb4 32.Kd1 Rf7 33.Rh5-/+) 32.Kd2 (32.Rg7 Kg7 33.Re6 Qd4 34.Qd4 Kg8 35.Qg4 Kh8 36.Re7 Rc1 37.Kd2 Rd8 38.Kc1 Rc8 39.Kb2 Rc2 40.Kc2 Be4 41.Qe4 a5 42.Qh7) 32...Rfd8?? (better is 32...Rf7 33.Rh5 Qf4 34.Qe3 Qe3 35.Ke3 Bd5–+) 33.Re4 (33.Qh7! Kh7 34.Rh5 Kg8 35.Rg7 Kf8 36.Rh8) 33...Qb4 (better is 33...Be4 34.Rg7 Kf8 35.Qe4 Qd4 36.Qd4 Rd4 37.Ke3 Kg7 38.Kd4–+) 34.Ke3 Be4 35.Rg7 (35.Qe4 e5! 36.Rg7 Kf8 37.Qf5 Kg7 38.Qe5 Kf7 39.Qf5 Ke8 40.Qh5 Kd7 41.Qg4 Kc6 42.Qe4 Kb5 43.Qb7 Kc4 44.Qa6 Kd5 45.Qa2 Qc4 46.Qa5 Kc6–+) 35...Kf8 36.Qe4 Qd4! 37.Qd4 Rd4 38.Kd4 (38.Rh7 Rg4 39.Ra7 Rc3 40.Kd2–+) 38...Kg7 39.e4 Kf6 (39...Kf6 40.Ke3 a5–+) 0–1. kannisogoet – rycho1967, kurnik, 2013.

5.Nf3 Be7 6.d4 0-0 7.g3 Nbd7 8.Bg2 b6 9.0-0 bc5 10.bc5 a5 11.a4 Ba6 12.Nc3 h6 13.Re1 Bc4 14.Nd2 Ba6 15.e4 de4 16.Nce4 Ne4 17.Be4 Qc7 18.Qf3 Rac8 19.Qg4?? (better is 19.Bc3!?+=) 19...Nf6 (better is 19...f5 20.Qh3 Rb8–+) 20.Qf3= Ne4 21.Ne4 Qb7 22.Rab1 Rb8 23.Qe2?? (better is 23.Nd6 Qb3 24.Qb3 (24.Qc6? Bd3–+) 24...Rb3 25.Ba1-/+) 23...Be2–+ 24.Re2 Qa6 25.Nc3 (25.Rd2 Qc4–+) 25...Qd3 26.Rd1 Qg6 (26...Qc4 27.Ba1–+) 27.d5 (27.Bc1 Rb3 28.Ne4 Rb4–+) 27...cd5 28.Nd5 (28.Rc1 Rfc8 29.Rec2 Rb3–+) 28...ed5 29.Re7 (29.Bd4 Rfe8 30.Ree1 Qc6–+) 29...Rb2 (29...Rb2 30.Rde1 Qc6–+) 0–1. kannisogoet – janos49, kurnik, 2012.

4.c5 Bf5

5.Nc3 e6 6.a4 (6.Nf3 b6=+) 6...Be7 (6...a5!? 7.Qb3 ab4 8.Qb4 Nbd7–+) 7.a5 0-0 (7...d4 8.Nb1-/+) 8.Na2 (8.Nf3 d4 9.Na2 d3=+) 8...Nbd7 (8...b6 9.ab6 ab6 10.d4-/+) 9.d3 (9.Nf3 Qc7=+) 9...b6-/+ 10.Nf3 (10.d4 ba5 11.Qa4 e5-/+) 10...bc5–+ 11.Bc3 cb4 (11...d4 12.Bd2–+) 12.Bb4 (12.Nb4 Bb4 13.Bb4 c5–+) 12...Bb4 (12...c5 13.Bc3–+) 13.Nb4 Qc7 14.Qb3 (14.d4 c5 15.Na6 Qd6 16.Nc5 Nc5 17.dc5 Qc5–+) 14...c5 15.Nc2 Rfb8 16.Qa3 c4 (16...e5 17.Ne3 Be6 18.Ng5–+) 17.e3? (17.Ne3–+) 17...cd3 (17...Nc5 18.Nb4 Bd3 19.Bd3 Rb4 20.Bc2–+) 18.Bd3 (18.Ncd4 Nc5 19.Rc1 Nfe4–+) 18...Bd3 19.Qd3 Ne4 (19...e5!? 20.Ng5 Rb2 21.Rc1–+) 20.0-0 Ndc5 21.Qe2 (21.Qa3 Nb3 22.Ra2 Nc3–+) 21...Rb2 (21...Nb3 22.Ra3–+) 22.Nfd4 Rab8 23.Qg4 (23.f3 Nd6 24.Rf2 e5–+) 23...Nf6 (better 23...e5!? 24.Nf5 g6 25.Na3–+) 24.Qg3 Nb3?? (better 24...Qg3 25.hg3 Nfe4–+) 25.Qc7+– Rf8 1–0. afsharian – gmYarra (1815), lichess.org, 2018.

5.d3 b6 6.Bd4 (6.Nf3!?=+) 6...bc5-/+ 7.Bc5 Nbd7 8.d4 (8.Nf3 Nc5 9.bc5 Qa5 10.Nbd2 g6-/+) 8...Nc5 9.dc5 (9.bc5 e5! 10.Qa4 ed4 11.Nd2-+) 9...a5 10.Nf3 (10.Qa4 Qc8 11.ba5 Ne4-+) 10...ab4 11.e3 (11.Nbd2 e5! 12.e3 Qc7-+) 11...e6 12.Qd4 (12.Nbd2 Bc5 13.Nb3-+) 12...Qa5 13.Nbd2 b3 14.a3 (14.Qb2 Bc5 15.Qb3-+) 14...Bc5 15.Qb2 Bc2 16.Be2 (16.Ke2 Ba3 17.Nb3 Qa6 18.Ke1 Bb3-+) 16...Ba3 17.Qe5 (17.Ra3 Qa3 18.Qa3 Ra3-+) 17...b2 18.0-0 ba1Q 19.Qa1 (19.Ra1 0-0 20.Ra2 Bg6-+) 19...0-0 20.Nb1 (20.Qa2 Qc3 21.Nb1 Qb2 22.Qb2 Bb2-+) 20...Rfb8 21.Na3 Qa3 22.Qa3 Ra3 23.Nd4 (23.Ne5 c5-+) 23...Ba4 24.Bd1 (24.Rc1 c5! 25.Nf3 Rb2-+) 24...Bd1 25.Rd1 c5 26.Nc6 Rb2 27.h3 Raa2 28.Rf1 Ne4 29.Ne5 Nf2 30.Nf3 Ne4 31.Nh4 g5 32.g4 (32.Rd1 gh4 33.Rd4 Rg2 34.Kf1 Raf2 35.Ke1 Rg1) 32...gh4 33.Rc1 (33.Rf3 Ng3 34.Rf2 Rf2 35.g5 Rg2) 33...Rg2 34.Kf1 Raf2 (34...Raf2 35.Ke1 Rg1) 0-1. peteywheatstraw - chriscooperden (2075), gameknot.com, 2014.

5.d3 Nbd7 6.g3 (6.Nf3 Qc7=+) 6...e5 7.Nf3 Qc7 8.Bg2 Be7 (8...b6 9.d4 bc5 10.de5-/+) 9.0-0=+ 0-0 10.Nc3 (10.Qd2 Be6=+) 10...Rfe8 (10...d4 11.Nb1-/+) 11.Qb3 (11.d4 b6=+) 11...h6 (11...d4 12.Nb1 a5-/+) 12.a4 (12.d4 e4 13.Nh4 Bh7=) 12...Be6 (12...a5 13.Ba3-+) 13.Qc2 (13.d4-/+) 13...Bf5 (13...a5!? 14.Ba3 ab4 15.Bb4 Bc5 16.Bc5 Nc5-/+) 14.Rfc1 (14.Qb3 a5 15.Ba3 d4-+) 14...d4 (14...a5 15.Ba3-/+) 15.Nd1 (15.Ne4 Be4 16.de4 a5=+) 15...Nd5 16.Ba3 Bf6 17.b5 Rab8 (17...e4 18.de4 Be4 19.Qb3=+) 18.Nb2 (18.Nd2 Bg5=+) 18...Nc3 (18...e4 19.de4 Be4=+) 19.Nc4? (19.Bb4 cb5 20.e4=+) 19...Be7?? (better 19...e4 20.de4 Be4-+ (20...Re4?! 21.Bf1=+)) 20.Nd6= Bd6 21.cd6 Qa5 22.e3 (22.Bb2!? Nd5 23.Qd2=) 22...Nd5?? (better 22...cb5 23.ed4 Rbc8 (worse 23...Na4 24.Qc7 Qb6 25.de5+/-) 24.ab5 Qb5=+) 23.e4 1-0. Hopsa (2085) - Vasil (1890), Rated Blitz game, lichess.org, 2013.

5.e3 e5 6.Nf3 (6.Be5 Nbd7 7.Bb2 a5+=) 6...e4 7.Nd4 Qc8 (7...Bd7 8.Qc2=) 8.d3 ed3 (8...b6 9.Nf5 Qf5 10.Qc2=) 9.Bd3 (9.Nf5!? d2 10.Qd2 Qf5 11.Bd3+=) 9...Bd3= 10.Qd3 g6 (10...b6 11.Nf5 Na6 12.Bf6 Nb4 13.Ng7 Bg7 14.Qc3 Bf6 15.Qf6-/+) 11.Nd2 Bg7 12.0-0 Na6 13.a3 0-0 14.Rfe1 Re8 15.Rad1 Nc7 16.e4 de4 17.Ne4 Ne4 18.Re4 Re4 19.Qe4 Qe8 20.Qe8 (20.Qb1 Rd8+=) 20...Re8= 21.f3 (21.Kf1 Ne6 22.Re1 Rc8 23.Ne6 Bb2+=) 21...Nb5 (21...Rd8 22.Kf2+=) 22.Kf2 (22.Nb5 Bb2 23.Nd6 Re7+=) 22...Nd4 (22...Bd4!? 23.Bd4 Rd8+=) 23.Bd4= Rd8 24.Ke3 Re8 25.Kf2 Rd8 26.Ke3 Re8 ½–½. Fournier,Frederic – Vinsot,Serge, Match Active, 1999.

5.e3 e6 6.Nf3 +=.

5.Nf3 Nbd7 6.Nd4 White threatens to win material: Nd4xf5 6...e5?? a transit from better to worse (better 6...Bg6=+ was a good chance to save the game) 7.Nf5+– a5 8.a3 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 b6 11.Qa4 bc5 12.bc5 (better 12.Qc6!? makes it even easier for White 12...d4 13.e3 g6+–) 12...Bc5 13.Qc6 (13.e3 Qb8 14.Bd3 g6 15.Qc6 gf5 16.Be5 Qb6 17.Qb6 Bb6+–) 13...0-0 (13...Qb8 14.Nc3 g6+–) 14.e3 Qa5 15.Bc3 Qa2 16.Be2?? throws away the game (better 16.Bd3+– ends the debate) 16...Qb1–+ 17.Bd1 Qf5 18.0-0 d4 19.ed4 ed4 20.Ba5 d3 0–1. AvImd (1800) – dyayu2818 (1835), lichess.org, 2020.

4.c5 Bg4

5.Nf3 e6 6.e3 Be7 7.d4 Nbd7 8.Be2 0-0 9.Nbd2 h6 10.0-0 Nh7 11.h3 Bh5 12.a4 White plans b5 12...f5 13.b5 Bf6 14.Re1 Nc5 (14...Ng5 15.Ng5 Be2 16.Qe2 Bg5 17.Nf3+=) 15.Qc2 (better is 15.Ba3!? Ne4 16.Bf8 Qf8 17.Rc1+=) 15...Bf3 16.Nf3 Ne4 17.bc6 Rc8 18.Ne5 (18.Rac1!? Rc6 19.Qb3+=) 18...Be5-/+ 19.de5 bc6 (better is 19...Rc6!? 20.Qd3 Qh4-/+) 20.f3= Neg5 21.Qc5 Qb6 (21...Rc7!?=) 22.Bd4+= Qc5 23.Bc5 Rf7 (23...Nf7 24.f4+=) 24.Rec1 (24.h4+/-) 24...Rb7?? (better is 24...Rd7=) 25.Ba6+– Rbb8 (25...Rcb8 26.Bb7 Rb7 27.Rab1 Rb1 28.Rb1+–) 26.Bc8 Rc8 27.Ba7 Nf7 28.Bd4 Nf8 29.a5 Nd7 30.Rc2 (30.f4 c5+–) 30...c5? (30...Nfe5 31.Rb2 Nd3 32.Rb7+–) 31.Rac1 (better is 31.a6 Ra8 32.Bc5 Nfe5+–) 31...Nfe5? (better is 31...Ra8 32.f4 c4+–) 32.Be5 Ne5 33.Rc5 Ra8 (33...Rf8 34.Rc8 Nd7+–) 34.Rc8 Rc8 35.Rc8 Kf7 36.a6 Nd7 37.a7 Nb6 38.a8Q (38.Rb8 Nd7 39.Rb7 Ke8 40.a8Q Ke7 41.Qa4 Kf6 42.Qd7 Kg5 43.Qe7 Kg6 44.g4 fg4 45.Qg7 Kf5 46.hg4#) 38...Na8 39.Ra8 e5 (39...h5 40.f4+–) 40.Ra5 Ke6 41.Kf2 g5 Black intends f4 (41...f4 42.Ra6 Ke7 43.ef4 ef4 44.g3 fg3 45.Kg3+–) 42.g4 f4 43.Ra6 Ke7 44.Rh6 1–0. kaasparov – radekul11, kurnik, 2012.

5.Nf3 Bf3 6.ef3 Nbd7 7.d4= e6 8.Be2 Be7 9.0-0 0-0 10.Nd2 Re8 11.a4 a6 12.Nb3 White prepares a5 12...Qc7 13.a5 Nf8 14.Bd3 N6d7 15.Qc2 Ng6 16.Rab1 Bf6 17.g3 e5 18.de5 Be5 19.Kg2 (19.Nd4 Re7=) 19...Re7 (19...Bb2 20.Rb2 Nde5 21.Be2=) 20.Be5 (20.Rfe1 Rae8=) 20...Nde5+= (worse is 20...Nge5 21.Bh7 Kh8 22.Bf5+/-; worse is 20...Re5 21.f4 Re7 22.Rfe1+=) 21.Bg6 hg6 22.Nd4 Rae8 23.Rbe1 Nc4 24.Re7 Qe7 25.h4 Qe5 26.Qd3 f5 27.f4 Qe4 28.Qe4 Re4 29.Nf3 Kf7?? (29...Nb2 30.Ng5 Re2 31.Kf3=) 30.Rb1?? (better is 30.Ng5 Kf6 31.Ne4 fe4 32.Rd1+–) 30...Ke7 31.Ng5 Re2 32.Kf3 Rb2 33.Re1 Kd7 34.Re6 Rb4 35.Rg6 Rb5 (better is 35...Ke8+=) 36.Rg7+– Kc8 37.Ne6 (37.h5 Rb3 38.Kg2 Rb2+–) 37...Ra5 38.Rc7?? (better is 38.h5 Ra1 39.h6+–) 38...Kb8+/- 39.Rd7 (39.h5 Ra3 40.Kg2+–) 39...Nd2+= 40.Kg2 Ne4 41.f3 (41.h5 Ra2 42.h6+–) 41...Nc5+= 42.Rd8 Ka7 43.Nc7? (better is 43.Nd4+=) 43...Ra2–+ 44.Kh3 Rf2 45.h5 Rf3 (45...Rf1 46.Kg2 Re1=) 46.h6= Rf1 (46...Nd3 47.h7 Nf4 48.Kh2 Rf2 49.Kg1 Rg2 50.Kf1 Rh2+=) 47.Kg2+/- Re1 48.h7 Re2 49.Kf3 Rh2 50.h8Q Rh8 51.Rh8 Kb6 (51...b5 52.Ne8+–) 52.Rh7 (52.Ne8 a5+–) 52...a5 53.Na8 (better is 53.Ne8!?+–) 53...Kb5 54.Nc7 Kc4 (54...Kb6 55.Ne8+–) 55.Rf7?? (better is 55.Ne8+/-) 55...a4+= 56.Rf8 (56.Re7 a3 57.Re2 d4 58.Rc2 Kb4-/+) 56...b5 (better is 56...a3!? 57.Ra8 Kb3–+) 57.Ra8 Kb3 58.g4 (58.Rc8 Kb4 59.Ra8-/+) 58...fg4-/+ 59.Kg4 d4 (better is 59...a3!? 60.f5 a2-/+) 60.f5= Ne4 (better is 60...d3!? 61.Rd8 Kc3+=) 61.Kf4+/- Nd6 62.f6 d3? (better is 62...a3 63.Ne6 a2+–) 63.Rd8+– Nf7 64.Rd3 Kc4 65.Rd7 a3 (65...a3 66.Nb5 a2 67.Na3 Kc3+–). rom49szachy – bocianisko (1660), playok.com, 2012.

5.Nf3 Bf3 6.ef3 e6 7.g3 a5 8.a3 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 b6 11.d4 bc5 12.bc5 Be7 13.Bg2 0-0 14.0-0 h6 15.f4 Qa5 16.Nc3 Na6 17.Na4 Rb8 18.Nb6 Qa2 19.Qa4 Qe2 (better is 19...Qa4 20.Na4 Nc7+=) 20.Qc6+/- Nb4 21.Bc3?? (21.Qa4 Nc2+/-) 21...Nd3 (better is 21...Nc6 22.Rc1 Ng4–+) 22.Qc7 Re8 23.Nd7 (23.f5!?+/-) 23...Ng4= Will f2 fall? 24.Ne5 (24.h3 Ngf2 25.Qc6+=) 24...Ndf2+= (24...Ngf2 25.Qd7 Kf8 26.Nd3 Nd3 27.Rf3+=) 25.Ng4 Ng4 26.Be1? (26.Re1 Qf2 27.Kh1–+) 26...Ne3 (26...Bf6 27.c6 Ra8 28.Kh1–+) 27.Qd7?? (better is 27.Bf2 Nf1 28.Bf1–+) 27...Qg2 0–1. kannisogoet – radekul11, kurnik, 2012.

4.d4 Nbd7

5.Nf3 g6 6.Nbd2 Bg7 7.e4 0-0 8.Bd3 Qc7 9.0-0 e5 10.de5 de5 11.Qc2 Nh5 12.Rad1 b6 13.g3 c5 14.b5 f6 15.Nb1 Rd8 16.Nc3 Nf8 17.Nd5 Qd7 18.Nh4 Qh3 19.f4 ef4 20.Nf4 Nf4 21.Rf4 g5 22.Bf1 Qe6 23.Rd8 gf4 24.gf4 Bb7 25.Ra8 Ba8 26.Bg2 Qg4 27.Nf5 Ne6 28.Ng7 Kg7 29.e5 Bg2 30.ef6 Kf8 31.Qg2 Qg2 32.Kg2 Nf4 33.Kf3 Nd3 34.Bc3 Kf7 35.Ke4 Nc1 36.Kd5 Na2 37.Bd2 Kf6 38.Kc6 Ke5 39.Kb7 Kd4 40.Ka7 Kc4 41.Kb6 Nb4 42.Ka5 Nd5 43.b6 Nb6 44.Kb6 Kd3 45.Bf4 c4 46.Kc5 c3 47.Kb4 Ke4 48.Bh6 Kd3 49.Kb3 c2 50.Kb2 Ke2 51.Kc2 Kf3 52.Kd3 Kg2 53.Bf4 Kf3 54.Bg3 h5 55.Be1 Kg4 56.h4 Kf5 57.Ke3 Kg4 58.Ke4 1–0. kaasparov – serbhappy43, kurnik, 2013.

5.Nf3 g6 6.Nbd2 Bg7 7.e4 Qc7 8.Rc1 e5 9.d5 c5 10.a3 0-0 11.g3 b6 12.Bg2 a5 13.b5 Re8 14.0-0 Nf8 15.Ne1 Nh5 16.f4 ef4 17.Bg7 Ng7 18.gf4 Qe7 19.Nd3 h5 20.Qf3 Bg4 21.Qf2 Qf6 22.e5 de5 23.fe5 Qf2 24.Rf2 Rad8 25.Rcf1 Bf5 26.Be4 Nd7 27.Bf5 Nf5 28.Re1 Nf8 29.Ne4 Kg7 30.Nf6 Re7 31.Nh5 gh5 32.Rf5 Ng6 33.Rh5 Rg8 34.Rg5 Kh6 35.Rg3 Rge8 36.Rf3 Kg7 37.Rf5 Nh4 38.Rf4 Ng6 39.Rg4 Kh6 40.Rge4 Rg8 41.Kh1 Kh5 42.Nf4 Nf4 43.Rf4 Rg5 44.e6 fe6 45.Re6 Re6 46.de6 Re5 47.e7 Re7 48.Rf6 Re1 49.Kg2 Re2 50.Kf3 Rh2 51.Rb6 Rh3 52.Ke4 Ra3 53.Ra6 a4 54.b6 Rb3 55.Kd5 a3 56.Kc5 Kg5 57.Kc6 Kf4 58.b7 Ke4 59.c5 Kd4 60.Ra4 Kc3 61.Kc7 Kb2 62.c6 a2 63.b8Q Rb8 64.Kb8 1–0. kaasparov (1605) – serbhappy43, kurnik, 2014.

4.cd5 Nd5

5.a3 a5 6.e4 Nf4 7.Qf3 e5 (7...Ne6 8.Bc4=) 8.Be5+= Ng6 9.Bb2 ab4 10.ab4 Ra1 11.Ba1 Nd7 (11...b5 12.Qc3=) 12.b5+= Nde5 13.Qb3 Be6 14.Qa4 Nd3 (14...Bd7 15.d4 cb5 16.Bb5 Nd3 17.Ke2 Ndf4 18.Kf3+–) 15.Bd3 Qd3 16.Qa8 Kd7 (better 16...Qd8!? 17.Qb7 Nf4 18.bc6 Ng2 19.Kf1 Nf4+–) 17.Qb7+– Kd8 Threatening mate... how? 18.bc6 The passed pawn on c6 quickly leads to threats 18...Qe4 19.Ne2 Bd6?? (19...Ke8 20.f3 Qh4 21.g3 Qh3+–) 20.c7! Ke7 (20...Bc7 21.Qe4) 21.Qe4 (21.Qe4 Rc8 22.Bg7 Rc7 23.Nbc3+–) 1–0. onur604 (2320) – barquero (2180), lichess.org, 2020.

5.Qb3 Bf5 6.Nc3 Nf4 7.Nf3 e6 8.b5 Qb6 9.e3 (9.e4 Bg6+=) 9...Nd3= 10.Bd3 Bd3 11.a4 Nd7 12.Nd5 cd5 13.Qd3 Rc8 14.0-0 Rc4 15.Bd4 Qc7 16.a5 (worse 16.Ba7 b6 17.Bb6 Qb6-/+ (17...Nb6?! 18.a5=)) 16...a6 17.Rfb1 f6 18.e4 (18.Bb6 Ne5 (18...Nb6? 19.ab6 Qb8 20.Nd4+-) 19.Qe2 Nf3 20.Qf3 Qd7+=) 18...e5= 19.ba6 ba6 20.Be5 (20.Bb6!? de4 21.Qe4 Re4 22.Bc7=+) 20...Ne5 21.Ne5 Qe5 22.ed5 Qd4 (22...Qc7!?-/+) 23.Qf5= Qa7 (23...Be7 24.Qe6 Qe5 25.Qa6 Qd5 26.Rb5=) 24.Qe6+= Kd8 25.Rb6 Bc5 26.Ra6 Qb7 27.Re1 Bb4 (27...Ba3 28.Rc6 Rc6 29.dc6+- (worse 29.Qc6 Qc6 30.dc6 Kc7-/+)) 28.g3 (28.Rb6 Qc8 29.Qe2 Qc7+-) 28...Ba3? (28...Rc8+/-) 29.Qb6?? (29.Re3 Bc5 30.Rb3+-) 29...Qb6+= 30.ab6 Bd6 31.d3 Rc3 32.Ra8 Rc8 33.Ra7 Rg8 (33...Rb8 34.Re6 Bc5 35.Rc6+/-) 34.Re6+/- Bb8 35.Rb7 Rc1? (better 35...Be5+/-) 36.Kg2+- Kc8 37.Rf7 Be5 38.Rc6 Rc6 39.dc6 h5 40.Rd7 (better 40.f4 Bd6 41.Rd7 Bb4+-) 40...Re8 (40...Kb8 41.d4 Rc8 42.de5 Rc6+-) 41.d4 Bd4 42.Rd4 Kb8 (42...Re5 43.Rd7 Rb5 44.b7 Kb8 45.Rg7+-) 43.Rd7 Rc8 44.Rb7 Ka8 45.Ra7 Kb8 46.c7 Rc7 47.Rc7 1-0. DEFFM – GuestRNLC, freechess.org, 2021.

5.Qb3 Bf5 6.Nf3 e6 (6...a5 7.Nd4 Bg6 8.b5=) 7.b5 (7.a3!?+=) 7...Nd7= 8.Nc3 Nc5 9.Qc4 Rc8 10.e4 Nb6 11.Qe2 Bg4 12.Qe3 Nca4 (better 12...Bf3!? 13.Qf3 Qd4 14.bc6 Nc4 15.Bc4 Qc4 16.cb7 Rb8=+) 13.bc6+= Rc6 (13...bc6 14.Na4 Na4 15.Bd4 Bf3 16.gf3+=) 14.Na4+/- Na4 15.Bb5 Nb2 16.Ne5 Bb4 17.0-0 Qd2 (17...0-0!? 18.Bc6 Bd2 19.Qa7 Be2+/-) 18.Bc6 bc6 19.Ng4 Qe3 (19...Nc4 20.Qb3 Na5 21.Qf3+-) 20.Ne3 Nd3 (20...Ke7 21.Rab1 Bc3 22.Rfc1+-) 21.Rfd1 Nc5 (21...Nb2 22.Rab1 Nd1 23.Rb4 Ne3 24.Rb8 Ke7 25.Rh8+-) 22.Rab1 Na6 23.Rdc1 (23.Rd4 Ke7 24.Rbb4 Nb4 25.Rb4 Rd8+-) 23...Kd7 24.a3! Bd6 (24...Ba3 25.Rb7 Double attack) 25.Rb7 Nc7 (25...Bc7 26.Ra7 Nb8 27.a4+-) 26.Nc4 Bf4 (26...Bc5 27.Ne5 Kc8 28.Rbb1+- (28.Rc5?! Kb7 29.Nf7 Rb8+=)) 27.Rd1 (better 27.Rcb1!? f6 28.Ra7 Be5+-) 27...Kc8 28.Ra7 Kb8 29.Ra4 f6 (29...Nb5 30.Rd7 Bc7 31.Rf7 Rd8+-) 30.Rb4 Ka8 (30...Ka7 31.g3 Na6 32.Rb6+-) 31.g3 Bh6 (31...Be5 32.f4 Bc3 33.Rb3+-) 32.Rb6 Re8 (32...Rb8 33.Rc6 Kb7 34.Na5 Kc8+-) 33.Rd7 Rc8 34.Nd6 Rb8 35.Rc6 (35.Rc7 Rb6 36.Ne8 Kb8+=) 35...Rb1 36.Kg2 Rc1 37.Nc4 (37.Rb6 Rd1 38.Rc7 Rd6 39.Rd6 Kb8 40.Rf7 Kc8 41.Ra6 Bf4 42.gf4 Kb8 43.Re6 Kc8 44.Re8) 37...Rc4+- 38.Rc4 Na6 39.Ra4 (39.Ra4 Kb8 40.Ra6 Bd2 41.Rd2 g5 42.Rd7 h5 43.Re6 Kc8 44.Rh7 Kd8 45.Ra6 g4 46.Ra8) 1-0. DEFFM – GuestSNXL, freechess.org, 2021.

4.e3

4.e3 (--> 1.b4 c6 2.Bb2 d5 3.e3 Nf6 4.c4).

4.e3 Bf5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Bf5 3.e3 Nf6 4.c4 c6).

3.c4 d6

4.d4 e6 5.e3 Be7 (5...d5 6.c5=) 6.c5 (6.Nf3 d5=) 6...d5 (6...dc5 7.bc5 b6 8.cb6 ab6 9.Qc2=+) 7.b5 (7.Nf3 b6=) 7...cb5 8.Bb5 Bd7 9.Qa4 0-0 10.c6? (better 10.Nf3=) 10...bc6–+ 11.Bc6?? (better 11.Be2–+) 11...Bc6 (11...Nc6 12.Nc3–+) 12.Qc2 Bb4 13.Nd2 (13.Nc3 Nbd7–+) 13...Bb5 (13...Bd2 14.Qd2 Ne4 15.Qb4–+) 14.Ngf3 (14.a4 Ne4 15.Ngf3 Bc4–+) 14...Qa5 (14...Nc6 15.a4 Bd2 16.Qd2–+) 15.a3 Bd2 16.Qd2 Qd2 (16...Qa6 17.Ne5–+) 17.Nd2 Na6 18.Rb1 (18.Rc1 Rfc8 19.f3 Bd3–+) 18...Rab8 19.Bc3 (19.Rc1 Bd3 20.Bc3 Rfc8–+) 19...Bd3 (19...Rfc8 20.Ba5–+) 20.Rb8 (20.Rc1–+) 20...Rb8 21.f4 (21.Ba5 Rc8 22.Kd1 Ng4–+) 21...Ne4 (better 21...Rc8 22.Bb2 Rc2–+) 22.Ne4 de4 (22...Rb1 23.Kd2 Rh1 24.Nf2 Rh2 25.Kd3 Rg2 26.Ke2–+) 23.Kf2 Rb3 (23...Nc7 24.Rc1–+) 24.Rc1 h6 (24...Ra3 25.Bb2 g5 26.Rc8 Kg7 27.Ba3 gf4 28.ef4+–) 25.Ba5 (25.a4 Ra3–+) 25...Ra3 26.Bc7 (26.Be1 Ra2 27.Kg3 Kf8–+) 26...Nc7 (26...Ra2 27.Kg3 Nb4 28.f5 ef5 29.h4–+) 27.Rc7 Ra2 28.Kg3 Bf1 (28...a6 29.h4–+) 29.Rc8 (29.f5 ef5 30.Kf4 g6–+) 29...Kh7 30.Rc7 (30.f5 Rg2 31.Kf4 ef5 32.Kf5–+) 30...Rg2 31.Kh3 Kg6 (31...Rg1 32.Kh4 g5 33.fg5 hg5 34.Kh5 Be2) 32.Rf7 (32.Rc1 Rf2 33.Kg4 f5 34.Kh4–+) 32...Kf7 (32...Kh5 33.Ra7 Rg1) 33.Kh4 Rh2 (33...g5 34.fg5 hg5 35.Kh5 Kg7 36.d5 Be2) 34.Kg4 (34.Kg3 Rg2 35.Kh3 g6 36.d5 Re2 37.Kg3 Re3 38.Kf2 Rf3 39.Ke1 e3 40.Kd1 ed5 41.Kc2 Rf4 42.Kb3 e2 43.Ka3 e1Q 44.Kb2 Rf2 45.Ka3 Qc3 46.Ka4 Rf4) 34...Re2 (34...Rh3 35.f5 Kf6 36.fe6 g5 37.d5 h5) 35.f5 Re3 (35...Kf6 36.fe6 g5 37.Kg3 h5 38.d5 Kf5 39.d6 h4) 36.fe6 Ke6 (36...Kf6 37.Kf4 Rh3 38.Ke4 Bg2 39.Kf4 g5 40.Kg4 h5) 37.Kf4 Rd3 (37...Rc3 38.d5 Kd5 39.Kf5 Rg3 40.Kf4 Rf3 41.Kg4 Bh3 42.Kh4 Bf5 43.Kh5 Rh3) 38.d5 Kd5 39.Kf5 g5 (39...Rg3 40.Kf4 Rf3 41.Kg4 Bh3 42.Kh4 Bf5 43.Kh5 Rh3) 40.Kg6–+ g4 41.Kh7 g3 42.Kg8 (42.Kg7 g2 43.Kg8 g1Q 44.Kh8 Rg3 45.Kh7 Qd4 46.Kh6 Qh8) 42...g2 43.Kf7 g1Q 44.Ke8 (44.Ke7 Qg7 45.Ke8 Rb3 46.Kd8 Rb8) 44...Qg6 (44...Ke6 45.Kf8 Rd8) 45.Kd7 (45.Ke7 Qg7 46.Ke8 Rb3 47.Kd8 Rb8) ½–½. Agiant (1645) – two_pi (1650), lichess.org, 2020.

4.e3 Na6 5.a3 Bf5 6.Ne2 e5 7.d4 Nd7 8.Ng3 Bg6 9.Be2 Be7 10.de5 de5 11.Nd2 f6 12.h4 c5 13.h5 Bf7 14.b5 Nc7 15.Nf5 White prepares the advance h6 15...Bf8 (15...Ne6!?+/-) 16.Ne4+– Nb6 17.h6 Ne6 18.f4! Bg6 (18...ef4 19.Ned6 Double attack) 19.Nfd6 Ke7 20.f5 gh6 (20...Qc7 21.fg6 (21.fe6?! Rd8 22.Bd3 Rd6 23.Nd6 Qd6+/-) 21...hg6 22.Rf1+–) 21.Be5 Bg7 22.0-0 (better is 22.Bg3!? Ng5 23.Nc5 Qc7 24.Ncb7 Bf7+–) 22...fe5 23.fg6 (23.fe6?! Rf8 24.Rf8 Bf8+–) 23...hg6 (23...Rf8 24.Rf8 Qf8 25.Nb7 Qb8 26.gh7 Qc7 27.Qd6 Qd6 28.Nbd6 Rf8+–) 24.Rf7 1–0. BlackDemon (2605) – manofmanu (1740), FICS rated standard game, 2013. (=1.c4 c6 2.b4 Nf6 3.Bb2 d6)

4.e3 b6 5.Nf3 Be6 6.Nc3 Qc7 7.d4 d5 8.cd5 Bd5 9.a3 g6 10.Nd5 Nd5 11.e4 Nf4 (11...Nf6!?+/-) 12.d5+– Nd7?? (12...f6 13.g3 Nh5+–) 13.Bh8 Bh6 14.g3 Rc8 (14...Nh5 15.Qc2 Rc8 16.dc6+–) 15.Ba6 Rd8 16.gf4 Bf4 17.Bg7 f6 (17...b5 18.a4 Qd6 19.Qb1+–) 18.Qb3 Kf7 (18...e6 19.de6 Nc5 20.bc5 Qg7 21.cb6 f5+–) 19.d6 Kg7 20.dc7 Bc7 21.Rd1 Bd6 22.Rd6! ed6 23.Qe6 Kh6 24.Nd4 Ne5 25.Qf6 (25...Nf3 26.Qf3 Rg8 27.Qf4 g5 28.Nf5 Kh5 29.Be2 Kg6 30.Qd6 Kf7 31.Bc4 Ke8 32.Qe7#) 1–0. orane (2140) – delooperpauline, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.e3 e5 5.Nf3 Be6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 Nf6 4.e3 Be6 5.Nf3 c6).

4.e3 Bg4 5.Nf3 (5.Be2 Bf5=) 5...Bf5 (5...e5 6.h3 Bh5 7.d3=) 6.Be2 Bb1 (6...e5 7.0-0=) 7.Rb1+= Nbd7 8.a4 g6 9.b5 Bg7 10.0-0 0-0 11.d4 c5 12.Rc1 (12.Re1 Rc8+=) 12...b6 (12...cd4 13.ed4 Rc8 14.Re1+=) 13.dc5 Nc5 14.Nd4 Qd7 15.Bf3 Rad8 (15...Nfe4 16.Ba3 Rac8 17.Qc2+=) 16.Bc6 (16.Nc6!? Rc8 17.a5+=) 16...Qc7= 17.Bf3 Qd7 18.Nc6 Rc8 19.a5 e5 20.ab6 ab6 21.Ra1 e4 (21...Rc7 22.Be2+=) 22.Be2 (22.Bf6 Bf6 23.Bg4 Ne6+–) 22...d5 (better 22...Ra8!?+=) 23.cd5 Nb7? (better 23...Ra8+–) 24.Bf6 Bf6 25.Ra7 (better 25.Bg4!? Qd6 26.Bc8 Rc8+–) 25...Rc7 26.Bg4 Qd6 27.f3 ef3 28.Bf3 (better 28.Qf3 Bg5 29.e4 Qc5 30.Kh1 Qb5 31.e5+–) 28...Be5?? (28...Re8 29.Qc1+–) 29.h3 (better 29.Ne5 Qe5 30.d6+–) 29...Nc5+– 30.Rc7 Qc7 31.Qe2 Bh2 32.Kh1 Be5 33.Rd1 Qd6 34.Ne5 Qe5 35.d6 Rd8 36.Qd2 Ne4 37.Be4 Qe4 38.Qd4 (better 38.Qc3!?+–) 38...Qd4+– 39.Rd4 (39.ed4?! Rd6 40.d5 Kg7=+) 39...Kf8 40.e4 Rd7? (better 40...f6+=) 41.e5+– Ke8 42.Kg1 (42.Rc4 Ra7 43.Rc8 Kd7+–) 42...Kd8 (42...Rd8 43.Kf2 Kd7+–) 43.Kf2 Kc8 (43...Ra7 44.Ke3+–) 44.Kf3 (44.Rc4 Kb7+–) 44...Kb7? (44...Ra7+–) 45.Ke4 Rd8 46.Kd5 Rc8 (46...h6 47.Rf4 Rf8 48.Rc4+–) 47.Rf4 (better 47.d7!? Ra8 48.Kd6 h5+–) 47...Rc5 48.Kd4 Rb5 (48...Kc8 49.Rf7 Rc2 50.e6 Rd2 51.Ke5 Rg2 52.Rf8 Kb7 53.e7 Rg5 54.Kd4 Rh5 55.e8Q Rh4 56.Kd5 Rh5 57.Ke6 Re5 58.Ke5 h6 59.Qd7) 49.Rf7 Kc6 (49...Kc8 50.e6 Rb1 51.Rf8 Kb7+–) 50.Rc7 1–0. BeepBeepImAJeep (2655) – Alien70 (2495), lichess.org, 2019.

4.Nf3 e5 5.d3 Be7 6.e3 Bg4 7.a3 0-0 8.Be2 Nbd7 9.0-0 Qc7 10.Nbd2 Rad8 11.h3 Bh5 12.g4 Bg6 13.e4 (13.Nh4 d5=) 13...h6 14.Nh4 Bh7 15.Nf5 Rde8 (15...Bf5 16.gf5 d5 17.Qc2=) 16.f3 (16.f4!? Bf5 17.gf5 Qb6 18.Kg2=) 16...Bf5=+ 17.ef5 Nh7 (17...Qb6 18.Kg2=+) 18.Ne4 White plans c5 (18.Kg2 c5=+) 18...Ng5 (18...d5 19.Nc3-/+) 19.Ng5 (19.Kg2 d5 20.cd5 cd5 21.Ng5 Bg5=+) 19...Bg5-/+ 20.Qe1 d5 21.c5 (21.Bc1-/+) 21...e4 (better 21...Be3!? 22.Kg2 b6 23.cb6 ab6-/+) 22.de4=+ de4 23.Qf2?? (23.Bd4 Re7=+) 23...e3 (better 23...ef3 24.Qf3 Re3–+) 24.Qg2 Nf6 (24...Bf6 25.Bf6 Nf6 26.Qh2=+) 25.Bf6 (25.f4!? Bf4 26.Bf6 gf6 27.Rad1=+) 25...Bf6-/+ (worse 25...gf6 26.Rfd1=) 26.Rab1 a6 (26...Rd8 27.f4 Rd2 28.Qf3-/+) 27.Rfd1 (27.f4 Qe7=+) 27...Qf4 (27...Rd8 28.Qh2 Be5 29.Qg2-/+) 28.Rbc1 (28.Rd7 Re7 29.Re7 Be7=+) 28...Bb2 (28...Rd8!?-/+) 29.Rc4=+ Qg5 30.a4 (30.Rd7 Re7 31.f4 Qh4 32.Re7 Qe7=+) 30...Qf6 (30...Rd8 31.Bd3 Qf6 32.Re4=+) 31.f4 (31.Rd7 Re7 32.Re7 Qe7=+) 31...Rd8=+ 32.Rf1 (32.Rd8 Rd8 33.Re4 Qc3=+) 32...Rd2 33.Qf3 Rfd8 (33...Bd4 34.Rb1-/+) 34.Re4 Bd4 35.Kg2 1–0. e4_e5_f4 (1730) – EriJonni (1730), lichess.org, 2020.

4.Bf6 ef6 5.Nc3 Be7 6.a3 0-0 7.e3 Bf5 8.h3 h6 9.Nf3 Nd7 10.Nh4 Bh7 11.d4 b6 (11...a5!?=) 12.Bd3+/- g6 13.Nf3 Re8 14.0-0 f5 15.Re1 Nf6 16.e4 Ne4 17.Be4 fe4 18.Nd2 (better is 18.Re4!? a5 19.b5 cb5 20.Nb5+=) 18...d5-/+ 19.a4? (19.cd5 cd5 20.Nf1 Rc8+=) 19...a6 (19...Bb4!? 20.Qb3 Ba5 21.cd5 cd5 22.Rad1 Bc3 23.Qc3–+) 20.c5 bc5 21.dc5 (21.bc5 Qa5 22.Qc2 Bf6-/+) 21...Bf6 22.Ne2 (22.Qc2 Be5–+) 22...d4 (22...Ba1 23.Qa1 Qg5 24.Nb3–+) 23.Ra2 d3 (23...Qd5 24.Rc2–+) 24.Nf4? (better is 24.Ng3 Bc3 25.Nge4 Bb4 26.Re3+=) 24...Bg5 25.Qg4?? (25.g3 Qd4 26.Qb3 Rab8–+) 25...Qc7 (better is 25...f5 26.Qg3 Qb8 27.Nd3 Qg3 (worse is 27...ed3 28.Re8 Qe8 29.f4–+) 28.fg3 ed3–+) 26.g3 h5?? (better is 26...f5 27.Qd1 Kg7–+) 27.Qg5+– Re5 28.Qf6 Rd8 (28...Rae8+–) 29.Rd1 (29.Re4 Rf5 30.Qc3 h4+–) 29...Rde8? (better is 29...Qe7 30.Qe7 Re7+–) 30.Nc4 Rf5 31.Qd4 h4 32.g4 (better is 32.Nd6 Rfe5 33.Ne8 Re8 34.Rad2+–) 32...Rf4= 33.Ne3? (better is 33.Nd6 Qd7 34.Qe3=) 33...Rf3–+ 34.Kf1?? (34.Kg2 Rd8 A) 35.Qe4?? Rf4 36.Nd5 Rd5 (36...Re4?! 37.Nc7 Rb4 38.Na6-/+; 36...cd5?! 37.Qd3 Rb4 38.Qa6–+) 37.Qe8 Kg7–+; B) 35.Qa1 Re3 36.fe3 Qg3 37.Kf1 Qh3 38.Rg2 Qf3 39.Kg1 Qe3 40.Kh1–+) 34...Qh2 (34...Qh2 35.Ke1 Qg1 36.Kd2 Qf2 37.Kc1 Qa2–+) 0–1. 488 – calchess10, ChessWorld.net, 2013. (=1.c4 Nf6 2.b4 c6 3.Bb2 d6)

4.d4 Nbd7

5.Nf3 g6 6.Nbd2 Bg7 7.e4 0-0 8.Bd3 Qc7 9.0-0 e5 10.de5 de5 (10...Ne5 11.Qb3+=) 11.Qc2 Nh5 12.Rad1 b6 13.g3 c5 14.b5 f6 15.Nb1 Rd8 16.Nc3 Nf8 17.Nd5 Qd7 (17...Qb7 18.Be2+/-) 18.Nh4 Qh3 19.f4?? (better is 19.Rfe1 Rd7 20.Bf1+–) 19...ef4= 20.Nf4 Nf4 21.Rf4 g5 22.Bf1?? (better is 22.e5 Rd3 23.Qd3 gf4 24.Qd5 Be6 25.Qa8 fg3 26.hg3 Qg3 27.Qg2 Qe3 28.Qf2 Qf2 29.Kf2 fe5 30.Rc1=) 22...Qe6?? (better is 22...Rd1 23.Qd1 Qd7 24.Qd7 Nd7–+) 23.Rd8+– gf4 24.gf4 (better is 24.Nf5!? Bb7 25.Rd6 (25.Ng7?! Kg7 26.Ra8 Ba8+=) 25...Qe4 26.Qe4 Be4 27.Ng7 Kg7 28.Bf6 Kf7 29.gf4+–) 24...Bb7+= 25.Ra8 Ba8 26.Bg2 Qg4 27.Nf5 Ne6 28.Ng7 (better is 28.h3!? Qf4 29.Qe2+=) 28...Kg7= 29.e5?? (29.Qc3 Be4 A) 30.Qf6?? Kg8 31.Kf2 Qg2 (31...Bg2?! 32.Qh8 Kf7 33.Qh7 Ke8 34.Qh8 Kd7 35.Qh7 Kc8 36.Qh8 Nd8 37.Qc3–+) 32.Ke1 Qg1 33.Ke2 A1) 33...Qh2?! 34.Ke3 Qf4 35.Qf4 Nf4 36.Kf4= (worse is 36.Ke4 Ng6-/+); A2) 33...Nd4 34.Bd4 Qd4 (34...cd4?! 35.Qe6 Kf8 36.Qe4 Qh2 37.Kd3 Qa2 38.Qd5=) 35.Qd4 cd4–+; B) 30.Qg3=) 29...Bg2 (better is 29...Nf4 30.ef6 Kf8–+) 30.ef6 Kf8 31.Qg2 Qg2?? (better is 31...Qd1 32.Qf1 Qg4 33.Kf2 Qf4 34.Ke1 Qh2=) 32.Kg2+– Nf4 33.Kf3 Nd3? (33...Ng6+–) 34.Bc3 Kf7 35.Ke4 (35.a3 h5+–) 35...Nc1? (35...Nf2 36.Kf4+–) 36.Kd5 (better is 36.a3 Na2 37.Be5+–) 36...Na2+/- 37.Bd2 (better is 37.Be5 Nb4 38.Ke4+/-) 37...Kf6?? (better is 37...Nb4 38.Ke5 Nd3 39.Ke4 Nb2=) 38.Kc6+– Ke5 (38...Nb4 39.Kb7 Ke5 40.Ka7+–) 39.Kb7 Kd4 40.Ka7 Kc4 41.Kb6 Nb4 42.Ka5 Nd5 43.b6 Nb6 (43...Ne7 44.b7 Kd5 45.Bf4+–) 44.Kb6 Kd3 45.Bf4 c4 46.Kc5 c3 47.Kb4 Ke4 48.Bh6 Kd3 49.Kb3 c2 50.Kb2 Ke2 (50...c1Q 51.Bc1 Kd4 52.Kc2+–) 51.Kc2 Kf3 52.Kd3 Kg2 (52...Kg4 53.Ke3 Kh5 54.Bg7+–) 53.Bf4 (53.h4!? Kf3+–) 53...Kf3 54.Bg3 h5 (54...Kg4+–) 55.Be1 Kg4 56.h4 Kf5 (56...Kf4 57.Ba5+–) 57.Ke3 Kg4 (57...Ke5+–) 58.Ke4 (58.Ke4 Kh3 59.Kf5+–) 1–0. kaasparov – serbhappy43, kurnik, 2013.

5.Nf3 g6 6.Nbd2 Bg7 7.e4 Qc7 8.Rc1 e5 9.d5 c5 10.a3 0-0 11.g3 b6 12.Bg2 a5 (12...cb4!? 13.ab4 a5+=) 13.b5= Re8 14.0-0 Nf8 15.Ne1 Nh5 16.f4 ef4 17.Bg7 Ng7 18.gf4 Qe7 19.Nd3 h5 20.Qf3 Bg4 21.Qf2 Qf6? (better is 21...h4+/-) 22.e5+– de5 23.fe5 (better is 23.Ne4 Qe7 24.fe5+– (24.Ne5?! Nh7+–)) 23...Qf2+/- 24.Rf2 (24.Nf2?! Re5 25.Nde4 Nd7=) 24...Rad8 25.Rcf1 Bf5 26.Be4 Nd7 27.Bf5 (27.Rf5? gf5 (worse is 27...Nf5 28.Bf5 Ne5 29.Ne5 Re5 30.Bd3+=) 28.Bf5 Ne5 29.Ne5 Re5–+) 27...Nf5 28.Re1 Nf8 29.Ne4 Kg7 (better is 29...Nd7!?+/-) 30.Nf6+– Re7 31.Nh5! gh5?! (31...Kg8+–) 32.Rf5 Ng6 33.Rh5 Rg8 34.Rg5 Kh6 35.Rg3 Rge8 36.Rf3 (better is 36.Kh1!? Kh7+–) 36...Kg7 37.Rf5 Nh4 (37...Rh8 38.Rg5+–) 38.Rf4 Ng6 39.Rg4 Kh6 40.Rge4 (40.Re3 Kg7+–) 40...Rg8 41.Kh1 Kh5 (41...Rh8 42.Rg1 Kg7 43.e6+–) 42.Nf4 White plans e6 42...Nf4 43.Rf4 Rg5 44.e6 (better is 44.d6!? Rd7+–) 44...fe6 45.Re6 (better is 45.Rf6+–) 45...Re6+= 46.de6 Re5 47.e7 Re7 48.Rf6 Re1 (better is 48...Re3!?+=) 49.Kg2+– Re2? (better is 49...Re3 50.Rb6 Ra3+/-) 50.Kf3 Rh2 51.Rb6 Rh3 (51...Rd2+–) 52.Ke4 Ra3 53.Ra6 a4 (53...Kg5 54.b6+–) 54.b6 Rb3 55.Kd5 a3 56.Kc5 Kg5 57.Kc6 Kf4 (57...Rf3 58.Ra5 Kg6 59.b7+–) 58.b7 Ke4 59.c5 Kd4 (59...Kf5 60.Kc7 Ke4+–) 60.Ra4 (60.Rb6 Rd3 61.b8Q Kc3 62.Qe5 Kd2 63.Rb1 Kc2 64.Qe1 Rd4 65.Rc1 Kb3 66.Qc3 Ka4 67.Ra1 Rd6 68.cd6 a2 69.Ra2) 60...Kc3 61.Kc7 Kb2 62.c6 a2 63.b8Q Rb8 64.Kb8 1–0. kaasparov (1605) – serbhappy43, kurnik, 2014.

4.e3 Nbd7

5.d4 Ne4 (5...a5!? 6.b5 Nb6=) 6.Bd3+= d5 7.Qc2 (7.Nf3 e6 8.c5 f5+=) 7...Ndf6 (7...e6 8.c5 a5 9.b5+=) 8.cd5+= cd5 9.Bb5 (better 9.f3!? Nd6 10.e4+=) 9...Bd7-/+ 10.Qa4 Nd6 (10...a5 11.Nc3=+) 11.Bd7=+ Nd7 (11...Qd7 12.Qd7 Nd7 13.Nd2=+) 12.Nf3 f6 (12...e6 13.Nbd2=) 13.Nbd2 (13.0-0 e6=) 13...g6 (13...e6 14.0-0=) 14.0-0 (14.Rc1 Bh6=) 14...f5 (14...Bh6!?=) 15.Ng5+= Bh6 (better 15...b5 16.Qd1 Qb6+=) 16.Ne6+– Qb6 (16...Qb8 17.Rfc1 b5 18.Qa6+–) 17.Rac1 Rc8? (better 17...Nc4 18.Rc4 Qe6+–) 18.Rc5 Kf7 (18...Rc6 19.Rd5 a6+–) 19.Qd7 Qb4 (19...Ne4 20.Rc8 Rc8 21.Qc8 Qe6 22.Qe6 Ke6 23.Ne4 fe4 24.Rc1+–) 20.Bc3 Qb6 (20...Qa3 21.Nf3+–) 21.Nf3 (better 21.Nc7 Rc7 22.Rc7+–) 21...Ne4 (21...Rhd8 22.Ne5 Kf6 23.Nd8 Qd8+–) 22.Rc8 Qe6 23.Ne5 Kf6 24.Rh8 Qd7 25.Nd7 Kf7 26.Rh7 (26.Bb4 a5 27.Rh7 Kg8 28.Rh6 Kg7 29.Rg6 Kg6 30.Ba5 b6 31.Nb6 Nf6+–) 26...Kg8 27.Rh6 Nc3 28.Rg6 Kf7 29.Ne5 (29.Ne5 Kf8 30.Kh1 Na4 31.Rc1 Nb6 32.Rc7 a5 33.Rb7 Nc8 34.Rd7 Nd6 35.Rd8 Ne8 36.Re8 Ke8 37.Rg8) 1–0. GuestMTYT – GuestQNLS, freechess.org, 2020.

5.Nf3 g6 (5...e5 6.Nc3=) 6.Nc3 Bg7 7.Be2 0-0 8.0-0 b6 (8...h6 9.d4+=) 9.Qc2 Bb7 10.a4 a6 (10...c5 11.bc5 dc5 12.a5=) 11.a5 (11.d4 c5 12.bc5 bc5+=) 11...b5 (11...c5 12.bc5 bc5 13.d3=) 12.cb5 (12.d4 bc4 13.Bc4 c5 14.bc5 Bf3 15.cd6 Bg4 16.de7 Qe7+/-) 12...cb5= 13.Rac1 e6 14.Nd4 (14.d4 Rc8=) 14...Rc8 15.Bf3 (15.Qb3 Nd5 16.Ne4 Qe7=) 15...Bf3 16.Nf3 d5 (16...Ne5 17.Ne5 de5 18.Rfd1=+) 17.d3 Nb8 18.Qb3 (18.Qd2 Re8=) 18...Qd6 19.Na2 Nc6 20.Nd4 (20.Rc2!?=) 20...Nd4=+ 21.Bd4 Ng4 22.g3 Bd4 23.ed4 Nh6 (23...Nf6 24.Rc2=+) 24.Rc5 Nf5 25.Qb2 Qb8 26.Rfc1 h5 (26...Nd6 27.Qc3=+) 27.R1c2 Kg7 28.Nc1 Nd6 (28...h4 29.Qc3 Ne7 30.Qe1= (< 30.gh4 Qf4-/+)) 29.Nb3 Kh7 (29...Rfd8 30.Qc1=) 30.Qc1 (30.Rc6 Rc6 31.Rc6 h4+/-) 30...Rc5 (30...Qb7 31.Rc8 Rc8 32.Rc8 Nc8 33.Qf4=) 31.Nc5 Qa7? (better is 31...Qa8!?+=) 32.Qf4 (32.Ne6 Re8 33.Nc7 Rc8+–) ½–½. Bender,Wolfgang – Scheske,Andreas (2030), Westpfalz op, 1998.

4.e3 Bf5

5.Nc3 e5 =.

5.d4 Bb1 6.Rb1 g6 7.Nf3 Bg7 8.Bd3 0-0 9.0-0 Nbd7 10.a4 (10.Qe2 Re8+=) 10...a6 (10...a5 11.b5+=) 11.h3 (11.Qc2 Re8+=) 11...Qc7 (11...Re8 12.d5+=) 12.Qb3 e5 13.de5 de5 (13...Ne5 14.Nd2+=) 14.Qc3 (14.Bc2 c5+=) 14...Ne8 (14...c5 15.Ng5+= (worse 15.Ne5 cb4 16.Qb4 Ne5 17.Be5 Qe5-/+)) 15.e4 White has an active position 15...Bf6 (15...c5 16.Ba3+=) 16.c5 Black has a cramped position 16...Ng7 (16...a5 17.Bc1 ab4 18.Qb4+–) 17.Rfd1 (17.a5!? Qd8+–) 17...Ne6 18.Bc4 Rfe8 19.Rd6 Kg7 (better 19...b5 20.ab5 ab5 21.Be6 Re6 22.Re6 fe6+–) 20.Rbd1 Rad8 21.Qb3?? White is ruining his position (21.Qd2 Nef8+–) 21...b6? (better 21...Ndc5 22.bc5 Nc5 23.Rd8 Rd8+=) 22.Be6+– fe6 23.cb6 (better 23.Qd3 might be the shorter path 23...Re7 24.Qd2 bc5 25.bc5+–) 23...Qc8?? Black has lost his nerve... understandable when you consider his position (23...Nb6 24.Rd8 Rd8 25.Rd8 Qd8 26.Ne5 Qd6+–) 24.Re6 (better 24.a5 secures victory 24...g5+–) 24...Nb6?? sad, but how else could Black save the game? (24...Re6!? 25.Qe6 Nb6+–) 25.Re8 (better 25.Re5!? seems even better 25...Rd1 26.Qd1 Rd8+–) 25...Re8 (better 25...Rd1 26.Qd1 Qe8+–) 26.a5 Nd7 27.Rd6 Re7 (27...Qc7 28.Qd1 Re7+–) 28.Qc4 Nb8 29.g4 h6 (29...g5 is not the saving move 30.Qc5 Qe8 31.h4+–) 30.Qc5 (better 30.Ne5 secures the point 30...Re5 31.f4 h5 32.fe5 Be7+–) 30...Qe8 31.Nd2 (31.h4!? makes it even easier for White 31...g5 32.hg5 hg5+–) 31...Re6 (31...Qf7 32.Bc3 Nd7 33.Qc4+–) 32.Re6 Qe6 33.Qa7 Nd7? (33...Qd7 34.Qb8 Qd2 35.Qb7 Kf8 36.Qc6 Bh4 37.Qc5 Be7 38.Qe5 Bb4 39.Qf6 Ke8 40.Qg6 Ke7 41.Bf6 Kd7 42.Qf7 Kc6 43.Qe6 Kb5 44.Qb6 Ka4 45.Qa6 Ba5 46.Qc4 Qb4 47.Qb4 Bb4+–) 34.Qa6 Qd6 35.Bc3 Nb8 (35...Kf7+– there is nothing else anyway) 36.Qb7 Be7 (36...Kg8 no good, but what else? 37.Nc4 Qd1 38.Kg2 Qd8+–) 37.Nc4 Qd1 38.Kg2 Nd7 39.Be5 Kf7 40.Bd6! Decoy: d7 40...Ke6 (40...Bd6 41.Qd7 Interception Decoy Double attack) 41.Be7 Qd3 (41...Ke7 a last effort to resist the inevitable 42.Qc6 h5+–) 42.Qc6 Ke7 43.a6 Qd4 44.b5 h5 45.b6 Nc5 46.a7 Ne4 47.Qc7 Ke6 48.Qc8 Ke7 49.Qc7 Twofold repetition 49...Ke6 50.Qe5! a forceful and devastating end (50.Qe5 Qe5 51.Ne5 hg4 52.Ng4+–) 1–0. Nebe,Lutz (1690) – Senger,Peter (1660), Koblenz–ch, 2001.

5.d4 g6!? =.

5.Nf3 Nbd7 6.Be2 e5 7.0-0 Be4 (7...Be7 8.Nc3=) 8.d3 Bf5 9.Nbd2 Ng4 (9...Be7 10.e4 Bg6 11.a3=) 10.h3 (10.e4 Bg6+=) 10...Nh6 (10...Ngf6 11.a3+=) 11.e4 Bh3? (better 11...Bg6+=) 12.gh3+– Be7 13.Nh2 (13.d4 f5+–) 13...g5 (13...f5 14.Nhf3+–) 14.Ng4 Ng4 15.Bg4 Nf6 16.Kh2 h5 17.Bf5 g4 18.Rg1 (18.d4 gh3 19.Nf3 Ng4 20.Kh3 Bf6+–) 18...Rg8 (18...Qb6 19.d4!+–) 19.hg4 (19.Nb3 Qb6 20.Qd2 Rd8+–) 19...hg4 (19...Qb6 20.d4 Qb4 21.Nb3 Ng4 22.Bg4 hg4 23.Rg4 Rg4 24.Qg4 ed4 25.Bd4 Qc4 26.Rg1+–) 20.Bg4 (20.a3 Qb6 21.Kg2 Nh5+–) 20...Ng4 (20...Qb6!? 21.c5! Qb4+–) 21.Rg4+– Rg4 22.Qg4 Qd7? (better 22...Qb6 23.Kg2 Qb4+–) 23.Qd7 Kd7 24.Rg1 Rh8 25.Kg2 Bg5 (25...Ke6 26.d4+–) 26.Nf3 Bf4 27.Kf1 Rh3 28.Ke2 f6 (28...Rh5 29.Rg8+–) 29.Rg7 Ke6 (29...Kc8 30.Re7+–) 30.Rb7 Rh1 31.Ra7 Rb1 32.Ba3 (32.Bc3 Rc1 33.Bd2 Bd2 34.Nd2 Rc2+–) 32...Ra1 (32...f5 33.b5! cb5 34.cb5 Rb5 35.Ra6+–) 33.b5 (better 33.Nh4 Ra2 34.Kf3 f5 35.Nf5 Kf6+–) 33...Ra2 34.Kf1 c5 (34...Ra1 35.Kg2 cb5 36.Nh4+–) 35.b6 (better 35.Nh4 Bh6 36.Nf5 Bf8 37.Bc5 Ra7 38.Ba7 Kd7+–) 35...Ra1 36.Kg2 Rb1 37.b7 d5 (37...f5+–) 38.Bc5 de4 39.de4 f5 40.Ra6 Kd7 41.Ne5! Kc7 (41...Be5 42.ef5 Passed pawn) 42.Bd6 (better 42.Nd3 Kb7 43.Rf6 Bc7 44.Rf5 Rb3+–) 42...Kb7 43.Ra5 fe4 44.Rb5 Rb5 45.cb5 e3 (45...Be5 46.Be5 Kb6 47.Kg3+–) 46.fe3 (46.Nc4 Bd6 47.Nd6 Kc7+–) 46...Be3 47.Kf3 Bd4 48.Nc4 Bb6 49.Ke4 (49.Nb6?! Kb6 50.Ke4 Kb5=) 49...Bc7 (49...Bf2 50.Kd5+–) 50.Be7 (50.Bc7 Kc7 51.Kd5 Kb7 52.b6 Ka6 53.Kc5 Kb7 54.Nd6 Kb8 55.Kc6 Ka8 56.b7 Kb8 57.Kd7 Ka7 58.Kc7 Ka6 59.b8Q Ka5 60.Qb5) 50...Bh2 51.Kd5 Bg1 52.Bd8 Bf2 (52...Kc8 53.Ba5+–) 53.Nd6 Kb8 54.Kc6 Bg3 55.Nc4 (55.Bc7 Ka7 56.b6 Ka6 57.b7 Be5 58.b8Q Bd6 59.Qb6) 55...Bf2 56.Ba5 White prepares the advance b6 56...Bg3 (56...Bg1 57.Bc7 Ka8+–) 57.Nb6 Ka7 58.Nd7 Ka8 (58...Bf2 59.Bb4 Bg3 60.b6 Ka8 61.Bc5 Be5 62.b7) 59.b6 Bh2 (59...Bd6 60.b7 Ka7 61.Bb6 Ka6 62.b8N Bb8 63.Nb8) 60.b7 Ka7 61.Bb6 Ka6 62.Nc5 1–0. DEFFM – aavionics, freechess.org, 2017.

4.e3 g6

5.Nf3 Bg7 6.d4 0-0 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0-0 5.e3 d6 6.d4 c6).

5.Nf3 Bg7 6.Be2 0-0 7.d4 Qb6 8.b5 cb5 9.cb5 a6 10.a4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Ne4 13.0-0 Qa5 14.Nbd2 Nc3 15.Bc3 Qc3 16.Qc1 Qa5 17.Nb3 Qb6 18.Qa3 Be6 19.Rc1 Nd7 20.Nbd2 Bg4 21.h3 Be6 22.Bd3 Nf6 23.Nc4 Qb5 24.Nd6 Qh5 25.Rc5 Qh6 26.Ne4 b6 27.Rb5 Nd5 28.Neg5 Nc7 29.Rb6 Ra8 30.Qb2 Ra5 31.Ne6 Ne6 32.Bc4 Ng5 33.Ng5 Rg5 34.Rb5 Bf6 35.Rg5 Qg5 36.Qb3 e6 37.Qb5 Qh4 38.Qe8 Kg7 39.Qd7 Qe4 40.Qb5 Qc2 41.Qb3 Qc1 42.Bf1 Qe1 43.Qd3 Bh4 44.Qe2 Qa1 45.g3 Be7 46.Kg2 h5 47.h4 Bf6 48.Qa6 Qb2 49.Qb5 Qc2 50.Bd3 Qc7 51.d5 ed5 52.Qd5 Qa7 53.Bc4 Bc3 54.Bb5 Qe7 55.Bc6 Qf6 56.Qf3 Qf3 57.Kf3 Kf6 58.e4 Ke7 59.Ke3 f6 60.Bb5 Be1 61.Ke2 Ba5 62.f4 Bc3 63.Kf2 Kf7 64.Be2 Bd4 65.Kg2 Kg7 66.g4 hg4 67.Bg4 Be3 68.Bf3 Bd2 69.h5 gh5 70.Bh5 Kf8 71.Kg3 Ke7 ½–½. Koester – Nowik, 1995.

5.Bf6 ef6 6.d4 d5 =.

3.c4 e5

4.a3 a5 5.e3 (5.Be5 ab4 6.Nf3 ba3 7.Na3 Ra3) 5...ab4 6.ab4 (6.Be5 ba3 7.Na3 Ba3) 6...Ra1 7.Ba1 Bb4 8.Be5 d6 9.Bc3 Na6 10.Nf3 0-0 11.Be2 d5 12.Qb3 (12.Bb4 Nb4 13.c5 Bg4=) 12...dc4 13.Bc4 Bd6 (13...Bc3 14.Qc3 Bf5 15.Ba6 ba6 16.Na3=) 14.d4 b5 15.Bd3 Be6 16.Qc2 Nb4 17.Bb4 Bb4 18.Nbd2 c5 (18...Qd6 19.Ng5 Ra8 20.0-0–+ (< 20.Bh7 Kh8 21.Qb1 g6-/+)) 19.dc5+= Qd5 20.0-0 (20.e4!? Qh5 21.c6=) 20...Rd8= 21.Nd4 ½–½. Van Esbroeck – Poppe, corr Belgium, 1995.

4.a3 e4 5.Bf6 Qf6 6.Nc3 a5 7.Ne4 Qd4.

4.Qb3 d5 5.e3 Nbd7 6.cd5 Nd5 7.a3 Bd6 8.Nf3 e4 9.Nd4 (9.Bg7? Rg8 10.Qc2 f5–+ (10...Rg7?! 11.Qe4 Qe7 12.Qe7 Be7 13.Nc3-/+)) 9...0-0 10.d3 ed3 11.Bd3 Ne5 12.Be4 Ne3?? (12...Re8 13.0-0=) 13.Qe3 (13.fe3? Qh4 14.g3 Qe4–+) 13...Nc4 14.Bh7 Kh8 15.Qf3 Re8 16.Kf1 Nb2 17.Qh5 Qf6 18.Nd2 (18.Nf5 Bf5 19.Bf5 Kg8 20.Qh7 Kf8 21.Nd2-/+) 18...Qd4-/+ 19.Bg6 Kg8 20.Bf7 Kf8 21.Be8 Be6 22.Bg6 (better is 22.Qh8!? Bg8 23.Bc6+=) 22...Qd2-/+ 23.Qh8 Bg8 24.Bh7 Kf7 25.Bg8 Rg8 26.Qh5 g6 27.Qh7 Kf8 (27...Rg7 28.Qh4-/+) 28.Qh3 (better is 28.Qb7 Nd3 29.Qa8 (29.Qa7 Qc3 30.Rd1 Qb3 31.Qa8 Kg7 32.Qa7 Kf8=) 29...Ke7 30.Qa7 Kd8 31.Qd4+=) 28...Kg7 29.Qd7 Kf6 30.Re1 (30.Qb7 Nd3 31.Qa7 c5 32.Qc5 Bc5 33.bc5 Qf2) 0–1. Zylla,Johannes (2135) – Schuster,Peter (2340), BdF T, 2004.

4.b5 e4 5.Nc3 Bc5 (5...d5 6.bc6 bc6 7.cd5 cd5 8.Rc1=) 6.e3 0-0 7.d4 ed3 (7...Be7 8.d5 Qc7 9.Nge2=) 8.Bd3 d5 9.Nf3 (9.cd5 Nd5 10.Qc2 Nb4 11.Bh7 Kh8-/+) 9...dc4 10.Bc4 Qe7 11.0-0 Bg4 12.Na4 (12.Qe2 Nbd7=) 12...Rd8 (12...cb5 13.Bb5 Rd8 14.Qb1=) 13.Bf7 Kf7 14.Qb3 Ke8 15.Bf6 Qf6 16.Nc5 Bf3 17.Qe6 Qe6 18.Ne6 Be2 19.Nc7 Kd7 (19...Ke7!? 20.Rfe1 Bb5 21.Na8 Rc8-/+) 20.Na8+= Bf1 21.b6 Na6 (21...ab6 22.Rd1 Ke7 23.Rd8 Kd8 24.Kf1 Nd7-/+) 22.Rd1+/- Ke7 23.Rd8 ab6?? (better 23...Kd8 24.Kf1 ab6 25.Nb6 Kc7+=) 24.Rg8 (better 24.Rd4 Be2 25.Nb6+-) 24...Bc4? (24...Kf7 25.Rh8 Bc4+-) 25.Rg7 Bf7 26.Nb6 Kf6 (26...Kf8 27.Rh7 Kg8 28.Rh6+-) 27.Rh7 Nc5. WG_Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2021.

4.Be5 Bb4 5.Nc3 d6 6.Bd4 0-0 7.Nf3 Re8.

4.a3 d5

5.cd5 Qd5 6.Qc2 Bd6 7.Nc3 Qe6 8.Nf3 a5 9.b5 0-0 10.d4 ed4 11.Nd4 Qg4 12.e3 (12.Rd1 Rd8=) 12...Re8 (12...c5 13.h3 Qh5 14.Nb3=) 13.Rd1 (13.Na4 Nd5=) 13...Be5 (13...c5!? 14.Nf3 Bf5+=) 14.Na4+= Nd5 15.bc6 Nc6? (better is 15...bc6 16.Nc6 Bb2 17.Nb2 Bf5+=) 16.Nc6+– Bb2 17.Nb2 (17.Rd5 bc6 18.Qc6 Be6 19.Nb2 Rac8 20.Qe8 Re8 21.Ra5 Qg6=+) 17...bc6 (17...Bf5 18.Qc4 Qc4 19.Bc4 bc6 20.Bd5 cd5 21.Rd5=) 18.Qc6+/- Be6 19.Rd2 (19.Rd5 Rac8 20.Qe8 Re8 21.Ra5 Qe4=+) 19...Qh4 20.Qc4 (20.Rd5 Bd5 21.Qd5 Re3 22.Be2 Rae8–+) 20...Qg5 21.Qa4 (21.Qb5 Reb8 22.Qd3 Rb7=) 21...Nc3= 22.Qd4 Nb1 23.Rc2 Red8 24.h4 (24.Rc5 Qe7 25.Qe5 Na3=+) 24...Na3 (24...Rd4?! 25.hg5 Na3 26.Rc3=) 25.Rc1 (25.hg5?? Nc2 (25...Rd4?! 26.Rc3 Rb4 27.Bd3=) 26.Kd2 Nd4 (26...Rd4?! 27.ed4 Nd4 28.Bd3-/+) 27.ed4 Rab8–+) 25...Qe7 26.Qa4 Rab8 27.Nd3 Bf5 (28.Rd1 Rbc8-/+) 0–1. Sternik,Ryszard (1935) – Buczinski,Henryk (1700), TT–19.54 ETC, 2005.

5.cd5 Qd5 6.Nc3 Qd6 7.Nf3 a5.

5.cd5 Qd5 6.Nc3 Qd8 7.e4 a5 8.b5 Bc5 9.Nf3 Bg4 10.h3 Bf3 11.Qf3 0-0 12.Bc4 a4 13.bc6 bc6 14.d3 Nbd7 15.0-0 Qe7 16.Rfb1 Rfb8 17.Nd1 Rb7 18.Bc1 Nb6 19.Ne3 Be3 20.Qe3 Nc4 21.dc4 Rab8 22.Rb7 Qb7 23.Qc3 Qb3 24.Qe5 Re8 25.Qc5 Qc3 26.Rb1 Qc2 27.Qb4 Ne4 28.Be3 h6 29.Rc1 Qb3 30.Rb1 Qd3 31.Rc1 Ng3 32.Re1 Nf5 33.Qa4+= Re6 34.Qa7 Qc4= 35.Qb8 Kh7 36.Qb1 Qb5 37.Bd2 Re1 38.Qe1 ½–½. Cottarelli,Franco – Bendig,Frank, corr ICCF TT–6–02–Final, 2005.

5.cd5 Qd5 6.Nc3 Qe6 7.e4 a5 8.b5 Bc5 9.Nf3 (9.Qc2 Nbd7=) 9...Ng4+= 10.d4 ed4 11.Na4 (11.Nd4? Qf6 12.Nf3 Nf2–+) 11...Qe4 12.Qe2 Qe2 13.Be2 Nd7 14.Nd4 Bd4 15.Bd4 Ngf6 16.0-0-0 White prepares b6 16...0-0 17.Rhe1 Re8 18.Bc4 (18.b6 Kf8=) 18...Re1 19.Re1 Kf8 20.b6 h6 21.f3 (21.Kd2 Ne8=) 21...Ne8 22.Rd1 g5 23.Bc5 (23.Kd2 Nd6 24.Bd3 f5=) 23...Kg7 (23...Nc5 24.Nc5 Nf6 25.a4=) 24.g4 (24.Be3 Kg6=) 24...Nc5 25.Nc5 a4 26.Rd8 (26.Kc2 Ra5 27.Nb7 Bb7=) 26...Nf6 27.Ba2 Ra5 (27...Rb8 28.Na4 Ra8 29.Bb3+=) 28.Nd3+= Ra8 29.Ne5 Nd5 30.Bd5 cd5 31.Nd7 f6 32.Nc5 Kf7 33.Kd1 (33.Rd5? Ra5–+) 33...Ke7 34.Rh8 (34.Rd5? Ra5 35.Ke2 Be6 36.Ne6 Rd5–+) 34...Kd6 35.Nd3 d4 36.h3 Kd5 37.Kc2 h5 (better is 37...Kc4!?+=) 38.gh5+– Ke6 39.Nc5 Ke7 40.Ne4 Rb8 (40...f5 41.Ng5 f4+–) 41.h6 f5 (41...Kf7 42.Nd6 Kg6 43.Nc8+–) 42.h7 (better is 42.Ng5 f4 43.Kd2 Ra8+–) 42...fe4 43.Rg8 Bf5 44.h8Q Rg8 45.Qg8 ef3 46.Kd2 Kf6 (46...Be4 47.Qg5 Ke6 48.Qf4+–) 47.Qd8 Ke6 48.Qd4 Bh3 49.Qe4 (49.Qe4 Kd6 50.Qf3+–) 1–0. bambinik (2545) – Bastard (2375), internet, 2003.

5.cd5 Qd5 6.Nc3 Qe6 7.g3 Na6.

5.cd5 Qd5 6.e3 a5 7.b5 Be7.

5.cd5 Bd6 6.Nf3 e4 7.Nd4 0-0.

5.e3 a5 6.cd5 Nd5 7.ba5 Qa5.

4.a3 d6

5.Nc3 Be7 6.e3 0-0 7.Be2 d5.

5.d4 e4 6.d5 =.

3.c4 e6

4.a3 Rg8 5.e3 g6 6.Qf3 Bg7 7.d4 d5 8.c5 Ne4 9.Qd1 Qg5 10.Nf3 Qh6 11.Bd3 Ng5 12.Ne5 Be5 (better is 12...f6!? 13.Ng4 Qh4+=) 13.de5+/- Nd7 14.f4 Ne4 15.Be4 de4 16.0-0 b6 17.cb6 ab6 18.Nd2 (18.Qd6!? g5 19.Qc6+–) 18...Ba6 19.Re1 g5? (better is 19...Bd3!?+=) 20.Ne4+– g4? (better is 20...gf4 21.Nd6 Ke7+–) 21.Nd6 Kf8 (21...Ke7 22.Nf7! Qf8 23.Ng5+–) 22.Nf7! Kf7 23.Qd7 Kg6 (23...Kf8+–) 24.Qe6 Kh5 25.Qc6 (better is 25.Qf5 Rg5 26.fg5+–) 25...Qc6–+ 0–1. lican – akrycz, kurnik, 2012.

4.a4 Bb4!? 5.Qb3 Na6 -/+.

4.a4 d5 5.cd5 ed5 6.b5 Be6 7.Nf3 Bd6 8.Nd4 Bd7 9.bc6 Nc6 (worse is 9...Bc6 10.Nf5 Bf8 11.Qb3+=) 10.g3 0-0 11.Bg2 Nd4 12.Bd4 Bc6 13.0-0 Re8 14.Nc3 Attacking the isolated pawn on d5 14...Be5 15.Be5 Re5 16.d4 Re7 17.e3 Qe8 18.Bf3 Ne4 19.Ne2 Ng5 20.Bg2 Ne4 21.a5 Bb5 22.Re1 Be2 23.Qe2 (worse is 23.Re2 Nc3 24.Qd3 Ne2 25.Qe2 Qc6-/+) 23...Rc7 24.Rec1 Rac8 25.Qb2 Qd8 26.Be4 de4 27.Rc7 Rc7 28.Qb5 h6 29.Qe5 Re7 30.Qc5 Rc7 (better is 30...b6!? 31.ab6 ab6=) 31.Qa7+/- Qc8 32.Qb6 Rc1 33.Rc1 Qc1 34.Kg2 Qd1 35.Qd8 Kh7 0–1. slihuatamanio – atrot, playok.com, 2012.

4.Qa4 =.

4.Qb3 b5 5.cb5= cb5 6.e3 Bb7 7.a3 (7.Bb5?? Bg2 8.Nc3 Bh1–+) 7...Bd6 (7...a6 8.Nc3=) 8.Nf3 (8.Qd3 Qb6=) 8...a6 9.Be2 Nc6 (9...0-0 10.Qd3 Bc7 11.0-0=) 10.0-0 0-0 11.d4 Ne7 12.Nc3 Ned5 13.Rfc1 Nc3 (13...Qe7 14.Ne5=) 14.Rc3 (14.Qc3 Rc8 15.Qd3 Be4=) 14...Ne4 (14...Bd5 15.Qd1 Ne4=) 15.Rd3 (better is 15.Rc2!?=) 15...Bd5-/+ 16.Qd1 Bc4 17.Rc1 (17.d5 Bd3 (worse is 17...Bd5 18.Rd5 ed5 19.Qd5+=) 18.Qd3 f5-/+) 17...Bd3 (17...Rc8 18.Ne5-/+) 18.Bd3 (18.Qd3 f5-/+) 18...f5 19.d5 Rc8 (19...Qe7 20.Bd4-/+) 20.Rc8 Qc8 21.a4 (better is 21.Be4!? fe4 22.Qd4+=) 21...Bb4-/+ 22.ab5 ab5 23.Bb5 h6 (23...Bc3 24.Ba3 d6 25.de6 Qe6 26.Nd4–+) 24.Qd4? (better is 24.Ne5!? Qc5 25.Bd7 Qd5 26.Qd5 ed5 27.Ng6+=) 24...Bc3–+ 25.Bc3 Nc3 26.Bc4 (26.Ba6 Qa6 27.Qc3 Rc8–+) 26...Nd5 (26...ed5?! 27.Bd5 Nd5 28.Qd5 Kh8 29.Qd2-/+) 27.g3 (27.Ne5 d6 28.Nd3 Qb7–+) 27...Nf6 28.Bf1 Qc1 29.Qd2 (29.Ne5 d5–+) 29...Rc8 (29...Qd2 30.Nd2 Ra8 31.Nc4–+) 30.Qc1 Rc1 31.Ne5 (31.Kg2 d5–+) 31...Ne4 32.Nd3 Ra1 33.Kg2 Kf7 (33...g5 34.h3–+) 34.Ne5 (34.h4 d5–+) 34...Ke7 35.Nd3 (35.f3 Ra2 36.Kg1 Nd2–+) 35...Ra2 36.Kf3 Nd2 37.Kg2 Nf1 38.Kf1 d5 (38...d5 39.h3 g5–+) 0–1. Zimmer,Georg – Ranby,Hans, corr 3GMM–24, 1995.

4.Qb3 d6 5.e3 Nbd7 (5...e5 6.d4 e4 7.Nc3=) 6.Nf3 (6.d4 e5=) 6...g6 (6...e5 7.Nc3=) 7.Be2 (7.d4 d5=) 7...Bg7 (7...a5 8.ba5 e5 9.d4+=) 8.0-0 0-0 9.Nc3 b6 (9...a5 10.a3+=) 10.d4 Bb7 11.a4 (11.Rfd1 Qb8+=) 11...c5 (11...a5 12.b5=) 12.bc5 (12.Rfd1 Qb8+=) 12...dc5 13.a5 cd4 14.ed4 Rb8 (14...Bc6 15.Ba3 Re8 16.Bb4+=) 15.a6 Bc6 16.Rfd1 Ne4 17.Nb5 Bb5 18.cb5 Rc8 19.Ne5 (19.Rac1!?+=) 19...Ne5= 20.de5 Qg5 21.Bf3 Nd2 22.Qe3 Nf3 23.Qf3 Be5 24.h4 Qf4 25.Qf4 Bf4 26.Rd7 Rc7 (26...Rc2 27.Bf6 Bc7 28.g4=) 27.Rad1= Rd7 (27...Rc2 28.Bf6 Bc7 29.R7d2 Rd2 30.Rd2=) 28.Rd7 Bb8 29.Bf6 Rc8 30.Kf1 Kf8 31.f4 Ke8 (31...h5 32.Rb7+=) 32.Re7 (32.Rb7 h5=) 32...Kf8 33.Rb7 h5 34.g3 Ke8 35.Ke2 Rc2 (35...Kf8 36.Kd3+=) 36.Kd3 Rc8 37.Kd4 Kf8 38.Be5 Be5 39.Ke5 Rc5 40.Kd6 Rb5 41.Ra7 1–0. Knobloch,Erich – Schley,Alfred, corr DDR–Cup, 1982.

4.Qc2 Bb4 5.a3 Be7 6.e3 0-0 7.d4 (7.Nf3 d5=+) 7...d5 8.Nd2 Nbd7 9.Ngf3 h6 10.e4? (better 10.cd5!? cd5 11.Rc1=+) 10...de4 11.Ne4 Ne4 12.Qe4 Nf6 (12...Qa5!? 13.Nd2 c5 14.Bd3-/+) 13.Qc2-/+ Bd7 14.Bd3 a6 (14...c5 15.0-0-/+) 15.0-0=+ Qc7 16.Ne5 Bd6 (16...c5 17.Rfe1=+) 17.f4 (17.c5 Be7=) 17...Be8 (17...c5!?=+) 18.c5= Be7 19.f5 ef5 20.Rf5 Nd5 21.Rf3 Bg5 22.Raf1 (22.Qe2!? Bf4 23.g3 Be5 24.de5=) 22...Ne3=+ 23.Re3 (23.Qf2 Nf1 24.Bf1 Qa5=) 23...Be3-/+ 24.Kh1 Rd8 25.Bh7 Kh8 26.Ng6 fg6 27.Rf8 Kh7 28.Qe4 (28.Qb3!? Rd5 29.Qe3-/+) 28...Bd4!–+ 29.Bd4 Qd7 30.Rf4 Bf7 31.Qe5 (31.Kg1 Re8 32.Qd3 Bd5–+) 31...Bd5 32.h4?? (32.Bf2–+) 32…Qh3 (32...Qh3 33.Kg1 Qg2) 0–1. owkenobi – traianmota (1725), gameknot.com, 2017.

4.c5 b6 5.d4 a5 6.a3 ab4 7.ab4 Ra1 8.Ba1 Ba6 9.f3 (9.Nf3 d6+=) 9...bc5 10.dc5 Be7 (10...d6 11.cd6 Nd5 12.Nc3 Qh4 13.g3 Qb4 14.Qd2-/+) 11.e4 0-0 12.Bc3 Qc7 13.Na3? (13.Ba6 Na6 14.Na3 d5 15.cd6 Bd6+=) 13...d6 (better is 13...Ne4!? 14.fe4 Bh4 15.Kd2 Qf4 16.Kc2 Bf1–+ (16...Qf1? 17.Qf1 Bf1 18.Nf3+–)) 14.cd6 Bd6 15.Qd6?? (better is 15.Ba6 Na6 16.Qa4-/+) 15...Qd6–+ 16.Bc4 (16.e5 Qd5 17.Ba6 Qb3–+) 16…Rd8 0–1. Knabe,Johan – Washburn,David, IECG, 2007.

4.c5 Be7 5.Nf3 d5 6.d4 Nbd7 7.e3 b6 8.Bd3 a5 9.ba5 (9.b5 Bb7 10.cb6 cb5 11.Bb5 Qb6=) 9...Ra5 (better is 9...bc5!? 10.Ne5 Qa5 11.Bc3 Qc7-/+) 10.Bc3 Ra8 11.cb6 Nb6 12.Ne5 Bd7 13.0-0 0-0 14.Nd2 Na4 15.Rc1 Nc3 16.Rc3 Exerts pressure on the backward pawn 16...Ra2 17.Nc6 Bc6 18.Rc6 Bb4 19.Nf3 Qe7 20.Qb1 Rfa8 21.Rfc1 g6 22.Rc8 Kg7 23.Ra8 Ra8 24.Ne5 Bd6 25.Nc6 Qd7 26.Qb6 Rc8 27.h3 Bc7 28.Qb7?? (better is 28.Qa6=) 28...Bh2!!–+ (28...Bh2 29.Kh2 Qb7–+) 0–1. kaasparov – fluciano79, kurnik, 2013.

4.c5 g6 5.d4 (5.e4 b6+=) 5...Bg7 6.a3 d5 7.Nd2 0-0 8.e4 (8.e3!?=) 8...de4 (8...Ne4 9.Ne4 de4 10.Qc2-/+) 9.Bc4 (9.Qc2 a5=+) 9...Nbd7 10.Ne2 b5 11.cb6 ab6 12.Qc2 Bb7 13.Ne4 Ne4 14.Qe4 Nf6 15.Qc2 Nd5 16.Bd5 (16.0-0 Qh4=+) 16...cd5 17.0-0 Rc8 18.Qd3 Qh4 19.b5 Rc4 20.a4 (20.Rac1 Rfc8=+) 20...Rfc8 (20...Ra8 21.Qd1-/+) 21.Rfc1 (21.a5 ba5 22.Ra5 Rc2=+) 21...Bf8 22.Ng3 Bg7 (22...Qg5 23.Ne2=+) 23.Ne2=+ h5 (23...Qh5 24.Rc3=+) 24.Rc4 (24.Rc3 Qg5=+) 24...Rc4 (24...dc4 25.Qe3 Qe4 26.Qe4 Be4-/+) 25.Qg3? (better is 25.a5!?=) 25...Qg3-/+ 26.hg3?? (better is 26.Ng3 Rc2 27.Rb1-/+) 26...Rc2–+ 27.Bc3 Re2 28.Kf1 (28.a5 ba5 29.Ra5 Rc2–+) 28...Rc2 29.Bb4 (29.Ra3 Bf8 30.Rb3 Ra2–+) 29...Rc4 (better is 29...Bd4!? 30.Rd1 Rf2 31.Ke1–+) 30.Bd6 (30.Bd2 Bd4 31.Ra2 e5–+) 30...Bd4 31.f3 (31.Ra2–+) 31...Bc5 (32.Bc5 Rc5–+; better is 31...Ba1 32.g4 d4–+) 0–1. kamera (1660) – tetsy (1680), GameColony.com, 2002.

4.e3 b6 5.a3 b5 6.c5 (6.cb5!? Be7 7.Nf3+–) 6...d5 (6...a5 7.Qf3=) 7.Nf3 h5 (7...a5 8.Ne5=) 8.a4+– Bc5? (better 8...ba4 9.Qa4 Bb7+–) 9.ab5?? (better 9.bc5 b4 10.a5+–) 9...Bb7?? (better 9...Bb4 10.Qa4 Qd6=) 10.bc5+– Ne4 (10...0-0 11.Nc3+–) 11.Bg7 Rg8 12.Be5 Nd7 (12...Nc5 13.Nd4 Nbd7 14.Qh5 Ne5 15.Qe5+–) 13.b6 (13.d4 cb5 14.Bb5 a6+–) 13...a6 (13...Ne5 14.Ne5 Qf6 15.Qh5 Qf2 16.Kd1 Qf6+–) 14.Bc7 (14.d4 Ne5 15.Ne5 Qf6+–) 14...Qf6 15.Nc3 (better 15.d4+–) 15...Nc3 16.Qc1 (better 16.dc3!? Qc3 17.Nd2 Nc5+–) 16...Ne4 17.Be2?? (17.Ra5!?+–) 17...Qg6 (better 17...Ndc5 18.Ra3 Rg2=) 18.g3+– Ndf6? (better 18...Nec5 19.Ra3 Qf6+–) 19.Ne5+– Qf5 (19...Qg7 20.d3 Ng5 21.h4+–) 20.f4 (better 20.f3!? Ng5 21.h4 Nf3 22.Nf3 Qg6+–) 20...h4 21.g4 (21.gh4 Qh3 22.Nf3 Ng3+–) 21...Qh7 (21...Ng4 22.Bg4 Rg4 23.Ng4 Qg4 24.d3+–) 22.g5 (22.d3 h3 23.de4 Qh4 24.Kd1 Ne4+–) 22...Nd7? (22...h3 23.gf6 Qh4 24.Kd1 Nf2 25.Kc2 Nh1 26.Qh1 Qf6+–) 23.d3 (23.Nd7 Kd7 24.d3 Ng5 25.fg5 Rg5+–) 23...Ng5?? (better 23...Nec5 24.Ra3 Ne5 25.Qc5 Nd7+–) 24.fg5 Ne5 25.Be5 Kd7 (25...Rg5 26.Qc3+–) 26.e4 Qg6 (26...de4 27.Bf6 Qf5 28.Rf1+–) 27.Qf4 (better 27.Bf6 e5 28.ed5+–) 27...Rae8 (27...Qg5 28.Qf7 Qe7 29.Rf1+–) 28.Qh4 (28.Bf6 e5 29.Bg4 Qf5 30.Qf5 Re6 31.Qe5 Ra8 32.Be6 Ke8 33.Qd6 fe6 34.Qe7) 28...f5 (28...Qg5 29.Qg5 Rg5 30.Bf6+–) 29.Bh5 (better 29.gf6 Rc8+–) 29...Rh8 (29...Qg5 30.Qg5 Rg5 31.Be8 Ke8 32.ef5 ef5+–) 30.Bh8 Qg8 (30...Rh8 31.Bg6 Rh4 32.ef5 ef5 33.Bf5 Kd8+–) 31.Be8 (better 31.Qf4 e5 32.Qf5 Re6+–) 31...Ke8 32.Qh5 Kd7 33.ef5 ef5 34.g6 Qe8 35.Kd2 f4 (35...Qf8 36.g7 Qf6 37.g8Q Qc3 38.Bc3 d4 39.Qhf7) 36.Qf5 (36.Qh7 Qe7 37.Rhe1 Qh7 38.gh7 f3 39.Bf6 Kc8 40.h8Q Kd7 41.Qe8) 36...Kd8 (36...Qe6 37.Qe6 Ke6 38.Rae1 Kf5 39.Rhg1 f3 40.Re5 Kf4 41.Reg5 f2 42.Be5 Kf3 43.Rf5) 37.Bf6 Qe7 38.Qf4 (38.g7 Qf6 39.g8Q Ke7 40.Rhe1 Qe6 41.Qfe6) 38...Qf6 (38...Ke8 39.Rhe1 Bc8 40.Re7 Kf8 41.Qh6 Kg8 42.Qg7) 39.Qf6 Kd7 (39...Ke8 40.Qd6 Bc8 41.Rhe1 Be6 42.Re6) 40.Qd6 Ke8 41.Qb8 (41.Rhe1) 41...Kd7 (41...Ke7 42.Qb7 Kf6 43.Qf7 Ke5 44.Rhe1 Kd4 45.Qf2) 42.Qc7 (42.Rhe1 d4 43.Qe8) 42...Ke6 43.Qb7 (43.Rhf1 d4 44.Qd6) 43...a5 (43...Ke5 44.Qe7 Kf5 45.Rhg1 d4 46.Raf1) 44.Qc6 (44.Qf7 Ke5 45.Rhe1 Kd4 46.Qf2) 44...Ke7 (44...Kf5 45.Raf1 Kg4 46.Qd7 Kh5 47.Qh3 Kg6 48.Rhg1) 45.Qd5 (45.Qd6 Ke8 46.Rhe1) 45...a4 (45...Kf6 46.Qf7 Ke5 47.Rhe1 Kd4 48.Qc4) 46.Ra4 (46.Qd6 Ke8 47.Rhe1) 46...Kf6 47.Rf1 Kg6 48.Rg4 (48.Rh4 Kg7 49.Qf7) 48...Kh6 49.Rf6 (49.Rf6 Kh7 50.Qh5) 1–0. MARYMARY – Samparrk, ChessWorld.net, 2015.

4.Nf3? Bb4-/+ 5.Qb3 Bc5 (5...Na6 6.Bc3 Bc3 7.Nc3-/+) 6.e3 0-0 7.d4 Bb6 8.Bc3 (8.Bd3 c5+=) 8...d5 9.cd5 (9.Bd3 Nbd7+=) 9...Nd5 (9...ed5 10.Bd3-/+) 10.Nbd2 Nc3 11.Qc3 Nd7 12.Be2 Nf6 13.0-0 Qe7 14.h3 (14.Nc4 Bc7+=) 14...Nd5 15.Qb3 Bc7 16.a3 a6 17.Rab1 b5 18.Rfc1 Bb7 19.Qa2 (19.Ne4 e5 20.Bd3 Rad8+=) 19...Bd6-/+ 20.Rc3?? (20.a4 c5-/+) 20...a5 Black prepares the advance b4 (better is 20...Nc3 21.Qc2 Nb1 22.Nb1 Rfc8–+) 21.Qc2?? (better is 21.Rd3-/+) 21...Nc3–+ 22.Qc3 b4 (better is 22...Ba3!? 23.Ne5 Rfc8 24.Ne4–+) 23.ab4 ab4 24.Qc4 (24.Qb2 c5 25.Nc4–+) 24...Ba6 25.Qa6 Ra6 26.Ba6 Ra8 27.Bd3 c5 28.Nc4 Rb8 (28...cd4 29.Nd4 Ra2 30.g3–+) 29.Na5 (29.Kf1 Bc7–+) 29...Qc7 30.Nc4 f6 31.Bc2 (31.Kf1 cd4 32.ed4 h5–+) 31...cd4 32.Bb3 de3 33.Ne3 Rb6 (33...Kf7 34.Nd4 Re8 35.Nec2–+) 34.Be6 Kf8 35.Nd5 (35.Bf5 Qf7–+) 35...Qc2 Black intends b3 36.Ra1 (36.Re1 Ra6 37.Ne3 Qc3–+) 36...Rb8 (better is 36...Ra6 37.Re1 Ra2–+) 37.Nh4 (37.Ne3 Qc3 38.Re1–+) 37...b3 38.Nf5 (38.Bf5 b2 39.Rf1–+ (39.Bc2?? ba1Q 40.Bb1 Rb1)) 38...b2 39.Rf1 b1Q 40.Rb1 Rb1# 0–1. overtoom – 19unday, gameknot.com, 2014.

4.Bf6 gf6?! 5.a3=+.

4.a3 a5

5.ba5 d5 6.Nf3 Be7 7.Nc3 0-0 8.e3 Qa5 9.Be2 Ne4 (9...dc4 10.Bc4 e5 11.d4+=) 10.Qc2= Nd6 11.cd5 ed5 12.0-0 Bf5 13.d3 Nd7 14.e4 de4 (14...Be6 15.Rfe1=) 15.de4 Bg6 16.Rfd1 Rfd8 17.Rd4 Nc5 Can e4 get defended? 18.Rad1 Qc7 19.Rb4 Bf6 20.Nd2 b5 21.h3 (21.Bg4 Qe7+=) 21...Qa7 22.Bf1 (22.Bg4 Na6 23.Rb3 Nc4-/+) 22...h6 (22...Na6 23.Rb3+=) 23.Re1+= Re8 24.a4 (24.Re2 Ne6 25.Re1 Nd4-/+) 24...Qa5 (24...ba4 25.Ba1–+) 25.Ba3 (better is 25.Nd5!? Nce4 26.Nb3-/+) 25...Na6–+ 26.Reb1? (better is 26.Rb3 b4 27.Ba6 Bc3 28.Rc3 bc3 29.Nb3 Qa4 30.Bd6 Ra6 31.Qc3 Re4 32.Rc1–+) 26...c5 (26...Nb4?! 27.Bb4 Qd8 28.ab5–+) 27.R4b3 (27.Nb5 cb4 (27...Nb4?! 28.Bb4 cb4 29.Nd6-/+) 28.Nd6 ba3 29.Ne8 Re8–+) 27...b4 (27...ba4 28.Rb6 Qc3 29.Qc3 Bc3 30.Rd6–+) 28.Nd5 ba3 29.Nf6 gf6 30.Ra3 Ne4 31.Nc4 Nb4 32.Qc1 Qd8 33.a5 Nf2! 34.Kf2 Nd3 35.Bd3 Bd3 36.Rd3 Qd3 37.Rb2 Re4 (37...Re4 38.Rc2 Rae8–+) 0–1. Fournier,Frederic – Agila Rybka 3 32_bit (2605), 5m + 0s, rated, 2008.

5.Qb3 ab4 6.ab4 Ra1 7.Ba1 Na6 8.c5 b6 9.Bf6 Qf6 10.cb6 Bb4 (10...Nb4 11.Nf3-/+) 11.Nc3 (11.e3 c5 12.Qa2 Bb7-/+) 11...0-0 (11...Qd4!?-/+) 12.e3+= d5?? (better is 12...c5+=) 13.Ba6+– Bc3 14.Bc8 (14.b7!? Bb7 15.Qb7+–) 14...Bd2+/- 15.Kd2 Qf2 16.Ne2 Rc8 17.b7 Rb8 18.Ra1 Qg2 (18...Qf6 19.Ra8 Qd8+–) 19.Ra8 Qh2 20.Rb8 (20.Qb6 h5 21.Qa7 Rf8+–) 20...Qb8 21.Nd4 (21.Qb6 h5 22.Qc6 Qb7 23.Qb7 g6+–) 21...h6 (21...c5 22.Nc6 Qh2 23.Kc3+–) 22.Nc6 Qh2 23.Kd3 White plans b8 23...Qh4 24.b8Q Kh7 25.Qf4 (better is 25.Q3b4 Qb4 26.Qb4 f5+–) 25...Qe1 (25...Qh5 26.Kd2 f5 27.Nd4+–) 26.Qc2 (26.Qf7 Qh1 27.Ne7 Qe4 28.Kd2 Qg2 29.Kc3 d4 30.Kd4 Qa8 31.Qd3 Kh8 32.Ng6 Kh7 33.Nf8 Kh8 34.Qh7#) 26...f6 (26...f5 27.Qe5 Qh1 28.Ne7+–) 27.Kd4 (27.Ne7 f5 28.Qb8 h5 29.Qg8 Kh6 30.Qe6 Kh7 31.Qg6 Kh8 32.Qh5#) 27...Kg8 28.Qb8 (28.Ne7 Kf8 29.Qb8 Kf7 30.Qg6 Ke7 31.Qg7#) 28...Kf7 29.Qc7 Kg8 30.Qd8 Kf7 31.Qe7 Kg8 32.Qe8# 1–0. bluepiramid2 (1715) – altim, kurnik, 2012. (=1.c4 c6 2.b4 Nf6 3.Bb2 e6 4.a3 a5)

5.b5 cb5 6.cb5 d5 7.e3 Bd6 8.Nf3 0-0 9.Nc3 (9.Be2 Nbd7=) 9...e5 10.d4 (10.Be2 Be6=) 10...e4=+ 11.Nd2 Nbd7 12.Be2 Nb6 13.a4 (13.0-0 Qe7=+) 13...Ne8 (13...Bf5 14.0-0=+) 14.Ba3 (14.0-0 Qh4 15.f4 Bf5=+) 14...Ba3 (14...Qg5 15.Bd6 Nd6 16.Rg1=+) 15.Ra3 Qg5 16.g3 (16.g4 Be6=+) 16...Bh3 17.Bf1 (17.Ra2 Rc8 18.Rc2 Nd6=+) 17...Qf5 (18.f3 ef3 19.Qf3 Qf3 20.Nf3 Bf1 21.Kf1 Nc4=+; 17...Bf1 18.Rf1 Rc8 19.h4-/+) 0–1. De Visser,Arno – Luzuriaga,Norberto Horacio, Orang–Utan Invitational, 2002.

5.b5 cb5 6.cb5 d5 7.e3 Nbd7 8.Nf3 Bd6 9.d4 0-0 10.Be2 Qe7 11.0-0 Nb6 12.a4 Bd7 13.Qb3 (13.Ne5 Rac8=) 13...Rfc8 (13...Ne4 14.Nc3=) 14.Nbd2 Bb4 15.Rfc1 Rc1 16.Rc1 Bd2 17.Nd2 Qb4 18.Qb4 ab4 19.a5 (19.f3!?=+) 19...Ra5-/+ 20.Rb1 Ra2 21.Bd3 Na4 22.Bc1 Nc3 23.Rb4 Nfe4 24.Rb3 Ra1 (24...Nd2?! 25.Rc3 f6 26.b6+=) 25.Nb1 Nb1 26.Rb1 Rb1 27.Bb1 Nc3 28.Bd3 Bb5 29.Bd2 Bd3 30.Bc3 Kf8 31.f3 Ke7 32.Bb4 Kd7 33.Kf2 Kc6 34.Ke1 Kb5 35.Bf8 g6 ½–½. Myrberg,Johnny – Andersson,Egart (2320), corr 3GMM½–05, 1998.

5.b5 cb5 6.cb5 d5 7.e3 Nbd7 8.Nf3 Bd6 9.Be2 e5 10.d3 0-0 11.0-0 Re8 12.Nc3 Nb6 13.Rc1 a4 14.Rc2 Qe7 15.Qa1 e4 16.de4 de4 17.Nd2 Qe5 18.g3 Qg5 19.Rd1 Qh6 20.Ncb1 Be7 21.Rdc1 Nbd5 22.Nc3 Nc3 23.Bc3 Ng4 24.Nf1 (24.Ne4?? Qh2 25.Kf1 Qh1) 24...Be6 25.Bd4 Qg6 26.Rc7 Rab8 27.Ba7 Ra8 28.Bd4 Rab8 29.Ba7 Rbd8 30.Bc5 Bf6 31.Bd4 Qf5 32.Bg4 Qg4 33.Bf6 (33.Rb7!? Qf3 34.Nd2=) 33...Qf3-/+ 34.g4 gf6 35.h3 Qh3 36.Qf6 Qg4 37.Ng3 b6 38.Qf5?? (38.Qe5 f5-/+) 38...Rd3 (better is 38...Bf5 39.R7c6 Rd1 40.Rd1 Qd1 41.Kh2 Qf3 42.Nf5 Qf2 43.Kh1 Qf5–+) 39.Qe4 Ra3 40.Qg4 (40.Rb7 Qg5 41.Rb6 Bd7-/+) 40...Bg4 41.Rb7 Re6 42.Rc8 Kg7 43.Rbb8 Kf6 44.Rc4 h5 45.Ra8 Re5 46.Rca4 Ra4 47.Ra4 Rb5 48.f3 Be6 49.Rh4 Kg6 50.Kf1 Ra5 51.Ke1 Ra1 52.Ke2 b5 53.Kf2 Ra2 54.Kg1 Ra4 (54...f5 55.Nh5 Kg5 56.Rh3–+) 55.Rh5 (55.e4 b4 56.Rh5 Ra1 57.Kf2 Ra2 58.Kg1 b3–+) 55...Ra1 56.Kf2 Ra2 57.Kg1?? (57.Kf1 b4 58.f4–+) 57...b4–+ 58.Rb5 b3 59.f4 Kg7 60.Rb4 (better is 60.Ne4–+) 60...Rc2 61.Nf5 Bf5 62.Rb3 Kg6 63.Rb8 Kh5 64.Rg8 (64.Rf8 Be6–+) 64...Bg6 (65.Ra8 Kg4–+) 0–1. Cottarelli,Franco – Bendig,Frank, corr ICCF TT, 2002.

5.b5 d5 6.e3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 a5 5.b5 c6 6.c4).

5.c5 ab4 6.ab4 Ra1 7.Ba1 Na6 8.Qa4 Nd5 9.e4 (9.Bc3!?+=) 9...Qh4 10.b5 (10.ed5!? Qe4 11.Be2 Qb1 12.Bd1 ed5 13.Bc3–+) 10...Nc5–+ (worse is 10...Bc5 11.g3 cb5 12.Bb5+= (worse is 12.gh4 ba4 13.ed5 Nb4 14.Bg7 Rg8+=)) 11.Nf3 Qg4 (11...Na4?! 12.Nh4 Nb4 13.Kd1-/+; 11...Qe4?! 12.Qe4 Ne4 13.Bd4–+) 12.Qc4 cb5 13.Qb5 Qe4 14.Be2 (14.Kd1 Nc7 15.Qb2 Qa4 16.Ke2 Nb3–+) 14...b6 15.Nc3 (15.d3 Qb4 16.Qb4 Nb4 17.Bd4–+) 15...Nc3 16.Bc3 Ba6 17.Ng5 (17.0-0 Bb5 18.Bb5 Qd5–+) 17...Qg2 (17...Qg2 18.Bf3 Qh1 19.Bh1 Bb5–+) 0–1. Mess,Karl_Heinz (2080) – Riemer,Wolfgang (2400), corr ICCF WT/M/GT/241, 1988.

5.c5 ab4 6.ab4 Ra1 7.Ba1 Na6 8.Qb3 Nd5 9.Bc3 d6 10.d4 Nc3 11.Nc3 dc5 12.dc5 Qd4 13.Nf3 Qb4 14.Qb4 Nb4 15.Na4? (15.Ne4!?-/+) 15...Na6–+ 16.Nb6 (16.e3 Nc5 17.Nb6 Bd7–+) 16...Bc5 17.Nc8 0-0 18.e3 Nb4 19.Bc4 Rc8 20.Ke2 Ra8 21.Rd1 Nd5 22.Rc1 Be7 23.Nd4 g6 24.Bd5 (24.g3 Kg7–+) 24...ed5 (24...cd5?! 25.Rc7 Ra2 26.Kf1–+) 25.Rb1 Ra7 26.g3 Kg7 27.h4 h5 28.f4 (28.Rb2 Bd6–+) 28...Bc5 29.Nb3 (29.Rb3 Ra2 30.Kf3 Ra4–+) 29...Ra2 30.Kf3 (30.Kd3 Ra3–+) 30...Ba7 31.Nc1 Ra3 32.Rb3 (32.Rb7 Re3 33.Kg2 Bd4–+) 32...Rb3 33.Nb3 b5 34.Ke2 (34.Na5 b4 35.e4 Bb6–+) 34...c5 35.Kd2 (35.Na5 c4 36.Nb7 b4–+) 35...Bb6 36.Kc3 (36.Na1–+) 36...b4 37.Kd2 (37.Kc2 c4–+) 37…c4 0–1. donex7 (1825) – rcm06 (2150), gameknot.com, 2014.

5.e3 ab4-/+ 6.ab4 Ra1 7.Ba1 Bb4 8.Nf3 d5 9.cd5 ed5 10.Bd3 0-0 11.Qc2 Re8 (11...Nbd7 12.0-0-/+) 12.0-0 (12.Bf6 Qf6 (worse 12...gf6 13.Bh7 Kg7 14.h3+=) 13.Bh7 Kh8=+) 12...Bd6 (12...Nbd7 13.Nc3-/+) 13.Bf6=+ Qf6 (worse 13...gf6 14.Bh7 Kg7 15.d4+=) 14.Bh7 Kf8 15.Bd3 Bg4 16.Nd4 Qg5 (16...Be5 17.Nf5=+) 17.f4= Qh4 18.Qb3 Re7 19.Qb6 Rc7 20.Qa7 Rd7 21.Bf5 Re7 (21...Bf5 22.Nf5 Qf6 23.Nd6 Qd6 24.Nc3=) 22.h3 Bh5 23.Qb6 Rc7 (23...Re8 24.Qb7 Qe7 25.Qe7 Be7 26.g4+–) 24.Nb5+– Nd7 25.Bd7 Rd7 26.Nd6 Rd6 27.Qb7 Qe7 28.Qb6 Be2 29.Rc1 Bd3 30.Nc3 d4 (30...Kg8 31.Ra1+–) 31.ed4 Qf6 32.d5! cd5 33.Qc5 Qe6 34.Ra1 Kg8 35.Qd4 Ba6 36.Na4 Qf6 37.Qf6 Rf6 38.Nc5 Bc8 (38...Bb5 39.Rb1 Rb6 40.d4+–) 39.Ra8+– Rc6 40.d4 Kh7 41.h4 (41.g4 Kg6+–) 41...Kg6+– 42.Kf2 Rc7 43.Kf3 Kh5 44.Kg3 Kg6 45.Kf3 Kh5 46.Kg3 Kg6 47.Rb8 Kh5 48.Rb6 Ra7 49.Rb8 Rc7 50.Rb6 Ra7 51.Rb5 (51.Rb3 Re7+–) 51...Ra3 52.Rb3 Ra7 53.Re3 Bf5 54.Rb3 (54.Re5 Ra3 55.Kh2 g6 56.Rd5 Kh4+=) 54...Bc8 55.Nd3 Bf5 56.Ne5 f6 57.Nf3 (57.Nc6 Rc7 58.Rb6 Be4=) 57...Ra4 (57...Be4!?+=) 58.Rb5+– Be4 59.Nd2 Ra3 60.Rb3 Rb3 61.Nb3 Bf5 62.Nc5 Kg6 63.Kf2 Kh5 64.Kg3 Kg6 65.Kf3 Kh5 66.g3 Bg4 67.Kf2 Kg6 68.Na6 Kf5 69.Nc7 Ke4 70.Ne8 Kd4 71.Ng7 Kc3 72.Ne8 f5 73.Nf6 d4 74.h5 (74.Ng4?! fg4 75.h5 d3+–) 74...Bh5 75.Nh5 d3 76.Nf6 Kd4 77.Kf3 Kc4 78.Ke3 Kc3 79.Nd5 Kc2 80.Nb4 Kc3 81.Nd3 Kc4 82.Ne5 (82.Nb4 Kc5+–) 82...Kd5 83.Nf3 Kd6 (83...Ke6 84.Nd4 Kf6 85.Nf5+–) 84.Kd4 (84.Nd4!? Ke7+–) 84...Ke6 85.Kc5 Ke7 86.Kd5 Kf6 87.Nh4 Kf7 88.Nf5 Kf6 89.Nd6 Kg6 90.Ke5 Kh5 91.f5 (91.f5 Kg4 92.f6 Kf3 93.f7 Kg3 94.f8Q Kg2 95.Ne4 Kh3 96.Qf5 Kh4 97.Qf4 Kh5 98.Qg5) 1–0. GuestRDTV – GuestKBRF, freechess.org, 2019.

4.a3 a6

5.Nc3 Be7 6.Nf3 0-0 7.e3 h6 (7...a5 8.b5+=) 8.Bd3 d5 9.Qb3 (9.0-0 Nbd7+=) 9...b6 (9...b5 10.c5=) 10.0-0 (10.h3 Bb7+=) 10...dc4 11.Qc4 (11.Bc4 Nbd7+=) 11...b5 12.Qd4 Qd4 13.Nd4 c5 14.bc5 Bc5 (14...Bb7 15.Rac1 Rc8 16.Rfe1+=) 15.Ne4 Bd4 (15...Ne4!? 16.Be4 Ra7+/-) 16.Bd4+/- Nc6 (better is 16...Nbd7!?+/-) 17.Nf6+– gf6 18.Bf6 Bb7 19.Rac1 (better is 19.Rab1+–) 19...Rfd8? (better is 19...Na5+–) 20.Bd8 Rd8 21.Be4 Na5 (21...Rd6 22.Rc3+–) 22.Bb7 Nb7 23.Rc7 Na5 24.d4 Rd6 (24...Kg7 25.Rb1+–) 25.Rb1 Kg7 (25...Kf8 26.g4+–) 26.g4 Nc4 (26...Kg6 27.Kg2+–) 27.a4! ba4 (27...Rd5+–) 28.Rc4 e5 (28...a3 29.Ra1+–) 29.de5 Re6 30.Ra4 Re5 31.Ra6 Re4 (31...h5 32.gh5 Rh5 33.Rb7+–) 32.h3 Rc4 (32...Re5 33.Rb7 Re8 34.Kg2+–) 33.Rbb6 Rc1 34.Kg2 Rc2 35.Rh6 Rc5 36.Rhc6 Re5 37.Ra7 Re8 38.Rcc7 Rf8 39.h4 Kg6 40.h5 Kg5 41.Rf7 Rf7 42.Rf7 Kg4 43.h6 Kg5 44.h7 Kg6 45.Rd7 Kf6 46.h8Q Ke6 47.Qh3 Ke5 48.f4 Ke4 49.Qe6# 1–0. pierre – xuf, internet, 2010.

5.Nf3 Be7

6.Nc3 0-0

7.e3 d5

8.Qb3 A) 8...Nbd7 A1) 9.cd5 ed5 (9...Nd5 10.Be2 Bf6 11.d4 Re8+=; 9...cd5 10.Be2 a5 11.0-0 Re8+=) 10.Be2 Nb6 11.0-0 Bg4=; A2) 9.d3 a5 (9...dc4; 9...Re8) 10.b5 Nc5 11.Qc2 Bd7=; A3) 9.d4 b5 (9...a5 10.b5 cb5 11.c5 b4=; 9...dc4 10.Bc4 Ne8 11.0-0 Nef6+=) 10.cd5 ed5 11.Bd3 a5=; B) 8...Bd7 B1) 9.d3 a5 (9...dc4 10.dc4 a5 11.Bd3 Na6=; 9...b6 10.Be2 a5 11.0-0 ab4=) 10.ba5 Bc8 11.Be2 dc4=; B2) 9.Bd3 a5 (9...dc4 10.Qc4 a5 11.0-0 Na6=; 9...b6 10.0-0 dc4 11.Bc4 b5=) 10.b5 cb5 11.cb5 Bd6=; B3) 9.d4 Bc8 (9...Ne8 10.c5 b5 11.a4 ba4+/-; 9...b5 10.c5 a5 11.Bd3 Na6+=) 10.Bd3 b5 11.cd5 ed5+=; C) 8...a5 C1) 9.d4 dc4 (9...ab4; 9...Ne4) 10.Bc4 ab4 11.ab4 Ra1=; C2) 9.ba5 Qa5 (9...Nbd7; 9...dc4) 10.d4 Nbd7 11.Bd3 b6=; C3) 9.b5 c5 (9...cb5 10.cb5 Qd6 11.d4 b6=; 9...Nbd7 10.d4 cb5 11.c5 b4=) 10.Rd1 Qd6 11.d4 Nbd7=.

8.Qc2 a5 A) 9.ba5 Qa5 (9...Ra5; 9...dc4) 10.cd5 ed5 11.Be2 Re8+=; B) 9.c5 ab4 (9...Qc7 10.Be2 e5 11.0-0 Bg4=; 9...b5 10.Bd3 Nbd7 11.0-0 e5=) 10.ab4 Ra1 11.Ba1 Nbd7=; C) 9.b5 cb5 (9...dc4 10.Bc4 Bd7 11.Rc1 Bd6+=; 9...Nbd7 10.d4 Re8 11.c5 cb5+=) 10.Nb5 Nbd7 11.Rc1 Ra6=.

8.Qc2 b5 A) 9.cb5 A1) 9...cb5 10.Rc1= (10.d4 Bd7 11.Bd3 Nc6=) 10...Bd6 11.Bd3 Nbd7=; A2) 9...ab5 10.Bd3 Bd6 11.Ne2 Qe7=; B) 9.d3 a5 (9...Nbd7 10.Be2 a5 11.Nd4 Nb8=; 9...Bb7 10.Be2 a5 11.ba5 Ra5=) 10.ba5 Ra5 11.cb5 cb5=; C) 9.cd5 cd5 (9...ed5 10.Bd3 a5 11.Na2 Kh8=) 10.Be2 Bb7 11.0-0 Nc6=.

8.Qc2 dc4 9.Bc4 (9.Rd1 Nbd7 (9...c5 10.bc5 Bc5 11.Bc4 Bd6=; 9...Bd6 10.Bc4 b5 11.Bd3 a5+=) 10.Bc4 a5 11.b5 Nb6=) 9...b5 (9...a5 10.b5= cb5 11.Nb5 Nbd7=; 9...Nbd7 10.d4 b6 11.0-0 Bb7+=) 10.Bd3 Nbd7 (10...a5 11.Na2= h6=) 11.Ne4+= Ne4 (11...Nd5!?+=; 11...h6+=) 12.Be4+/- g6 (12...f5 13.Bc6 Ra7 14.Qb3+/-) 13.h4 (13.Nd4 Nb8+/-) 13...Bf6 (13...Nf6 14.Bc6 Rb8 15.Be5+–) 14.Bc6 (14.h5!?+–) 14...Ra7+/- 15.Rc1 Bg7 (better is 15...Rc7!? 16.Qb1 Bb2 17.Qb2 Nb6+/-) 16.Bg7+– Kg7 17.h5 Nf6 18.Ne5 Nh5 19.Bf3 Nf6 (19...Qd6 20.Qc3 f6 21.Nd3+–) 20.Nc6 Rc7 (20...Qd7 21.Na7 Qa7+–) 21.Nd8 Rc2 22.Ne6! (22.Rc2?! Rd8 23.d4 Nd5+–) 22...Be6 (22...Be6 23.Rc2; 22...fe6 23.Rc2) 23.Rc2 Bc4 24.Rh4 (24.Rc1 h5+–) 24...Rd8 25.Rd4 Re8 (25...Rd4 26.ed4 Nd7 27.Bb7+–) 26.Rd6 (26.d3 Bb3 27.Rc6 Re5+–) 26...Ng8 (26...Re6 27.Re6 fe6 28.Bb7+–) 27.d3 Bb3 28.Rc5 Ra8 (28...Nf6+–) 29.Ba8 1–0. pereira – opponent, internet, 2009.

8.Qc2 Nbd7 A) 9.cd5 ed5 (9...cd5 10.Be2 Bd6 11.0-0 b5=; 9...Nd5 10.Nd5 ed5 11.Bd3 h6=) 10.Be2 Nb6 11.d3 a5=; B) 9.Rc1 e5 (9...Re8 10.d4 Bd6 11.Bd3 dc4=; 9...a5 10.b5 e5 11.Be2 cb5=) 10.cd5 cd5 11.Be2 a5=; C) 9.d4 b5 (9...b6 10.Rc1 dc4 11.Bc4 Bb7=; 9...a5 10.b5 Rb8 11.c5 Re8+=) 10.cd5 cd5 11.Bd3 Nb6=.

8.Qc2 Re8 A) 9.Be2 dc4 (9...b6 10.d4 dc4 11.Bc4 Bb7=; 9...a5 10.b5 Nbd7 11.d4 dc4=) 10.Bc4 a5 11.b5 Bd7=; B) 9.Bd3 dc4 (9...a5 10.c5 ab4 11.ab4 Ra1=; 9...Nbd7 10.cd5 ed5 11.0-0 Bd6=) 10.Bc4 b5 11.Bd3 a5=; C) 9.d4 b5 (9...a5 10.b5 cb5 11.Nb5 Na6=; 9...b6 10.Bd3 dc4 11.Bc4 a5=) 10.cb5 cb5 11.Bd3 Ra7=.

8.d4 A) 8...b5 A1) 9.cb5 cb5 (9...ab5 10.Bd3 Qd6 11.0-0 Rd8+=) 10.Bd3 Nc6 11.Rc1 Bb7=; A2) 9.c5 Bb7 (9...Ra7 10.a4 ba4 11.Qa4 Nfd7+/-; 9...a5 10.Bd3 ab4 11.ab4 Ra1+=) 10.Bd3 a5 11.0-0 Qc7+=; B) 8...Ra7 B1) 9.Bd3 b5 (9...dc4 10.Bc4 Nbd7 11.0-0 Bd6+=; 9...a5 10.b5 dc4 11.Bc4 cb5+=) 10.cd5 ed5 11.0-0 a5=; B2) 9.c5 a5 (9...b6 10.cb6 Qb6 11.Na4 Qd8+=; 9...Qc7 10.Bd3 b6 11.cb6 Qb6+=) 10.Bd3 b6 11.0-0 Ba6=; B3) 9.Be2 b5 (9...dc4 10.Bc4 Bd7 11.0-0 a5+=; 9...b6 10.0-0 a5 11.b5 dc4+=) 10.c5 a5 11.0-0 Qc7+= C) 8...a5 C1) 9.ba5 Ra5 (9...Qa5; 9...Na6) 10.c5 Nbd7 11.Qc2 b6=; C2) 9.c5 b6 (9...Na6 10.Bd3 ab4 11.ab4 Bd7+=; 9...Bd7 10.Bd3 Na6 11.ba5 Qa5+=) 10.Bd3 Ba6 11.0-0 Bd3=; C3) 9.b5 b6 (9...Re8 10.Rc1 cb5 11.Nb5 Nc6+=; 9...Bd7 10.Rc1 cb5 11.cb5 Bd6+=) 10.cd5 ed5 11.Bd3 cb5=.

8.cd5 A) 8...cd5 A1) 9.Be2 Bd6 (9...Nc6 10.0-0 Bd6 11.b5 Na5=; 9...Qd6 10.0-0 e5 11.d4 e4=) 10.0-0 e5 11.Qa4 Bg4=; A2) 9.Rb1 Bd6 (9...Nc6; 9...Re8) 10.Be2 e5 11.Rc1 Nc6+=; A3) 9.Rc1 Bd6 (9...Nc6 10.d4 Bd6 11.Bd3 Bd7=; 9...Bd7 10.Be2 Nc6 11.0-0 e5=) 10.d4 a5 11.Nb5 Be7=; B) 8...Nd5 B1) 9.Qc2 a5 (9...h6 10.Rc1 a5 11.b5 Bd7+=; 9...f5 10.Be2 a5 11.Nd5 ed5=) 10.b5 Nc3 11.dc3 cb5=; B2) 9.Be2 a5 (9...b5 10.Nd5 Qd5 11.Qc2 f6+=; 9...Bd7 10.0-0 a5 11.Qb3 Qb6=) 10.Nd5 Qd5 11.ba5 Qa5=; B3) 9.Nd5 ed5 (9...Qd5 10.Qc2 a5 11.Bd3 Qh5=; 9...cd5 10.Be2 Nc6 11.0-0 Bf6=) 10.Bd3 Bf6 11.Nd4 a5=; C) 8...ed5 C1) 9.Bd3 Re8 (9...a5 10.b5 c5 11.0-0 Bd6=; 9...b5 10.Qc2 a5 11.Na2 Kh8=) 10.0-0 Bg4 11.h3 Bh5=; C2) 9.Qc2 Bg4 (9...b5 10.Bd3 a5 11.Na2 Kh8=; 9...Bd6 10.Be2 b5 11.0-0 a5=) 10.Be2 Re8 11.0-0 Nbd7=; C3) 9.Be2 Nbd7 (9...Re8 10.0-0 b5 11.Qc2 a5=; 9...b5= 10.0-0 a5 11.Na2 Re8=) 10.0-0 Bd6 11.Nd4 Nb6=.

4.a3 b6

5.e3 Bb7 6.Nc3 c5 7.bc5 Bc5 8.Nf3 Nc6 9.d4 Bd6 10.e4 e5? (better is 10...Nh5!?+=) 11.de5+– Ne5?? (better is 11...Be5 12.Ne5 Ne5+–) 12.Qd6 Nf3 13.gf3 Qe7 14.Nb5 Qd6 (14...Kf8+–) 15.Nd6 Ke7 16.Nb7 Rab8 17.e5 Rb7 18.ef6 gf6 19.Kd2 Rg8 (19...Rbb8 20.Bd3+–) 20.Re1 Kd6 21.Bf6 Kc7 22.Re7 a6 (22...Kb8 23.Bd3 d6 24.Bh7 Re7 25.Be7+–) 23.Rf7 b5 24.Be5 Kb6 25.Bd3 Rg2 26.c5! Kc5 27.Rc1 Kd5 28.Re7 Rb6 29.Be4# 1–0. pierre (2095) – tovuz, internet, 2012.

5.e3 d5 6.Qc2 Ne4 (6...Bd6 7.Nf3=) 7.d3 (better 7.Nf3+–) 7...Nf2?? (better 7...Nf6+=) 8.Qf2 (8.Kf2 Nd7+–) 8...Be7 (8...dc4 9.Nc3+–) 9.Nf3 (9.Bg7 Rg8 10.Bc3 dc4 11.dc4 Bb7+–) 9...0-0 10.Qg3 (10.Nc3 Nd7+–) 10...Bf6 11.Nc3 e5 (11...a5 12.b5+–) 12.0-0-0 (better 12.Rd1 h5 13.h4+– (13.Ne5? Bh4–+)) 12...Qd6 (12...Re8 13.Kb1+–) 13.h4 (better 13.d4 Qc7 14.de5 Be7 15.cd5 cd5+–) 13...Be6 (13...Rd8 14.Be2+–) 14.Be2 (14.d4 Nd7 15.de5 Be5 16.Ne5 Qe5 17.Qe5 Ne5 18.cd5 cd5 19.Nd5 Ng4+–) 14...Nd7 15.Ng5 c5 Black intends d4 (15...a5 16.b5 cb5 17.Nb5+–) 16.b5 a6 (16...d4 17.Nce4 Qe7 18.Nf6 Qf6 19.Bf3+–) 17.Bf3 (17.cd5 Bf5+–) 17...d4 (17...ab5 18.cd5 Bf5 19.Nb5+–) 18.ed4 cd4 19.Nce4 Qe7 20.Nf6 Nf6 (20...Qf6 21.Ba8 Ra8 22.Rhf1+–) 21.Ba8 Ra8 22.Qe5 ab5 23.Qb5 (better 23.Ne6 Qe6 24.Qe6 fe6+–) 23...h6 (23...Qd6 24.Rhe1 Bg4 25.Rd2+–) 24.Ne6 fe6 (24...Qe6 25.Bd4 Nd7 26.Rhe1+–) 25.Rde1 (25.Qb6 Re8+–) 25...Ng4 (25...Qd6 26.Qe5 Qe5 27.Re5+–) 26.Qb6 (26.Qc6 Re8 27.Bd4 e5+–) 26...e5 (26...Nf2 27.Qd4 Nh1 28.Rh1+–) 27.Qc6 (better 27.Qd4 ed4 28.Re7+–) 27...Ra3 (27...Rd8 28.Rh3 h5+–) 28.Qc8 (28.Ba3?! Qa3 29.Kb1 Qb3 30.Kc1 Qa3 31.Kc2 Qc3 32.Kd1 Qd3 33.Kc1 Qa3 34.Kb1 Qb3 35.Kc1 Qa3 36.Kc2 Qa2 37.Kc1 Qa3=) 28...Kh7 29.Qg4 g6 30.Re4 (better 30.Qd4! Ra1 31.Ba1 Qa3 32.Bb2 ed4 33.Ba3 Kg8 34.Re8 Kf7 35.Re7 Kg8 36.Rf1 g5 37.Rb7 gh4 38.Rf8) 30...Rd3 31.Rhe1 Re3 32.R1e3 Qf7 (32...Qf6 33.Re5 Qf1 34.Kc2 Qc4 35.Bc3 Qa2 36.Kc1 Qa3 37.Bb2 Qa1 38.Ba1 h5 39.Re7 Kg8 40.Qc8) 33.Rf3 Qc4 (33...Qg7 34.Qe6 h5 35.Rf7 g5 36.Rg7 Kg7 37.Qe5 Kf7 38.Qf5 Kg7 39.Bd4 Kg8 40.Re8) 34.Kb1 Qd5 (34...Qc6 35.Re5 Qc7 36.h5 Qg7 37.Re7 Kh8 38.Qd4 Qd4 39.Rf8) 35.h5 gh5 (35...Qc6 36.Re5 Kg8 37.Re6 Qc2 38.Kc2 d3 39.Kd3 g5 40.Qc4 Kh7 41.Re7) 36.Qf5 Kh8 37.Re5 (37.Re5 Qd8 38.Bd4 Qb6 39.Bb6 h4 40.Bd4 Kg8 41.Re8) 1–0. combijack (1835) – 64_squares, gameknot.com, 2018.

5.e3 Be7 6.Nf3 0-0 7.Be2 d5 8.0-0 Nbd7 9.Qc2 Bb7 10.cd5 cd5 11.d4 Rc8 12.Nc3 Ne4 13.Rac1 f5 (13...Nd6 14.Bd3 g6 15.h3=) 14.Qb3+= Nc3 15.Rc3 Rc3 16.Qc3 (16.Bc3 Qb8+=) 16...Qc8 (16...Qb8 17.Rc1=) 17.Rc1 (17.Qb3 a6+=) 17...Qc3= 18.Rc3 Rc8 19.Rc8 Bc8 20.Nd2 a6 21.f4 b5 22.g4 g6 23.g5 Nb6 24.Nb3 Kf7 25.h4 h6 26.Nc5 (worse 26.gh6 Nc4 27.Bc1 Bh4-/+) 26...hg5 27.hg5 Bd6 28.Kf2 Nc4 29.Bc4 (29.Bc1!?=) 29...dc4=+ 30.Ke2 Ke7 31.Kf3 Kd8 32.Kg3 Kc7 33.Bc3 Kc6 34.Kf3 Kc7 35.Ke2 (35.Kg3!?=) 35...Kb6=+ 36.Kf3 Bb7 (36...Kc6 37.e4=+) 37.Nb7 (37.Ke2 Bd5=) 37...Kb7=+ 38.e4 Kc6 (38...fe4 39.Ke4 Kc6 40.Be1=+) 39.Ke3 (39.d5 Kd7 (39...ed5 40.ef5 d4 41.Bd4 gf5 42.g6+–) 40.e5 Bb8=) 39...Bf8 (39...Kd7 40.Kf3=+) 40.Kf3 (40.d5 Kd7 41.ef5 ef5 42.Be5=+) 40...a5 (40...Kd6 41.Ke3=+) 41.Ke3 (better 41.d5!? Kd7 42.ba5 Ba3 43.de6 Ke6 44.Bd4 fe4 45.Ke4+–) 41...ab4=+ 42.ab4 Bd6 (42...Kd6 43.Be1=+) 43.Kf3 (43.d5 Kd7 (43...ed5?? 44.ef5 gf5 45.g6+–) 44.e5 Bc7=) 43...Bc7 44.Bb2 Kd6 45.Ba3 (45.Bc3 fe4 46.Ke4 Bb6=+) 45...Bd8 (45...c3!?-/+) 46.Bb2=+ Be7 47.Bc3 Kd7 48.Ke3 Bd8 49.Kf3 Ke8 50.Bb2 Kf7 51.Bc3 Ke7 52.Ke3 Kd7 53.Kf3 Kc6 54.Bb2 Be7 55.Bc3 Bd6 (55...Kd6 56.Ke3=+) 56.Ke3 (56.d5 Kd7= (56...ed5?? 57.ef5 gf5 58.g6+–)) 56…Bc7 ½–½. Frenkel,G – Schwarz,W, Ludweiler, 1994.

5.e3 Be7 6.Nf3 0-0 7.Be2 d5 8.0-0 Nbd7 9.d3 (9.Nc3 Bb7+=) 9...Bb7 10.Nbd2 Bd6 (10...Qc7 11.h3=) 11.d4 Qb8 12.h3 Re8 13.Qc2 e5 14.de5 Ne5 15.Rfe1 (15.cd5 cd5 16.Nd4 Qc8+=) 15...Ned7 (15...Nf3 16.Bf3 Bh2 17.Kh1=) 16.Bd3 h6 17.e4 de4 (17...a5 18.b5 de4 19.Ne4 cb5 20.cb5+=) 18.Ne4+/- c5 19.b5 (19.Rad1 A) 19...cb4?? 20.Nd6 Re1 21.Ne1+– (21.Re1?! Qd6 22.Qd2 g6 23.ab4 Bf3 24.gf3 a5=); B) 19...Ne4 20.Be4 Be4 21.Re4 Qc7+/-) 19...Be4 20.Be4 Ne4 21.Re4 Ne5 (21...Qb7 22.Rae1 Re4 23.Re4+=) 22.Nd2 (22.Ne5 Be5 23.Rae1 Bh2 24.Kf1 Re4 25.Qe4 Bc7+/-) 22...Ng6 (22...Rd8 23.Re3+=) 23.Nf3 (23.Rae1 Rd8+=) 23...Re4 24.Qe4 Qe8 25.Qc2 Rd8 26.Re1 Qf8 27.g3 Re8 28.Rd1 Ne5 (28...Re6 29.Bc3+=) 29.Nh4+= Re6 30.f4 Ng6 (30...Nd7 31.Qd3 Qe8 32.Nf5+=) 31.f5 (better is 31.Nf5 Bf4 32.Ng7 (32.gf4?! Nf4 33.Qh2 g5+/-) 32...Be3 33.Kh2+–) 31...Nh4?? (better is 31...Re3 32.Ng2 Rg3 33.fg6 Rg6+/-) 32.fe6+– Bg3 (32...Nf3 33.Kg2 Nd4 34.Bd4 cd4 35.ef7 Qf7 36.Rd4 Ba3+–) 33.Rf1 (better is 33.ef7 Kh8 34.Rf1 Bd6+–) 33...f6?? (better is 33...f5+–) 34.Qe4 Qe7 35.Rd1 (better is 35.Qg4 Be5 36.Be5 (36.Qh4?! Bb2 37.Qe4 Bd4 38.Kg2 Qe8+/-) 36...fe5 37.Rf7+–) 35...f5 (35...Be5 36.Be5 (36.Qh4?! Bb2 37.Qe4 Bd4 38.Kg2 Kf8+/-) 36...fe5 37.Rf1+–) 36.Qc6 (better is 36.Qa8 Kh7 37.Rd7+–) 36...Qg5+= 37.Bc1 (better is 37.Kh1 Qe3 38.e7 Qe7 39.Bg7 Qe4 40.Qe4 fe4 41.Bh6+–) 37...Bf4–+ 38.Kf1? (better is 38.Kh1 Bc1 39.Rg1–+) 38...Bc1 39.Qd5 Qf4 40.Ke1 Qe3 41.Kf1 Qh3 42.Ke2 Qe3 43.Kf1 Qf4 44.Ke1 (44.Ke2 Qg4 45.Kf2–+) 44...Nf3 ½–½. Bartle,Georg (1720) – Schwichtenberg,Juergen (1910), 7th ch–Euro Senior, Hockenheim GER, 2007.

4.a3 Qb6

5.c5 Bc5+= 6.e3 (6.bc5 Qb2 7.Nc3 Nd5+=) 6...Be7-/+ 7.Nf3 d5 8.d4 0-0 9.Bd3 a5 10.Bc3 (10.Qa4!?-/+) 10...ab4–+ 11.ab4 Ra1 12.Ba1 Bb4 13.Bc3 Qa5 14.0-0?? (better is 14.Qb3 Na6 15.0-0 Bc3 16.Nc3–+) 14...Bc3 15.Nc3 Qc3 0–1. barborski – 44troglodyt (1605), playok.com, 2012.

5.c5 Qd8 6.e3 b5 7.Nf3 Bb7 8.Be2 Na6 9.0-0 Nc7 10.d4 Ncd5 11.Nbd2 Qe7 12.Re1 h6 13.e4 Nc7 14.h3 a6 15.Bd3 Qd8 16.Qc2 Be7 17.a4 Bf8 18.ab5 cb5 19.Ne5 Be7 20.c6 dc6 21.Nc6 Bc6 22.Qc6 Kf8 23.Rec1 Rc8 24.d5 Bb4 0–1. emeryt85 – sprajt, kurnik, 2013.

5.Bf6!? gf6 6.d4 =.

4.a3 c5

5.Qa4 Be7 =.

5.b5 a6 6.Nc3 ab5 7.cb5 d6 8.e3 Be7 9.Nf3 0-0 10.Qc2 Bd7 11.Rc1 Qe8 12.Bd3 b6 13.0-0 Bc8 14.Ne4 Bb7 15.Bf6 Bf6?? (better is 15...gf6!? 16.Nc3 Bf3 17.gf3 Kh8+=) 16.Nf6?? (better is 16.Nd6 Qd7 17.Nb7+–) 16...gf6+= 17.Bh7 Kh8 18.Be4 f5?? (better is 18...d5 19.Bd3 Ra3+/-) 19.Bb7+– Ra7 20.Bc6! Nc6 21.bc6 Qc6 22.d4 Ra3 (22...Rg8 23.Qe2+–) 23.dc5 bc5 (23...Ra6 24.Qb2 Kg8+–) 24.Qb2 Kg8 25.Qa3 Rb8 26.Ng5 Rb4 (26...Rc8 27.Qc3 e5 28.Qc4+–) 27.Qa7 (better is 27.Qb4! Qg2 (27...cb4?? 28.Rc6 Kg7 29.Rd6+–) 28.Kg2 cb4+–) 27...Qb7 28.Ra1 Kg7 29.h3 Kf6 30.h4! Qa7 (30...Rh4 31.Qb7 Deflection) 31.Ra7 Rh4 32.Nf7 (better is 32.f4!? d5+–) 32...d5 (32...Rh7 33.Ra6 Rf7 34.Rd6+–) 33.g3 (better is 33.Rfa1 c4+–) 33...Rb4 (33...Rh7 34.Ra5 Rf7 35.Rc5 Ra7+–) 34.f4 d4 (34...Kg7 35.Ng5 Kf6 36.Nh7 Kg6 37.Nf8 Kf6 38.Nd7 Kg7 39.Nc5 Kh6 40.Ne6 Rb6 41.Nf8 Kh5 42.Kf2 Rb2 43.Kf3 Rf2 44.Rf2 d4 45.Rh2#) 35.Re1 (35.Ne5 Rb7 36.Rb7 c4 37.Rf7#) 35...de3 (35...e5 36.fe5 Ke6 37.ed4+–) 36.Re3 (36.Ne5 Rf4 37.gf4 c4 38.Rf7#) 36...Rb1+– 37.Kf2 c4 (37...Rb2 38.Kf3 Ra2 39.Rc7+–) 38.Rc7 (38.Ne5 Rb2 39.Kf3 Rf2 40.Kf2 c3 41.Rf7#) 38...Rc1 (38...e5 39.fe5 Ke6 40.Nd8 Kd5+–) 39.Ne5 Rc2 40.Kf3 Rc1 (40...Rf2 41.Kf2 c3 42.Rf7#) 41.Rf7# 1–0. slax1 – tyk, kurnik, 2011.

5.e3 cb4+= 6.Nf3 Na6 7.Be2 b6 8.ab4 Bb4 9.0-0 Bb7 10.Nc3 0-0 11.Nb5 Qe7 12.Qb1 h6 13.Be5 (13.Bf6 gf6 14.d4 Rfc8+=) 13...Ne4 (13...Ng4!?+=) 14.Ra6= Nd2 15.Nd2 Ba6 16.Nc7 Bd2 17.Na6 f6 18.Bc7 Bc3 19.Rd1 Be5 20.Qb5 d5 21.Be5 fe5 22.cd5 Rad8 23.Nb4 (23.de6 Qe6 24.Rd8 Rd8+/-) 23...Qf6 24.f3 Qg5 25.e4 Rd6 (25...Qe3 26.Kf1 ed5 27.Nd5+/-) 26.de6+– Rd1 27.Bd1 Qd2 (27...Qe3 28.Kf1 Rd8 29.Nd5+–) 28.Be2 Rc8 29.Kf2 (29.Bf1 Qd4 30.Kh1 Qd6+–) 29...Qd4 (better is 29...Rc1!? 30.Nd5 Qe1 31.Ke3 Rc5+/-) 30.Kg3+– Qd2 31.Nd5 Qg5 32.Kf2 Qh4 33.Kg1 Qd8 (33...a5 34.e7 Qh5 35.Qd7+–) 34.e7 Qe8 35.Qb3 Qf7 (35...Kh7 36.Bb5 Qh5 37.Qa3+–) 36.Bb5 Kh7 37.Qa4 a5 (37...Ra8 38.e8R Re8 39.Be8+–) 38.e8Q Re8 39.Be8 Qf8 40.Qc6 Qc5 (40...Kh8 41.Kf1+–) 41.Qc5 (41.Kf1 Qc6 42.Bc6 b5+–) 41...bc5 42.Kf2 Kg8 43.Ke3 Kf8 44.Bd7 c4 (44...h5 45.Kd3+–) 45.Kd2 Kf7 46.f4 ef4 47.e5 Kg6 48.e6 Kf5 49.e7 Ke5 50.e8Q Kd4 51.Qe7 Kd5 (51...a4 52.Nc3 f3 53.Qd6) 52.Kc3 h5 (52...f3 53.Qe6 Kc5 54.Qc6) 53.Qe6 Kc5 54.Qc6 1–0. Fournier,Frederic (1970) – COMP (2010), Active, 2011.

4.a3 d5

5.c5 b6 6.d4 a5 (6...Be7 7.Nc3 0-0 8.Nf3 a5 9.e3 ab4) 7.Nc3 Be7 8.Nf3 0-0 9.e3 Ba6.

5.c5 Nbd7 6.d4 Be7 7.e3 0-0 8.g4 (8.Bd3 b6=) 8...Ne4 9.Nd2 f5 10.Ne4 (10.gf5 ef5 (worse is 10...Rf5 11.Ne4 de4 12.Bg2+=) 11.Nh3 Bh4=) 10...fe4-/+ 11.f4 ef3 12.Nf3 Bh4 13.Kd2 Nf6 14.Bd3 Ng4 15.Qe2 Bg5 (15...e5 16.Rhf1 e4 17.Be4-/+) 16.Kc3 (16.Ng5!? Qg5 17.Rhg1=) 16...Bf6 (16...Ne3? 17.Ng5 Qg5 18.Rhg1+–) 17.h3 Nh6 18.Rag1 b6 19.Bc1 (19.Qc2 Nf5-/+) 19...bc5 (19...a5–+) 20.e4? (better is 20.bc5!? Qa5 21.Kc2 Qa4 22.Kd2-/+) 20...cd4–+ 21.Nd4?? (21.Kd2 e5 22.Kd1–+) 21...de4 (better is 21...Bd4!? 22.Kd4 de4 23.Ke4–+) 22.Qe4 Nf5 23.Be3 c5! 24.Kd2 (24.bc5 Qa5 Double attack (24...Bd4 Deflection; 24...Qa5 Decoy)) 24...cd4 (24...Nd4?! 25.Qa8 c4 26.Bc4 Nf5 27.Bd3 Qd3 28.Kd3 Ba6 29.Kd2 Ra8 30.Bg5 Rd8 31.Kc1 Rc8 32.Kd1–+) 25.Bh6 (25.Bf4 Bd7–+) 25...Qd5 (25...Bd7!? 26.Bf4–+) 26.Qd5 ed5 27.Bf5 (27.Bf4 Ne3!–+) 27...Bf5 28.Rf1 gh6 29.Rf5 Bg5 30.Rg5 hg5 31.Re1 Rae8 32.Rc1 (32.Rg1 h6 33.h4 Re3–+) 32...Re3 33.Re1 (33.Rc2–+) 33...Rf2 34.Kd1 Ra3 (34...Ra3 35.Re8 Kf7–+) 0–1. Larsen,Helge – Fedin,Viktor (1810), Alta Bymesterskap, 2003. (=1.c4 c6 2.b4 e6 3.Bb2 Nf6)

5.c5 Be7 6.Nf3 Nbd7 7.e3 0-0 8.Be2 Re8 (8...b6 9.d4=) 9.0-0 Qc7 10.d3 e5 11.Nbd2 (11.Qa4 a5=) 11...b6=+ 12.cb6 ab6 13.h3 Bb7 14.Rc1 Qd6 15.d4 ed4 (15...e4 16.Ne5=+) 16.Nd4= Ne5 17.Nf5 Qe6 18.Ne7 Qe7 (18...Re7 19.Qc2=) 19.Nf3+= Nf3 20.Bf3 Rac8 21.Qd4 c5 22.bc5 bc5 23.Qd1 (23.Qf4 Ne4=) 23...Red8 24.Bg4 Ng4 25.Qg4 f6 26.Bc3 Kh8 (26...Ra8 27.Ra1=+) 27.h4 (27.Rfd1 Ra8 28.a4 Bc8=) 27...Ba6 Black prepares c4 28.Rfe1 Bd3 29.h5 h6 30.f4 (30.Red1!? Qe4 31.Qe4 de4 32.f3=) 30...Qe4 (30...Ra8 31.Ra1-/+) 31.Rcd1 (31.Ba5 Re8-/+) 31...c4 (31...Ra8 32.Ra1-/+) 32.Rd2 (32.a4 Ra8 33.a5 Rdb8-/+) 32...Ra8 33.Bb4 Re8 34.Bc5 Qe6 (better 34...Rec8!? 35.Bd4 c3-/+) 35.Qe6=+ Re6 36.Kf2 Rae8 (36...Rc6 37.Rc1=+) 37.g4 Rc6 38.Bd4 Ra8 39.Ra1 Rca6 40.Bc5 Ra5 41.Bb4 Rb5 42.Rb2 Kh7 (42...Rab8 43.Rd2=+) 43.Ke1 (43.a4 Rb7 44.Bc3 Rb2 45.Bb2 Ra6=) 43...g6 (43...Be4 44.Kd2=+) 44.hg6 (44.a4 Rb7 45.Bc3 Rb2 46.Bb2 gh5 47.gh5 Ra6=) 44...Kg6=+ (44...Bg6?! 45.f5 Be8 46.Kd2=) 45.Kd2 f5 46.gf5 Kf5 47.Kc3 (47.a4 Rbb8=+) 47...Ke4-/+ 48.Rh1 (48.a4 Rbb8-/+) 48...Ra6 (better 48...Ke3 49.Re1 Kf3-/+) 49.Rh5?? (better 49.Rh3-/+) 49...Ke3 (better 49...d4 50.ed4 Rh5–+) 50.f5?? (50.Re5 Be4 51.Re8–+) 50...Kf4 (50...d4) 51.Rf2 (51.Kd4-/+) 51...Ke5 (better 51...Ke4 52.Kd2 d4 53.Rh4 Ke5-/+) 52.f6= Ke6?? (52...Ke4 53.Kd2 Rb4 54.Rh4 Ke5 55.ab4 A) 55...Rf6? 56.Rh5 Ke6 57.Rf6 Kf6 58.Rd5+– (58.Rh6?! Ke5+–); B) 55...Ra2 56.Ke3 Ra3 57.Rh5 Bf5 58.Ke2 Ra2 59.Kf3 Rf2 60.Kf2 Kf6+–) 53.f7+– (53.Rh6?! Kf7+–) 53...Ra8 54.Rh6 Ke5 (54...Kd7 55.f8R Rf8 56.Rf8 d4 57.Kd4+–) 55.f8Q (55.Bd6 Ke4 56.Re6) 55...d4+– 56.Kd2 Rf8 57.Rf8 (57.Bf8?! Rb2 58.Ke1 Rb1 59.Kd2 Rb2 60.Ke1 Rb1 61.Kd2 Rb2=) 57...Bf5 (57...Rb7 58.Rd8 Rf7 59.Bd6 Ke4 60.Rh4 Kd5 61.Bg3 Kc6 62.Rhd4 Rf3 63.R4d6 Kb5+–) 58.Rh5 (better 58.Bd6 Ke4 59.Rh4 Kd5 60.Rf5 Kc6 61.Rb5 c3 62.Kc2 d3 63.Kc3 Kb5 64.a4 Kc6 65.Rc4 Kb7 66.Rc7 Kb8+–) 58…c3 (58...c3 59.Bc3 dc3 60.Kc3 Ke6+–). e4_e5_f4 (1720) – Cyranodebergerac72 (1640), lichess.org, 2020.

5.cd5 cd5 6.e3 Bd6 7.Nf3 a6 8.Nc3 Qc7 (8...0-0 9.Rc1=) 9.d4 Nbd7 (9...0-0 10.Bd3=) 10.Rc1+= b5? (better is 10...Qd8+=) 11.Nb5+– Qb8?? (11...Qb6 12.Nd6 Qd6 13.Qc2+–) 12.Nd6 (better is 12.Rc8 Ke7 13.Rb8 Bb8 14.Nc3+–) 12...Qd6 13.Bd3 Bb7 14.0-0 0-0 15.Ne5 Rfc8 16.Nd7 Qd7 17.Rc8 Rc8 18.Qd2 Rc6 19.Rc1 Qc7 20.Rc6 Qc6 21.Qc3 (21.Qc1 Qd6+–) 21...Qc3 22.Bc3 Ne4 23.Be4 (23.Ba1!?+/-) 23...de4+= 24.Kf1 Kf8 25.Ke1 Ke7 26.Kd2 Kd6 27.Bb2 f5 28.g3 (28.h4 Bd5+=) 28...g6 29.h4 Kd5 30.Kc3 Bc6 31.Bc1 Bb5 32.Bb2 Bd3 33.Bc1 Kc6 34.Bb2 Kb5 35.Kb3 a5 (35...Bc4 36.Kc2=) 36.ba5 (36.a4 Kb6+/-) 36...Ka5 37.Bc3 Kb5 38.a4 Kb6 39.Kb4 Kc6 40.a5 Kb7 (40...Be2 41.Bb2+=) 41.Kc5+/- Kc7 42.Bb4 Kd7 (better is 42...h5+/-) 43.a6?? (better is 43.Kb6 Bc4 44.a6+–) 43...Ba6= 44.Kb6 Bd3 45.Bc5 Bc4 46.Kb7 Bd5 47.Kb6 Bc4 48.Bb4 Be2 49.Bc5 Bf3 50.Bb4 Be2 51.Bc5 Bd3 52.Bb4 Be2 ½–½. Fournier,Frederic – Hirsch, Partie amicale, 1m + 0s, 2008.

5.cd5 ed5 6.e3+= Bd6 7.Nf3 Bg4 8.Be2 0-0 9.0-0 Re8.

5.cd5 ed5 6.Nf3 Bd6 (6...a5 7.b5 Bd6 8.e3 0-0 9.Be2 Bg4) 7.e3 Bg4 8.h3 Bh5 9.Be2 0-0.

5.cd5 Qd5 6.Nc3 (6.Bf6 gf6 7.e3 a5+= 8.Nc3 Qd8 9.b5 Bd7) 6...Qd8 (6...Qf5 7.e3 e5 8.d4 e4 9.Qc2 Be6) 7.Qc2 (7.Nf3 a5 (7...Bd6 8.e4 Bf4 9.Be2 a5) 8.b5 Be7= (8...Bd6 9.e4 Bc7) 9.e4 0-0; 7.e4 e5 8.Nf3 a5 9.b5 Bg4) 7...Be7 (7...Bd6 8.Nf3= (8.d4 a5 9.b5 0-0) 8...a5 9.b5 e5; 7...c5 8.bc5 Bc5 9.Nb5 Na6) 8.e3 (8.e4 c5 9.bc5 Bc5) 8...e5 (8...0-0 9.Nf3= a5) 9.Ne4 (9.Nf3 Bd6) 9...Nbd7 (9...Qd5=) 10.Bc4 0-0 (10...a5 11.b5=) 11.Nf3+= Bd6?? (better is 11...a5+=) 12.Nd6+– e4 (12...Nb6 13.Be5 Nc4 14.Nc4+–) 13.Ne4 Ne4 14.Qe4 Nf6 15.Bf6 (15.Qh4 Nd5+–) 15...Qf6 16.0-0 (16.d4 Be6 17.Bd3 g6+–) 16...Bd7 17.d4 Rae8 18.Qh4 Qh4 19.Nh4 b5 (19...Be6 20.Bd3+–) 20.Bb3 g6 (20...Re7 21.a4 ba4 22.Ra4+–) 21.Nf3 Be6 22.Be6 fe6 (22...Re6 23.a4 a6 24.Ne5+–) 23.Ne5 Rc8 24.Rac1 a6 25.Rc6 (better is 25.Rc5 Kg7+–) 25...Rfd8 (25...Rc6 26.Nc6 Ra8 27.Rc1+–) 26.Rfc1 (26.Re6 Ra8+–) 26...Ra8 (26...Rc6 27.Rc6 Ra8 28.Re6+–) 27.Re6 Rdc8 28.Rc8 Rc8 29.Nc6 (29.g4 Ra8+–) 29...Kf7 (29...Kf8 30.e4+–) 30.d5 g5 (30...Rc7 31.f4+–) 31.Re7 Kf8 (31...Kf6 32.Ra7+–) 32.Rh7 (32.Rh7 Ke8 33.e4+–) 1–0. TeaCzar – novice1234, ChessWorld.net, 2009.

5.e3 (--> 1.b4 c6 2.Bb2 d5 3.e3 Nf6 4.c4 e6 5.a3).

5.e3 a5 6.b5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 a5 5.b5 c6 6.c4).

5.Nf3 dc4 6.Nc3 (6.e3 b5=+) 6...a5 (6...b5 7.d3=+) 7.b5= Qb6 8.a4 cb5 9.ab5 (9.Nb5 Bd7 10.e3 Bb5 11.ab5 Qb5=) 9...Nbd7 (9...Bd7 10.Qb1 Bb4 11.Ne4 Ne4 12.Qe4-/+) 10.e3 Qc7 (10...Qc5 11.Rc1=) 11.Na4+= Ne4 (11...b6 12.Rc1+=) 12.Rc1 Nd6 13.Bd4 b6 14.Bc4 (14.Nb2 Nf5 15.Nc4 Nd4 16.Nd4 Bc5+=) 14...Nc4 15.Qe2 e5 (15...Bb7 16.Rc4 Qd6 17.e4+=) 16.Rc4 Qb7 (16...Qb8 17.0-0 Bd6 18.Bc3+=) 17.Bb2 (better 17.0-0 ed4 18.ed4 Kd8 19.Rc6+–) 17...Bd6? (better 17...Nc5 18.Be5 Be6+=) 18.Rc6+– Qb8 (18...Bb4 19.Be5 Ne5 20.Ne5+–) 19.Qd3 Bc7?! (19...Bc5 20.Qd5 0-0 21.Ne5 Ne5 22.Be5 Qb7+–) 20.Ba3 Bb7 (20...Nf8 21.Ng5 h6+–) 21.Ng5 Bc6 (21...Rf8 22.Ne6! fe6 23.Re6 Kf7 24.Qd7 Kg8+–) 22.bc6 Nc5 23.Qf5 f6 (23...Rf8 24.Nc5 Qd8 25.Nce6 Qe7 26.Ng7 Kd8 27.Be7 Ke7 28.Ne4 Rg8 29.Qf6 Kf8 30.Ne6 Ke8 31.Nc7 Kf8 32.Ne6 Ke8 33.Nd6) 24.Nc5 Qc8 (24...Qd8 25.Nd7 Bd6 26.Bd6 Qe7 27.Be7 Ke7 28.Qe6 Kd8 29.Nf7 Kc8 30.Qd6 a4 31.Nb6) 25.Nd7 Bb8 26.Qe6 Kd8 27.Nf7 Kc7 28.Qd6 1–0. Pierre – Waldorffy, internet, 2020.

5.Nf3 Bd6 6.c5= Bc7 7.e3 0-0 8.Bd3 (8.Be2 Qe7=) 8...Re8 9.0-0 b6 (9...e5 10.Be2=) 10.cb6 (10.Ne5 bc5 11.bc5 Nbd7 12.Nd7 Nd7+=) 10...ab6. skaranz – silver lining, internet, 2010.

4.a3 d6

5.d4 Nbd7 6.Nd2 d5 7.e3 a5 8.b5 cb5 9.c5 b6 10.c6 Nb8 11.Bb5 Qc7 12.Ngf3 Bd6 13.a4 0-0 14.Ne5 Na6 15.0-0 Nb4 16.Qe2 Ba6 17.Rfc1 Rfd8 18.Bc3 Bc8 19.f4 Be7 20.Bb4 ab4 21.Rab1 Bd6 22.Nd3 Qe7 23.Rb3 Ba6 24.Nb4 Bb5 25.Qb5= Ra5 26.Qb6 Bc7+= 27.Qb7 Rda8 28.Nd3+/- Ra4 29.Nc5 R4a7 30.Qb5 Qe8 31.Nb7 Ng4 32.Qe2 Nh6 33.Nf3 f6 34.Rbc3 Ra1 35.Qe1 Rc1 36.Qc1 Nf5 37.Nc5 Rc8 38.Na6 Nd6+= 39.Nc7 ½–½. schaep1 – marekt, ChessWorld.net, 2004.

5.e3 a5 6.Qa4 A) 6...Nbd7 7.d4 (7.Nf3 e5 8.Be2 e4 9.Nd4 Nb6 10.Qc2 ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1=; 7.Be2 Be7 8.Nf3 Nb6 9.Qc2 0-0 10.d4 ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1=; 7.Nc3 Nb6 8.Qb3 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 Be7 11.Be2 d5 12.c5=) 7...Nb6 8.Qc2 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 Be7 11.Nf3 Nbd7 12.Bd3=; B) 6...Be7 7.Be2 (7.d4 d5 8.c5 b6 9.cb6 Qb6 10.Nf3 Ra7 11.b5 Rb7 12.Nc3+=) 7...Nbd7 8.Nf3 e5 9.0-0 0-0 10.Nc3 Nb6 11.Qc2 Bg4 12.Ng5=.

5.e3 a5 6.d4 ab4 7.ab4 Ra1 8.Ba1 d5 9.c5 b6 10.Nf3 Be7 11.Qa4 Qc7 12.Bd3 =.

5.e3 a5 6.Be2 A) 6...ab4 7.ab4 Ra1 8.Ba1 b6 9.Nf3 d5 10.cd5 ed5 11.b5 c5 12.0-0=; B) 6...Be7 7.Nf3 (7.Nc3 ab4 8.ab4 Ra1 9.Qa1 d5 10.b5 c5 11.Qa7 Nbd7 12.cd5=; 7.d4 ab4 8.ab4 Ra1 9.Ba1 d5 10.c5 b6 11.Nf3 Ba6 12.Ba6=) 7...d5 8.cd5 Nd5 9.0-0 0-0 10.Nc3 ab4 11.Nd5 Qd5 12.ab4=; C) 6...e5 7.Nf3 (7.d4 e4 8.Nc3 ab4 9.ab4 Ra1 10.Qa1 d5 11.c5 b5 12.Qa5=; 7.b5 Be7 8.Nf3 e4 9.Nd4 d5 10.cd5 c5 11.Nc2 Qd5 12.0-0=) 7...e4 8.Nd4 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 d5 11.c5 b6 12.Qc2=; D) 6...d5 7.c5 b6 8.Qc2 Be7 9.Nf3 ab4 10.ab4 Ra1 11.Ba1 bc5 12.bc5+=.

5.e3 a5 6.Nf3 A) 6...e5 7.b5 (7.d3 Be7 8.Be2 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 0-0 11.0-0 Bg4 12.Nc3=; 7.d4 e4 8.Nfd2 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 d5 11.b5 Bg4 12.Qa4=; 7.Nc3 ab4 8.ab4 Ra1 9.Ba1 Be7 10.e4 0-0 11.d4 Qb6 12.b5=; 7.Be2 e4 8.Nd4 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 d5 11.c5 b6 12.Qc2=) 7...Be7 8.Nc3 0-0 9.Be2 e4 10.Nd4 c5 11.Nc2 Nbd7 12.d3=; B) 6...Be7 7.Be2 (7.d4 ab4 8.ab4 Ra1 9.Ba1 d5 10.Bc3 dc4 11.Bc4 b5 12.Bd3+=; 7.Nc3 ab4 8.ab4 Ra1 9.Qa1 e5 10.Be2 e4 11.Nd4 c5 12.Nc2=) 7...ab4 8.ab4 Ra1 9.Ba1 e5 10.0-0 e4 11.Nd4 d5 12.cd5=; C) 6...ab4 7.ab4 Ra1 8.Ba1 e5 9.Bc3 e4 10.Nd4 d5 11.d3 dc4 12.dc4=.

5.e3 d5 A) 6.d4 A1) 6...a5 7.ba5 (7.b5 cb5 8.cd5 b4 9.Bb5 Bd7 10.Bd7 Qd7 11.de6 Qe6 12.Nf3=; 7.c5 b6 8.Nc3 Ba6 9.Nge2 Nbd7 10.Qc2 Be7 11.f3 Bc4 12.e4+=; 7.Qa4 dc4 8.b5 cb5 9.Qb5 Bd7 10.Qc4 b5 11.Qc2 b4 12.Nf3=) 7...Ne4 8.Bd3 Qa5 9.Nd2 b5 10.Be4 de4 11.Ne2 f5 12.Nf4+=; A2) 6...Be7 7.Nc3 (7.Nf3 0-0 8.c5 b6 9.Bd3 a5 10.Nc3 Ba6 11.0-0 Bd3 12.Qd3=; 7.c5 b6 8.Nf3 a5 9.Bd3 Ba6 10.0-0 Bd3 11.Qd3 ab4 12.ab4=; 7.Nd2 0-0 8.Bd3 a5 9.ba5 Qa5 10.c5 b6 11.cb6 Ba6 12.Bc2+=) 7...0-0 8.Nf3 a5 9.b5 b6 10.cd5 ed5 11.Bd3 Bg4 12.Rc1=; A3) 6...Bd6 7.c5 Bc7 8.Nf3 0-0 9.Bd3 b6 10.0-0 Ba6 11.Ba6 Na6 12.Qd3=; B) 6.Nc3 B1) 6...Bd6 7.d4 (7.Nf3 dc4 8.e4 Nbd7 9.Bc4 b5 10.Be2 a5 11.Na2 Bf4 12.Qc2=; 7.c5 Bc7 8.d4 Nbd7 9.Nf3 e5 10.de5 Ne5 11.Be2 Nf3 12.Bf3=) 7...0-0 8.c5 Be7 9.Bd3 Nbd7 10.Nf3 Qc7 11.0-0 b6 12.Qc2+=; B2) 6...dc4 7.Bc4 b5 8.Be2 a5 9.ba5 Bd6 10.Nf3 0-0 11.d4 Ra5 12.0-0=; C) 6.Qf3 Nbd7 7.d4 (7.Be2 a5 8.b5 e5 9.Nc3 e4 10.Qf4 Nc5 11.bc6 bc6 12.cd5+=; 7.Nh3 a5 8.b5 e5 9.d4 e4 10.Qg3 Nh5 11.Qg4 Ndf6 12.Qh4+=) 7...Bd6 8.Nd2 0-0 9.Rc1 e5 10.cd5 cd5 11.Qg3 Qe7 12.de5=; D) 6.Nf3 dc4 7.Bc4 b5 8.Be2 Bd6 9.0-0 a5 10.ba5 Ra5 11.d4 0-0 12.Qc2=.

5.e3 Be7 6.d4 A) 6...d5 7.Nc3 (7.Nf3 0-0 8.c5 b6 9.Bd3 a5 10.Nc3 Ba6 11.0-0 Bd3 12.Qd3=; 7.c5 Nbd7 8.Bd3 a5 9.Nf3 ab4 10.ab4 Ra1 11.Ba1 0-0 12.0-0+=; 7.Nd2 0-0 8.Bd3 a5 9.ba5 Qa5 10.c5 b6 11.cb6 Ba6 12.Bc2+=) 7...a5 8.b5 0-0 9.Nf3 Bd7 10.Rc1 dc4 11.Bc4 cb5 12.Nb5+=; B) 6...a5 7.Nc3 (7.Qa4 Nbd7 8.Bd3 0-0 9.Nf3 d5 10.c5 b5 11.Qc2 Qc7 12.0-0=; 7.Bd3 ab4 8.ab4 Ra1 9.Ba1 d5 10.c5 b6 11.Nf3 Ba6 12.0-0=; 7.Nf3 ab4 8.ab4 Ra1 9.Ba1 d5 10.c5 b6 11.Qa4 Qc7 12.Bd3=; 7.b5 0-0 8.Nf3 Bd7 9.Nc3 Re8 10.Bd3 d5 11.0-0 dc4 12.Bc4=; 7.ba5 0-0 8.Bd3 Nbd7 9.Nf3 Qa5 10.Qd2 b6 11.0-0 Qh5 12.e4=) 7...ab4 8.ab4 Ra1 9.Qa1 d5 10.c5 0-0 11.Nf3 Nbd7 12.Bd3+=; C) 6...Nbd7 7.Nf3 (7.Bd3 e5 8.e4 ed4 9.Bd4 Ne5 10.Nf3 Bg4 11.h3 Bf3 12.gf3=; 7.Nd2 a5 8.e4 ab4 9.ab4 Ra1 10.Qa1 0-0 11.Be2 d5 12.e5=; 7.Nc3 0-0 8.Nf3 d5 9.c5 b6 10.Bd3 a5 11.0-0 Ba6 12.Ne5=; 7.Qf3 d5 8.Nc3 0-0 9.Bd3 dc4 10.Bc4 e5 11.Ne4 Nb6 12.Bb3=; 7.Be2 e5 8.Nh3 0-0 9.0-0 Re8 10.Nc3 a5 11.Qd2 Nb6 12.Ng5=) 7...d5 8.c5 a5 9.b5 0-0 10.Qa4 Qc7 11.b6 Qd8 12.Bd3+=; D) 6...0-0 7.Nf3 (7.Bd3 a5 8.Nf3 d5 9.b5 dc4 10.Bc4 cb5 11.Bb5 Bd7 12.Bd3=; 7.Nd2 a5 8.Qa4 b6 9.Bd3 Bb7 10.Ngf3 ab4 11.Qb4 Qc7 12.0-0=; 7.Be2 a5 8.Nf3 d5 9.ba5 dc4 10.0-0 Qa5 11.Bc4 Rd8 12.Qc2=; 7.Qf3 a5 8.ba5 e5 9.Bd3 Bg4 10.Qg3 e4 11.Be2 Be2 12.Ne2+=) 7...a5 8.Bd3 d5 9.b5 dc4 10.Bc4 cb5 11.Bb5 Qd6 12.Nbd2=.

5.e3 Be7 6.Be2 A) 6...e5 7.Nf3 (7.Nc3 a5 8.Nf3 ab4 9.ab4 Ra1 10.Qa1 e4 11.Nd4 c5 12.Nc2=) 7...e4 8.Nd4 c5 9.Nc2 cb4 10.ab4 d5 11.c5 0-0 12.0-0=; B) 6...0-0 7.Nf3 (7.d3 a5 8.Nf3 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 Na6 11.Bc3 Qb6 12.Qa4=; 7.Nc3 a5 8.b5 d5 9.Nf3 cb5 10.cb5 Qd6 11.Rc1 e5 12.d4=) 7...e5 8.d4 e4 9.Nfd2 a5 10.b5 cb5 11.cb5 d5 12.Nc3=; C) 6...a5 7.Nf3 (7.b5 e5 8.Nf3 e4 9.Nd4 d5 10.cd5 c5 11.Nc2 Qd5 12.0-0=; 7.d4 ab4 8.ab4 Ra1 9.Ba1 d5 10.c5 b6 11.Nf3 Ba6 12.Ba6=) 7...d5 8.cd5 Nd5 9.0-0 0-0 10.Nc3 ab4 11.Nd5 Qd5 12.ab4=.

5.e3 Be7 6.Nf3 e5 7.Nc3 (7.Be2 e4 8.Nd4 c5 9.Nc2 d5 10.bc5 Bc5 11.cd5 Nd5 12.d3=; 7.d3 a5 8.Be2 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 0-0 11.0-0 b6 12.Nc3=) 7...a5 8.b5 0-0 9.Be2 e4 10.Nd4 c5 11.Nc2 Be6 12.0-0 =.

5.f4 a5 6.b5 cb5 7.cb5 Nbd7 8.Nf3 d5 9.e3 Be7 10.Qc2 0-0 11.Nc3 Nc5 12.Na4 Nce4 13.Bd4 Nd7 14.Bd3 f5 (14...Ndf6 15.0-0=) 15.Be2 Bf6 16.Bf6 (16.0-0 Qe7+=) 16...Qf6= 17.0-0 Qd8 (17...e5 18.fe5 Ne5 19.Nc5+=) 18.d3+= Nef6 19.Nd4 Nb6 20.Nc5 Qd6 21.Rac1 e5 22.fe5 Qe5 Black gets in control 23.Qd2 Re8 24.Rc2 (24.Rf3 Ng4 25.Rg3 Ne3=) 24...g6 (24...Qe3 25.Qe3 Re3 26.Nf5 Bf5 27.Rf5 Rae8+=) 25.Rf3+= Ng4 Do you see the mate threat? 26.Rg3? (better is 26.g3+=) 26...Ne3–+ 27.Nf3 Qe7 (27...Qa1!? 28.Rc1 Qa3–+) 28.Rc1 f4 29.Rg5 Bf5 30.d4 h6 31.Rf5 gf5 (31...Nf5 32.Bd3 Qe3 33.Qe3 fe3 34.g4–+) 32.Ne5-/+ Nc8 (32...Qg5!? 33.Bf3 Re7-/+) 33.Bh5+= Nd6 (better is 33...Rf8!?+=) 34.Be8+= Qe8 35.Qf2 b6 (35...Qb5 36.a4 Qb4 37.Qf4 Qd2 38.Qg3 Ng4+=) 36.Ncd7+/- Qd8 (36...Ne4 37.Qf4 Nc4 38.Nc4 Qd7 39.Nb6 Qg7+–) 37.Qf4+– Qg5 Threatening mate... how? 38.Qg5 hg5 39.Rc6 (39.Kf2 f4 40.Nb6 Rb8+/-) 39...Ne4 (39...Nb5 40.Rg6 Kh8 41.Rh6 Kg7+/-) 40.Rg6 Kh7 41.Nf8?? (better is 41.Re6+/-) 41...Kh8?? (better is 41...Rf8 42.Rb6 Re8–+) 42.Nf7 1–0. Corneliussen,Allan – Hansen,Berno, Am, 1991.

5.e3 e5

6.Nc3 A) 6...Nbd7 7.d4 (7.Nf3 a5 8.b5 e4 9.Ng5 d5 10.cd5 cd5 11.d3 Be7 12.Be2=; 7.Be2 Nb6 8.Nf3 Be6 9.Qb3 Be7 10.d4 e4 11.Nd2 d5 12.c5=) 7...e4 8.Qc2 Qe7 9.Nge2 Nb6 10.Ng3 d5 11.cd5 cd5 12.Nb5+=; B) 6...Bf5 7.Nf3 Be7 8.Be2 0-0 9.0-0 a5 10.b5 cb5 11.Nb5 Nc6 12.d4+=; C) 6...Be7 7.Be2 (7.d4 ed4 8.Qd4 a5 9.b5 Nbd7 10.Be2 Nc5 11.Rd1 Bf5 12.Qf4=; 7.Nf3 a5 8.b5 0-0 9.Be2 e4 10.Nd4 c5 11.Nc2 Be6 12.0-0=; 7.Bd3 a5 8.Nf3 ab4 9.ab4 Ra1 10.Qa1 Bg4 11.Be2 e4 12.Nd4=) 7...a5 8.b5 cb5 9.Nb5 0-0 10.Nf3 e4 11.Nfd4 Nc6 12.d3+=.

6.d4 A) 6...e4 7.Ne2 (7.Qc2 d5 8.Nc3 Be7 9.Be2 0-0 10.Rc1 Bf5 11.cd5 cd5 12.Qd2+=; 7.d5 Be7 8.Nc3 0-0 9.Qc2 cd5 10.cd5 a5 11.b5 Re8 12.Nge2+=; 7.Nd2 Be7 8.Qc2 d5 9.cd5 cd5 10.Rc1 0-0 11.Be2 Bd6 12.Qc3+=; 7.Be2 Be7 8.Nc3 0-0 9.d5 a5 10.b5 cb5 11.cb5 Nbd7 12.h3=; 7.Nc3 Be7 8.Nge2 a5 9.d5 ab4 10.ab4 Ra1 11.Qa1 0-0 12.Ng3+=) 7...Be7 8.Nbc3 0-0 9.d5 Bg4 10.Qc2 cd5 11.cd5 a5 12.Ng3+=; B) 6...Nbd7 7.Nc3 (7.Be2 e4 8.Nc3 d5 9.cd5 cd5 10.Rc1 Be7 11.Nh3 0-0 12.Nf4=; 7.Nh3 e4 8.Nc3 Nb6 9.Ng5 Bf5 10.Qc2 d5 11.c5 Nbd7 12.b5=; 7.Nd2 e4 8.d5 Ne5 9.Qb1 Bf5 10.Ngf3 cd5 11.cd5 a6 12.Nd4=; 7.Ne2 a5 8.Nd2 Be7 9.Ng3 0-0 10.Bd3 ed4 11.Bd4 ab4 12.ab4=) 7...e4 8.Qc2 Qe7 9.Nge2 Nb6 10.c5 dc5 11.bc5 Nbd5 12.Rb1+=.

6.Be2 Be7 7.Nc3 (7.d3 a5 8.Nf3 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 0-0 11.0-0 Bg4 12.Nbd2=; 7.Nf3 e4 8.Nd4 c5 9.Nc2 d5 10.bc5 Bc5 11.cd5 Nd5 12.d3=) 7...a5 8.b5 0-0 9.Nf3 e4 10.Nd4 cb5 11.cb5 d5 12.d3 +=.

6.Nf3 Be7 7.Nc3 (7.Be2= e4 8.Nd4 c5 9.Nc2 d5 10.bc5 Bc5 11.cd5 Nd5 12.d3=; 7.d3 a5 8.Be2 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 0-0 11.0-0 Bg4 12.Nbd2=) 7...a5 8.b5 0-0 9.Be2 e4 10.Nd4 c5 11.Nc2 Be6 12.0-0 =.

6.Nf3 Bg4 7.d3 a5 8.h3 Bd7 9.Be2 Be7 10.c5 ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1 =.

6.Nf3 Bg4 7.Be2 e4 8.Nd4 Be2 9.Qe2 Nbd7 10.d3 ed3 11.Qd3 Ne5 12.Qc2 +=.

6.Nf3 Bg4 7.Be2 Be7 8.0-0 Nbd7 (8...0-0 9.Nc3 Nbd7 10.d4 Re8 11.Qc2 Bf3 12.Bf3=) 9.Nc3 (9.d4 e4 10.Nfd2 Be2 11.Qe2 d5 12.f3=) 9...Nf8 (9...d5 10.cd5 cd5 11.h3= (11.Rc1 0-0 12.h3=) 11...Bf3 12.Bf3=; 9...Nb6 10.d4 Bf3 11.gf3 0-0 12.Ne4=) 10.Qc2 (10.d4 e4 11.Nh4 Be2 12.Qe2+=) 10...Ng6 (10...Ne6 11.Rfd1 0-0 12.d4+=) 11.h3 (11.d4 0-0 12.Rfd1+=) 11...Bd7 (11...Bf3 12.Bf3+=) 12.d4 Qc8 13.Kh2 (13.de5 Ne5 14.Rfd1 0-0+=) 13...0-0 14.de5 de5 15.Bd3 Bd6 (15...Qc7 16.Kg1=) 16.e4 (16.c5 e4 17.cd6 ef3 18.gf3 Qb8+=) 16...Nh5 (16...b6 17.Rfd1=) 17.Ne2 (17.Rfd1 Nhf4+=) 17...Nhf4 (17...c5 18.Qd2=) 18.Nf4+= Nf4 19.Ng1 (19.Rfd1 A) 19...Nd3? 20.Qd3 (20.Rd3?! Bc7+/-) 20...Bh3 21.gh3+–; B) 19...Bc7 20.Bf1 Qe8+=) 19...Bc7 (19...c5 20.Rfd1=) 20.Rfe1 Nd3 21.Qd3 Qe8 22.Kh1 (22.Rad1 Be6=) 22...f5 (22...f6 23.Rad1 Be6 24.Nf3=) 23.ef5+= Rf5 (23...Bf5 24.Qg3 Qf7 25.Be5 Be5 26.Re5 Qc4 27.Rae1+=) 24.Rad1 (24.Nf3 a5+=) 24...Rd8 (24...Be6 25.Nf3 Rd8 26.Qc3=) 25.Qg3 The pressure on the isolated pawn grows 25...Qe7 (25...Be6!? 26.Rd8 Qd8+=) 26.Nf3+/- Re8 (26...Be6 27.Rd8 Bd8 28.Ne5+– (worse is 28.Re5 Re5 29.Ne5 Qg5+/-)) 27.Re4 (better is 27.Be5 Be5 28.Ne5+–) 27...Rf4?? (27...c5 28.Ne5 Be6+/-) 28.Nd2?? (better is 28.Re5 Be5 29.Ne5+–) 28...Bf5 29.Re2 e4 30.Qe3 Rh4 31.Nf3 (31.Qa7?? Bh3 32.g3 Bg4 33.Kg1 Be2–+) 31...Bf4? (31...Rh6 32.Nh2= (32.Qa7 Bh3 33.gh3 Rh3 34.Kg1 Qe6–+)) 32.Qc3?? (better is 32.Nh4 Qh4 33.Qc3+– (33.Qa7 Bh3 34.g3 Qh5 35.Qe3 Be3 36.Kh2 Bg4 37.Kg1 Bf3 38.fe3 Qh1 39.Kf2 Qg2 40.Ke1 Qe2)) 32...Rh6= 33.Rde1 Qf7 34.Nd2 Be5 (better is 34...Rhe6=) 35.Qc1?? (35.Qb3 Bh3 36.gh3 Qf5 37.c5 Kh8=) 35...Bb2?? (better is 35...Bh3 36.Be5 Bg4 37.Kg1 Be2 (37...Re5 38.Re4 Reh5 39.f3=) 38.Bg7 Rh4–+ (38...Kg7 39.Qc3 Qf6 40.Qf6 Kf6 41.Re2–+; 38...Qg7?! 39.Re2 Re5 40.Qc3 Rh1 41.Kh1 Rh5 42.Qh3 Qa1 43.Kh2 Rh3 44.gh3–+)) 36.Qb2+= Bh3 37.gh3 (37.Qb3 Bg4 38.Kg1 Be2 39.Re2–+) 37...Rh3 38.Kg2 Qh5 (better is 38...Re6 39.Qb3 Rb3 40.Re4 Qg6 41.Kf1 Rh3–+) 39.Rg1 (39.Ne4?? Qf3 40.Kg1 Rh1) 39...Qe2 (39...Re6 40.Ne4 Rd3 41.Re3 Re3 42.fe3 Re4 43.Kf2 Qf7 44.Ke2 Qc4 45.Kd2–+) 40.Kh3 Qh5 41.Kg2 e3 (41...Re6 42.Qb3 e3–+) 42.fe3?? (42.Nf1 ef2 43.Kf2 Qf7 44.Kg2 Qc4=) 42...Qe2 (better is 42...Qg4 43.Kf1 Rf8 44.Ke1 Qg1 45.Ke2 Rf2 46.Kd3 Qg6 47.e4 Qg3 48.Kc2 Rd2 49.Kd2 Qf2 50.Kc1 Qb2 51.Kb2 h5–+) 43.Kh1= Qh5 44.Kg2 Re3 (better is 44...Qg4 45.Kf1 Rf8 46.Ke1 Qg1 47.Ke2 Rf2 48.Kd3 Qg6 49.e4 Qg3 50.Kc2 Rd2 51.Kd2 Qf2 52.Kc1 Qb2 53.Kb2 h5–+) 45.Qd4 (45.Qg7 Kg7 46.Kf2 Kh8 47.Ke3 Qh6 48.Kd3 Qh3 49.Kc2 Qa3 50.Rb1–+) 45...Qe2 0–1. Vukovic,Ljubomir (1990) – Rosandic,Martin, Spring Open, Belgrade YUG, 2003.

6.Nf3 Bg4 7.h3 Bh5 8.d3 Be7 9.Be2 0-0 10.0-0 Nbd7 11.Nc3 a5 12.b5 =.

4.a3 Be7

5.Nc3 0-0 6.Nf3 (6.e4 a5=) 6...d5+= 7.cd5 cd5 (7...ed5 8.e3+=) 8.d3 (8.e3 a5 9.b5 Qd6=) 8...a5 (8...Bd7+=) 9.e3 (better is 9.b5!?=) 9...ab4-/+ 10.ab4 Ra1 11.Qa1 Bb4 12.Be2 Nc6 13.0-0 Qe7 14.Nb5 Bd7 15.Nbd4 Rc8 16.Nc6 Rc6 17.Ne5 Ra6 18.Qc1 Bb5 19.Bd4 Ra2 20.Bf3 Ne8 21.Qb1 Ra8 22.h3 f6 23.Ng4 Ra3 24.Be2 e5 25.Ba1 e4 26.Rd1 Nc7 27.Kf1? (better is 27.Bb2 Ra6 28.Bd4-/+) 27...Ba4–+ 28.Rc1 (28.Bb2 Bd1 29.Qd1 Ra5–+) 28...ed3 29.Bd3 Rd3! 30.Kg1 (30.Qd3 Bb5 Pinning (30...Bb5 Decoy)) 30...Rd2 31.Qf5 Qe6 (31...Bd7 32.Qh5 Nb5 33.Nh2–+) 32.Qh5 (32.Qf4 Na6–+) 32...Bc2 33.Bd4 Rd1 (better is 33...Nb5–+) 34.Rd1 Bd1 35.Nh6 (35.Nf6 gf6 36.Qd1 Bd6–+) 35...gh6 36.Qd1 Bf8 (36...Bd6 37.Qd3–+) 37.Qf3 Bg7 38.Qg3 Ne8 39.Qb8 Qc6 40.Qd8 (40.Qg3 Qc1 41.Kh2 Qc7–+) 40...Qc1 41.Kh2 Qc7 42.Qc7 Nc7 43.Kg3 (43.Bb6 Ne6–+) 43...f5 (43...b5 44.Bc5–+) 44.Bb6 Ne6 45.Ba5 (45.Kf3 Kf7–+) 45...b5 46.Bb6 (46.Bb4–+) 46...b4 0–1. marnzell – PeterRs, ChessWorld.net, 2006.

5.Nc3 d5 6.e3 +=.

5.d4 0-0 6.Nc3 d6 7.e4 Nbd7 8.Bd3 d5 (8...e5 9.Nf3=) 9.cd5 cd5 10.e5 Ne4 (10...Ne8 11.Nf3+=) 11.Ne4+/- de4 12.Be4 f5 13.ef6 Nf6 14.Bc2 (14.Bd3 b6+/-) 14...a5 15.Nf3 (15.ba5!? Ra5 16.Nf3+=) 15...ab4= 16.a4 b5 17.ab5 Ra1 18.Ba1 (18.Qa1 Bb7 19.Qd1 Bd5+=) 18...b3 (18...Bd7 19.d5 b3 20.Bb3 Qa5 21.Kf1 Qb5 22.Kg1 Nd5 23.Be5+=) 19.Bb3+= Qa5 20.Kf1 Bd7 21.Ne5 Bb5 22.Kg1 Nd5 23.h3 Bh4 24.g3 (better is 24.Nf3 Be7 25.Bb2=) 24...Bg3-/+ 25.Nf3 Qa8 26.fg3?? (better is 26.Bb2-/+) 26...Ne3–+ 27.Be6 Kh8 28.Qe1 Qf3 0–1. dixi82 – PeterRs, ChessWorld.net, 2006.

5.e3 d6 6.d4 0-0 7.Nf3 Bd7 (7...d5 8.c5=) 8.Bd3 d5 (8...a5 9.0-0=) 9.c5+= b6 10.0-0 bc5 (10...Bc8 11.Qc2+=) 11.dc5 Ne4 (11...a5 12.Nbd2+=) 12.Nbd2 (12.Be4 de4 13.Qd4 Bf6+–) 12...f5 13.Ne5 Bc8 14.Ndf3 (better 14.f3 Nd2 15.Qd2+=) 14...Nd7? (better 14...a5+=) 15.Nc6+– Qe8 16.Ne7 Qe7 17.Nd4 Bb7? (17...Ne5+–) 18.c6 Bc8 19.cd7 Bd7 20.Be4 (20.Rc1 Rac8+–) 20...fe4 21.b5 (21.Rc1 Rac8+–) 21...a6 22.a4 ab5 23.ab5 Ra1 (23...Qd6 24.Qc1 Ra1 25.Qa1+–) 24.Qa1 e5 (24...Qe8 25.Rc1+–) 25.Nc6 Qf7 (25...Bc6 26.bc6 Qf6 27.c7+–) 26.Ne5 Qe7 (26...Qf5 27.Qa6 Rb8 28.Bd4+–) 27.Nd7 (better 27.Qa7 Rd8 28.b6 Qc5 29.Nd7 Qb5+–) 27...Qd7 28.b6 Rf5 (28...Rb8 29.Qa7 Rb7 30.Qa8 Kf7+–) 29.Qa8 Kf7 (29...Rf8 30.b7 Qb5 31.Be5+–) 30.Qa7 (better 30.b7 Kg6+–) 30...Ke6 31.Qd7 (better 31.b7 Rf8 32.Ra1 Qd6+–) 31...Kd7 32.Rc1 Rf8 (32...d4 33.Bd4 Rb5 34.Rc7 Kd6 35.f4 ef3 36.gf3+–) 33.Rc7 (33.Be5!? Rc8 34.Rb1 Re8+–) 33...Ke6 34.g4 Kd6 (34...Rb8 35.Bd4 h6+–) 35.Ba3 Ke6 (35...Ke5 36.Bf8 h5 37.b7 Ke6 38.b8Q Kf6 39.Qd8 Kg6 40.Rg7 Kh6 41.g5) 36.Bf8 Kf6 (36...g6 37.b7 Kf6 38.b8Q Kg5 39.Rh7 Kf6 40.Qd6 Kg5 41.Qf4) 37.b7 h6 38.b8Q Kg6 (38...h5 39.Qd8 Kg6 40.Rg7 Kh6 41.g5) 39.Rg7 Kf6 40.Qd6 1–0. Berard,Roque Paulo – Cristo,Thomaz, IRT ANIVERSARIO, 2009.

5.Nf3 d5 6.e3 dc4 7.Bc4 b5 8.Bb3 a5 9.ba5 0-0 10.d4.

5.Nf3 0-0

6.Qc2 d5 7.c5 b6 8.e3 bc5 9.bc5 Qa5 10.Kd1.

6.Nc3 d6 7.e3 (7.e4 a5=) 7...Nbd7 (7...a5 8.b5=) 8.d4 (8.Be2 d5=) 8...d5 (8...c5 9.Bd3+=) 9.Bd3 (9.c5 a5=) 9...dc4 10.Bc4 b5 11.Bb3 (11.Bd3!?+=) 11...a5= 12.ba5 Ra5 (12...Qa5 13.0-0=) 13.0-0 Ra8 (13...c5 14.dc5 Nc5 15.Bc2=) 14.e4 (14.Qc2 Qa5+=) 14...Ba6 15.Re1 b4 (15...Qc7 16.Qc2=) 16.ab4+= Bb4 17.Ra4 (17.Ba4 Bb7+=) 17...Qb6= 18.Qc2 (18.Bc2 c5 19.e5 Nd5 20.Nd5 ed5=) 18...Rfb8+= 19.Re3 (better is 19.Rb1!? c5 20.Na2=) 19...Ng4-/+ 20.Na2 (20.Ra6 Ra6 21.Rd3 Ba3–+) 20...Ne3–+ 21.fe3 Be7 (better is 21...Qb5 22.Bc4 Qc4 23.Qc4 Bc4 24.Ra8 Ra8 25.Nb4 c5–+) 22.Ba3?? (better is 22.Nc1–+) 22...Ba3 (22...Qb3?! 23.Qb3 Rb3 24.Be7 Re3 25.Nb4–+) 23.Ra3 g6 (better is 23...Bd3! 24.Qd3 Ra3–+) 24.Nd2 (better is 24.Qf2!?-/+) 24...Bd3!–+ 25.Qb2 (25.Qd3 Ra3 Discovered attack) 25...Ra3 26.Qa3 Be4! 27.Be6 (27.Ne4 Qb3 Deflection (27...Qb3 Overloading)) 27...fe6 28.Ne4 (28.Qe7 Qa5 29.Qe6 Kh8 30.Qe4 Qd2–+) 28...Qb1 29.Qc1 Qe4 30.Nc3 (30.Qd2 Qb1 31.Nc1 Rb2–+) 30...Qd3 31.h3 (31.Qe1 Rb2 32.h4 Qc2–+) 31...Rb3 32.Qa1 (32.Qe1 Rc3 33.Kf2–+) 32...Qe3 33.Kh2 Rc3 34.Qa8 Nf8 (34...Kf7 35.Qa1–+) 35.Qa1 Qf4 36.g3 Rc2 37.Kh1 (37.Kg1 Qg3 38.Kf1 Qf2) 37...Qf3 38.Kg1 Qg2# 0–1. tightfist (2200) – mic (2115), net–chess.com, 2008.

6.e3 a5 7.b5 d5 8.a4 (8.Be5 cb5 9.cb5 Nbd7=+) 8...Nbd7 9.Qc2 Nc5 10.d3 dc4 11.dc4 Nce4 (11...cb5 12.cb5 b6 13.Ng5=) 12.Bd3= Bb4 (12...Nc5 13.Ra3=) 13.Nbd2 (13.Ke2!? Nc5 14.Rd1 Nd3 15.Rd3=) 13...Nc5=+ 14.Be2 Nfe4 (14...cb5 15.cb5 Nfe4 16.Bd4=) 15.Rd1= Qe7 (15...cb5 16.cb5 Qd5 17.0-0 Nd2 18.Nd2 Na4 19.Qa4+–) 16.0-0+= Nd2 17.Nd2 cb5 18.cb5 b6 19.Nf3 (19.Nc4 Qc7 20.Bf3+–) 19...Bb7= 20.Rd4 Rac8 21.Rg4 f6 22.Bc4 Rfd8 23.Nd4 Kh8 (23...Bd5 24.Bd5 Rd5 25.Nc6+=) 24.f3 (24.Rc1 Bd5 25.Bd5 Rd5+=) 24...Rd6 25.Ba1 (25.Rh4 f5 26.Qf2 Na4 27.Be6 Re6 (27...Nb2?! 28.Bc8 Bc8 29.Nc6-/+) 28.Nf5 Qd7 29.Bg7 Kg8-/+) 25...Rcd8 (25...Na4 26.Rh4 f5 27.Rh5-/+) 26.h3 Qf7 27.Rh4 h6 28.Rg4 Bd5 29.Bd5 Rd5 (29...ed5 30.Qd1=) 30.Nc6 R8d7 31.Nb4 Rd2 32.Qc4 ab4 33.Qb4 Rd1 (33...Ra2 34.Qb1 Ra3 35.Qc1+=) 34.Bd4 Rf1 35.Kf1 Nd3 36.Qc3 Nc5 (36...h5 37.Re4 Ne5 38.Qc8 Kh7 39.Bb6 Rd1 40.Ke2 Rb1+–) 37.Bc5+– bc5 38.Qc5 Rd1 39.Kf2 e5? (better is 39...Rd5 40.Qc8 Kh7+–) 40.Qc8 Kh7 (40...Qg8 41.Qg8 Kg8+–) 41.Qf5 (better is 41.Qc2 f5 42.Qd1 fg4 43.Qc2 g6 44.hg4+–) 41...g6 42.Qc2 Qd7?? (42...Rd5+–) 43.Qg6 (43...Kh8 44.Qg8#) 1–0. Gross,Wilhelm – Zeidler,Sven, Einzel–M, 1988.

6.e3 d5 7.Qc2 Ne4 8.Nc3 f5 9.d3 Ng5 10.Ng5 Bg5 11.d4 Nd7 12.Bd3 Nf6 13.cd5 cd5 14.f4 Bh6 15.Rc1 Bd7 16.0-0 Rc8 17.Qe2 Ne4 18.Ne4 fe4 19.Bb5 Bb5 20.Qb5 Rc1 21.Rc1 g5 22.Qb7 gf4 23.Qc6 Qe7 24.ef4 Bf4 25.Rb1 Qf6 26.Qc3 Qh6 27.h3 e3 28.Qe1 Qg6 29.Ra1 Bh6 0–1. Hottelet – Marotz, 1994.

6.e3 d5= 7.Bf6 Bf6 8.d4 a5 9.Nc3 b6 10.b5.

6.g3 d5+= 7.cd5 (7.Qc2 a5 8.b5 dc4 9.Qc4 cb5 10.Qb5) 7...cd5 (7...ed5 8.Bg2+= a5 9.ba5 Qa5 10.0-0) 8.Bg2= Nc6 (8...a5 9.b5 Nbd7 10.0-0) 9.0-0 Bd7 10.d3 (10.Nc3+=) 10...Re8 (10...Qb6 11.Nc3+=) 11.Nbd2 (11.b5 Na5 12.a4 a6=) 11...Rc8 (11...b5 12.e4+=) 12.Nb3 (12.e4 Qb6=) 12...b6 (12...Bd6 13.Rc1=) 13.b5 (13.Rc1 a6=) 13...Nb8 14.a4 Bd6 15.Ne5 Be5 (15...a6 16.ba6 Na6 17.e4=) 16.Be5+= a6 17.Nd4 (17.ba6 Na6 18.a5 Ng4=) 17...Ng4 18.Bb8 Rb8 19.ba6 Ra8 20.Nb5 Ra6 21.e4 Bb5 22.ab5 Ra1 23.Qa1 de4 24.Be4 (24.de4 e5=) 24...Nf6 25.Bc6 Re7 26.Qc3 h6 (26...Ra7 27.Rc1=) 27.Ra1+= Kh7 28.Ra6 g6?? (better is 28...e5+=) 29.Qf6 Qf8 (29...Rd7 30.Qf4 e5 31.Qe5+–) 30.Rb6 (better is 30.Ra8 Qa8 31.Ba8 Ra7+–) 30...Rc7 31.Rb7 Rb7 32.Bb7 1–0. TeaCzar – leighcastle, ChessWorld.net, 2009.

4.a3 g6

5.e4 Bg7 6.e5 Ng8 7.c5 Ne7 (7...a5 8.Nf3+=) 8.Nf3 0-0 (8...Na6 9.Nc3+–) 9.Nc3 a5 10.Bd3 ab4 11.ab4 Ra1 12.Qa1 b6?? (better 12...Na6 13.Qa3 f6+–) 13.Qa7+– bc5 (13...Ba6 14.Ba6 bc5 15.Be2 (15.bc5?! Qa5+–) 15...cb4 16.Ne4+–) 14.Qb8 cb4 15.Qb4 Qc7 (15...f6 16.ef6 Bf6+–) 16.Qe7 Bb7 (16...f6 17.Ne4 fe5 18.Nfg5+–) 17.Ne4 Rc8 (17...c5 18.Nc5 Bf3 19.gf3+–) 18.Nd6 Rb8 (18...Rf8 19.Bc3 h6+–) 19.Qf7 Kh8 20.Ne8 Re8 (20...d5 21.Nc7 Rf8 22.Qe7 Kg8 23.Ng5 Rf4 24.Nce6 Re4 25.Be4 de4 26.Qg7) 21.Qe8 (21.Qe8 Bf8 22.Qf8) 1–0. Lavendel – Shaz, internet free game, 2018.

5.e4 Bg7 6.e5 Nh5 7.Ne2 Qc7 8.g4 Nf4 9.Nf4 Be5 10.Nd3 Bb2 11.Nb2 Qe5 12.Be2 Qb2? (12...Qe4 13.f3 Qd4+–) 13.Nc3 Na6 14.Ra2 Qa2 15.Na2 1–0. Glasunov,Johann – Heinrichs,R (1795), Sparkassen Open, Nettetal GER, 2010.

5.Nf3 Bg7 6.e3 0-0 7.d4 d5 8.cd5 ed5 9.Be2 Re8 10.0-0 Nbd7 11.Nbd2 Ne4 12.Qc2 (12.Rc1 Nd2 13.Qd2 a6+=) 12...Ndf6= 13.Bd3 a6 14.Ne4?? (14.Rfb1 Bf5=) 14...Ne4?? (better is 14...de4 15.Be2 ef3 16.Bf3 Bf5–+) 15.Nd2 (15.Rac1 Bf5=) 15...f5 (15...Nd2 16.Qd2 Qg5 17.Qc2=) 16.Nb3 Bf8 17.Nc5 Bc5 (better is 17...Bd6!?=) 18.bc5 b5 (18...Qg5 19.Rad1+/-) 19.cb6! Qb6 20.Rab1 Bd7 21.Bc3 Qc7 22.Bb4 Rec8 (22...a5 23.Be1+/-) 23.Rfc1 a5 24.Bc5 Rcb8 25.Rb8 (25.Re1 Nc5 26.Qc5 Rb1 27.Rb1 f4+/-) 25...Rb8 26.Rb1 (26.Be7 Re8 27.Be4 fe4+/-) 26...Rb1+= 27.Qb1 Bc8 (27...Nc5 28.dc5 Bc8+=) 28.f3 (28.Bb6 Qd6 29.Qc1 a4+/-) 28...Nc3?? (better is 28...Nc5!? 29.dc5 Qe5=) 29.Qb2 (29.Qb3 Nb5+–) 29...Nb5 (29...Na4 30.Qc2 Nc5 31.Qc5+/- (31.dc5?! Qe5=)) 30.Bb5 cb5 (30...Qb7 31.a4+/-) 31.Qb5+– Bd7 32.Qb6 (better is 32.Qa6!? Bc6 33.Bb6+–) 32...Qb6+= 33.Bb6 a4 34.Kf2 Bb5 35.Ke1 Kf7 36.g3 Ke6 37.f4 h5 38.h4 Kd6 39.Kd2 Kc6 40.Bc5 Bc4 41.Kc3 Kb5 42.Kb2 Bb3 43.Kc3 Bc4 44.Kb2 Be2 45.Kc3 Bf3 46.Kc2 (46.Bd6 Be4=) 46...Kc4 47.Kd2 Be4 48.Ke2 (48.Bd6 Bg2=) 48...Kb3 49.Kd2 Kc4 50.Ke2 Kc3 51.Ke1 Kd3 52.Kf2 Bh1 53.Bb4 Ke4 (53...Kc4 54.Ke2+=) 54.Ke2= Bf3 55.Kf2 Bd1 (55...Bg4 56.Bd6+=) 56.Bc5 (56.Ke1 Bb3+=) 56...Bb3 57.Bb4 Kd3 58.Bc5 Ke4 59.Bb4 Bd1 60.Bc5 Bg4 61.Bb4 Bd1 ½–½. Fournier,Frederic (1760) – marg, Active, 2006.

4.Qb3 a5

5.b5 cb5 6.cb5 b6 7.e3 d5 8.Nf3 Be7 9.d4 0-0 10.Be2 Nbd7 11.a4 Bb4 12.Nbd2 Ne4 13.Bd3 f5 14.Rd1 Qe7 15.0-0 Ndf6 16.Be4 fe4 17.Ne5 Bb7 18.f4 Nd7 19.Rf2 Ne5 20.de5 Rf7 21.Rc1 Raf8 22.Bc3 g5 23.g3 gf4 24.gf4 Qh4 25.Bb4 ab4 26.Qb4 Rg7 27.Kf1 Qh2 1–0. beciab70 (1685) – perro66, kurnik, 2014.

5.b5 cb5 6.cb5 d5 7.e3 Nbd7 8.Bf6 Qf6 9.d4 Bb4 10.Nc3 Nc5 11.Qb2 Na4 12.Qb4 ab4 13.Nd1 Bd7 14.Nf3 Qd8 15.Ne5 Qa5 16.Nd7 b3 17.Ke2 Kd7 18.Kf3 b2 19.Rb1 Qd2 20.Be2 Qc2 21.Rb2 Nb2 0–1. waldi1962 – krucifixx (2010), kurnik, 2014.

4.Qb3 Na6

5.a3 Nc7 6.e3 d5 7.d4 dc4 8.Bc4 Nfd5 9.Nf3 Bd6 10.Nbd2 Qf6? (10...0-0!?=) 11.Ne4 (better is 11.e4 Qh6 12.ed5 ed5 13.Bd3+–) 11...Qg6?? (better is 11...Qd8+/-) 12.Nd6+– Kd7 (12...Ke7 13.Ne5 Qg2 14.Ke2+–) 13.Nc8 (better is 13.Nf7 Ke7 14.Nh8+–) 13...Qg2 14.Ke2 Rac8 (14...Qh3 15.Rhg1 Qh6 16.Na7 Ra7 17.Ne5 Ke7 18.e4 Nf4 19.Ke1+–) 15.Rag1 (15.h3!? Ne3 16.Ke3 Nd5 17.Bd5 ed5+–) 15...Qh3 16.Rg7 Rhg8 (16...Rhf8 17.Rhg1+–) 17.Rhg1 (better is 17.Ne5 Ke7 18.Rf7 Kd8+–) 17...Rg7 18.Rg7 Rf8 19.b5 Nb6 (19...cb5 20.Bb5 Kc8 21.Qc2+–) 20.a4 (20.bc6 bc6 21.Bd3 Kd8+–) 20...Nc4 (20...Qh6 21.bc6 bc6 22.Ne5 Kc8 23.Rg2+– (23.Rf7?! Rf7 24.Nf7 Qh5 25.Ke1 Qf7+–)) 21.Qc4 cb5 (21...Qh6 22.bc6 bc6 23.Ne5 Kc8 24.Rg2+–) 22.ab5 (22.Qc5 Ne8 23.Qf8 Qf3 24.Kf3 Ng7 25.Qg7 ba4 26.Qf7 Kc6 27.Qe6 Kb5 28.Qd7 Ka6 29.Qa4 Kb6+–) 22...Nd5 (22...Qh5+–) 23.Ba3 Rc8 (23...Kd8 24.Bf8 Qf5+–) 24.Rf7 (24.Ne5 Kd8 25.Rg8) 24...Ke8 (24...Ne7 25.Ne5 Ke8 26.Re7 Kd8 27.Nf7) 25.Qc8 (25.Rf8 Kd7 26.Qc8) 25...Kf7 26.Qb7 (26.Qf8 Kg6 27.Qg8 Kf6 28.Qg5 Kf7 29.Ne5 Ke8 30.Qg8) 26...Kf6+– 27.Ne5 Qh5 28.Kd2 Qh2 (28...Qf5 29.f3 Qh5+–) 29.Qf7 Kg5 30.Nf3 Kh6 (30...Kg4 31.Nh2 Kh3 32.Qh5 Kg2 33.Ng4 h6 34.Qh2 Kf3 35.Ne5 Ke4 36.Qg2 Kf5 37.Qg6) 31.Nh2 (31.Bf8) 31...Ne3 (31...Nc3 32.Bf8 Kg5 33.Be7 Kh6 34.Ng4) 32.fe3 a6 (32...a5 33.Nf3 a4 34.Bf8) 33.Bf8 (33.Nf3 ab5 34.Bf8) 33...Kg5 34.Qf4 (34.Be7 Kh6 35.Ng4) 34...Kg6 35.e4 (35.Qh6 Kf7 36.Qg7 Ke8 37.Qe7) 35...e5 (35...ab5 36.Qg3 Kf7 37.Qg7 Ke8 38.Qe7) 36.Qf5 1–0. marvis (1645) – virovitica65, playok.com, 2012. (=1.c4 c6 2.b4 e6 3.Bb2 Nf6)

5.a3 Be7 6.e3 0-0 7.d4 Nc7 8.Nf3 h6 9.Nbd2 d5 10.b5 dc4 11.Bc4 cb5 12.Bb5 a6 13.Bd3 b5 14.0-0 Bb7 15.Rfc1 Bd5 16.Qd1 Rc8 17.Ne5 Bd6 18.f4 Nh7 19.Ne4 Be5 20.de5 Qh4 21.Nd6 f5 22.Nc8 Rc8 23.Bd4 Nf8 24.Bb6 Qe7 25.Qc2 Qh4 26.Bc7 Qg4 27.Bf1 Be4 28.Qe2 Qg6 29.Bd6 Re8 30.Rc7 Bd5 31.Rac1 Kh7 32.Ra7 h5 33.Rcc7 h4 34.Rg7 Qg7 35.Rg7 Kg7 36.Qh5 Ng6 37.Qg5 Rg8 38.Qf6 Kh6 39.Bb4 Kh5 40.Be1 h3 41.Qg5 1–0. beciab70 (1650) – ignaciollevad, kurnik, 2014.

4.Qb3 d5

5.e3 dc4 6.Bc4 b5 7.Bf1 =+.

5.e3 dc4 6.Bc4 Bd6 7.Nf3 =+.

5.e3 dc4 6.Bc4 Be7 (6...b5 7.Bf1+=) 7.Nf3= Nbd7 8.0-0 Nb6 9.Be2 0-0 (9...Qd5 10.Qd5 Nbd5 11.a3=) 10.Nc3 (10.Bf6 Bf6 11.d4 Qe7=) 10...Nbd5 11.a3 Qb6 (11...a5 12.b5=) 12.Ne5 Nc3 13.Qc3 Nd5 14.Qc2 Bf6 (14...f6 15.Nc4 Qd8 16.d4+=) 15.f4 (15.d4 Rd8+/-) 15...Rd8 16.Rf3 a5 17.Nc4 Qa7 18.Bf6 Nf6 19.Na5 Nd5 20.Kf2 (20.d4 Bd7+/-) 20...Bd7 (20...h6 21.d4+/-) 21.Rb1 (21.d4!?+/-) 21...c5+= 22.Nc4 Bb5 (22...b5 23.Ne5 c4 24.d3+=) 23.Ne5 (23.bc5!? Qc5 24.d4+/-) 23...Be2= 24.Ke2 cb4 25.ab4 (25.e4 f6 26.Nd3 Rac8+=) 25...Rac8 26.Qb3 Qa6 (26...b5 27.Kf1=) 27.b5+= Qa5 28.Nc4 Qc7 29.d3 h6 (29...Nb6 30.Nb6 Qb6 31.d4+=) 30.Qb2 (30.Kf2 Nb6 31.Ne5 Qc2 32.Kg1 Qb3 33.Rb3 f6=) 30...f6 (30...Nf6 31.b6 Qd7 32.Ne5+=) 31.g3 (31.Kf1 Nb6 32.Nb6 Qb6+/-) 31...Nb6+= 32.Nb6 Qb6 33.Rff1 (33.Qb3 f5+=) 33...Rc5 The isolani on b5 becomes a target (33...Qc5 34.Rfd1+=) 34.Rfc1+= Rh5 35.h4 Rdd5 (35...Rhd5 36.Qb3+=) 36.Rc8 Kh7 37.Qa3 (37.Qb4 Rd6+/-) 37...Rb5+= 38.Qf8 (38.Rb5 Qb5 (worse is 38...Rb5 39.Qf8 h5 40.Kf3+/-) 39.e4 Qd7+=) ½–½. Mueller,Klaus – Belke,F, corr DDR, 1981.

5.e3 Bd6 6.a4 0-0 7.b5 (7.c5 Be7+=) 7...Bc7 (7...Nbd7 8.d4-/+) 8.d4 a5 9.Nf3 cb5 10.ab5 b6 11.Nbd2 Bb7 (11...Nbd7 12.Qa4=) 12.Be2 dc4 13.Nc4 Bd5 14.Qc2 Nbd7 15.0-0 Rc8 16.Rfc1 Bb8 17.Qd2 Bf3 (17...Ne4!? 18.Qe1 Qf6=) 18.Bf3+/- (18.gf3?! Nd5 19.f4 Qh4=) 18...Re8 19.Ba3 Nf8 (better is 19...Nd5+/-) 20.Ne5 (20.Bc6 N8d7+/-) 20...Ng6 (better is 20...Be5 21.Rc8 Bh2 22.Kh2 Qc8+=) 21.Rc8 Qc8 22.Nc6 (22.Ng6 hg6 23.Rc1 Qd8+/-) 22...Qc7+= 23.g3 Nd5 24.Bd5 ed5 25.Rc1 Qd7 26.Nb8 Rb8 27.Rc6 h6 (27...Qg4!?=) 28.Qc2 Rb7 29.Qb3 Kh7 30.Rd6 Qg4 31.Qd5 (31.h3!? Qh3 32.Qd5+=) 31...Qd1 32.Kg2 Rc7 (better is 32...Nh4 33.gh4 Qg4 34.Kh1 Qd1 35.Kg2 Qg4 36.Kf1 Qd1 37.Kg2=) 33.Rd7?? (33.h4 Qg4 34.Kh2 Rc3=) 33...Rd7 (better is 33...Qg4 34.h3 Qd7–+) 34.Qd7= Qd3 35.Bd6 (35.Qf7 Qa3 36.Qe6=) 35...a4 (better is 35...Qe4!? 36.Kf1 Qb1 37.Ke2 Qa2 38.Kf3 Qd5 39.e4 Qd4=) 36.Qf7 Qb5 37.h4?? (better is 37.Qb7+/-) 37...Qc6–+ 38.Kh2 (38.Qf3 Qd6 39.Qe4–+) 38...Qd6 39.h5 Nh8 40.Qf5 (40.Qc4 Qd7–+) 40...g6 41.hg6 Qg6 (41...Kg7!? 42.Qb5 a3 43.Qc4–+) 42.Qd7 Qf7 43.Qa4 Qf2 44.Kh3 Qf5 45.Kg2 Ng6 (45...Nf7 46.Qa7–+) 46.Qb3? (46.Qa7!? Kg8 47.Qb6 Qd5 48.Kf2-/+) 46...Qe4 (46...b5!? 47.Qc3–+) 47.Kf2 Qf5 48.Kg2 Qf6 (48...b5 49.Qc3–+) 49.Qd5 Ne7 50.Qe4 Kg7 51.d5 1–0. carocan (1715) – pionas54 (1700), kurnik, 2011.

5.e3 Bd6 6.Nf3 0-0 7.Be2 dc4=+ 8.Bc4 b5 9.Be2 Bb7 10.0-0 Nbd7 11.d4= Qe7 12.a3 Rfe8 13.Nbd2 h6 14.e4 e5 15.de5 Ne5 16.Nd4 Qd7 17.Rad1 Neg4+/- 18.h3 Nh2 19.Rfe1 Ne4 20.Ne4 Re4 21.Nf5! Qf5 22.Rd6 Rae8 23.Qg3 Ng4 24.hg4 Qg5 25.Kf1 a5 26.f3 Re3 27.Bd4 Ra3 28.Bd3! Re1 29.Qe1 Rd3 30.Qe8 Kh7 31.Qe4 (31...f5 32.Qd3+–) 1–0. Milde,Lars (2040) – Malmstroem,Jan (1725), TT–03 TSC, 2002.

5.e3 Nbd7 6.cd5 A) 6...ed5 A1) 7.Nc3 a5 (7...Bd6 8.Nf3 0-0 9.d4 Nb6 10.Bd3 Nc4 11.Bc4 dc4 12.Qc4 Be6; 7...Qb6 8.a3 Bd6 9.Nf3 0-0 10.Na4 Qc7 11.Bd3 Ne4 12.Be4 de4) 8.b5 Nc5 9.Qc2 g6 10.Nf3 Bf5 11.d3 Bd6 12.bc6 bc6; A2) 7.Nf3 Bd6 (7...Qb6 8.Nc3 Qb4 9.Be2 Qb3 10.ab3 Nc5 11.b4 Nce4 12.b5 Bd6; 7...a5 8.b5 Bd6 9.Qc2 Nc5 10.Nc3 0-0 11.d4 Nce4 12.bc6 bc6) 8.Nc3 0-0 9.d4 Nb6 10.Bd3 Nc4 11.0-0 Be6 12.Na4 Bg4; B) 6...Nd5 7.a3 (7.Nc3 Nb4 8.Ne4 Nf6 9.Nf6 gf6 10.a3 Nd5 11.e4 Nb6 12.Nf3 Rg8) 7...a5 8.b5 Nc5 9.Qc2 cb5 10.d4 Nd7 11.e4 Qc7 12.Qc7 Nc7.

5.e3 Nbd7 6.Nf3 a5 A) 7.b5 Bd6 (7...Nc5 8.Qc2 cb5 9.cd5 Nd5 10.d4 Na6 11.Bb5 Bd7 12.Bd7 Qd7; 7...Be7 8.Nc3 0-0 9.d4 c5 10.a4 cd4 11.ed4 Bb4 12.Bd3 dc4; 7...Bb4 8.bc6 bc6 9.Nc3 0-0 10.Qc2 Ba6 11.Rb1 Qc7 12.cd5 cd5; 7...a4 8.Qc2 a3 9.Bf6 Qf6 10.Nc3 Qg6 11.Qg6 hg6 12.bc6 bc6) 8.Qc2 0-0 9.Nc3 Nb6 10.bc6 bc6 11.Nd5 cd5 12.c5 Bc5; B) 7.cd5 Nd5 (7...cd5 8.ba5 Bd6 9.Nc3 0-0 10.d4 Qa5 11.Bd3 b6 12.0-0 Ba6; 7...ed5 8.b5 Bd6 9.Qc2 Qc7 10.Be2 0-0 11.0-0 a4 12.Rc1 c5) 8.ba5+= Nc5 9.Qd1 Nb4 10.d4 Qa5 11.Nc3 Ne4 12.Nd2 Nc3.

5.e3 Nbd7 6.Nf3 Qc7 7.Nc3= (7.cd5 ed5 (7...Nd5 8.a3 Bd6 9.Bg7 Rg8 10.Bb2 Ne5 11.Ne5 Be5 12.Be5 Qe5) 8.Bd3 Qb6 9.Nc3 Qb4 10.0-0 Qb3 11.ab3 Bd6 12.Bc2 0-0) 7...dc4 (7...a5 8.b5= (8.cd5 ed5 9.b5 Bd6 10.d4 0-0 11.Rb1 Nb6 12.bc6 Bf5) 8...Nc5 9.Qc2 a4 10.bc6 bc6 11.cd5 a3 12.Bc1 cd5; 7...Bd6 8.Rc1 0-0 9.cd5 Nd5 10.Nb5 Qb8 11.Nd6 Qd6 12.b5 e5; 7...Be7 8.cd5 ed5 9.Bd3 a5 10.a3 ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1 Qb6) 8.Bc4+= Bd6 (8...b5 9.Bd3 Qd6 10.Ne4 Qb4 11.Qc2 Ne4 12.Be4 Bb7) 9.Rc1 (9.0-0 0-0+= 10.h3 h6 11.d4 Nb6 12.Bd3 Nbd5) 9...0-0= 10.Be6 (10.a3 Ne5 11.Ne5 Be5 12.f4 Bd6) 10...fe6 (10...Qb6 11.0-0 (11.Bc4 Qb4 12.Qb4 Bb4) 11...Qb4 12.Qb4 Bb4 13.Bb3=) 11.Nb5+/- Qb8?? (better is 11...cb5 12.Rc7 Bc7+/-) 12.Qe6+– Kh8 13.Nd6 Nc5 14.Qe7 (14.Nf7 Rf7 15.Qf7 Nd3 16.Ke2 Nb2+–) 14...Nd3 15.Kf1?? (better is 15.Ke2 Nc1 16.Rc1+– (16.Bc1?! Bg4 17.Bb2 Kg8+–)) 15...Bg4+= 16.Ne5 (16.h3!? Bh5 17.Rb1 Nb2 18.Rb2+=) 16...Nb2= 17.h3 Qd8?? (better is 17...Bh5 18.Nf5 Rg8=) 18.Ndf7+– Kg8 19.Nd8 Rad8 20.hg4 Rde8 21.Qc5 Ne4 22.Qc2 (better is 22.Qd4 Ng3 23.Ke1 Nh1 24.Qb2 Rf2 25.Qb3 Kf8+–) 22...Ng3 (22...Rf2 23.Kg1 Re5 24.Qb2+–) 23.Kg1 Ne2 24.Kh2 Re5 25.Qb2 (better is 25.Rce1 Rf2 26.Qb2 Rg5 27.Qb3 Rd5+–) 25...Rf6 26.Qe5 (26.Qe5 Rh6 27.Qh5 Rh5 28.gh5 Nc1 29.Rc1+–) 1–0. Agrest,Roman (2105) – Penttila,Tero (2005), 34th Rilton Cup, Stockholm SWE, 2004.

5.e3 Nbd7 6.Nf3 Qe7 A) 7.a3 a5 8.ba5 Nc5 9.Qc2 Qc7 10.Bd4 Qa5 11.Nc3 Be7 12.Be2 dc4; B) 7.Bc3 Ne4 (7...Qd6 8.Bd3 a5 9.c5 Qc7 10.a3 e5 11.Be2 Be7 12.0-0 0-0; 7...a5 8.ba5 Nc5 9.Qc2 Qc7 10.cd5 ed5 11.Nd4 Bd7 12.f3 Bd6) 8.cd5 ed5 9.Be2 Ndf6 10.0-0 Qd6 11.a3 Nc3 12.Nc3 Be7; C) 7.Nc3 Qb4 8.Be2 dc4 9.Bc4 a5 10.d4 a4 11.Qb4 Bb4 12.a3 Bd6; D) 7.cd5 ed5 8.Ba3 a5 9.ba5 Nc5 10.Qb6 Nfd7 11.Qb2 Qf6 12.Nc3 Na4.

5.e3 Be7

6.a4 0-0 7.Nf3 a5 8.b5 cb5 9.ab5 b6 10.d4 Bb7 11.Nbd2 dc4 12.Bc4 Nd5 13.0-0 Nd7 14.Rfd1 N7f6 15.Ba3 Nb4 16.Ne5 Nfd5 17.Rdc1 Rc8 18.Bb4 (18.e4 Nf4 19.Qf3 Qd4 20.Qf4 g5=) 18...Bb4= 19.Nd3?? (better is 19.Ndf3=) 19...Bd2–+ 20.Rc2 Bb4 (better is 20...Be3!? 21.Bd5 Bd5 22.Rc8 Qc8 23.Qb2–+) 21.Nb4 Nb4 (21...ab4?! 22.Ra7 Ba8 23.Rb2–+) 22.f3 (22.Rd2–+) 22...Nc2 (22...Nc2 23.Qc2 Bd5–+) 0–1. carocan (1770) – pionas54 (1680), kurnik, 2011.

6.Nf3 0-0 7.a3 Nbd7 8.Be2 Ne4 (8...dc4 9.Qc4 a5 10.ba5 Ra5 11.d4=) 9.0-0 Bf6 10.d4 b6 11.Nbd2 Nd2 12.Nd2 Re8 13.e4 de4 14.Ne4 Qe7 15.Qg3 c5 (15...a5 16.Bf3 Bb7 17.Rfd1+=) 16.Nf6+/- Qf6 17.bc5 bc5 18.Rfd1 Bb7 (18...Rb8 19.Rab1+/-) 19.Rab1 (19.Bc3 cd4 20.Rd4 Nc5+–) 19...Be4+= 20.d5 (20.dc5 e5 21.Rd6 Qe7+=) 20...e5 21.Ra1 Rab8 22.Rd2 Rb7 23.Re1 Reb8 24.Bc3 Rb3? (better is 24...Bf5+=) 25.Bd1+– Qg6 (25...Rc3 26.Qc3 Bf5 27.Ba4+–) 26.Qg6 Bg6 27.Bb3 Rb3 28.Be5 (28.Bb2 f6+–) 28...Ne5 29.f4 Nd7 30.Re8 Nf8 31.d6 (31...Bf5 32.d7 Bd7 33.Rd7 Rb1 34.Kf2 Rb2 35.Kf3 Rb3 36.Ke4+–) 1–0. Bendig,Frank – Loewe, corr KGP Vorrunde, 1990.

6.Nf3 0-0 7.a4 Na6 8.b5 Nc5 9.Qc2 Nfe4 10.Be2 Bf6 11.d4 Nd7 12.0-0 c5 13.Nbd2 Nd2 14.Qd2 Nb6 15.dc5 Nc4 16.Bc4 dc4 17.Bf6 Qf6 18.Rfc1 a6 19.b6 Rd8 20.Qc2 Bd7 21.Qc4 Bc6 22.Nd4 Bd5 23.Qc3 Qg6 24.c6 Qg2 0–1. beciab70 (1645) – kurter, kurnik, 2014.

6.Nf3 Nbd7 7.Nc3 0-0 8.Be2 Qc7 (8...dc4 9.Qc4 Nb6 10.Qb3+=) 9.d3 (9.0-0 dc4 10.Qc4 Qd6=) 9...Re8 (9...dc4 10.Qc4 Nb6 11.Qb3+=) 10.0-0 b6 (10...e5 11.d4 e4 12.Ne5=) 11.a4 Bb7 12.cd5 Nd5 13.Nd5 cd5 14.Rfc1 Qd6 15.Ba3 (15.Qc3 Nf6 16.Qc7 Rab8+=) 15...Rac8= 16.Rc8 (16.d4 a6=) 16...Rc8 17.b5 Nc5 18.Qa2 (18.Qb2 a6=) 18...Qd8 (18...e5 19.d4 e4 20.dc5 bc5 21.Nd2+–) 19.Rc1 Nd7 (19...a6 20.d4 Ne4 21.Rc8 Bc8 22.ba6+=) 20.Rc8+= Bc8 21.Nd4 (21.Be7 Qe7 22.a5 Qc5=) 21...Bc5 (21...Ba3 22.Qa3 Qc7 23.Nc6+=) 22.Nc6+= Qc7 23.Bc5 Nc5 24.Qa3 (24.d4 Ne4+=) 24...Bd7 (24...a6 25.d4 ab5 26.ab5+/- (worse is 26.dc5 Qc6 27.ab5 Qc5+=; 26.Bb5?! Bd7 27.Ne7 Kf8 28.Nd5 ed5+/-)) 25.d4+= Bc6 26.dc5 (worse is 26.bc6 Ne4=) 26...Bb7 27.c6 Bc8 28.g4 (28.Qd3 a6+=) 28...h6 29.h3 f6 (29...e5 30.Qd3 Be6 31.Bf3=) 30.Bd3 Kf7 (30...a6 31.Qc3+=) 31.Kg2 (31.Qb4 Kg8+=) 31...Qe5 (31...Kg8 32.Qc3+=) 32.a5 Qc7 33.ab6 ab6 34.Qb4 Qe7 (34...Kg8!?+=) 35.Bg6 Kf8 36.Qd4 (36.Qe7 Ke7 37.f4 e5+/-) 36...Qc7 37.e4 de4 38.Be4 Kf7 (38...e5 39.Qd5+/-) 39.h4 (better is 39.f4+/-) 39...Qe5? (better is 39...e5 40.Bd5 Ke8+/-) 40.Qe5+– fe5 41.Kf3 Ke7 42.Bd3 (42.h5 Kd6+–) 42...e4 (42...g5 43.hg5 hg5 44.Ke4+–) 43.Be4 Kd6 44.Ke3 (44.h5 e5+–) 44...e5 45.Bf5 (45.Bf5 Bf5 46.gf5+–) 1–0. Labahn,Thomas – Redlin, Espelkamp, 1989.

4.Qb3 Be7

5.e3 0-0 6.d4 d5 7.Nf3 Nbd7 8.Nc3 b6 9.a4 a6 10.Be2 Bb7 (10...c5 11.dc5 (worse 11.cd5 cb4 12.Na2 Nd5-/+) 11...bc5 12.b5 (worse 12.cd5 cb4 13.Nb1 Nc5-/+) 12...ab5 13.Nb5 (13.Qb5?? Rb8-+) 13...dc4 14.Qc4=) 11.0-0 Rc8 (11...dc4 12.Qc4 a5 13.b5=) 12.Rfd1 (better 12.Rfc1+=) 12...e5?? (better 12...dc4 13.Bc4 Nd5+=) 13.de5+- Ne4 14.cd5 cd5 (14...Nc3 15.Qc3 cd5+-) 15.Nd5 Bd5? (15...Qe8+-) 16.Rd5 Qe8 (16...Bh4 17.g3 Qc7 18.Ba6+-) 17.Qd3 (better 17.Ba6 Rc7 18.Bb5 Qc8+-) 17...Ng5 (17...Bb4 18.Qe4 Nf6 19.Qb4 Nd5+-) 18.Rd7 (18.Ng5 Bg5 19.Rd7 Be7+-) 18...Nf3 19.Bf3 Rd8 (19...Bb4 20.Rb7+-) 20.Rd8 Bd8 (20...Qd8 21.Qa6 Bb4 22.Rd1+-) 21.Rd1 (21.Qa6!? Bc7 22.Bd4 Be5 23.Qb6 Bd4 24.ed4 Qc8+-) 21...Be7 22.b5 a5 (22...ab5 23.ab5 Bc5 24.Be4+-) 23.Bc6 (23.Qd7 Bc5+-) 23...Qc8 24.Ba3 (24.Bd4 Rd8+-) 24...Ba3 25.Qa3 g6 26.Rd7 Kg7 (26...Rd8 27.Rd6 Rd6 28.ed6+-) 27.Qb3 (better 27.Qd6 Kg8 28.e6 Qb8+-) 27...Qb8 28.Qd5 Qe8 29.f4 (better 29.e6 Kh6 30.e7+-) 29...Qe6 (29...Kg8+-) 30.Qe6 Kh6 (30...h6 31.Qf6 Kg8 32.Bd5 Kh7 33.Rf7 Rf7 34.Qf7 Kh8 35.Qg8) 31.Qf6 Kh5 (31...Re8 32.Rf7 Re5 33.Qe5 g5 34.Qg5) 32.g4! Kg4 (32...Kg4 33.Qg5 Mate attack) 33.Qg5 Kh3 34.Qg3 1-0. ClayPigeons (2085) - sany96 (2060), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

5.Nf3 0-0 6.e3 Na6 (6...a5 7.b5=) 7.d4 (7.a3 Qc7+=) 7...Bb4 (7...Nb4 8.a3 Na6 9.Nc3=) 8.Nbd2 (8.Nc3 Ne4=) 8...Be7 (8...Qa5 9.Bd3+=) 9.Bd3 (9.Be2=) 9...Nc7 (9...Nb4 10.Be2+=) 10.e4 (10.0-0 b5=) 10...b6 (10...Na6 11.0-0=) 11.Qc2 (11.0-0 Bb7=) 11...Bb7 (11...Nh5!?=) 12.e5+= Nfe8 (12...Nh5 13.Bh7 Kh8 14.Be4+=) 13.Bh7+/- Kh8 14.h4 f5 (14...d5 15.h5 dc4 16.Nc4+/-) 15.ef6 (15.Ng5 c5 16.d5 d6+–) 15...Bf6 (15...Nf6 16.Ng5 c5 17.d5 ed5 18.h5+–) 16.Qg6 Qe7?? (16...Nd6 17.Qh5 Nf7 18.Be4 Nh6+–) 17.Qh5 d5 (17...g6 18.Bg6 Kg8+–) 18.Bg6 Kg8 19.Qh7# 1–0. einaar (1980) – nicu (2150), net–chess.com, 2007.

5.Nf3 0-0 6.g3 d5 7.d3 Nbd7 8.Bg2 Re8 9.0-0 Bd6 (9...a5 10.b5=+) 10.Rd1 (10.Nc3 c5=) 10...Qe7 11.a3 e5 12.Nc3 (12.Nbd2 a5=) 12...e4 (12...d4!? 13.Ne4 Ne4 14.de4 c5=+) 13.de4= de4 14.Nd4 Nb6? (better 14...Nf8=) 15.c5+- e3 (better 15...Bc5!? 16.bc5 Qc5+-) 16.cd6 (16.cb6?! ef2 17.Kh1 ab6+-) 16...ef2 17.Kh1 (better 17.Kf1!? Qd6 18.Nc6 Qf8+-) 17...Qd6 18.Nc6 Qc6?? (better 18...f1Q 19.Rf1 Be6+-) 19.Bc6 (19.Bc6 bc6 20.e4+-) 1-0. allyouneedisluft (2505) - corazondeleon (2450), Rated Blitz game, lichess.org, 2017.

5.Nf3 d6 6.d4 a5 7.a3 0-0 8.Nc3 d5 9.e3 ab4 10.ab4 Ra1 11.Ba1 dc4 12.Bc4 b5 13.Bd3 Na6 14.Na2 Qd5 (14...Nd5 15.Bc3=) 15.Qb1 Qh5 16.e4 Bb7 17.Bc3 Nd7 18.Nc1 f5 (18...e5 19.de5 c5 20.Bb5=) 19.ef5 (19.Ne2 Nf6 20.Ng3 Qe8+=) 19...ef5 20.Ne2 (20.Qb3 Qf7 21.Bc2 Nc7+=) 20...Nb6 21.Ng3 Qe8 22.0-0 Nd5 23.Qb3 g6 24.Bd2 (24.Re1 Kh8=) 24...Nab4=+ 25.Bb1 Bd6 26.Re1 Qa8 27.Ne5 (27.Re6 Qd8=+) 27...Qa4-/+ 28.Qa4 (better is 28.Qb2!?-/+) 28...ba4–+ 29.Nc4 Bc7 30.Bb4 Nb4 31.Bf5 gf5 (< 31...Rf5 32.Nf5 gf5 33.Rb1+=) 32.Rb1 a3 33.Rb4?? (33.Na3 Bd6 34.Nc4–+) 33...a2 (34.Ra4 Ra8 35.Ra2 Ra2–+) 0–1. Welti,Manfred – Luzuriaga,Norberto Horacio, email b4/03/14, 2003.

4.b5

4.b5 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 c6 4.c4).

4.b5 d5 5.e3 Bd6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c6 5.c4 Bd6).

4.b5 d5 5.e3 Be7 6.Nf3 0-0 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 Be7 5.Nf3 0-0 6.c4 c6).

4.c5 a5

5.a3 ab4 6.ab4 Ra1 7.Ba1 Na6 8.Qa4 Be7 9.Nf3 0-0 10.e3 b5 11.Qb3 Nd5 12.Bc3 Bf6 13.d4 d6 14.e4 Nc3 15.Nc3 dc5 16.e5? (better is 16.dc5!? Bc3 17.Qc3+=) 16...c4–+ (16...cb4?! 17.ef6 bc3 18.fg7 Kg7 19.Qc3+=; 16...cd4?! 17.ef6 dc3 18.fg7-/+) 17.Qb2 Be7 18.Na2 (18.Be2 Nb4 19.0-0 Bb7–+) 18...Nb4! 19.Nb4 Qa5 0–1. Schaumann,Rudolf – Hipp,Hermann (1860), Bad Woerishofen op, 2003.

5.a3 ab4 6.ab4 Ra1 7.Ba1 Na6 8.Qb3 Nd5 9.Bc3 Nc3 10.dc3 b6 11.cb6 Qb6 12.e3 Be7 13.Nd2 0-0 14.Ngf3 d5 15.Be2 Nc7 16.0-0 Ba6 17.Ba6 Qa6 18.Qc2 Ra8 19.g3 h6 20.Rb1 Bf6 21.Nd4 Nb5 22.Qd3 Qa2 (22...e5 23.Nb5 e4 24.Qc2 cb5 25.Nb3-/+) 23.Rc1 Ra3 24.Nb1 (better is 24.Rc2 Qa1 25.Qf1 Qf1 26.Kf1+=) 24...Qa1 (24...Bd4!? 25.ed4 Qb2–+) 25.Qd1 (25.Qf1 Nd4 26.cd4 Ra6=) 25...Nd4 26.cd4 Ra8 27.Rc6 Qb2 28.Qc2 Qb4 29.Nc3 Qb7 30.Na4 g5 31.Rc7 Qb8 32.Nb2 Kg7 33.Nd3 Ra7 34.Rc8 Qb7 35.h4 Ra1 (35...gh4?? 36.Nf4 Ra1 37.Kg2 h3 38.Kh3+– (38.Nh3?! Ra2 39.Qa2 Qc8=)) 36.Kg2 Qb1 (36...gh4?? 37.Nf4 h3 38.Kh3+– (38.Nh3?! e5=)) 37.Qb1 Rb1 38.hg5 hg5 39.g4 Rd1 40.Nc5 e5 41.de5 Be5 42.Rd8 Bc3 43.Ne4 Bf6 (43...Be5 44.Re8 (worse is 44.Ng5 Bf6 45.Nf7 Kf7-/+) 44...Bf6 45.Nd6+=) 44.Rd6 (44.Rd7 Rd3 45.Nd6 Kg6+/-) 44...Be7 (44...Be5!? 45.Rd7 Kg6=) 45.Rd7+/- Bf6 46.Nd6 (46.Nf6?! Kf6 47.Kf3 Ke6=) 46...d4?? (46...Kg6!?+/-) 47.ed4 (better is 47.Ne8 Kg6 48.Rd6+– (48.Nf6?! Kf6 49.Rd4 Rc1+/-)) 47...Kg6 48.Nf7 (48.Nf5 Be5+–) 48...Rd2 (48...Rd4 49.Rd4 Bd4 50.Nd6+/-) 49.Nd8 Bd4 50.Rd6 Kh7 51.Kh1 (better is 51.Ne6!? Rf2 52.Kg3 Be5 53.Kf2 Bd6 54.Ng5 Kg7 55.Ke3+/-) 51...Rd1= 52.Kg2 Rd2 53.Kh1 Bc3 (better is 53...Rd1!? 54.Kg2 Rd2=) 54.Rd2 Bd2 55.Kg2 Kg6 56.Kf3 Kf6 57.Nc6 Bc3 58.Ke4 Bd2 59.Ne5 Ba5 60.Nd3 Bc7 61.f4 (better is 61.f3+/-) 61...gf4= 62.Nc5 Kg5 63.Kf3 Bb8 64.Ne6 The isolani on f4 becomes a target 64...Kf6 65.Nf4 Kg5 (better is 65...Bf4!? 66.Ke4 Be5=) 66.Nh3+/- Kh4 67.g5 (better is 67.Nf2!?+/-) 67...Be5 68.Ke4 Bb2 69.Nf4 Kg5 70.Kd3 Kf4 71.Kc2 Ke5 72.Kb2 Kf6 ½–½. Williams,Barry M – Norlander,Svante, WS/O/002 ICCF, 2004.

5.a3 ab4 6.ab4 Ra1 7.Ba1 Na6 8.Qb3 Nd5 9.Bc3 d6 10.e4 Nc3 11.Qc3 dc5 12.bc5 Nc5 13.Qe3 e5 14.Nf3 Bd6 15.Ne5 Qb6 (15...Be5?! 16.Qc5 Qf6 17.Qb4-/+) 16.Na3 Be5 17.Be2 Bc7 18.0-0 Ne6 19.Qc3 Qd4 20.Qc2 (20.Bg4 Qe4 21.Be6 Be6 22.Qg7–+) 20...Qd6 21.g3 Qa3 0–1. kaasparov – geodorna (1880), kurnik, 2012.

5.a3 d6 6.d4 =+.

4.c5 d5

5.d4 a5 6.a3 (6.ba5 Ne4 7.e3 Qa5 8.Nd2 b6-/+) 6...b5 (6...ab4 7.ab4 Ra1 8.Ba1+=) 7.Nf3= a4 (7...Be7!?=) 8.e3+= Nbd7 (8...Be7 9.Bd3+=) 9.Bd3 Be7 10.Nbd2 (10.0-0 0-0+=) 10...Bb7 (10...0-0 11.0-0+=) 11.0-0 0-0 12.Re1 (12.Qc2 Qc7+=) 12...Re8 (12...Qc7 13.Qe2+=) 13.e4 (13.Ne5 Rf8+=) 13...h6 (13...de4 14.Ne4 Nd5 15.Ne5+=) 14.e5 (14.Ne5 de4 15.Ne4 Nd5+=) 14...Nh7 (14...Nh5 15.Bb1+=) 15.Qc2 Ng5 16.Ng5 Bg5 17.Nf3 f5 (17...Be7 18.Rad1+=) 18.g3 (18.ef6!? Bf6 19.Re3+/-) 18...Rf8 (18...Be7 19.Bc1+=) 19.Ng5 hg5 (19...Qg5 20.Bc1 Qg6 21.Bf4+=) 20.f4 (20.Qe2 g4+/-) 20...gf4+= 21.gf4 Qh4 (21...Kf7 22.Bf5 ef5 23.e6 Ke7 24.Qg2+=) 22.Qf2 Qf2 23.Kf2 Kf7 24.h4 Rh8 25.Kg3 Rh6 26.Rh1 Rah8 27.Rag1 (27.Be2!?+=) 27...Rg6= 28.Kf3 (28.Kf2 Rgh6=) 28...Rgh6 (28...Rg1 29.Rg1 Rh4 30.Be2+=) 29.Kg3 Nf8 (29...Rg6 30.Kf2=) 30.Be2 (30.Rg2 Ng6 31.Rgh2 Nf8+=) 30...Bc8 (30...Rg6!? 31.Kf2 Rg1 32.Kg1 Ng6=) 31.Rh2 (31.h5!?+=) ½–½. Wartig,Wolfgang – Schroeder, corr EU/H/GT/213, 1997.

5.d4 b5 6.Nc3 (6.a4 ba4 7.Qa4 Be7=) 6...a5=+ 7.a3 ab4 (7...Be7 8.e3=+) 8.ab4= Ra1 9.Ba1 Qc7 (9...Be7 10.Nf3=+) 10.Nf3 Nbd7 (10...Na6 11.Qb3=) 11.Qb1 (11.e3 Be7=) 11...Qa7 (11...Be7 12.e3=) 12.e3+= g6 (12...Qc7 13.Bd3+=) 13.Be2 (13.Bd3 Bg7+=) 13...Bg7 14.0-0 0-0 15.e4 (15.Bd3 Qc7+=) 15...de4 16.Ne4 (16.Ne5 Nb8+=) 16...Ne4 (16...Nd5 17.Qb2=) 17.Qe4+= Bb7 18.Bc3 Nf6 19.Qc2 (19.Qd3 Nd5+=) 19...Nd5 (19...Ra8 20.Ra1 Qb8 21.Ra8 Qa8 22.Qb2=) 20.Ra1 Qb8 21.Bd2 Qc7 22.Ra3 Rb8 23.h3 Qc8 24.Bd3 Ra8 25.Ra8 Qa8 26.Qb2 Qa4 27.Bc2 Qa7 28.Be4 Qa4 29.Bd5 Qd1 30.Kh2 ed5 31.Bf4 Bc8+= 32.Qa2 Qa4= 33.Qd2 Qa7 34.Qe2 Be6 35.Ne5 Qa1? 36.g4?? Qa8 37.Qe3 f6 38.Nf3 Bd7 ½–½. Roth,H – Roskosch,Erich, Hessen–ch Seniors, 1992.

5.d4 b6 6.Qa4 =+.

5.d4 b6 6.Nf3 =+.

5.d4 Be7 6.Nf3 +=.

5.Nf3 a5 6.a3 b6 =.

5.Nf3 b6 6.Bd4 =+.

5.Nf3 Be7 6.e3 0-0 (6...a5 7.Qa4=) 7.Bd3 (7.Qc2 a5 8.Ng5 Nbd7+=) 7...a5+= 8.a3 ab4 (8...b6 9.Qc2+=) 9.ab4= Ra1 10.Ba1 Nbd7 (10...b6 11.Qc2=) 11.Ne5 (11.Qc2 Qc7=) 11...g6 (11...Ne5 12.Be5 Nd7 13.Bb2+=) 12.Na3 (12.0-0 Ne5 13.Be5 Nd7=) 12...Ne8 (12...Ne5 13.Be5 Nd7 14.Bc3=) 13.Ng4 (13.Nd7 Bd7 14.0-0 b6=) 13...Bf6 (13...f6!?=) 14.Nf6+= Nef6 15.f4 Ne4 (15...b6 16.cb6 Qb6 17.b5+=) 16.0-0 Qe7 (16...b6 17.cb6 Qb6 18.Nc2+=) 17.Bb1 (17.Be2 b6 18.d3 Nef6+/-) 17...f5 (17...b6 18.d3 Nef6 19.Qc2+/-) 18.d3 Nef6 19.Nc2 (19.Bd4 e5 20.fe5 Ne5+/-) 19...e5 20.fe5 Ne5 21.Bd4 Nf7 (21...Bd7 22.Ba2+/-) 22.Ne1 (22.Ba2 Ne5+/-) 22...Be6 (22...Ng4 23.Qd2+/-) 23.Nf3 Nd7 24.Qb3 (24.Bc2 Ra8+/-) 24...Re8 (24...Ng5 25.Ng5 Qg5 26.Rf4+/-) 25.Qb2 Nd8 26.e4 (26.Ne5 Ne5 27.Be5 Bd7+/-) 26...de4 27.de4 f4 (27...fe4 28.Be4 Bc4 29.Re1+/-) 28.Bc3 (28.Qd2 Bc4 29.Rc1 Bf7+/-) 28...Bc4 (28...b6 29.cb6 Nb6 30.Qd2+/-) 29.Re1 g5 (29...Ne6 30.Qf2+/-) 30.Nd4+– Qf7? (better is 30...Nf7+–) 31.Nf5 Qe6 32.Nd6 (better is 32.Ng7 Qe7 33.Ne8 Qe8 34.Ba2 Ba2 35.Qa2 Ne6 36.Rd1+–) 32...Rf8 (32...b5 33.Ne8 Qe8+–) 33.Nc4 f3 34.Rf1 (better is 34.Qf2 fg2 35.Qg2 h6+–) 34...Qg4 (34...fg2 35.Rf8 Kf8+–) 35.Ne3 Qh5 (35...f2 36.Kh1 Qf4 37.Ba2 Rf7 38.Qd2+–) 36.Ba2 Nf7 37.Rf3 g4 (37...Nde5 38.Be5 g4 39.Rf4+–) 38.Ng4! Nc5 39.Nf6 1–0. Charisius,Peter – Berteit,Peter, Stuttgart–ch, 1993.

4.c5 d6

5.d4 a5 6.a3 b6 7.cd6 Bd6 8.Qb3 0-0 9.e3 Na6 10.b5 cb5 11.Bb5 Bb7 12.Nf3 Bf3 13.gf3 Nc7 14.0-0 (14.Bc6!? Rb8 15.Nc3=) 14...Nb5-/+ 15.Qb5 Qc7 16.f4 Nd5 17.Rc1 Qe7 18.Nc3 Nf6 19.Rc2 (19.Qb6? Rab8 20.Qa5 Rb2–+) 19...Ng4 20.h3 Nh6 21.Qg5 f6 22.Qg2 Rac8 23.Rac1 Ba3?? (23...Qd7=) 24.Ba3?? (better is 24.Nd5 ed5 25.Rc8+–) 24...Qa3-/+ 25.Ne4? (better is 25.Qe4 Rfe8 26.Qb7-/+) 25...Qc1–+ 26.Rc1 Rc1 27.Kh2 Kh8 (27...Rc7 28.Nd6 f5 29.Nb5-/+) 28.Nd6-/+ a4 29.f3? (29.Qb7 a3 30.Qa6 Ra1-/+) 29...Rc7 (better is 29...Rc6 30.Nb5 Rfc8–+) 30.Qa2 Ra7 31.Qe6 a3 32.Qa2 Rd8 33.Nb5 Ra5 34.Na3 Rda8 35.Qb3 Ra3 36.Qb6 (36.Qe6 b5–+) 36...Re3 37.Qb7 (37.Qb5 Rf3 38.Qe2 Rf4–+) 37...Rea3 (better is 37...Ra2!? 38.Kg3 Nf5 39.Kg4–+) 38.d5 (38.Qd5 Ra2 39.Kg3 R2a5–+) 38...R3a7 (38...Ra2 39.Kg1 Nf5 40.Qb3–+) 39.Qc6 (39.Qb6 Ra6 40.Qb7 Ra2 41.Kg1 Nf5–+) 39...Nf5 (better is 39...Ra2 40.Kg3 Nf5 41.Kg4 Nd4 42.Qa8 Ra8–+) 40.h4 Ra6 41.Qb7 h6 (41...Nh4!? 42.d6 Nf3 43.Kg3–+) 42.Kh3 Kh7 43.Kg4 Ne3 44.Kg3 (44.Kh3 Ra1 45.Qb3 Rh1 46.Kg3 Nf5 47.Kg2 Rh4–+) 44...R8a7 (44...Ra5 45.h5–+) 45.Qb1 (45.Qb4 Nf5 46.Kg4 Ne7–+) 45...g6 (better is 45...f5 46.h5–+) 46.Qe4 (46.h5 f5 47.Qd3 Ra3 48.hg6 Kg6–+) 46...Nf5 (46...Nf1!? 47.Kf2 Ra1 48.Qc2–+) 47.Kh3 Rd7 48.Qc4 Rad6 49.h5 Rd5 50.hg6 Kg6 51.Kg4 (51.Qe4–+) 51...Ne3 52.Kh4 Nc4 53.Kg4 Rd2 54.f5 Kh7 55.Kf4 Re7 56.Kg4 Rf2 57.Kg3 Rf1 58.Kf4 Nd2 59.Kg4 Re5 60.Kf4 Rf3 61.Kg4 Ref5 62.Kh4 Rf1 63.Kg3 Rg5 64.Kh2 ½–½. tyop (1770) – jpawlo123 (1790), playok.com, 2012.

5.cd6 Bd6 6.a3 Qe7 7.e3 0-0 8.Nf3 a5 9.ba5 Ra5 10.Be2 b5 11.0-0 b4 12.ab4 Ra1 13.Ba1 Bb4 14.Qb3 Bd6 15.Qd3 Ba6 16.Bf6 Bd3 17.Be7 Be2 18.Bd6 Bf1 19.Bf8 Kf8 20.Kf1 Nd7 21.Ke2 f6 22.Nd4 e5 23.Nc6 Kf7 24.d4 ed4 25.Nd4 Nc5 26.Nc3 g6 27.h4 f5 28.g3 Kf6 29.f4 h5 30.Ncb5 Na4 31.Kd3 Nb2 32.Kc3 Nd1 33.Kd3 Nf2 34.Ke2 Ne4 35.Nf3 Ng3 36.Kf2 Ne4 37.Ke2 Ng3 38.Kd3 Ne4 39.Nbd4 Nc5 40.Kc4 Ne4 41.Ne5 g5 42.hg5 Ng5 43.fg5 Ke5 44.g6 Kf6 45.g7 Kg7 46.Nf5 Kg6 47.Ng3 h4 48.Nf1 Kf5 49.Kd4 Kg4 50.e4 Kf3 51.e5 Kf2 52.Nh2 Kg2 53.Ng4 Kg3 54.e6 Kg4 55.e7 h3 56.e8Q h2 57.Qe2 Kg3 58.Qf1 Kg4 59.Qg2 Kf4 60.Qh2 1–0. sunnyda – maneksmm13, kurnik, 2014.

4.e3 Bb4

5.a3 Bd6 6.Nf3 Qe7 7.Be2 0-0 8.0-0 Bc7 9.Qc2 d5 10.cd5 cd5 11.Ne5 Nc6 (better 11...Bd6!?-/+) 12.Nc6= bc6 13.Nc3 (better 13.Qc6!? Bb7 14.Bf6 gf6 15.Qb5=) 13...c5 14.Rab1 c4 15.Ba1 (15.Nb5 Ba5=+) 15...Ba5 (15...Qd6 16.f4 Bd7 17.d3-/+) 16.Rfc1 (16.Qa4 Qd8=+) 16...Ba6 (16...Qa3 17.d3 cd3 18.Bd3 Bc3 19.Bc3-/+) 17.Na4 (17.Qa4 Qd8=+) 17...Bc7 (17...Qa3 18.Bf6 gf6 19.Nc3-+) 18.Nb2 (18.Bf6 gf6 19.d3 cd3 20.Bd3 Rfc8-/+) 18...Bd6 (18...Qa3 19.d3 cd3 20.Nd3-+) 19.d3 (19.Qa4 Bb7 20.d3 Ba3 21.dc4 Rfb8-/+) 19...Ba3 (19...cd3!? 20.Nd3 Ba3 21.Bb2-+) 20.dc4-/+ Bc4 21.Bc4 Rac8 22.Qb3 Bb2 23.Bb2 dc4 24.Rc4 Rc4 25.Qc4 Qd6 (25...Rb8 26.Qc3-/+) 26.Qc1 (better 26.Bf6 gf6 27.Qg4 Kh8 28.Qf3=) 26...Nd5?? (26...Rb8 27.h3-/+) 27.h3?? (27.Ba3 Qd8 28.Bf8 Qf8+-) 27...f6?? (27...Rb8 28.Ra1 a6 29.Ra4-/+) 28.Ba1?? (better 28.Ba3 Qd7 29.Bf8 Kf8 30.Qc5 Kf7 31.Ra1+-) 28...Rd8 29.Qb2 Kf7 (29...Nb4 30.Qb3 a5 31.Bc3-/+) 30.Rd1 Rd7?? (better 30...Qc7-/+) 31.e4+/- Qb4?? (better 31...Qc6 32.ed5 Rd5+/-) 32.Qb4+- (32.ed5?! Qb2 33.Bb2 ed5+/-) 32...Nb4 33.Rd7 Kg6 34.Ra7 Nc2 (34...e5 35.Rd7+-) 35.Bf6! Kf6 (35...Kf6 36.f4 Combination; 35...gf6 36.f4 Combination) 36.Rc7 (36.e5 Kg6+-) 36...Nd4 37.Kf1 (37.e5 Kg6+-) 37...Nb5 (37...e5 38.Rd7 Ne6 39.h4+-) 38.Rc5 (better 38.e5 Kg6 39.Re7+-) 38...Nd6 (38...Nd4 39.f4+-) 39.f3 (better 39.e5 Ke7 40.Rc7 Kd8 41.ed6+-) 39...Nf7 40.Ke2 Ke7 41.Ke3 Kd6 42.Ra5 Ne5 43.f4 (better 43.Ra8+-) 43...Nc4-+ 44.Kd4 White prepares the advance e5 44...Na5 45.e5 Ke7 46.Kc5 Nc6?? (better 46...h5-+) 47.Kc6+- g6 48.g4 Kf7 49.Kd6 h5 50.Kd7 (50.g5 h4 51.Kd7 Kf8 52.Ke6 Ke8 53.Kd6 Kd8 54.e6 Kc8 55.e7 Kb8 56.e8Q Kb7 57.Qb5 Kc8 58.Qb4 Kd8 59.Qb8) 50...h4 (50...hg4 51.hg4 g5 52.fg5+-) 51.Kd6 (51.g5 Kf8 52.Ke6 Ke8 53.f5 gf5 54.Kf5 Kf8 55.e6 Ke7 56.g6 Kf8 57.Kf6 Ke8 58.g7 Kd8 59.g8Q Kc7 60.e7 Kb7 61.Qd5 Ka6 62.Qc5 Kb7 63.e8Q Ka6 64.Qec6) 51...g5 52.fg5 Kg6 53.Ke6 Kg5 54.Kd7 Kf4 55.e6 Kg3 56.e7 Kh3 57.e8Q (57.g5 Kg2 58.g6 h3 59.g7 Kf2 60.e8Q h2 61.g8Q h1Q 62.Qa2 Kg3 63.Qe5 Kg4 64.Qg8 Kh4 65.Qeh8) 57...Kg3 (57...Kg4 58.Qg6 Kf3 59.Qf5 Kg3 60.Qg5 Kf3 61.Qh4+-) 58.Qh8 (58.g5 h3 59.Qe3 Kg4 60.g6 Kf5 61.g7 Kg4 62.g8Q Kh4 63.Qgg5) 58...h3 (58...Kg4 59.Qd4 Kg3+-) 59.g5 h2 60.g6 Kg2 (60...Kf4 61.Qh2 Kf5 62.g7 Kg6 63.g8Q Kf5 64.Qe6 Kg5 65.Qhh6) 61.Qh2! Kh2 62.g7 Kg3 63.g8Q (63.g8Q Kf4 64.Qe6 Kf3 65.Qd5 Kf4 66.Ke6 Kg3 67.Ke5 Kf2 68.Kf4 Ke2 69.Ke4 Kf2 70.Qf7 Kg2 71.Qf3 Kg1 72.Qe2 Kh1 73.Kf3 Kg1 74.Qg2) 1-0. fishissushi (1905) - Tactition (1940), Rated Bullet game, lichess.org, 2019.

5.a3 Be7-/+ 6.Nf3 (6.d4 d6 7.Bd3 d5 8.Nd2 Nbd7 9.Ngf3) 6...d5 7.d4 Nbd7 8.Bd3 dc4 9.Bc4.

5.Qf3 A) 5...d6 6.a3 (6.Bf6 Qf6 7.Qf6 gf6 8.a3 Ba5 9.Ne2) 6...Ba5 7.Bf6 Qf6 8.Qf6 gf6 9.Ne2; B) 5...Be7 6.Qg3 (6.d4 0-0 7.Bd3 d5 8.Ne2 Na6 9.a3; 6.Nc3 d5 7.Qg3 0-0 8.Nf3 Bd6 9.Ne5; 6.e4 d5 7.e5 Nfd7 8.Qg3 Qb6 9.Qb3; 6.Qf4 d5 7.Be5 Nh5 8.Qg4 Nd7 9.Nf3) 6...0-0 7.Nf3 d6 8.d4 Qb6 9.Bc1.

5.Nf3 d5 6.Qb3 (6.Qa4 Bd6 7.d4 dc4 8.Qc4 0-0 9.Bd3) 6...Bd6 7.d4 b6 8.Nbd2 Ba6 9.Bd3.

5.Nf3 Be7 6.Bd3 Qb6 7.Qc2 d5 8.Bd4 (8.cd5 ed5 9.0-0 c5-/+) 8...Qd8 (8...c5 9.Bb2-/+) 9.0-0 Na6 10.a3 Nc5 11.Bc5 Bc5 12.cd5 Qd5 13.Nc3 Qh5 14.Ne4 Be7 15.Nf6 Bf6 16.Rab1 0-0 17.Be4 Bd7?? (better 17...e5=+) 18.Rb7+– Rfb8 1–0. DEFFM – GuestCBNC, freechess.org, 2018.

5.Nf3 0-0

6.Qa4 c5 7.a3 Ba5 8.Be2 d6 9.0-0.

6.Qb3 Na6 7.Be2 d6 8.0-0 e5 9.a3.

6.Bd3 d5 7.cd5 ed5 8.0-0 Bd6 9.Qc2 h6 10.Nc3 Nbd7 11.Ne2 Nc5 12.Bf5 Nce4 (12...Bf5 13.Qf5 Nfe4 14.Qg4-/+) 13.Bc8 Rc8 14.d3 Nc5 15.a4 Qe7 16.Ng3 (16.Ned4 Qd7-/+) 16...g6 (16...Bg3 17.Bf6 Qf6 18.Qc5-/+) 17.Qc3 Ncd7 18.e4 Kh7?? (better is 18...Rfe8-/+) 19.e5+/- Bb4 (better is 19...Be5!? 20.Ne5 Ne5 21.Qe5 Qe5 22.Be5 Nd7+/-) 20.ef6+– Bc3? (better is 20...Qd6 21.Qd4 c5+–) 21.fe7 Bb2 22.ef8Q (worse is 22.ef8N Rf8 23.Rab1 Bf6 24.Rb7 Nc5 25.Ra7 Nd3+–; worse is 22.ef8R Rf8 23.Rab1 Bh8 24.Rb7 Nc5 25.Ra7 Nd3+–) 22...Nf8 (22...Rf8 23.Rab1 Bg7 24.Rb7 Nc5 25.Ra7 Nd3+–) 23.Rab1 Bf6 24.Rb7 Kg7 25.d4 (better is 25.Ra7!? Ne6+–) 25...Ne6 26.Ne5 Nd4 (26...Be5 27.de5 a6 28.Rb6+–) 27.Nf7 (better is 27.Rf7 Kg8 28.Rf6 Re8+–) 27...Kg8 (27...Re8 28.Ra7 Re7 29.Re7 Be7+–) 28.Nh6 Kh8 29.Ng4 Bg7 30.Ra7 c5 31.Rb1 (31.Rd7 c4 32.Rd5 c3+–) 31...c4 (31...Nc6 32.Rd7 Nb4 33.Re1+–) 32.Rbb7 (better is 32.Ne3!? c3 33.Rab7 Rc5+–) 32...Ne6 33.Re7 c3 34.Re6 (better is 34.Ne2 d4 35.Re6 d3 36.Nc3 Rc3 37.Re8 Kh7+–) 34...c2 35.Ne2 (better is 35.Re1 c1Q 36.Rc1 Rc1 37.Nf1+–) 35...c1Q 0–1. blackiwhite (1740) – lembak (2090), kurnik, 2011.

6.Bd3 h6 7.a3 Be7 8.0-0 d5 9.Be2 dc4 10.Bc4 b6 11.Qc2 Bb7 12.e4 (12.d4 c5-/+) 12...Nbd7 13.e5 Nd5 14.d4 c5 15.Nc3 Nc3 16.Qc3 Rc8 (16...a6 17.dc5 Rc8 18.Be2-/+) 17.Rad1 (17.Rfd1 cd4 18.Qd4 Bf3 19.gf3-/+) 17...Qc7 (17...cd4!? 18.Qd4 Bf3 19.gf3 Nc5-/+) 18.d5=+ ed5 19.Bd5 Bd5 20.Rd5 Rfd8 (20...Rcd8 21.Nd4 Bg5 22.Nf5=) 21.e6 (21.Rd7 A) 21...Qd7?? 22.e6 Qd4 A1) 23.Qd4? cd4 (23...Rd4?! 24.Nd4 cd4 25.ef7 Kf7 26.Bd4–+) 24.Nd4 Bf6–+; A2) 23.Nd4 cd4 24.ef7 Kf8 25.Qd3+–; B) 21...Rd7 22.e6 Bf6 23.ed7 Bc3 24.dc8R Qc8 25.Bc3 Qa6-/+) 21...Bf6 22.ef7 (22.Rd7 Rd7 23.ed7 Bc3 24.dc8R Qc8 25.Bc3 Qa6-/+) 22...Kf7 (22...Kf8!? 23.Qc2 Bb2 24.Qb2 Kf7=+) 23.Qc4= Threatening mate... how? 23...Kf8 (23...Bb2 24.Rd7 Kg6 25.Qc2 Kf6 26.Qb2 Ke6 27.Rc7 Rc7 28.Qe5 Kd7 29.Qd5 Ke8 30.Re1 Re7 31.Qg8 Kd7 32.Rd1 Kc7 33.Qd8 Kb7 34.Qe7 Ka6 35.Qd7 g5 36.Qa4 Kb7 37.Rd7 Kb8 38.Qa7 Kc8 39.Qb7) 24.Rf5 b5 25.Qg4 (25.Qb5 Qb6 26.Qe2 c4=) 25...c4 (better 25...Qd6-/+) 26.Nd4+= (worse 26.Rb5 c3 27.Bc1 Nc5=+) 26...Re8 27.Nb5 (worse 27.Rb5 c3 28.Bc1 Kg8=) 27...Qb8 28.Bc3 a6 (28...a5!?+=) 29.Bb4+– Kg8 30.Nd6 Qc7 (30...Ne5 31.Qe4 Qa8 32.Qc2+–) 31.Rd5 Ne5 32.Qg3 c3?? (better 32...Re6 33.Nc8 Qc8+–) 33.Ne8 Re8 34.Bd6 (34.Bc3?! Nf3 35.Qf3 Qc3+–) 34...Qc4 35.Re5 (35.Be5?! c2 36.Rc5 Qc5 37.Bf6 Qa7+–) 35...Be5 36.Be5 Re5 (36...Qf7 37.Bc3 Rd8 38.Re1+–) 37.Qe5 c2 38.Rc1 Qd3 39.Qe8 Kh7 40.Qa4 Qd2 The mate threat is Qxc1 41.Qc2 Qc2 42.Rc2 a5 43.a4 h5 44.Rc5 h4 45.Ra5 Kh6 46.Rb5 g5 47.a5 (47.a5 g4 48.a6 Kh7 49.a7 Kg7 50.a8Q g3 51.Qa7 Kg6 52.Qa6 Kf7 53.Rb7 Ke8 54.Qa8) 1–0. onur604 (2320) – FLOR2 (2225), lichess.org, 2020.

6.Be2 d5 7.0-0 Nbd7 8.d4 dc4 9.Bc4 Bd6 10.Nbd2 Qc7 11.Qb3 h6 12.Rac1 e5 13.d5? (13.de5 Ne5 14.Rfd1 Nf3 15.Nf3 Qe7=) 13...c5?? (better is 13...Nc5 14.Qc2 cd5–+) 14.e4+= b6 15.Rfe1 Nh5 16.g3 (16.Bb5 Nf4=) 16...Re8 17.a4 Nf8 18.Nh4 Ng6 (better is 18...Nf6+=) 19.Ng6+= fg6 20.f4 ef4 21.e5! fg3 (21...Be5 22.d6 Double attack (22.d6 Passed pawn)) 22.ed6 (22.hg3 Bf5+/-) 22...Re1 (22...gh2 23.Kh1 Re1 24.Re1 Qd6 25.Be5+=) 23.Re1+= gh2 24.Kh1 Qd6 25.Be5 Qf8 26.d6 Kh7 27.Bd5 Qf2? (better is 27...Rb8=) 28.Qe3+– (28.Qe3 Qe3 29.Re3+–) 1–0. emeryt85 – bugthebag (1670), kurnik, 2011.

4.e3 Be7

5.a3 0-0 6.Nf3 (6.d4 d5 7.Nc3 dc4 8.Bc4 a5 9.b5; 6.Nc3 a5 7.b5 e5 8.d4 d6 9.Be2; 6.Qc2 d5 7.Nf3 Nbd7 8.cd5 cd5 9.Be2; 6.Qf3 d5 7.d4 a5 8.b5 Bd7 9.Nc3) 6...c5 (6...d5 7.Bf6 Bf6 8.d4= a5 9.Nbd2; 6...a5 7.b5 d5 8.Nc3 cb5 9.Nb5) 7.Be2 (7.bc5 Bc5 8.d4 Be7= 9.Bd3) 7...Ne4 (7...cb4 8.Qb3+= ba3 9.Na3) 8.0-0 (8.Qc2 f5 9.d3 Nf6 10.bc5 Bc5+=) 8...b6 (8...cb4 9.d3= (9.ab4 Bb4 10.d3=)) 9.d4 (9.bc5 Nc5 10.Nc3 Bb7+=; 9.d3+=) 9...cd4 (9...cb4!? 10.ab4 Bb4+=) 10.ed4 (10.Qd4 Nf6+=) 10...Bd6 (10...d5 11.c5+=) 11.Nc3 Bf4?? (better is 11...Bb7+=) 12.Ne4+– Bb7 (12...d5 13.cd5 Bb7 14.Nc3+–) 13.Qd3 (better is 13.d5 Re8+–) 13...Be4 (13...d5 14.cd5 Qd5+–) 14.Qe4 Nc6 (14...Qc7+–) 15.Qf4 d6 (15...d5 16.c5+–) 16.d5 (16.c5 bc5 17.dc5 dc5+–) 16...ed5 (16...e5 17.Qg3 (17.dc6?! ef4 18.Nd4 Qg5+–) 17...Ne7 18.Bd3+–) 17.cd5 Ne5 (17...Ne7 18.Bd3 Ng6 19.Qd4+–) 18.Ne5 de5 19.Qe5 f6 20.Qe6 Kh8 21.Bd3 Re8 (21...Qc8+–) 22.Qf5 Kg8 23.Qh7 Kf7 24.Bg6 Ke7 25.Rfe1 Kd6 26.Re8 Qd7 27.Ra8 Qb7 28.Qg8 Qd5 29.Rd8 Kc6 30.Qd5 Kc7 31.Qd7 1–0. kehrsam – interloper, ChessWorld.net, 2009.

5.a3 a5 6.b5 (6.ba5 d5 7.Bc3 0-0 8.d4 Nbd7 9.Qc2; 6.Qa4 d6 7.d4 Bd7 8.Nf3 d5 9.c5) 6...d5 7.Nf3 0-0 8.Nc3 Bd7 9.Rc1.

5.a3 d5 6.Qf3 (6.Nf3 dc4 7.Bc4 b5 8.Bb3 a5 9.ba5; 6.c5 b6 7.cb6 ab6 8.Nf3 Bd6 9.Be2; 6.d4 a5 7.b5 cb5 8.cd5 ed5 9.Bb5) 6...a5 7.b5 0-0 8.d4 Bd7 9.a4.

5.Bf6 Bf6 6.d4 (6.Nc3 d5 7.cd5 ed5 8.d4 Be7 9.Rb1) 6...a5 7.b5 e5 8.Nf3 ed4 9.ed4.

4.Bf6? Qf6-/+

5.Na3 a5 6.Nf3–+.

5.Na3 Bb4 6.Nc2 Ba5 7.Rb1 (7.Nf3 0-0–+) 7...Na6 8.e3 0-0 9.Nd4 (9.Nf3 d6–+) 9...d5 (9...e5 10.Nb3 Bb6 11.a3–+) 10.Nb3 (10.cd5 ed5 11.Ba6 ba6-/+) 10...Bb6 11.a3 (11.Nf3 Qg6–+) 11...e5 12.c5? (12.cd5 cd5 13.Nf3–+) 12...Nc5 13.Nc5 Bc5 14.a4 b6 15.Rb3 Be6 16.h3 (16.Nf3 e4 17.Nd4 Bd4 18.ed4 Qd4–+) 16...d4 17.Rb1 (17.ed4 ed4 18.Bd3 Qg5–+) 17...de3 18.de3 Rad8 19.Qc1 Rd7 (better 19...Qg6!? 20.Rb2–+) 20.Be2 Rfd8 21.Nf3 e4 22.Nd4 Bd4 23.ed4 Rd4 24.0-0 Ra4 (24...Rd2!? 25.Bg4 Bg4 26.hg4–+) 25.Qc6 Ra2 26.Bc4 (26.Rfe1 h6–+) 26...Bc4 (better 26...Rc2 27.Rbc1 Rc1 28.Rc1–+) 27.Qc4 Rdd2 (27...Qe6 28.Qc7 Rc8 29.Rbd1–+) 28.Qe4 g6 29.Qe8 Kg7 30.Qe3 a5 (30...Re2!? 31.Qg3–+) 31.g4 (31.Rb6 Qd4 32.Qd4 Rd4–+) 31...h6 (31...Rd4 32.g5 Qf4 33.Qf4 Rf4 34.Rb6–+) 32.Rb6 Qd4 33.Rg6?? (better 33.Qd4 Rd4 34.Rb7–+) 33...fg6 34.Qe7 (34.Qd4 Rd4 35.Rb1 Rf4 36.Rb7 Kf6–+) 34...Kh8 35.Qf8 Kh7 36.Qf7 Qg7 37.Qg7 (37.Qf4 a4 38.h4 Qa7–+) 37...Kg7 38.h4 a4 39.g5 hg5 40.hg5 Rf2! 41.Rf2 (41.Rf2 Rf2 Combination) 41...Rf2 42.Kf2 a3 43.Ke2 a2 44.Kd3 a1Q 45.Kc4 Qd1 46.Kc5 (46.Kc3 Qc1 47.Kd4 Qf4 48.Kd3 Qh2 49.Kd4 Qg2 50.Ke3 Qg3 51.Ke2 Qg5 52.Kf2 Qg4 53.Kf1 Qc4 54.Kg2 Qe2 55.Kg3 Kf6 56.Kh3 Ke5 57.Kg3 Kf5 58.Kh3 Kf4 59.Kh4 Qg4) 46…Qd3 (46...Qd3 47.Kc6 Qe3 48.Kd5 Qf4 49.Kc5 Qg5 50.Kd4 Qg1 51.Kd3 g5 52.Kc4 g4 53.Kd5 g3 54.Ke4 Qd1 55.Kf5 g2 56.Ke6 g1Q 57.Kf5 Qd5 58.Kf4 Qgg5; 46...Qa4 47.Kd6 Qb4 48.Kc6 Qg4 49.Kb5 Qe2 50.Ka4 Qe6 51.Ka3 Qf5 52.Kb3 Qe5 53.Ka3 Qe4 54.Kb2 Qg4 55.Ka1 Qc8 56.Kb2 Qc5 57.Ka1 Qg5 58.Kb1 Qd8 59.Kc2 Qd4 60.Kb1 g5 61.Ka2 g4 62.Kb3 g3 63.Ka2 g2 64.Kb3 g1Q 65.Ka2 Qc1 66.Kb3 Qcb2) 0–1. megarex – chocboy (1940), gameknot.com, 2016. (=1.c4 c6 2.b4 Nf6 3.Bb2 e6)

5.Nc3 Bb4 6.Qc2 Na6–+.

5.Nc3 Bb4 6.Ne4 Qd4 7.f3? (7.Qb1 Na6 (7...Qc4? 8.e3 Bd2 9.Nd2+–) 8.Nf3 Qb6-/+ (8...Qc4 9.e3 Qd5 10.Ba6+–)) 7...Qc4 (7...Na6!? 8.Rb1–+) 8.e3 Qd5 9.a3 Ba5 (9...Be7 10.Nc3 Qh5 11.Be2–+) 10.Qc2 b5 11.Ne2 Bc7?? (better 11...Qe5 12.Nd4 f5–+) 12.N2c3= Qe5 13.Bd3 (13.d4 Qh5 14.Nb5 Na6 15.Nc7 Nc7=) 13...d5?? (13...Na6 14.f4 Qh5 15.0-0-/+) 14.Ng3?? (better 14.f4!? Qh5 15.Nb5 Qh4 16.g3=) 14...d4 (14...Na6 15.0-0 Qd6 16.Be2–+) 15.f4-/+ Qc5 (better 15...Qd6 16.ed4 Nd7=+) 16.Nge4?? (better 16.Nb5 Qc2 17.Bc2 cb5 18.Be4=) 16...Qb6–+ 17.Ng5? (17.ed4 Qd4 18.Rc1–+) 17...dc3 (17...h6!? 18.Nf3 dc3 19.Qc3–+) 18.Qc3 f6 19.Nh7 Kf7 20.0-0 Nd7 21.Ng5 (21.Rf3–+) 21...fg5 22.fg5 Kg8 23.Bg6 (23.g3–+) 23...Bh2 24.Kf2 Qc5 (24...Ba6 25.Qd4 Qc7 26.Ke2–+) 25.Qb3 (25.Qc5 Nc5 26.Rac1 Nb7–+) 25...Qd5 26.Qc3 (26.Qd5 ed5 27.d4–+) 26...Ne5 27.e4 Qd6 (27...Ng6 28.ed5 c5 29.Qc5+=) 28.g3 Ng6 29.Ke2 Bg3 30.Kd1 Bb7 31.Kc2 Be5 32.Qd3 Qd3 33.Kd3 Ba1 34.Ra1 Rd8 35.Kc2 (35.Kc3 Rh3 36.d3 Rhd3 37.Kb2 Rd2 38.Kc1 c5 39.Ra2 Rd1 40.Kc2 Be4 41.Kc3 R8d3 42.Kc2 R1d2 43.Kc1 Ra2 44.Kb1 Rdd2 45.Kc1 Nf4 46.g6 Ne2) 35...Rh2 36.Rd1 (36.Kb3 Rd3 37.Kc2 Rdd2 38.Kc3 Ne5 39.Rd1 Rd1 40.Kb4 Rd4 41.Kc5 Nf3 42.a4 Rc2) 36...Rg2 (36...c5 37.Re1 Rdd2 38.Kc1 Ne5 39.Re3 Nc4 40.Re1 Rc2 41.Kb1 Na3 42.Ka1 Ra2) 37.Kc3 c5 38.d3 Be4! 39.de4 (39.de4 Rd1) 39...Rd1 40.a4 (40.e5 Ne5 41.a4 Rd3) 40...Rg3 (40...Ne5 41.ab5 Rd3) 41.Kc2 (41.Kb2 Rd2 42.Kc1 Rf2 43.ab5 Rg1) 41...Rh1 42.ab5 Rh2 43.Kb1 (43.Kd1 Rg1) 43…Rg1 0–1. megarex – dennisjr (1685), gameknot.com, 2014. (=1.c4 Nf6 2.b4 c6 3.Bb2 e6)

3.c4 g6

4.a4 e5 5.b5 d6 6.Qb3 (6.d4 ed4 7.Bd4 Bg7=) 6...Be6 (6...Bg7 7.Nc3=+) 7.e3 (7.Nf3 Bg7=) 7...Qa5 (7...Nbd7 8.Nf3=+) 8.Bc3 (8.bc6 bc6 9.Qc3 Qc3 10.Nc3 Na6=+) 8...Qb6 (8...Qc7 9.Nf3=) 9.a5 (9.d4 Ne4=) 9...Qc7 (9...Qb5 10.Qb5 cb5 11.cb5=) 10.b6 (10.d4 cb5 11.Qb5 Bd7=) 10...Qd8 11.d4 (11.ba7 Ra7 12.d4 Ne4=) 11...Ne4 12.d5 (12.ba7 Ra7 13.Nf3 Nc3 14.Qc3 Bg7=+) 12...Nc3 (12...Bf5 13.ba7 Ra7 14.Nd2=) 13.de6= Nb1 14.ef7 Kf7 15.Rb1 ab6 16.c5 (16.ab6 Nd7=) 16...d5 (better 16...Kf6 17.cb6 Ra5=) 17.Qb6? (better 17.cb6 Bg7 18.Ra1=+) 17...Qb6–+ 18.cb6 Ra5 19.Be2 (better 19.Nf3 e4 20.Nd4–+) 19...Bb4?? (19...Bc5 20.Nf3 Kf6 21.h4–+) 20.Kd1?? (better 20.Rb4 Nd7 21.Rb1+–) 20...Bc5–+ 21.Nf3 e4 (better 21...Nd7–+) 22.Ne5? (22.Nd2 Ra4 23.Rc1–+) 22...Ke6 23.Ng4 (23.f4 Be3 24.Rf1 Bd4–+) 23...Nd7 (23...h5!? 24.h3 hg4 25.Bg4 Ke5 26.Re1–+) 24.f4 (24.h4 Rha8 25.Nh6 Nb6–+) 24...Nb6 (24...h5 25.Ne5 Ne5 26.fe5 Bb6 27.Rf1 Be3 28.Rf6 Ke5 29.Rg6–+) 25.Nf2 (25.Re1–+) 25...Be3 26.g4 (26.Ke1 Rha8 27.Nd1 Ra1–+) 26...Na4 (26...Bf2 27.Rf1 Bd4 28.Ke1–+) 27.Rb3 (27.Ke1 Nc3 28.f5 gf5 29.gf5 Kf5 30.Rb7 Ra2 31.Bg4 Ke5–+) 27...Bf4 (better 27...Bf2 28.Rf1 Nc5 29.f5 gf5 30.gf5 Kf6 31.Rb1–+) 28.Rf1 (28.Nh3 Be5 29.Ng5 Kf6–+) 28...Be5 (better 28...Nc5 29.Rb1–+) 29.h4 (29.Rb7 Nc3 30.Ke1 Ra2–+) 29...Nc3 30.Rc3 Bc3 31.g5 (31.Kc2 Bd4 32.Ne4 de4 33.Bc4 Ke5–+) 31...Ra1 32.Kc2 Rf1 33.Bf1 Bd4 (better 33...Be1 34.Nh3 Bh4 35.Bg2–+) 34.Ng4 Rf8 35.Bh3 (35.Be2 Bf2 36.h5 Bd4 37.hg6 hg6–+) 35...Kd6 36.Nh6 Rf2 37.Kd1 Bg7 38.Bc8 (38.h5 e3 39.Bg4 gh5 40.Nf5 Kc5 41.Ne3 hg4 42.Ng4 Rg2–+) 38...Bh6 (38...e3 39.Bg4 d4 40.Nf7 Rf7 41.Be2–+) 39.gh6 b6 0–1. afsharian (1615) – Blunders69 (1895), lichess.org, 2019.

4.b5 Bg7 (---> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.c4 Bg7 4.b5 c6).

4.e3 d5 5.cd5 cd5 6.Be5 =.

4.e3 Rg8 5.Nc3 Bg7 6.Nf3 a5 (6...d6 7.Be2+=) 7.b5+– cb5 8.cb5 d6 9.d4 Bd7 (9...Bf5 10.Bd3 Bd3 11.Qd3+–) 10.a4 (10.Bd3 d5+–) 10...Kf8 (10...Bf5!?+–) 11.Bd3 (11.Bc4 Bh6+–) 11...Bc8 12.e4 Nbd7 13.0-0 Nb6 14.Ng5 (14.e5 Nfd5 15.Nd5 Nd5+–) 14...h6+– 15.Nf3 Bg4 (15...Nh5 16.Qd2+–) 16.h3+– Bf3 17.Qf3 (17.gf3?! Qd7 18.Kg2 Nh5=) 17...e5 (better 17...Nfd7 18.Ne2 e5+–) 18.de5 de5 19.Ba3 Ke8 20.Rfd1 (better 20.Be2 Nfd7 21.Rad1+–) 20...Qc8?? (20...Nfd7+–) 21.Rac1 Qe6 (21...Qd8 22.Be2 Nbd7 23.Nd5 Nd5 24.Rd5+–) 22.Bb1 (22.Bb1 Nh5 23.Bc5+–) 1–0. DEFFM – GuestPGJK, freechess.org, 2019.

4.e4 d6 5.d4 (5.Bf6 ef6 6.Nc3 Bg7+=) 5...Ne4 6.Qc2 (6.Nc3 Nc3 7.Bc3 Bg7-/+) 6...Nf6 7.Bd3 Bg7 (7...a5 8.Nf3-/+) 8.Nf3 d5 (8...a5 9.ba5 0-0 10.0-0-/+) 9.Nc3 (9.Nbd2 0-0+=) 9...Na6-/+ 10.a3 Nc7 11.0-0 0-0 12.Rae1 dc4 13.Bc4 Bg4 14.Ne5 Be6 15.Bd3 Ncd5 16.Nd5 Nd5 (worse is 16...Qd5 17.Bc4 Qd8 18.Be6 fe6 19.Nd3=) 17.f4 Bh6 18.Ng6?? (better is 18.Bc1+=) 18...hg6–+ (18...fg6?! 19.Re6 Rf4 20.Rfe1-/+) 19.Bg6 Nf4 (better is 19...Qd6 20.Bc1 Nf4–+) 20.Bh7+= Kh8 21.d5 f6 22.de6 (worse is 22.Re6 Ne6 (22...cd5?! 23.Rf4 Bf4 24.Qf5=) 23.de6 Qd2-/+) 22...Qd5 (22...a5!? 23.Rd1 Qb6 24.Bd4 Qb5+/-) 23.Be4+/- Qe6 24.Bc1 Qd6 25.Bf5 Rg8 26.g3 Bg5 27.Rd1 (better is 27.gf4!? Bh4 28.Kh1 Be1 29.Qe2+–) 27...Nd5= 28.Qg2 Kg7 (28...Bc1!? 29.Qh3 Kg7 30.Qh7 Kf8 31.Rc1 Rg7 32.Qh8 Kf7 33.Qa8 Ne3=) 29.Bg5+= fg5 30.Rfe1 e5 31.Qh3 Rh8 32.Qg4 Qe7? (better is 32...Qf6=) 33.Be6+– Qf6? (33...Kh6 34.Re5 Rag8 35.h4+–) 34.Bd5 (better is 34.Rf1 Qg6 35.Rf7 Qf7 36.Bf7 Kf7 37.Qf5 Ke7 38.Qe5 Kd7 39.Qg7 (worse is 39.Qg5 Rhg8 40.Qf5 Kc7+–) 39...Kd6 40.Qb7+–) 34...cd5+/- 35.Rd5 Raf8 36.Qe2 e4 (36...Kh6!?+/-) 37.Rd7+– Kh6 38.Qg2?? (better is 38.Rb7 Qd4 39.Kg2+–) 38...e3= 39.Qe2 Qc6?? (better is 39...Qf2!? 40.Kh1 Rf3=) 40.Red1 (better is 40.Qd3!? Qf3 41.Re3 Qf2 42.Kh1 Qf1 43.Qf1 Rf1 44.Kg2+–) 40...Qf3+/- 41.R7d6 (41.g4 Qf2 (41...Qe2?? 42.R1d6 Rf6 43.Rf6) 42.Qf2 ef2 (42...Rf2?? 43.R1d6 Rf6 44.Rf6) 43.Kg2 Rf6+/-) 41...Kh5+= 42.Qf3 (42.Re1!?+=) 42...Rf3= 43.Kg2?? (better is 43.Re6=) 43...Rf2–+ 44.Kh3 (44.Kg1 Kg4 45.R1d4 Kf3 46.h4 gh4 47.Rf4 Ke2 48.Rc4 hg3 49.Rg6–+) 44...g4 0–1. Luis,Henri (1680) – Dietrich,Thomas (1725), Pau FRA, Men Ch Open C, 2012.

4.Nf3 Bg7 5.e3 0-0 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0-0 5.e3 c6).

4.g4 g5 5.e4 (5.h4 Rg8=) 5...d6 6.Qf3 (6.h4 e5 7.hg5 Ne4 8.Bg2 Ng5 9.f4+=) 6...Bg7 (6...Bg4 7.Qe3-/+) 7.Nc3 (7.h3!?+=) 7...Bg4-/+ 8.Qd3 (8.Qe3 Na6 9.b5 Nc7+=) 8...Rg8 (8...Qb6 9.Rb1-/+) 9.h3 Be6 10.Qg3? (10.Qe3 h6-/+) 10...h6 (10...Ne4 11.Qe3 d5 12.Nf3–+) 11.Bg2 (11.Rb1!?–+) 11...Bc4 12.Nf3? (12.d3 Be6 13.Nge2–+) 12...Qb6 (12...Ne4 13.Qg4 d5 14.Bf1 Bf1 15.Rf1–+) 13.a3 (13.Rc1 Qb4 14.Ba1–+) 13...Ne4! 14.Na4 (14.Ne4 Bb2 Pinning (14...Bb2 Deflection; 14...Bb2 Clearance)) 14...Qb5 15.Qg4 (15.Nd4 Ng3 16.Nb5 Bb5 17.fg3 Ba4 18.Bg7 Rg7 19.d4–+) 15...Qa4 (better is 15...f5 16.Nc3 Nc3 17.Qh5 Bf7 18.Qf7 Kf7 19.dc3 Qc4–+) 16.Qc8 1–0. piotrus – klaudio88, internet, 2010.

4.g4 h6 5.f4 Rh7 6.e3 =.

4.a3 Bg7

5.Qa4 0-0 6.Nf3 d6 7.e3 Bd7 8.Be2 Qb6 9.d4 c5 10.b5 a6 11.Nc3 a5 12.Nd5 Qd8 13.0-0 Nd5 14.cd5 Na6 15.Rac1 Nc7 16.Bc3 Nd5 17.Bd2 Nb6 18.Qc2 a4 19.dc5 dc5 20.Qc5 Rc8 21.Qd5 Nd5 22.Rc8 Qc8 23.Nd4 Bd4 24.ed4 Qc2 25.Rd1 Bb5 26.Bb5 Qd1 27.Bf1 Qd2 28.h3 Qd4 29.Bb5 Nf4 30.Kh2 Qf2 31.Ba4 Qg2 0–1. hen4daleko – terescuion, kurnik, 2014.

5.e3 0-0 6.Nf3 d5 7.cd5 cd5 8.Be2 Bd7 9.0-0 a6 10.d3 Bc6 (10...Nc6 11.Nbd2=) 11.Nbd2 Nbd7 12.e4 (better is 12.Nd4!?+=) 12...de4+= 13.Ne4 Nb6 (better is 13...Ne4!? 14.Bg7 Nf2 15.Rf2 Kg7+=) 14.Nf6= ef6 15.Re1 Qd5 (15...Na4 16.Bd4=) 16.Rc1 Na4 17.Ba1 h5 (17...Rfe8 18.Qc2+=) 18.Qc2 f5 (18...Rac8!?+=) 19.Bg7+/- Kg7 20.Qc4 (20.Qd2 Rfe8+/-) 20...Rac8 21.Qd5 (21.Qh4!?+=) 21...Bd5= 22.Ne5 f6 (22...Nc3 23.Bf1=) 23.Nc4 Rfe8?? (23...Rfd8 24.f4=) 24.Bf1?? (better is 24.Nd6 Re2 25.Nc8+–) 24...Re1= 25.Re1 Bc4 (25...b5!? 26.Nd6 Rc6 27.Re7 Kh6=) 26.dc4+= Rc7 27.c5 Kf7 28.Bc4 Kg7 29.Re2 Nc3 30.Rc2 (30.Re3 Nd1 31.Re6 Nb2+=) 30...Ne4 (30...Nb1 31.Ra2+=) 31.f3+/- Ng5 32.h4 Nf7 33.Bf7 (33.f4 Nh6+/-) 33...Kf7+= 34.a4 (34.f4 Ke6+=) 34...g5 35.hg5 (35.f4 gh4 36.Kh2 Rd7+=) 35...fg5= 36.b5 ab5 37.ab5 Kf6 (37...Ke6 38.c6 Kd5 39.Rd2 Kc5 40.Rd7=) 38.Kf2 (38.c6 bc6 39.b6 Rb7 40.Rc6 Ke5=) 38...g4 (38...Ke5 39.c6 Kd6 40.Rd2 Ke6 41.cb7 Rb7 42.Rb2=) 39.fg4 hg4 40.Ke3 (40.c6 Rc8+/-) 40...Ke5 41.g3 Rd7 (41...Rh7 42.c6 Re7 43.Rc1 bc6 44.bc6+/-) 42.c6+/- bc6 43.bc6 Rc7 44.Rc3 Kf6 45.Kf4 Rc8 (better is 45...Re7 46.Rc4 Rc7+–) 46.c7 Ke6 47.Rc5 Kd6 48.Rf5 Rc7 49.Kg4 Rg7 50.Rg5 (better is 50.Kf4+–) 50...Rg5?? (better is 50...Rf7+–) 51.Kg5 Ke7 52.Kg6 Kf8 53.g4 Kg8 54.g5 Kh8 55.Kf7 Kh7 56.g6 Kh8 (56...Kh6+–) 57.g7 Kh7 58.g8Q 1–0. Fournier,Frederic (1895) – ibizacardiff (1770), Active, 2005.

5.e3 0-0 6.Nf3 d6 7.d4 d5 8.cd5 Nd5 9.Bd3 Be6 (9...a5 10.b5=) 10.Nc3 Qd7 11.0-0 Nc3 12.Bc3 Bf5 13.Bf5 Qf5 14.Rc1 Nd7 15.Qc2 Qc2 16.Rc2 Rae8 17.Rd1 Rd8 18.e4 Nf6 19.e5 (19.Re1 e6+=) 19...Nd5= 20.Bb2 f6 21.ef6 (21.Re1 fe5 22.Ne5 Be5 23.de5 Nf4=) 21...ef6+= 22.Re2 Rfe8 23.Rde1 Kf7 24.Re8 Re8 25.Re8 Ke8 26.h3 Kf7 27.Kf1 Nf4 (27...h6+=) 28.g3 (28.Bc1 Ne6=) 28...Nd3 (better is 28...Nh3!? 29.b5 cb5-/+) 29.Bc3= Ke6 30.Ke2 Nc1 31.Kd2 (better is 31.Kd1 Nd3 32.Ke2 Nc1 33.Kd1=) 31...Nb3?? (better is 31...Bh6 32.Kc2 Kd5=) 32.Kc2+– Nd4 33.Nd4 Ke5? (33...Kd5 34.Kd3+–) 34.Nf3 (better is 34.Nc6 Kd5 35.Na7 Kc4+–) 34...Kd5 35.Kd3 a6 (35...b6 36.g4+–) 36.Nd2 Ke6 (36...b6 37.f3+–) 37.Ne4 Bf8 38.Nf6 h5 39.Ne4 Kd5 40.Nf6 Ke6 41.Ne4 a5?? (41...Kd5 42.Bd4 a5+–) 42.ba5+– Ba3 43.Nd2 Bf8 44.Nc4 Be7 (44...Bc5 45.f4+–) 45.Bd4 (45.f4 Bd6+–) 45...Bd8 (45...Bb4 46.Bb6+–) 46.f4 Bc7 47.Bb6 Bb8 48.Ke4 g5 (48...Bd6 49.g4 hg4 50.hg4+– (50.Nd6?! gh3 51.Kf3 Kd6+–)) 49.fg5 Bg3 50.g6 (better is 50.Bd4!? Kf7+–) 50...Kf6 51.Bd4 (51.Kf3 Bb8+–) 51...Kg6 52.Be5 (52.Ne5 Kh7+–) 52...Be1 53.Bc7 Bh4 54.Nd6 (better is 54.Ne5 Kg7 55.Nc6+–) 54...Be1 (54...Bg3+–) 55.Nb7 c5 (55...Kg5+–) 56.Nc5 (56.a6 c4 57.a7 Bc3+–) 56...Kf6 (56...Bb4 57.Nd3 Ba5 58.Ba5+–) 57.Kf3 (better is 57.a6 Bf2 58.a7 Bc5+–) 57...Ke7 (57...Ke7 58.a6 Bb4+–). Fournier,Frederic – puertagol (1740), Active, 2007.

5.g4 h6 6.h3 0-0 7.e3 d6 8.d4 Nbd7 9.Nf3 Re8 10.Nbd2 e5 11.de5 Ne5 12.Ne5 de5 13.e4 Nd7 14.Qf3 Nf8 15.Be2 Ne6 16.0-0?? (16.Nb3 Nd4 17.Qd3 Qe7=) 16...Nd4 (better is 16...Qd2 17.Bc1 Qd8–+) 17.Bd4+= ed4 18.Bd3 Qg5 19.Rad1 h5 20.Be2 hg4 21.hg4 d3 22.Qd3 Bg4 23.Bg4 (better is 23.Qg3 f5 24.f4+=) 23...Qg4+= 24.Qg3 Qh5 25.f4 Bd4 26.Kg2 Qe2 27.Rf2?? (better is 27.Kh3=) 27...Bf2 (better is 27...Qd1 28.Qf3 Qf3 29.Rf3–+ (29.Kf3?? Bf2 30.Kf2 Red8–+)) 28.Qf2 (28.Qf3 Qf3 29.Kf3–+) 28...Qd1 29.e5 Rad8 30.Ne4 Kg7 31.f5 (31.Qh4 Rh8 32.Nf2 Rh4 33.Nd1 Rd1–+) 31...Qg4 32.Ng3 Re5 33.f6 Kg8 0–1. blackiwhite (1745) – artus1er (1695), kurnik, 2012.

4.a4 Bg7

5.b5 0-0 (---> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.b5 Bg7 4.a4 0-0 5.c4 c6).

5.b5 cb5 6.ab5 b6 (6...d5 7.e3=) 7.Nc3 e6 8.e3 0-0 9.Nf3 Bb7 10.Be2 d5 11.cd5 Nd5 12.Qc2 Nc3 13.Bc3 Bc3 14.dc3 Nd7 15.Rd1 (15.0-0 Nc5+=) 15...Qe7 16.0-0 Nc5 17.Nd4 (17.Ra1 Rfd8+=) 17...Rac8 18.Qa2 (18.Bf3!?+=) 18...Ne4+= 19.c4 (19.Qa7 Nc3 20.Rde1 Qc7+= (20...Ne2?! 21.Ne2 Rb8 22.Nd4+=)) 19...Nc3 (19...e5!? 20.Qa7 ed4 21.Rd4 Qc7-/+) 20.Qa7+= Nd1 (worse is 20...Ne2 21.Ne2 Qc7 22.Qa4+=) 21.Rd1 Ra8 (better is 21...Qc7!? 22.Qa1 e5-/+) 22.Qb6+= Be4 (22...Rfc8 23.Nb3+=) 23.Nc6 Qg5 24.f3 (better is 24.g3!?+/-) 24...Bc6 25.Qc6 (better is 25.bc6 Rfb8 26.f4+=) 25...Rac8?? (better is 25...Qe3 26.Kf1 Ra2-/+) 26.Qe4 Rfd8 27.Rd8 Rd8 28.b6 (better is 28.f4!? Qh4 29.g3+=) 28...Qc5 29.b7 Qb4 30.Qc6? (better is 30.Bf1 Rb8 31.g3-/+) 30...Qe1–+ 31.Bf1 Qe3 32.Kh1 Rd1 33.Qc8 (33.b8Q Kg7 34.h4 Rf1 35.Kh2–+) 33...Kg7 34.h4 Rf1 35.Kh2 Qf4 36.Kh3 Rh1 0–1. thecat74 – drfunky, playok.com, 2012.

4.e3 Bg7

(--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.c4 Bg7 4.e3 c6).

5.b5 0-0 (---> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.c4 Bg7 4.b5 0-0 5.e3 c6).

5.d4 0-0 6.Nf3 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0-0 5.e3 c6 6.d4).

5.Nf3 0-0 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0-0 5.e3 c6).

4.Bf6 ef6

5.a3 Bg7 6.Nc3 0-0 7.e3 f5 8.Nf3 d5 9.cd5 cd5 10.d4 Nc6 11.g3 Re8 12.Bg2 Be6 13.0-0 Rc8 14.Qd2 Qd6 15.Rfc1 a6 16.Na4 b5 17.Nc5 Ra8 18.Rc2 Ne7 19.Rac1 Reb8 20.Nb3 h6 21.Na5 g5 22.Nc6 Nc6 23.Rc6 Qd8 24.Ne5 Be5 25.de5 a5 26.Rd6 Qb6?? (better is 26...Qf8+–) 27.Rb6 Rb6 28.ba5 Rba6 29.Bd5 Ra5 (29...Rd8 30.Rc5+–) 30.Be6 fe6 31.Qd6 Ra3 (31...R5a6 32.Rc6 Rc6 33.Qc6 Ra7 34.Qe6 Rf7 35.Qe8 Kg7+–) 32.Qe6 Kh7 (32...Kf8 33.Rc7 Ra1 34.Kg2 Rg1 35.Kg1 Ra1 36.Kg2 Rg1 37.Kg1 b4 38.Qc8) 33.Rc7 Kh8 34.Qf6 Kg8 35.Qg7 1–0. tyop (1615) – dionizius, kurnik, 2013.

5.Qb3 d5 6.e3 =.

5.Qb3 Bg7 6.Nc3 f5 7.e3 0-0 8.Be2 Re8 9.d4 (9.Nf3 d6=) 9...d5 (9...f4 10.Nd1+=) 10.cd5 cd5 (better is 10...f4!?=) 11.Qd5+/- (11.Nd5?! Be6 12.Bf3 g5+=) 11...Qb6 12.Qc5 Nd7 (12...Qd8!? 13.Rd1 f4+=) 13.Qb6+– Nb6 (worse is 13...ab6 14.Nd5 Rd8 15.a4+–) 14.Nf3 f4 15.e4 (15.Bb5!? Re7 16.Kd2+/-) 15...Bg4+= 16.Nb5 (16.0-0-0+=) 16...Rec8?? (better is 16...Re4 17.Kf1 a6-/+) 17.Rd1 (17.Nd2 Be2 18.Ke2 Rd8+/-) 17...a6 (17...a5 18.a3+/-) 18.Nd6 Rc2 19.Rd2 (better is 19.Nb7 Na4 20.Ng1+/-) 19...Rc1= 20.Rd1 Rc2 21.Bd3?? (better is 21.Nb7 Na4 22.Ng1+/-) 21...Ra2+= 22.Bb1 (22.0-0!?+=) 22...Rb2-/+ 23.0-0 Rb4 24.e5 Nd5 25.Be4 Nc3 26.Rd2 (better is 26.Bb7 Ra7 27.h3 Ne2 28.Kh2 Bf3 29.Bf3 Nd4 30.Rfe1-/+) 26...a5?? (better is 26...Rd8 27.Ng5 f6 28.ef6 Rd6 29.fg7 Ne2 30.Kh1 h6–+) 27.Bb7= Rd8 28.h3 Bd7 29.Ba6 (29.Rc2 Nb5 30.Nb5 Bb5=) 29...a4 30.Rc1 Nd5 31.Rc4 (31.Ng5!? f6 32.Bb7=) 31...Rb1+= 32.Kh2 a3 (better is 32...Bf8 33.Bb7 Ne3 34.fe3 fe3+=) 33.Ra2+= Rb3 34.Ra4?? (better is 34.Nb7 Ra8 35.Nc5+=) 34...Ba4–+ 35.Nb7?? (better is 35.Bc4 Rf3! 36.gf3–+) 35...Ra8 36.Nc5 Rb2 (better is 36...Nb4!? 37.Nb3 Na2 38.Nc5–+) 37.Ra3 Bb5 0–1. druhynejhorsi (1835) – digoxin (1885), kurnik, 2012.

3.d3 d6

4.a3 d5+= 5.e3 a5 6.ba5 Qa5 7.Qd2 Nbd7 8.Nf3.

4.Nd2 a5 5.a3 e5 6.e4 Be7 7.d4 0-0 8.de5.

4.a3 a5

5.ba5 d5 6.Nd2 Qa5 7.Ngf3 Nbd7 8.c3.

5.e3 ab4 6.ab4 Ra1 7.Ba1 Nd5 8.c3.

5.e3 e5 6.b5 Be7 7.d4 e4 8.c4.

5.e4 e5 6.Nd2 Be7 7.d4 0-0 8.de5.

5.Nf3 e5 6.e3 Be7 7.Be2 0-0 8.0-0.

5.Nf3 e5 6.e4 Be7 7.d4 Ne4 8.de5.

4.a3 e5

5.Nd2 a5 6.e4 Be7 7.d4 0-0 8.de5.

5.e4 a5 6.Nd2 ab4 7.ab4 Ra1 8.Qa1.

5.e4 a5 6.Nd2 Be7 7.d4 0-0 8.de5.

5.Nf3 Be7 6.e4 a5 7.Nc3 Qb6 8.b5.

4.Nd2 e5

5.e4 a5 6.ba5 Qa5 7.Ngf3 Be7 8.Be2.

5.e4 a5 6.b5 Qb6 7.d4 cb5 8.Ngf3.

5.Ngf3 a5 6.b5 Be7 7.bc6 Nc6 8.e4.

4.e3 e5

5.Nf3 Qb6 6.a3 a5 7.Nbd2 ab4 8.ab4.

5.Nf3 Qb6 6.a3 Be7 7.Be2 a5 8.Nbd2.

4.e4 e5

5.Be2 a5 6.a3 d5 7.Be5 ab4 8.ab4.

5.Be2 a5 6.ba5 Qa5 7.Bc3 Qc7 8.Nf3.

5.Nf3 Qb6 6.a3 a5 7.Nbd2 Be6 8.Ng5.

5.Nf3 Be7 6.Be2 a5 7.ba5 Qa5 8.Nbd2.

4.Nf3 e5

5.e3 Be6 6.Be2 a5 7.a3 Be7 8.0-0.

5.e3 Be6 6.Be2 Qb6 7.a3 a5 8.c3.

5.e4 Be7 6.Nbd2 0-0 7.Be2 a5 8.ba5.

5.e4 Be7 6.Be2 Qb6 7.a3 a5 8.Nbd2.

3.d3 e6

4.a3 a5 5.ba5 (5.Qd2 d5 6.Nf3 Bd6 7.Qg5 Rg8 8.ba5) 5...d5 6.Nf3 Qa5 7.Bc3 Qd8 8.e3.

4.a3 c5+= 5.bc5 Bc5 6.d4 Be7 7.e3 d5 8.Bd3.

4.a3 d5 5.e3 a5 6.c3 Bd6 7.Nf3 e5 8.Be2.

4.e4 Bb4-/+ 5.Nd2 (5.c3 Be7 6.e5 Nd5 7.c4 Qa5 8.Nd2) 5...0-0 (5...d5 6.e5 Nfd7 7.Ngf3 0-0 8.Rb1) 6.Ngf3 (6.a3 Ba5 7.Qf3 d5 8.Bf6) 6...d5 7.ed5 (7.e5 Ng4 (7...Nfd7 8.Be2) 8.h3-/+ (8.d4 b6-/+)) 7...ed5 (7...cd5 8.a3) 8.Be2 Bg4 9.0-0 Nbd7 10.c3 Bd6 11.c4 Nc5 12.Re1 Bf5 (12...Re8 13.d4 Nce4 14.c5-/+) 13.Qc2 dc4 14.Nc4 Be7 (14...Nd3 15.Bf6 Ne1 16.Qf5 Nf3 17.Qf3 Bh2 18.Kh2 Qf6 19.Qf6 gf6 20.Na5=) 15.Nd4 Bg6 16.Ne5 Qb6 (16...Bd6 17.Ng6 fg6 18.Nf3-/+) 17.Ng6 hg6 (17...fg6 18.Rab1 Qd8 19.Bf3+=) 18.Rab1= Qc7 19.Nf3 Ne6 20.d4 (20.Qb3 Nd7=) 20...Nd5+= 21.Ne5 (21.Bc4 Rad8+=) 21...Bf6 (21...Bb4 22.Red1-/+) 22.Bc4+= Qd6 (22...Rfe8 23.Re4+=) 23.Qb3= b6?? (better is 23...Rfb8!?=) 24.Nc6 (24.Ba3 Nd4 25.Bd6 Nb3 26.Bd5 cd5 27.Bf8 Nd2+–) 24...Qc6? (better is 24...Ndf4 25.d5 Nc5+/-) 25.Bd5+– Qd6? (25...Qd7 26.Re6 (worse is 26.Be6 fe6 27.Re6 Qf7+–) 26...Rad8 27.Rf6 gf6 28.Be4+–) 26.Ba8 (better is 26.Re6 Qd7 27.Rf6 gf6 28.Ba8 Ra8 29.Qf3+–) 26...Ra8 27.d5 (27.Rbd1 Rd8+–) 27...Nc5 (27...Nf4 28.Bf6 gf6 29.Rbd1+–) 28.Qf3 Bb2 29.Rb2 Rd8 (29...f5 30.Rbe2+–) 30.Rbe2 a5?? (30...f5+–) 31.Re8 Re8 (31...Qf8 32.Rf8 Rf8 33.Re7+–) 32.Re8 Kh7 (32...Qf8 33.Qe2 g5+–) 33.Qh3 1–0. TeaCzar – jammboy, ChessWorld.net, 2009.

4.Nf3 Bb4 5.c3 (5.Nbd2 0-0 6.e4 d5 7.e5 Nfd7 8.c3) 5...Be7 (5...Bc5 6.d4 Be7 7.e3 0-0 8.Bd3) 6.e4-/+ d6 7.Nbd2 e5 8.Be2.

4.Nf3 Be7 5.e4 (5.c3 d5= 6.e3 0-0 7.Be2 Nbd7 8.0-0; 5.a3 d5 6.e3 a5 7.Qd2 Bd6 8.Be2) 5...0-0 (5...Bb4 6.c3 (6.Nbd2 0-0 7.Be2 d5 8.0-0) 6...Be7 (6...Ba5 7.Nbd2 d6 8.d4) 7.e5-/+ Ng4 8.d4) 6.Be2 (6.e5 Ne8= (worse is 6...Bb4 7.c3+/- Be7 8.ef6) 7.Qd2 d6 8.d4; 6.a3 d5 7.e5 Nfd7 8.Be2) 6...d5 (6...Bb4!? 7.Nbd2 d5-/+ 8.0-0) 7.e5= Nfd7 (worse is 7...Bb4 8.c3 Ba5 9.ef6 Qf6 10.d4+/-) 8.0-0 (8.Qd2 f6=) 8...Na6 (8...Bb4!? 9.Nbd2 f6 10.ef6 Nf6+=) 9.c3 Nc7 10.Nd4? (better is 10.d4!?=) 10...Ne5-/+ 11.Nd2 Bf6 12.Ba3 (12.Qe1 Ng6-/+) 12...Bd7 (12...Ng6 13.N2b3-/+) 13.b5 (13.N2b3 Ng6-/+) 13...Re8 (13...Nb5?! 14.Nb5 cb5 15.Bf8 Qf8 16.d4+=) 14.c4 (14.f4 Ng6 15.bc6 Bd4 16.cd4 Bc6–+) 14...Ng6 (14...Nc4 15.dc4 Bd4 16.bc6 Bc6 17.Rc1–+) 15.N2f3 (15.bc6 bc6 16.N2f3 e5–+) 15...e5 (15...cb5 16.Rb1–+) 16.Nb3 (16.bc6 bc6 17.Nb3 e4–+) 16...dc4 17.dc4 cb5 18.cb5 Nf4 19.Nc5? (19.Bc4–+) 19...Ne2 (19...e4!? 20.Nb7 Ne2 21.Qe2 Bb5 22.Qc2–+) 20.Qe2 Bg4 (better is 20...Bb5 21.Qe1 Qd5–+) 21.h3? (21.Rfd1 Qc8 22.Rac1 Bf3 23.Qf3 Nb5+=) 21...Bh5 (21...Bf3 22.gf3 Qc8 23.Kh2–+) 22.Nb7 (better is 22.Rfd1!? Qc8 23.Ne4 Bf3 24.Qf3 Nb5 25.Bb2+=) 22...Qb8–+ 23.Nd6 Re6 (23...e4 24.Ne8 Qe8 25.Rac1 ef3 26.Qe8 Ne8 27.Rfe1-/+) 24.Qc4 (24.Rac1 Be7 25.Qe4 Bg6+=) 24...Bf3-/+ 25.gf3 Ne8 (25...a6 26.ba6 Ra6 27.Rfd1-/+) 26.Ne4 Qc8 (better is 26...a6 27.ba6 Rea6-/+) 27.Qb4?? (better is 27.Qc8 Rc8 28.Rac1 Rc1 29.Nf6 gf6 30.Rc1=) 27...Be7–+ 28.Qa4 Ba3 29.Qa3 Rg6 (29...Rh6 30.Rfb1–+) 30.Ng3 (better is 30.Kh2-/+) 30...Qh3–+ 31.b6 Rb6 (31...h5 32.b7 h4–+) 32.Rfe1 f6 33.Re3 (33.Rad1 Qc8–+) 33...Nc7 34.Rd3 (34.Rb3 Qe6–+) 34...Ne6 35.Ne4 (35.Ne2–+) 35...Nf4 36.Rd6 (36.Nf6 gf6 37.Rd8 Rd8 38.Qf8 Kf8 39.Rd1 Rd1) 36...Qg2 0–1. gordiemac – leighcastle, ChessWorld.net, 2009.

3.e3 a5

4.a3 d5 5.c4 (5.b5 e6=) 5...Nbd7 (5...dc4 6.Bc4 ab4 7.Qb3-/+) 6.Qb3 (6.cd5 Nd5 7.b5 Qb6=) 6...e5 7.cd5 cd5 (7...Nd5 8.b5=+) 8.Nf3 Bd6 9.d4 (9.Nc3 ab4 10.ab4 Ra1 11.Ba1 e4=) 9...e4=+ 10.Ne5 Be5?? (better 10...0-0-/+) 11.de5+/- Ng4 12.Qd5 0-0 (better 12...Qh4!? 13.g3 Qe7+-) 13.Qe4 f5 (13...Nb6 14.Be2 f5 15.Qd4+-) 14.ef6! Ndf6 (14...Ndf6 15.Qc4 Pinning; 14...Ngf6 15.Qc4 Pinning; 14...gf6 15.Qc4 Double attack (15.Bc4 Decoy)) 15.Bc4 Kh8 16.Qc2 (better 16.Qd4 Qc7 17.h3+-) 16...Nf2? (16...Nd7 17.Qc3 Nde5+-) 17.Kf2?? (17.Qf2 Ne4 18.Qc2 Qe7+-) 17...Ne4?? (better 17...Nd5 18.Kg1 Ne3 19.Bg7 Kg7 20.Qc3 Kg6 21.Qd3 Qd3 22.Bd3 Bf5 23.Bf5 Rf5-+ (23...Kf5?! 24.Kf2 Ke4 25.Ke2=+)) 18.Ke1+- Bf5 19.Bd3 (19.Rf1!? Qe7 20.Bd3 Bg6+-) 19...Qh4 20.g3 Ng3 21.Rg1?? (better 21.Bg7 Kg7 22.Rg1 Bd3 A) 23.hg3? Qe4 (23...Bc2 24.gh4 Kh6 25.ba5+=) 24.Qc5 Bb1 25.Qd4 Rf6-+; B) 23.Qd3 Qh2 24.Qd4 Rf6 25.Qg4 Rg6 26.Qd4 Kg8 27.Qd5 Kh8 28.Qg2 Qg2 29.Rg2 ab4 30.Raa2-/+) 21...Ne4?? (better 21...Ne2! 22.Kd1 Ng1 23.Bf5 Rad8 24.Bd4 Qh5 25.Kc1 Ne2 26.Kb2 Nd4 (26...Qf5 27.Qe2 ab4 28.ab4+=; 26...Rf5 27.Qc7 Rg8 28.Nc3-+) 27.ed4 Rf5-+ (worse 27...Qf5 28.Qf5 Rf5 29.Nc3-+)) 22.Kd1+/- Nf2 (better 22...Bg4 23.Be2 Nf2 24.Kc1 Rfc8+-) 23.Qf2?? (23.Kd2 Ng4 24.Rg2= (24.Bf5? Qf2 25.Kc1 Qe3 26.Nd2 Qg1 27.Qd1 Qd1 28.Kd1 Rf5-+)) 23...Qf2-+ 24.Bg7 Kg8 25.Rf1 (25.Bc4 Rf7 26.Rg3 Qc2 27.Ke1 Qc1 28.Kf2 Qc4 29.Nd2 Bg6 30.Ke1-+) 25...Qf1! 26.Bf1 Kg7 27.Nd2 Bg4 (27...ab4 28.a4-+) 28.Kc2? (28.Be2 h5 29.Rb1 Rf2 30.Bg4 hg4 31.ba5 Ra5 32.Rb7 Kg6-/+) 28...Rfd8 (better 28...ab4 29.Bc4 Bf5 30.e4 Bg6-+) 29.Kb3?? (better 29.ba5 Rac8 30.Nc4-/+) 29…Rd2-+ 0-1. ClayPigeons (2140) - cas1204 (2145), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

4.b5 d5 (--> 1.b4 c6 2.e3 a5 3.b5 d5 4.Bb2 Nf6).

4.b5 e5 5.a4 (better is 5.Be5!? d6 6.Bb2+/-) 5...e4= 6.Ne2 d5 7.Nd4 c5 8.Nb3 Bd6 9.Ba3 Qe7 10.d4 ed3 11.cd3 (11.Bd3? c4–+) 11...d4 12.e4 0-0 13.Be2 Qc7 14.h3 Be6 Black prepares the advance c4 15.N1d2 c4 (better is 15...b6+=) 16.Nd4+/- cd3 17.Bd3 Ba3 18.Ne6 fe6 19.Ra3 Qc5 20.Ra1 Qc3 21.0-0?? (better is 21.Bc2+=) 21...Qd3–+ 22.e5 Nd5 23.Nf3 Qf5 24.Qb3 Nd7 25.Rad1 Nc5 26.Qc4 Rac8 27.Rfe1 Nf4 28.Rd6 (28.Qf1–+) 28...Ng2 29.Qg4 (29.Qf1 Ne1 30.Ne1 Qe5–+) 29...Ne1 30.Qf5 Nf3 31.Qf3 Rf3 0–1. popovicigelu – hharibai (1715), kurnik, 2012.

4.b5 e6 5.Nf3 Be7 6.Be2 (6.Nc3 0-0+=) 6...0-0 (6...cb5 7.Bb5 0-0 8.c4=) 7.0-0 (7.Nc3 cb5 8.Nb5 Nc6+=) 7...a4 (7...cb5 8.Bb5 d5 9.Nc3=) 8.c4+= d5 9.Na3 Nbd7 10.Qc2 c5 11.d4 b6 12.Bd3 (12.Rad1 Bb7=) 12...Bb7= 13.cd5 (13.Rac1 Ne4+=) 13...ed5+= 14.Rad1 (14.dc5!? Nc5 15.Ne5+=) 14...c4-/+ 15.Bf5 (15.Be2 Bd6-/+) 15...Bd6 (15...g6 16.Bd7 Qd7 17.Ne5-/+) 16.Nb1 (16.e4 Qe7 17.Nc4 dc4+=) 16...Qe7 17.Nc3 a3 18.Ba1 Rfe8 19.Nd2 Nf8 20.Rfe1 (20.e4 g6 21.e5 gf5 22.Qf5 Kg7-/+) 20...g6 21.Bh3 Bc7 (21...Ne6 22.Nf3-/+) 22.g3 (22.e4 de4 23.Nc4 Rad8=) 22...Ne6+= 23.Bg2 Kg7?? (better is 23...Bd6+=) 24.Nc4!+/- Bd8 (24...dc4 25.Bb7 Pinning (25.Bb7 Deflection)) 25.Ne5 h5 (better is 25...Rc8+/-) 26.Nc6+– Bc6 (26...Qd7 27.e4 Nc7 28.ed5 Re1 29.Re1+–) 27.bc6 Nc7 (27...Qd6 28.e4 Qc6 29.e5+–) 28.e4 de4 (28...Qd6 29.e5 Qc6 30.Qb3+–) 29.d5 Qc5 30.Qd2 Kh7 (30...e3 31.Re3 Re3 32.fe3+–) 31.Qf4 (better is 31.Ne4 Ne4 32.Re4+–) 31...Qc4 (31...e3 32.fe3 Rf8+–) 32.Ne4 Ne4 (32...Re4 33.Be4 Kg7 34.Bf6 Bf6 35.Qc7 Qa2+–) 33.Qf7 Kh6 34.Bg7 1–0. pcmvr (2730) – wissem (2545), net–chess.com, 2007.

4.b5 g6 5.a4 Bg7 6.Nf3 0-0 7.d4 cb5 8.Bb5 d6 9.Nbd2 Nbd7 10.0-0 Nb6 11.Qe2 Bd7 12.c4 Bb5 13.cb5 Nbd5 14.Rac1 Nb4 15.Nb3 Qd7 16.e4 Rfc8 17.e5 Nfd5 18.h3 e6 19.Rfd1 Bh6 20.Rc4 Nf4 21.Qf1 Rc4 22.Qc4 Rc8 23.Qf1 b6 24.Kh2 Nfd5 25.g4 Bf4 26.Kg2 Rc2 27.Bc1 Bc1 28.Rc1 Ne3 29.Kg1 Nf1 30.Kf1 Rc1 31.Nc1 Qc6 32.Kg2 Qc1 33.ed6 Qc8 34.Ne5 Nd5 35.Nc6 Qd7 36.f4 Qd6 37.f5 ef5 38.gf5 gf5 39.h4 Nf4 40.Kf3 Ng6 41.h5 Qf4 42.Ke2 Nh4 43.Kd3 Qe4 44.Kc4 Nf3 45.Kb3 Qd3 46.Ka2 Qc4 47.Ka1 Qa4 0–1. captainevans – grom46, kurnik, 2014.

4.c3 e6 5.a3 ab4 6.cb4 b5 7.f4 d6 8.Nf3 Bb7 9.Be2 Be7 10.0-0 0-0 11.Nc3 Qb6 12.d4 Nd5 13.Qd2 f6 14.Bd3 Nd7 15.Rae1 Rae8 (15...f5 16.e4 fe4 17.Re4=) 16.e4 Nc3 17.Bc3 e5 18.f5 (18.Rf2 Bc8+=) 18...ed4 19.Bd4 c5 20.Be3 Qa6 21.Ra1 c4 (21...Nb6 22.Qf2=) 22.Bc2+= Ne5 23.Qf2 (better is 23.Nd4!? d5 24.ed5 Bd5 25.a4 ba4 26.Ba4=) 23...d5 24.Qg3 (24.Ne5 fe5 25.ed5 Bd5+=) 24...Nf3 (24...de4 25.Nd4 Bd6 26.Qh3-/+) 25.gf3 (25.Qf3 Bd8 26.Qf2+= (26.ed5?? Re3 27.Qg4 Rfe8–+)) 25...Bd6-/+ 26.Qg4 Be5 27.Bh6 Rf7 28.Ra2 d4 29.f4? (29.Rd1 Rc8–+) 29...Qb6 (better is 29...Bd6 30.Rd1 Bb4–+) 30.fe5 d3 31.Rf2 dc2?? (31...Re5 32.Bd3 cd3 33.Kf1–+) 32.Rac2? (better is 32.e6 Rfe7 33.Rac2=) 32...Re5–+ (32...fe5?! 33.f6 g6 34.Rce2-/+) 33.Rce2 Qc6 34.Rg2 Re4 35.Re4 Qe4 36.Qe4 Be4 37.Rg3 (37.Re2 Bf5 (37...gh6?! 38.Re4 Rg7 39.Kf2-/+) 38.Re8 Rf8 39.Rf8 Kf8–+) 37...Bf5 38.Bf4 Rd7 0–1. elsh1403 – oldi62 (1630), kurnik, 2012.

3.e3 e5 4.Nf3 (better is 4.Be5 Bb4 5.Qf3=) 4...Qc7?? (better is 4...e4 5.Nd4 Bb4-/+) 5.Ne5 Bb4 6.c3 (better is 6.Ng4!?+=) 6...Qe5= 7.d4 Qa5 8.cb4 Qb4 9.Qd2 Qd2 10.Nd2 d5 11.Bd3 Be6 12.f3 0-0 13.0-0 Re8 14.Rae1 Bd7 15.e4 Kf8 16.e5 Ng8 17.h3 g6 18.g4 h6 19.f4 Ne7 (19...Ke7!?+=) 20.f5+/- g5? (better is 20...gf5!? 21.gf5 Kg8+/-) 21.Ba3+– Kg8 22.e6 Bc8 (22...fe6 23.f6 Nf5 A) worse is 24.Bf5 ef5 25.Nf3 f4+= (25...fg4 26.Ng5 Kh8 27.f7 Kg7 28.Re8 Kg6 29.f8Q Kh5 30.Nf7 gh3 31.Qh6 Kg4 32.Qg5); B) 24.gf5 ef5 25.Re8 Be8 26.Bf5+– (26.Rf5?! Nd7+–)) 23.f6 Ng6 (23...Be6 24.fe7 Nd7 25.Nb3+–) 24.Bg6 (better is 24.ef7 Kf7 25.Bg6 Kg6 26.Re8+–) 24...Be6 25.Re6?? (better is 25.Bf5 Nd7 26.Be6 Re6 27.Re6 fe6 28.f7 Kg7 29.Nf3+–) 25...Re6= (25...fe6?? 26.f7 Kg7 27.fe8Q h5 28.Qe7 Kg6 29.Rf6) 26.Bh5 (26.Bf5!? Re3 27.Be7+=) 26...Nd7+= 27.Be7 b6 28.Rf5 Rc8 29.h4 (29.Nf3!?=) 29...gh4 30.g5 hg5 (better is 30...Re1!? 31.Kf2 Ra1 32.gh6 Ra2+=) 31.Rg5 Kh7 32.Bf7 Rf6 33.Bf6 Nf6 34.Nf3 Ne4 35.Rh5 Kg7 36.Be6 Rf8 37.Ne5 Re8? (better is 37...Rf6!? 38.Bc8 Nc3 39.Rg5 Kh7=) 38.Bd7+/- Rg8? (38...Rf8 39.Bc6 (worse is 39.Nc6 Nf6 40.Rh4 Nd7-/+) 39...Rf4 40.Bd5+–) 39.Rh4?? (better is 39.Bc6 Kf6 40.Kh2+–) 39...Kf6+/- 40.Rg4 Rg4 41.Ng4 Kg5 42.Nf2 (worse is 42.Bc6 Kg4 43.Bd5 Nc3-/+) 42...Nf2 43.Kf2 c5 44.dc5 bc5 45.Ke3 1–0. captainevans – king60, playok.com, 2012.

4.a3 ab4

5.ab4 Ra1 6.Ba1 Qb6 7.c4 Qb4 8.Bc3 Qb6 9.Nf3 d6 10.Be2 (10.Bf6 ef6 11.d4 Qb4 12.Nbd2 Bf5=+) 10...Bg4 (10...e5 11.0-0=+) 11.0-0 (11.Bf6 ef6 12.0-0 Be7=) 11...e6 (11...e5 12.Ng5 Be2 13.Qe2=+) 12.d4 Be7 13.Nbd2 Nbd7 14.Qc2 0-0 15.Ra1 Bf5 16.e4 Bg4 (16...Ne4 17.Ne4 d5 18.Ba5+=) 17.Ba5 (17.Bd3 h6=) 17...Qa7 18.h3 Bf3 19.Bf3 (19.Nf3 b6 20.Bc3 Qc7=) 19...b6 (19...Qd4 20.Bc3 Qb6 21.Be2-/+) 20.e5? (better 20.Bc3 Qc7 21.Ra6=+) 20...de5 21.Bc6?? (better 21.Bc3 Qc7 22.Ne4-+) 21...Nb8 (better 21...ba5 22.d5 Nb8-+) 22.Bc3=+ Qc7 23.de5 Nc6 24.ef6 Bf6 25.Bf6 gf6 26.Ne4 Qe5 27.Re1? (better 27.Rb1!?=+) 27...f5-+ 28.Qa4 (28.f4 Qd4 29.Nf2 Rc8-+) 28...Nd4 (better 28...Na5 29.c5 fe4 30.cb6 f5-+) 29.Qb5?? (better 29.f4 Qg7 30.Nd2-+) 29...Nb5 30.f4 Qe4 (better 30...Qd4 31.Nf2 Nc3-+) 31.Re4 fe4 32.Kf2 (32.cb5 Ra8-+) 32...Nd4 (better 32...Na3!? 33.Kg3 Nc4 34.f5-+) 33.Ke3 f5 (better 33...Nc2 34.Ke4 Rc8 35.Ke5-+) 34.Kd4 Rd8 35.Ke5 (35.Ke3-+) 35...Kf7 36.g4 (36.g3 e3 37.g4 e2 38.gf5 e1Q) 36...e3 37.gf5 ef5 (37...e2 38.fe6 Ke7 39.f5 e1Q 40.Kf4 Qf2 41.Kg5 Rg8 42.Kh5 Qf5 43.Kh6 Qh3) 38.Kf5 e2 39.Kg4 (39.Kg5 Rg8 40.Kh4 e1Q 41.Kh5 Qg3 42.f5 Qh3) 39...e1Q 40.h4 (40.f5 Rd4 41.Kf3 Qc3 42.Ke2 Rd2 43.Kf1 Qc1) 40...Rd4 (40...Rg8 41.Kh5 Rg6 42.f5 Qe2) 41.Kg5 (41.Kf3 Qe4 42.Kg3 Rd3 43.Kf2 Rd2 44.Kg3 Qg2) 41...Qe6 (41...Qg3 42.Kf5 Qf4) 42.f5 (42.h5 h6 43.Kh4 Qe3 44.c5 Rf4) 42...Qe3 (42...Qf6 43.Kh5 Qh4) 43.Kh5 Rf4 (43...Qf4 44.f6 Qh4) 44.f6 (44.c5 Rf5 45.Kg4 Qf3) 44...Qe5 45.Kh6 Qf6 (45...Rh4) 46.Kh5 (46.Kh7 Rh4) 46…Rh4 (46...Qh4) 0-1. ClayPigeons (2115) - sirture1 (2005), Rated Bullet game, lichess.org, 2021.

5.ab4 Ra1 6.Ba1 Qb6 7.Bf6 ef6 8.c3 d5 9.Nf3 Bd6 10.Be2 0-0 11.0-0 Nd7 12.Nd4 g6 13.d3 Re8 14.Nd2 Nf8 15.Bg4 Ne6 16.Be6 fe6 17.N2f3 (17.Qf3 e5 18.Qf6 ed4 19.Qd6 de3+=) 17...e5+= 18.Ne2 Qc7 19.Ng3 Bg4 20.h3 Bd7 21.e4 d4 22.cd4 ed4 23.Nd4 Bb4?? (better is 23...Bh3 24.Qb3 Kh8=) 24.Qb3+– Kg7 25.Qb4 c5 26.Nb5 (better is 26.Qc4+–) 26...Qc6+= (26...cb4?? 27.Nc7 Rc8 28.Nd5+–) 27.Qc4 Qb5 28.Qb5 (28.Qc3!?=) 28...Bb5-/+ 29.Rc1 Bd3 (29...b6 30.Rd1-/+) 30.Rc5+= Be4 31.Ne4 Re4 32.Rc7 Kh6 33.Rb7 Re1 34.Kh2 Re6 35.g4 g5 36.Kg3 Kg6 37.f3 h5 38.gh5 Kh5 39.Rh7 Kg6 40.Rh8 f5 41.h4 gh4 42.Kh4 Re1 43.Kg3 Re3 44.Kf4 Ra3 45.Rg8 Kf7 46.Rg5 Ke6 47.Rf5 Ra4 (better is 47...Rf3! 48.Kf3 Kf5=) 48.Kg5+/- Ra1 49.Rf6 Ke7 50.f4 Rg1 51.Kf5 Rf1 52.Re6 Kf7 53.Re4 (53.Ra6 Ke7+–) 53...Rf2 54.Ke5 (54.Ra4 Ke7+–) 54...Rf1 55.f5 Ra1 0–1. avinoam – qvo (1655), playok.com, 2012.

5.ab4 Ra1 6.Ba1 Qb6 7.Bf6 ef6 8.c3 d5 9.Nf3 Bf5 10.Be2 c5 11.Nh4 Bb1 12.Qb1 cb4 13.cb4 Qb4 14.0-0 Nc6 15.Nf5 g6 16.Ng3 Be7 17.Bb5 0-0 18.d4 Na5 19.Qb4 Bb4 20.Rb1 Bd6 21.Ne2 Rc8 22.g3 Rc2 23.Bd3 Rd2 24.Bb5 Nc4 25.Bc4 dc4 26.Nc3 Rd3 27.Nb5 c3 28.Rc1 Bb4 29.Kf1 Kf8 30.Rc2 Ke7 31.Ke2 Rd2 32.Rd2 cd2 33.d5 Kd7 34.e4 b6 35.f3 Kc8 36.Nd4 Kd7 37.Nb3 Kd6 38.Nd2 Kc5 39.Kd3 Bd2 40.Kd2 Kd6 41.Kd3 g5 42.Kd4 h5 43.f4 gf4 44.gf4 1–0. emeryt85 – milys (1650), kurnik, 2014.

4.ba5 Ra5

5.c4 Ra8 6.Nf3 d5 7.d4 e6 8.Qb3 Qa5 9.Bc3 Qa4 10.Bd3 Qb3 11.ab3 Ra1 12.Ba1 Bb4 13.Ke2 0-0 14.Ne5 Nbd7 15.f4 Ne5 16.fe5 Ne4 (16...Nd7 17.Bc3 Be7 18.e4+=) 17.Be4+/- de4 18.Nc3 Bc3 19.Bc3 f5 20.ef6 gf6 21.Bb4 Re8 22.Bd6 b5 23.Ra1 bc4 24.bc4 e5 25.Ra7 (25.de5!? fe5 26.Ra7+/-) 25...Bg4+= 26.Kf2 ed4 27.ed4 e3 28.Ke1 Re4 29.Bc5 Re8 (29...Be6 30.Re7=) 30.Ra3 (30.d5 cd5 31.cd5 Re5+=) 30...f5= 31.g3 h5 32.d5 cd5 33.cd5 Rc8 (better is 33...Re5!?=) 34.Be3+/- Rd8 35.Rd3 Kf7 36.Bf4 White prepares the advance d6 36...Ke8 37.d6 Kd7 38.Rc3 Rc8 39.Rc8 Kc8 40.Kf2 Kd7 41.Kg2 Ke6 42.h3 Bd1 43.Kf2 Bc2 44.Ke3 Be4 (44...Ba4 45.Kd4+/-) 45.Kd4 (45.g4!? hg4 46.hg4+–) 45...Bg2+/- 46.h4 Bc6 47.Kc5 Bd7 (47...Kd7!?+/-) 48.Kb6+– Be8 49.Kc7 Bd7 50.Kd8 (50.Be5!+–) 50...Bc6+/- 51.Bg5 (51.Kc8+/-) 51...Bb5?? (51...Kd6 52.Bf4 Ke6 53.Kc7=) 52.Bf4 (52.Kc7!?+–) 52...Bc6+/- 53.Kc7 Bb5?? (53...Bd7 54.Be3+–) 54.Kb6 (better is 54.Be3!?+–) 54...Ba4 (54...Be8 55.Ka5+/-) 55.Kc5 Bd7 56.Kd4 Bc6 57.Kc5 (57.Kc4!?+/-) 57...Bd7= ½–½. carocan (1630) – purak (1615), kurnik, 2012.

5.Nf3 e6 6.Be2 Be7 7.0-0 0-0 8.d3 d5 9.Nbd2 Bd7 10.c4 Ra8 11.Qb3 Qc7 12.cd5 ed5 13.Rfc1 Bg4 14.h3 Bh5 15.Bf1 Nfd7 (15...Nbd7 16.a4=) 16.e4 de4 17.de4 Na6 18.e5 Nac5 19.Qc4 Ne6 20.Ne4? (better is 20.Bd3=) 20...Bf3–+ 21.gf3 Nb6 (better is 21...Ba3!? 22.Rab1 Bb2 23.Rb2 Ne5–+) 22.Qc2+= Nd5 23.Bc4 Ndf4 24.Kh2 Qd7 25.Rd1 Qc7 26.Nd6 Bd6 27.ed6 Qd7 28.Be5?? (28.Qf5!?+=) 28...Ng6 (better is 28...Nd4! 29.Qh7 Kh7 30.Bf4 c5–+) 29.f4 f6?? (better is 29...Nef4 30.Bf4 Nf4-/+) 30.f5+– fe5 (30...Rfe8 31.Be6 (31.fg6?! fe5 32.gh7 Kh8+=; 31.fe6 Re6 32.Be6 Qe6+–) 31...Re6 32.fe6 (32.fg6 fe5 33.gh7 Kh8+=) 32...Qe6 33.Qb3 Qb3 34.ab3+–) 31.fe6 (31.Be6 Qe6 A) 32.fg6? Ra3 (32...Qg6?! 33.Qg6 hg6 34.Rd2=; 32...hg6?! 33.Kg2-/+) 33.Kg1 Rh3–+ (33...Qh3?! 34.Qc4 Kh8 35.d7-/+); B) 32.fe6+–) 31...Qc8 32.d7 Qc7 33.e7 (33.e7 Kh8 34.ef8Q Nf8 35.Qf5+–) 1–0. exp2005 – alexandrious, kurnik, 2011.

4.b5 a4

5.a3 d5 6.Nf3 =.

5.a3 d6 6.Bd4 (6.Nc3 e5=) 6...e5 7.Bc3 (7.Bb2 Qb6=+) 7...Be7 8.g3 (8.d4!? e4 9.d5=+) 8...Bg4 (8...0-0 9.Ne2-/+) 9.Be2 Be6 10.h3 (10.d4 e4-/+) 10...Nd5 (10...0-0 11.Nf3-/+) 11.g4 (11.Bb2 0-0-/+) 11...Nc3 (11...0-0 12.Nf3–+) 12.Nc3-/+ Qb6 (12...d5 13.Nf3 Nd7 14.Qb1-/+) 13.Ne4 (13.Nf3!?-/+) 13...d5 14.Ng3 cb5 (14...c5 15.e4–+) 15.Nh5 (15.Nf5!? Bf5 16.gf5–+) 15...0-0 16.Bd3 (16.c3 d4 17.ed4 ed4–+) 16...e4 17.Be2 Nd7 18.Qb1 Ne5 19.Qb2 Nf3?? 20.Nf3+– Bf6? 21.d4 ef3+= 22.Bf3 Rac8 23.Be2 Qa5=+ (24.Qb4 Qb4 25.ab4 Be7 26.Bb5 Bb4 27.Kd1 a3=+). manofsteel5 – g00di, Live Game Caissa's Web, 2005.

5.Na3 e6 6.c4 d5 7.Qc2 Ne4 8.Nf3 Bb4 9.Bg7 Rg8 10.Bh6 Ba3 11.d3 Bb4 12.Kd1 Qf6 13.de4 Qa1 14.Ke2 Qf6 15.Bf4 de4 16.Nd4 Qg6 17.f3 ef3 18.gf3 Qc2 19.Nc2 Bc5 20.Bh3 Bd7 21.Rd1 cb5 22.cb5 Bb5 23.Kf2 Nd7 24.Nd4 Bd4 25.Rd4 Bc6 26.Bg3 Bd5 27.Rb4 Nc5 28.e4 Nd3 29.Ke3 Nb4 30.ed5 Nd5 31.Kd4 b5 32.a3 b4 33.ab4 a3 34.Bd6 a2 0–1. captainevans – xhambaz (1620), kurnik, 2014.

4.b5 cb5

5.Bb5+= Na6 6.Nf3 +=.

5.Bb5+= Qb6 6.a4 Na6 7.Na3 (7.Nf3 Nc5 8.Bd4 Rb8+/-) 7...Nc7 8.Nc4 (better is 8.Bd4 Qe6 9.Ne2+=) 8...Qa7?? (8...Qe6 9.d3=) 9.Nf3 (better is 9.Bd4 Qb8 10.Nb6+–) 9...Nb5+= 10.ab5 b6 (better is 10...Qc5!? 11.Ra5 Ra5 12.Na5 Qb5 13.Bf6 ef6=) 11.Bd4+– Rb8 12.Nfe5 d5? 13.Ra5 Qc7+= 14.Nb6 Rb6 15.Bb6 Qb6 16.Qa1 e6?? 17.Nc6 Bd6 18.Ra8 0-0 19.Qb2 Bb7-/+ 20.Rf8 Bf8 21.Nd4 Bc5 22.0-0 Ne4 23.Ra1? h6 24.d3= Nd6 25.c4 Bd4 26.ed4? dc4–+ 27.dc4 Nc4 28.Qb4 Bd5 29.Rc1 Qd8?? 30.Rc4+/- Bc4 31.Qc4 Qa8 32.h3 Qa1 33.Kh2+– Qb2 34.Qc5 Kh7 35.b6+– Kg6?? 36.Qe5 Qb6= 37.Qe4 Kf6 (38.Kg3 Ke7=). toll (1640) – Eight_Squared (1625), ICC, 2003.

5.Bb5 Nc6 6.Nf3 d5 7.d4 (7.0-0 Bg4+=) 7...Bg4= 8.Nbd2 e6 9.0-0 Bd6 10.c4 0-0 11.Re1 (11.c5 Bb8=) 11...Qb6 (11...Bb4 12.a3 Bf3 13.gf3 Bd2 14.Qd2=+) 12.a4 Qc7 (12...Bb4 13.Rf1=) 13.c5 (13.h3 Bf3 14.Qf3 Bb4 15.cd5 Bd2=) 13...Be7 (better 13...Bh2!? 14.Kh1 Qb8=+) 14.Rc1= Nd7 15.e4 (15.Qe2 Rac8+=) 15...de4= 16.Re4 (16.Ne4 Rad8=) 16...Bf5 17.Re1 Nf6 18.Nc4 Rfd8 19.Nce5 Nd5 20.Qb3 Bf6 21.Rcd1 (21.g4 Be5 22.Ne5 Ne5 23.gf5 Ng4+=) 21...h6 22.Ba1 Bh7 23.h3 Nce7 (23...Bf5 24.Bc3=) 24.Ng4 Nf5 25.Nf6 Nf6 26.g4 (26.Ne5 Nd5+=) 26...Ne7= 27.g5 hg5 28.Ng5 Bf5 29.Qg3 Qg3 (29...Ned5 30.Qc7 Nc7 31.Bd3 Bd3 32.Rd3=) 30.fg3 Rd5 (better 30...Ned5=) 31.g4?? (31.Rd2 Bg6 32.Nf3 Rc8+=) 31...Bg6?? (better 31...Bg4 32.hg4 Rg5-+) 32.Re5 (32.Nf3 Nc6+=) 32...Rad8 33.Rd5 (33.Nf3 Be4 34.Rd5 Ned5= (worse 34...Rd5 35.Nd2+/-)) 33...Rd5 (better 33...Ned5 34.Kf2 Kf8=) 34.Kf2?? (34.Nf3 Nc6+=) 34...Nc6?? (better 34...Rg5 35.Bb2 Nc6-+) 35.Bc6 (better 35.Nf3!?+=) 35...bc6=+ 36.Nf3 Ne4 (36...Bc2 37.Re1=+) 37.Ke2= f6 38.h4 Ng3 39.Ke3 Ne4 (39...Kf7 40.h5 Bh7 41.Nd2+=) 40.h5 (40.Rb1 e5 41.h5 Bh7 42.Rb8 Kf7 43.Rb7 Kg8+/-) 40...Bh7 41.Nd2 (41.Rb1 Ng5 42.Rb8 Kf7 43.Rb7 Kg8+/-) 41...Nd2 42.Rd2 (42.Kd2?! e5=) 42...Kf7 43.Rb2 Rd7 44.Rb6 Rc7 (44...Bc2 45.Rc6 Ba4 46.Rb6+/-) 45.Bc3 (45.Ra6 Bc2+/-) 45...Bc2 46.Ba5 Ba4?? (46...Ra7 47.Bd2 Ba4 48.Kf4+=) 47.Bd2 (better 47.Rb4 Ra7 48.Ra4+-) 47...Ra7 48.Ke4 (48.Kf4 Rd7 49.Be3 Re7+=) 48...Bb5 (48...g5 49.hg6 Kg6 50.Kf4=) 49.Bf4 (49.g5 Bc4+=) 49...Ra2 (49...g5!? 50.Bd6 Be2=) 50.Bd6 (50.Rb7 Kg8+/-) 50...Re2 51.Kf3 Rd2 (51...Rb2 52.g5 fg5 53.Be5+=) 52.Rb7 Kg8 53.Ke3 (53.g5 Rd3 54.Ke4 f5 55.Ke5 Re3 56.Kf4 Re4 57.Kg3 Rg4 58.Kf2 Rg5 59.Rb5 Rh5 60.Rb8 Kf7 61.Rf8 Kg6+-) 53…Re2 (53...Re2 54.Kf4 Rd2+=). zembelek (1950) - papig (1965), Rated Blitz game, lichess.org, 2013.

4.b5 Qb6

5.a4 cb5 6.Bb5+= Nc6 7.Ne2 d6 8.0-0 e5 9.f4 Bd7 10.fe5 Ne5 11.Bd7 Ned7 12.Ng3?? (better is 12.Bf6 Nf6 13.Nbc3+/-) 12...Qb2–+ 13.Nc3 Be7 (better is 13...Qb6!?–+) 14.Rb1-/+ Qa3 15.Qf3 Qc5 16.Qb7 (16.Nf5 Bf8-/+) 16...Qc8 17.Qf3 0-0 (17...Ne5!? 18.Qb7 g6–+) 18.Nf5-/+ g6?? (better is 18...Qd8-/+) 19.Ne7+– (19.Ne7 Kg7 20.Nc8 Rac8 21.Rb7+–) 1–0. 56ctx56 – lauratebate, playok.com, 2013.

5.a4 d5 6.Nf3 c5 7.Be2 Nbd7 8.0-0 c4 9.Na3 (9.d3 cd3 10.cd3 e6+/-) 9...Nc5 (9...Qc7 10.d3 c3 11.b6+=) 10.d4 (10.d3 cd3 11.cd3 Bg4+=) 10...Na4 (better is 10...Nce4=) 11.Qc1?? (better is 11.Nc4 dc4 12.Ra4 Qb5 13.Qa1+/-) 11...c3–+ (11...Nb2?! 12.Qb2 Bg4 13.h3-/+) 12.Ne5 (12.Bc3 Nc3 13.Bd3–+) 12...cb2 (12...cb2 13.Qe1 ba1R 14.Qa1 Qd8–+) 0–1. renars77 – oldi62 (1615), kurnik, 2013.

5.a4 d5 6.Nf3 Bg4 7.d4 e6 8.Nbd2 Be7 9.Bd3 0-0 10.0-0 c5 11.c4 Nbd7 12.h3 Bh5 13.Qb3 cd4 14.ed4 (worse is 14.Nd4 Nc5 15.Qc2 Rfd8+=) 14...dc4 15.Nc4 Qc7 16.Nce5 Bf3 17.Nf3 b6 18.Ne5 Ne5 19.de5 Nd5 20.Be4 Bc5 21.Rac1 Rfd8 22.Ba3 (22.Rfd1 Qb7+/-) 22...Qe5+= 23.Bd5 (better is 23.Rfe1 Qc7 24.Bc5 bc5 25.Qc2+=) 23...Rd5-/+ (worse is 23...ed5 24.Bc5 bc5 25.Rc5+=; 23...Qd5?! 24.Qd5 Rd5 25.Bc5 bc5 26.Rfd1+=) 24.Rfe1 Qd6 25.Bc5 Rc5 26.Rcd1 Rd5 27.Rd5 ed5 (27...Qd5?! 28.Qd5 ed5 29.Re7=) 28.Rd1 d4 29.Qc4 Rd8 30.Rd3 Qc5 31.Qb3 h6 32.g3 Qd5 33.Qd5 Rd5 34.Kg2 f5 35.Kf3 Kf7 36.Kf4 Kf6 37.h4 g5 38.Kf3 Ke5 39.Ke2 f4 (39...g4 40.Rd1–+) 40.Kf3 (40.hg5 hg5 41.gf4 Kf4 42.Rf3 Ke5–+) 40...Rc5 41.hg5 hg5 42.gf4 gf4 43.Rd1 Rc3 44.Kg4 d3 45.Re1 Kd4 46.Kf4? (46.Re6 Rc4 47.Rb6 Kc3–+) 46...Rc2 (46...d2 47.Rd1 Kd3 48.Ke5–+) 47.f3 (47.Re6 Rf2 48.Kg3–+) 47...d2 48.Rd1 Kd3 0–1. ferminkatcho (1850) – elisak (1825), kurnik, 2013.

5.a4 d5 6.f4 e6 7.Nf3 Bd6 8.Be2 Bd7 9.Bf6 gf6 10.Nc3 c5 11.0-0 Rg8 12.Qe1 e5 13.Qh4 Be7 14.Nd5 Qd6 15.Qh7 Rf8 16.c4 Be6 17.fe5 fe5 18.Ne7 Ke7 19.Qh4 f6 20.d4 Nd7 21.d5 Bf5 22.e4 Bg6 23.Nd2 b6 24.Bg4 Rh8 25.Qg3 Rag8 26.Rf3 Bh5 27.h3 Bg4 28.hg4 Rg6 29.Rf5 Rhg8 30.Ra3 Rg4 31.Qh3 Qb8 32.Rg3 Rg3 33.Qh7 R8g7 34.Qh6 Rg2 35.Kf1 Qf8 36.Nf3 R2g6 37.Qh4 Qg8 38.Ne5 Ne5 39.Re5 Kd7 40.Qh3 Rg4 0–1. elsh1403 (1630) – miro59, kurnik, 2014.

4.c3 ab4

5.cb4 Qb6 6.a3 e6 7.Qb3 d5 8.Nf3 c5 9.Be2 cb4 10.ab4 Ra1 11.Ba1 Qb4 12.Qb4 Bb4 13.0-0 Ne4 (better is 13...Ke7!?-/+) 14.Bg7= Rg8 15.Be5 Nc6 16.d3 Ne5 17.Ne5 Nd6 18.Bh5?? (better is 18.d4+=) 18...Rg5–+ 19.Rc1 (19.Bf7 Nf7 20.Nf3 Rg8–+) 19...Rh5 20.Ng4 Rf5 21.Nc3 Bd7 22.Ne2 Bc6 (better is 22...h5 23.Rb1 Ba5 24.Nd4 hg4 25.Nf5 ef5 26.h4–+) 23.Nd4 Rg5 24.h3 f5 (24...Bd7 25.Nf3 Rg7 26.Rb1–+) 25.Nf6 Kf7 26.Nc6 bc6 (26...Kf6?! 27.Nb4 Rg7 28.Kf1=) 27.Nd7 c5! 28.Ra1 (28.Nc5 Rg8 Decoy) 28...Ke7 29.Ra7 Kd8 (29...c4 30.Ne5 Kf6 31.Nd7 Kg7 32.Ne5 Kh6 33.dc4 dc4 34.Ra4–+) 30.Nf6? (better is 30.Nf8 Rg6! 31.Ng6 hg6 32.Rg7–+) 30...h6?? (better is 30...Rg6 31.Nh7 c4 32.dc4 dc4–+) 31.Rd7= Kc8 32.Rd6 c4 33.dc4?? (33.Rb6 c3 34.d4–+ (34.Rb4?? c2 35.g3 Rg3 36.fg3 c1Q 37.Kf2 Qd2 38.Kf3 Qb4–+)) 33...Bd6–+ 34.cd5 ed5 (better is 34...Rg6!? 35.Nh5 ed5 36.g3–+) 35.Nd5 f4 (better is 35...Rg6!? 36.Kf1–+) 36.ef4?? (36.Nf4 Bf4 37.ef4–+) 36...Rd5 0–1. elsh1403 – oldi62, kurnik, 2011.

5.cb4 d5 6.f4 Qc7 7.Nf3 Bf5 8.Be2 Nbd7 9.0-0 e5 10.fe5 Ne5?? (better is 10...Ng4+/-) 11.Be5+– Qb6 12.a3 Bb4 (12...Be7 13.Nc3+–) 13.Bf6 (better is 13.ab4 Ra1 14.Ba1 Qb4 15.Bf6 gf6 16.Nc3+–) 13...gf6 14.Qb3 (14.ab4?! Ra1 15.Qb3 Rg8+/-) 14...Qc5 (14...Ba5 15.Nd4 Qb3 16.Nb3 Bg6+–) 15.Qb4 (better is 15.ab4 Qa7 16.Ra7 Ra7 17.b5+–) 15...Qb4+/- 16.ab4 Ra1 17.Nd4 (better is 17.Nc3!? Rf1 18.Kf1+/-) 17...Bb1= 18.Rf6?? (18.Nb3 Ra4 19.Rb1 Rb4=) 18...Ke7?? (better is 18...Be4 19.Rf1 Ra2–+) 19.Rf1= Rha8 20.Nb3 R1a4 21.Rb1 Rb4 22.Bd1 Ra3 23.Kf2 c5 24.Bc2 Ra2 25.Bh7 Ra3?? (better is 25...c4 26.Nd4 Rd2 27.Kf3 Rb1 28.Bb1 b5+=) 26.Nc5+– Rb1 27.Bb1 Ra1 28.Bd3 b6 29.Nb3 Ra3 30.Nc1 Ra1 31.Ne2 Ra2 32.Ke1?? (better is 32.Nf4 Rd2 33.Kf3+–) 32...Rb2?? (32...Ra1 33.Kf2 Ra2+–) 33.Nf4 Kd6 34.Ke2 b5 35.h4 b4 36.h5 Ke5 (36...Ra2+–) 37.h6 Kf6 (37...Ra2 38.Bb1 Ra8 39.Nd3 Ke6 40.h7+–) 38.g4 (38.Nd5 Ke5 39.h7 Kd5 40.h8Q Rd2 41.Kd2 Kc6 42.Qf6 Kc5 43.Qe7 Kd5 44.Be4 Kc4 45.Qc7 Kb3 46.Qc2 Ka3 47.Bd5 b3 48.Qb3) 38...Ra2 39.g5! Kg5 40.h7 Ra8 41.Nd5 b3 42.Kd1?? (better is 42.Nc3 f5+–) 42...Kh6?? (42...Ra1 43.Ke2 Ra8+–) 43.Kc1+– Kg7 44.Kb2 Rd8 45.Nf4 f5 (45...Rb8 46.Ne2+–) 46.Kb3 (better is 46.Ne6 Kh7 47.Bf5 Kg8 48.Nd8+–) 46...Kh7 47.Bf5 Kg7 (47...Kh6 48.d4+–) 48.d4 (better is 48.Ne6!? Kf6 49.Nd8 Kf5+–) 48...Kf6 49.Bd3 Kg5 (49...Ke7 50.Kc4+–) 50.Kc4 (better is 50.Ne6 Kf6 51.Nd8+–) 50...Rc8 51.Kd5 Kf6 52.e4 Rd8 53.Kc5 Rc8 54.Kb4 Rb8 55.Kc3 Rc8 56.Kd2 Rd8 57.Ke3 Rc8 58.d5 Rd8 59.Nh5 (59.Nh5 Ke5 60.Ng7+–) 1–0. elsh1403 – raisuls, kurnik, 2011.

3.e3 Qb6

4.a3 d5 5.Bd4 (5.Nf3 Bg4=) 5...Qc7 6.Nf3 (6.f4 a5=) 6...Nbd7 7.c4 (7.Bf6 Nf6 8.d4 e6=) 7...e5=+ 8.Bb2 Be7 (8...e4 9.Nd4=+) 9.cd5= Nd5 10.Nc3 Nc3 11.Bc3 0-0 (11...e4 12.Nd4= (worse 12.Bg7 Rg8 13.Bd4 ef3 14.Qf3 Nf8-/+)) 12.e4 (12.Qc2 c5 13.bc5 Bc5+=) 12...Kh8 (12...Rd8 13.Be2=) 13.Qc2 f6 (13...c5 14.Rc1=) 14.Bc4 (14.d4 ed4 15.Nd4 Ne5=) 14...b5 (14...c5 15.Rc1=) 15.Bb3 (15.Be2 c5=) 15...Bb7 (15...c5 16.Bd5 Bb7 17.Bb7 Qb7 18.0-0=+) 16.0-0 (16.d4!?+=) 16...c5= 17.Be6 cb4 (17...Rac8 18.Rfb1=) 18.ab4= a5 (18...Bb4 19.Bd7 Bc3 20.Bb5=) 19.Qb1 (19.Ra5 Ra5 20.ba5 b4 21.Bd7 Qd7=+) 19...a4 (19...ab4 20.Ra8 Ra8 21.Bb4 Bb4 22.Qb4=) 20.Rc1= Qd6 21.Bd7 (21.Bf5 g6 22.Bd7 Qd7=) 21...Qd7=+ 22.Re1 (22.d4 ed4 23.Nd4 Bd6=+) 22...Rac8 23.Nh4 (23.Ra3!?-/+) 23...Rc4–+ 24.Nf5 Bd8 (24...Be4 25.Re4 Qf5 26.Rc4 Qb1 27.Rb1 bc4 28.Kf1–+) 25.f3 Bb6 26.Kh1 Rd8 27.h3 (27.Ra3 Rdc8-/+) 27...Qd3 28.Qb2 Rdc8 (28...Bf2 29.Rf1 Qe2 30.Qa3–+) 29.Rac1 (29.Ra3 Qd7-/+) 29...Bf2 30.Rf1 Bb6 (30...Ba7 31.Rfe1-/+) 31.Rfe1 h6 (31...R4c7 32.Ra1-/+) 32.Kh2 (32.Ra1 Kh7-/+) 32...Kh7 33.Ne3 (33.Qa2 Bf2 34.Rf1 Ba7-/+) 33...R4c7 34.Ng4 (34.Qa3 Ba8-/+) 34...Bc6 35.Ne3 Ra8 (35...Ba8 36.Qa1-/+) 36.Ra1 h5 (36...Qd7 37.Ra3-/+) 37.Ra3 Qd7 38.Qb1 Rd8 39.Ra1 (39.Rc1 Rdc8-/+) 39...Qd3 40.Qb2 Ra7 (40...Rdc8 41.Ra3 Qd6 42.Rc1-/+) 41.Qa2 (41.Ra3 Qd7-/+) 41...Be8-/+ 42.Qb2 (42.Qe6 Be3 43.Re3 Qd6 44.Qd6 Rd6-/+) 42...Bf7 43.Ra3 Rad7 (43...Bb3 44.Rb3 ab3 45.Qb3 Be3 46.Re3–+) 44.Kg3 (44.Nc2 Bf2 45.Rb1 Qe2–+) 44...Rc8 (44...Bb3 45.Rb3 ab3 46.Qb3 Be3 47.Re3–+) 45.Nf1 (45.Be5 Qd2 46.Re2 Qb2 47.Bb2 (47.Rb2?? fe5 48.Nf5 Be6–+) 47...Bc7 48.Kf2–+) 45...Bd4 46.Bd4 Qd4 47.Rc3 (better 47.Qd4 Rd4 48.Rc3–+) 47...Qg1 48.Rc8 (48.h4 g5 49.Rc8 gh4 50.Kh4 Qg2 51.d4 Qb2 52.d5–+) 48...h4! 49.Kh4 (49.Kh4 Qg2) 49...Qg2 50.Ng3 (50.Rh8 Kh8 51.Ng3 g5 52.Kg4 Kg7 53.Qe5 Bh5 54.Kh5 Qh3) 50…Qf3 (50...Qf3 51.Qe5 g5 52.Qg5 fg5 53.Kg5 Qg3 54.Kf5 Bg6 55.Kf6 Qf4 56.Ke6 Qd6; 50...g5 51.Kg4 Be6 52.Kh5 Qh3) 0–1. Havlicek,Pavel (1685) – Cozl,David (2005), Rakovnik Czech Republic, Regional Team, 2014.

4.a3 d6 5.Nf3 e5 6.c4 g6 (6...Be7 7.Be2=) 7.Qb3 (7.Be2 Bg7+=) 7...Bg7 (7...Bg4 8.d4 Bf3 9.gf3=) 8.Ng5 (better 8.c5!? Qd8 9.cd6+–) 8...0-0 9.d4 ed4 10.Bd4 Qd8 (better 10...c5 11.Bc3 Re8=) 11.Qc3?? (11.Be2 c5 12.Bc3 a5+=) 11...d5?? (better 11...c5 12.bc5 dc5–+) 12.c5 h6 13.Nf3 Ne4 14.Qb2 Bd4 15.Qd4 Nd7 (15...b6 16.cb6 ab6 17.Nc3=) 16.Bd3 Ndf6 17.Nbd2 a5 18.0-0 (18.Ne4? de4 19.Be4 Qd4 20.Nd4 Ne4–+; worse 18.Be4 de4 19.Ne5 Qd4 20.ed4 ab4-/+) 18...ab4 (18...Qe7 19.Nb3+=) 19.ab4+– (19.Ne4? de4 20.Be4 Qd4 21.Nd4 Ne4 22.ab4 Be6–+) 19...Ra1 20.Ra1 Nd2 (20...Qe7 21.Ra7+–) 21.Nd2 Ng4 (21...Re8 22.Ra7+–) 22.h3 Nf2? (better 22...Nf6+–) 23.Kf2+– Qh4 (23...Be6+–) 24.Qh4 Kg7 25.Ke2 (better 25.Qe7 Rg8+–) 25...Rh8 26.Rf1 g5 27.Qh5 (27.Qd4 Kf8 28.Qh8 Ke7 29.Qf6 Ke8 30.Qf7 Kd8 31.Qf8 Kd7 32.Qd6 Ke8 33.Rf8) 27...Be6 28.Bf5 (28.Bf5 Bf5 29.Rf5 f6 30.Nf3 Rc8 31.Ne5 Rf8 32.Qg6 Kh8 33.Rf6 Rf6 34.Qf6 Kg8 35.Qf7 Kh8 36.Ng6) 1–0. AhmedSultanov – Trighinu, lichess.org, 2019.

4.a3 e6 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.a3 c6 4.e3 Qb6).

4.a3 a5

5.b5 cb5 6.Nc3 (6.Bd4 Qc7+=) 6...d6 (6...b4!? 7.ab4 Qb4=) 7.Bb5+= Bd7 8.Bd7 Nbd7 9.Rb1 Qc6 10.Nf3 e5 11.0-0 (11.d4 Nb6=) 11...Be7 (11...d5 12.Re1=) 12.Qe2 (12.Nh4 0-0=) 12...0-0= 13.Rfc1 (13.e4 b5 14.Qb5 Qb5 15.Nb5 Ne4+=) 13...Rfc8 14.Nb5 (14.e4 Rab8=) 14...Nc5 (14...Nb6 15.Ba1=) 15.c4 Nb3 (15...e4 16.Nfd4 Qd7 17.f3=) 16.Rc3 a4 (16...Nc5 17.d3+=) 17.d3+= Nd7 18.e4 Ndc5 19.Rc2 Ne6 (19...Ra6 20.Nc3+=) 20.g3 (20.d4 Ra5 21.d5 Qc5 22.de6 Rb5 23.ef7 Kf7+=) 20...Bf6 (20...Nc7 21.Nc7 Rc7 22.Nd2=) 21.Bc3 Nec5 (21...Nc7 22.Nc7 Rc7 23.Nd2=) 22.Qd1 (22.Rcb2 Bd8=) 22...Be7 23.Ne1 f6 (23...Bd8 24.Qf3=) 24.Ng2 (24.Qg4 Bd8=) 24...Qe8 (24...Rf8!?=) 25.Ne3+= Qd8 (25...Qd7 26.Nd5 Ra6 27.Qf3+/-) 26.Nd5+/- Bf8 (26...Rc6 27.f4+/-) 27.f4 Ra6 28.Rg2 (28.Rf2 Be7+/-) 28...Qd7 29.g4 (29.Qf3 Rac6+/-) 29...Ne6 30.f5 Ng5 31.h4 (31.Rgb2 Ne4 32.de4 Rc4 33.Rb3 ab3 34.Qb3 Qc6+–) 31...Nf7 (31...Ne4!? 32.de4 Rc4+=) 32.g5+/- fg5 33.hg5 Kh8 (33...Qc6 34.g6 hg6 35.Rg6+–) 34.Qh5+– h6 (34...Nc5 35.Rh2 h6 36.g6+–) 35.Rf1 (35.gh6 Nh6 36.Kf2 Qf7+–) 35...Kg8 (35...Nc5 36.f6 g6 37.Qg6 Ne6+–) 36.gh6 1–0. Krafzik,Joachim – Karner,Irmgard, Bayern–ch Seniors, 2003.

5.b5 d5 6.Nf3 =.

5.Qc1 ab4=+ 6.ab4 Ra1 7.Ba1 Na6 (7...Qb4 8.Nf3=+) 8.Ba6 (8.b5 Nb4=) 8...Qa6=+ 9.Bf6 (9.Bc3 e6=+) 9...ef6-/+ 10.Nf3 Bb4 11.c3 (11.Qb2 Bc5-/+) 11...Be7-+ 12.Qc2 (12.c4 b5-+) 12...d5 13.d3 Bf5 14.e4 de4 15.de4 Bg6 (15...Be6 16.Nd4-+) 16.Nd4 (16.Nh4 Kd7-+) 16...0-0 17.Ne2 (17.f3 Ra8-+) 17...Re8 (17...Ra8 18.0-0-+) 18.0-0 Bc5 (18...Bd6 19.Ng3-+) 19.Nd2?? (19.Ng3-+) 19…Qe2 (19...Qe2 20.Qd1 Bf2 21.Kh1 Qd1 22.Rd1 Rd8-+) 0-1. Antares_Sco (2005) - Rudi_candra_kbpl (2110), Daily Blitz Arena, lichess.org, 2021.

5.c4 ab4 6.c5 Qc7 7.ab4 Ra1 8.Ba1 (--> 1.b4 c6 2.Bb2 Qb6 3.a3 a5 4.c4 ab4 5.c5 Qc7 6.ab4 Ra1 7.Ba1 Nf6 8.e3).

5.c4 ab4 6.c5 Qd8 7.ab4 Ra1 8.Ba1 d6 9.Bf6 ef6 10.d4 b6 11.Be2 (11.Bc4!?=) 11...bc5 12.dc5 dc5 13.Qd8 Kd8 14.bc5 Bc5 15.Nf3 Bb4 16.Nbd2 c5 17.0-0 Ke7 18.Rd1 Rd8 19.h3 Nc6 20.Nc4 Rd1 21.Bd1 Ba6 22.Bb3 Na5 23.Na5 Ba5 24.Nh4 (24.Bc2 g6–+) 24...Bd3 25.f4? (better 25.Nf3–+) 25...c4 26.Bd1 c3 27.Nf3 c2 28.Bc2 Bc2 29.Nd4 Be4 30.Kf2 Kd6 31.g4 White intends f5 31...Kd5 32.h4 White prepares g5 32...Bb6 33.Ne2 (33.Nf3 f5 34.g5 Bf3 35.Kf3 g6–+) 33...Kc4 34.f5 Kd3 35.Nf4 Kd2 36.g5 (36.Nh5 Be3 37.Kg3 Bd4 38.Ng7 h6–+) 36...Be3 37.Kg3 fg5 38.hg5 Bf5 39.Nd5 (39.Kf3 Bd7–+) 39…Bg5 (39...Bg5 40.Kf3 h5–+) 0–1. retiponziani (1920) – PeterRs (2520), ChessWorld.net, 2012.

5.Bd4 Qd8 +=.

3.e3 d5

(--> 1.b4 c6 2.Bb2 d5 3.e3 Nf6).

4.a3 Bf5 5.Nf3 e6 6.Be2 (--> 1.b4 c6 2.Bb2 d5 3.e3 Nf6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e6 6.a3).

4.c4 dc4 5.Bc4 e6 6.b5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c6 5.c4 dc4 6.Bc4).

4.c4 e6 5.a3 a5 6.b5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 a5 5.b5 c6 6.c4).

4.c4 Bf5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Bf5 3.e3 Nf6 4.c4 c6).

4.Nf3 Bf5 5.c4 e6 6.a3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Bf5 3.e3 Nf6 4.Nf3 e6 5.c4 c6 6.a3).

4.Nf3 g6 5.Be2 Bg7 6.0-0 0-0 7.c4 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0-0 5.e3 c6 6.Be2 d5 7.0-0).

4.Nf3 Bg4

5.Be2 Nbd7 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 Bg4 4.e3 Nbd7 5.Be2 c6).

5.Be2 e6 6.0-0 Bd6 7.a3 Nbd7 (--> 1.b4 c6 2.Bb2 d5 3.e3 Nf6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e6 6.a3 Nbd7 7.0-0 Bd6).

3.e3 e5

4.a3 d6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Nf6 3.a3 d6 4.e3 c6).

4.Nf3 d6 5.a4 Bg4 (5...e4 6.Nd4=+) 6.Be2= Nbd7 7.c4 (7.0-0 Be7=) 7...Qc7 (7...e4 8.Nd4 Be2 9.Ne2-/+) 8.h3 Bh5 (8...Bf3 9.Bf3 d5 10.Qb3=+) 9.b5 (9.g4 Bg6=) 9...c5 (9...e4 10.Nh4 Be2 11.Qe2=+) 10.Ng5 (10.g4 Bg6=) 10...Bg6 11.Nc3 h6 12.Nge4?? (better 12.Nf3=) 12...Ne4-+ 13.Ne4 Be4 14.Bf3 Bg6 15.d4 (15.a5 Bd3 16.Be2 Be2 17.Qe2 a6-+) 15...e4 (15...cd4!? 16.ed4 Qc4 17.Rc1-+) 16.Bg4 f5 17.Be2 cd4 18.Qd4 0-0-0?? (18...Nc5 19.Qc3-+) 19.0-0? (19.Qa7 Nc5-/+) 19...Ne5 (better 19...Nc5!? 20.Qc3-+) 20.a5 Be7 (20...Qb8 21.c5-/+) 21.b6 (better 21.Qa7!? Bf6 22.b6-/+) 21...ab6-+ 22.ab6 Qc5?? (22...Qb8-/+) 23.Qc3?? (better 23.Qc5 dc5 24.Be5+/-) 23...Bf6-+ 24.Qb3 Kd7 25.Rfd1 Ke7 26.Ba3 Qc6 27.c5 (27.Rac1 Bf7 28.Qb4-+) 27...d5 (better 27...dc5 28.Qc2 Rd1 29.Rd1-+) 28.Rac1? (28.Bb5 Qe6 29.c6 Kf7 30.c7=) 28...Kf7-+ 29.Bb2 Rhe8 (better 29...Rhf8!?-+) 30.Bb5-/+ Qe6 31.Be8 Re8 (31...Ke8 32.Be5 Be5 33.c6 bc6 34.Qa4-/+) 32.Rd5 (32.Be5 Be5 (32...Qe5? 33.Rd5 Qb2 34.Rd7 Kf8 35.Qb2 Bb2 36.Rc2+-) 33.Qd5 Qd5 34.Rd5 Ke6=) 32...Nd3 (32...Rd8 33.Be5 Qd5 34.Qd5 Rd5 35.Bc7=) 33.Rd3 (better 33.Rd7!? Be7 34.Rd3 ed3 35.Qd3-/+) 33...ed3-+ 34.Qb5 (34.Qb4 Bb2 35.Qb2 f4 36.ef4 Qe2 37.Qb3 Kf8-+) 34...Bb2 (34...f4 35.Bf6 d2 36.Ra1 gf6 37.e4 Be4 38.Qb4-+) 35.Qb2 Rd8 36.Qd2 Qe4 37.Kf1 f4! 38.Kg1 (38.ef4 Rd4 Decoy) 38...f3 39.g3 Qe6 40.Kh2 h5 (40...Bf5 41.Qd1-+) 41.Rd1 Kg8 42.Qb4 Kh7 43.Qf4 Be4 44.g4 (44.Qh4 Rd5-+) 44...h4 (44...d2 45.Qg5 Rd5 46.Qf4-+) 45.Qg5 Rd5 46.Qh4 Kg8 47.Qg3 Rg5 (47...Rc5 48.Qb8 Rc8 49.Qf4-+) 48.Qf4 (48.Qc7 Qe5 49.Qe5 Re5-+) 48...Rg6 (better 48...Rc5!? 49.Ra1-+) 49.Qb8 (49.Ra1 Qe8-+) 49...Kh7 50.Qf4 Rf6 (50...Rf6 51.Qg3 Qd5 52.Qh4 Rh6-+) 0-1. brucepeng (1930) - MrBossPastor1974 (1880), lichess.org, 2020.

4.Be5 Bb4

(--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.e3 c6).

5.Nf3 0-0 6.Be2 d5 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.e3 0-0 5.Nf3 d5 6.Be2 c6).

5.Nf3 d5 6.Be2 0-0 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.e3 0-0 5.Nf3 d5 6.Be2 c6).

3.e3 e6

4.b5 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 c6 4.e3).

4.c4 d5 5.b5 cb5 (---> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c6 5.c4 cb5).

4.Be2 Bb4 5.Nf3 0-0 6.0-0 d5 7.d3 Bd6 8.Nbd2 b5 9.a3 a5 10.c4 bc4 11.dc4 Ba6 12.cd5 cd5 13.Ba6 Na6 14.Qe2 Nc5 15.Rac1 Rb8 16.Bd4 Nce4 17.Ne4 Ne4 18.Ne5 Be5 19.Be5 Rb3 20.f3 Nf6 21.h3 Qb6 22.Bd4 Qb7 23.Kh1 Nh5 24.f4 Ng3 0–1. blaugrana18 – fajnovka2, kurnik, 2014.

4.Nf3 Be7 5.a3 0-0 6.d4 h6 7.Be2 d5 8.0-0 Nbd7 9.Nbd2 Nh7 10.c4 f5 11.c5 Nhf6 12.Ne5 Ne5 13.de5 Nh7 14.f4 b5 15.cb6 Qb6 16.Bd4 c5 17.bc5 Bc5 18.Rb1 Qc6 19.Rc1 Qe8 20.Bc5 Rf7 21.Bh5 Rc7 22.Be8 Ba6 23.Nf3 Re8 24.Re1 Rec8 25.Qa4 Rc5 26.Rc5 Rc5 27.Qa6 Rc3 28.Qe6 Kh8 29.Nh4 Nf8 30.Qf5 Ra3 31.Qf8 1–0. ejdrzej – anitarattan, kurnik, 2014.

4.f4 Bb4 5.g4 Bf8 6.h4 d5 7.h5 Nbd7 8.g5 Ne4 9.Qf3 Rg8 10.d3 (10.g6 Qb6 11.Bc3 Nc3 12.Nc3 Nf6-/+) 10...Qa5 (better is 10...Qb6!? 11.Bd4 c5 12.de4 cd4–+) 11.c3-/+ Qb6 12.Rh2 Nec5 13.g6 hg6 14.hg6 f6 15.Bh3?? (15.Qh3!? f5 16.Nf3-/+) 15...f5 (better is 15...Nd3 16.Kf1 Rh8–+ (16...Nb2?! 17.Be6 Ne5 18.Qh3 Qb5 19.Re2–+)) 16.Bf1-/+ Be7 17.a4 Qa5 18.Nd2 Bf6 19.d4 Nd3?? (better is 19...Na4 20.Nb3 Qb6 21.Ra4 Qb3–+) 20.Bd3+– Nb6?? (20...Qd8+–) 21.Nb3 Na4 (21...Qa4 22.Ra4 Na4+–) 22.Na5 b6 23.Nc6 Nb2 24.Rb2 Bd7 25.Ne5 (25.Rb6 Rc8 26.Na7 Rd8+–) 25...Rc8 26.Nd7 Kd7 27.Bb5 Ke7 28.Ra7 (28.Ra7 Rc7 29.Rc7 Kd8 30.Rd7 Ke8 31.Ra2 Bh4 32.Kd1 Rh8 33.Ra8 Bd8 34.Rad8#) 1–0. elsh1403 – oldi62, kurnik, 2012.

4.h3 Bb4 5.Qf3 Be7 6.Bd3 0-0 7.Ne2 b5 8.Bb5? (8.0-0-/+) 8...Bb7?? (better is 8...Qb6 9.c4 Bb7–+) 9.Bd3 Qb6 10.Bc3 c5 11.e4 (11.Qg3 d5 12.Qh4 h6-/+) 11...d5 12.Bf6 Bf6 (worse is 12...gf6 13.ed5 Qd6 14.Nbc3+/-) 13.Nbc3 c4 14.Rb1 Qa6 15.ed5 (better is 15.e5 cd3 16.ef6 de2 17.fg7–+) 15...cd3 16.cd3 Bc3 17.Nc3 Bd5 18.Nd5 ed5 19.Qd5 Nc6 20.0-0 Rad8 21.Qc5 Na5 (21...Nd4 22.Qc4 Ne2 23.Kh1–+) 22.d4 (22.Rfe1 Nb7 23.Qc4 Qc4 24.dc4 Na5–+) 22...Nb7 (22...Nc4 23.Rfd1–+) 23.Qc7 (23.Qb5 Qb5 24.Rb5 Nd6–+) 23...Nd6 24.Rfc1 Ne4 25.Rc6 (better is 25.Qf4 Nf6 26.Rb2–+) 25...Qa2 26.Rb7 (26.Re1–+) 26...Qd2 27.Ra7 Qf2 28.Kh1 (28.Kh2 Nd2 29.Rc1 Nf3 30.Kh1 Rd4–+) 28...Qd4 (28...Rd4 29.Rc1 Rd2 30.Rg1 Ng3 31.Kh2 Nf1 32.Kh1–+) 29.Rc4 (29.Kh2 Qf2 30.Rc2 Nd2–+) 29...Nf2 (better is 29...Qf2 30.Ra1 Rd2 31.Rg1 Ng3 32.Kh2 Nf1 33.Kh1–+) 30.Kh2 Qf6 (better is 30...Qd1 31.Rc1 Qh5 32.Qg3–+) 31.Rf4 Qb2?? (better is 31...Rd7! 32.Rf6 Rc7 33.Rc7 gf6–+) 32.Rb7-/+ Nd3?? (better is 32...Qa2 33.Ra7 Qe6 34.Rf2 Rd6+=) 33.Rf7+– Qe5 (33...Qe5 34.Qe5 Rf7+– (34...Ne5?? 35.Rg7 Kh8 36.Rh7 Kg8 37.Rbg7)) 0–1. riditko – lauratebate, kurnik, 2012.

4.a3

4.a3 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.a3 c6 4.e3).

4.a3 a5 5.b5 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 a5 5.b5 c6).

4.a3 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c6).

4.a3 d5 5.c4 Be7 6.Nf3 (--> 1.b4 c6 2.Bb2 d5 3.e3 Nf6 4.Nf3 e6 5.a3 Be7 6.c4).

4.a3 d5 5.Nf3 (--> 1.b4 c6 2.Bb2 d5 3.e3 Nf6 4.Nf3 e6 5.a3).

4.a3 d5 5.Nf3 Nbd7 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Nbd7 5.e3 c6).

4.c4 Bb4-/+

5.Qb3 Be7 6.Nf3 0-0 7.d4 d5 8.Bd3 dc4 9.Bc4 b5 10.Bd3 a5 11.0-0 a4 12.Qc2 Ba6 13.a3 b4 14.ab4 (14.Qa4 Qd5 15.ab4 Bd3 16.Qa8 Bf1 17.Kf1 Bb4=) 14...Bb4 (14...Bd3 15.Qd3 Bb4=+) 15.Nc3 (better 15.Ba6 Ra6 16.Ra4 Ra4 17.Qa4=) 15...Bd3 (15...a3 16.Bc1 Bd3 17.Qd3-/+) 16.Qd3 Bc3 (16...a3 17.Nb1 a2 18.Nc3 Bc3 19.Qc3-/+) 17.Bc3=+ Nd5 (17...Qd5 18.Bb4 Rc8 19.Rfc1=+) 18.Bd2 a3 (18...Qd6 19.Rfb1 Nd7 20.Qc2=) 19.Ne5 (19.e4 Nc7 20.Ra3 Ra3 21.Qa3 f5+=) 19...Qd6 (19...c5 20.Ra3 Ra3 21.Qa3 cd4 22.ed4=) 20.e4 (20.Nc4 Qe7+=) 20...Nb4 (20...Nb6 21.Bf4=) 21.Qc4 (21.Qc3 Rd8 22.Qb4 (worse 22.Ra3 Na2 23.Qf3 Qa3 24.Qf7 Kh8=+) 22...Qd4 23.Qd4 Rd4 24.Bc3+/-) 21...c5=+ 22.f4 (better 22.Rfd1=+) 22...cd4?? (better 22...N4c6 23.Qc5 Qc5 24.dc5 Ne5 25.fe5 Nc6-/+) 23.Bb4+- (23.Qb4?! Qb4 24.Bb4 Rc8+-) 23...Qc6 (23...Qa6 24.Qd4 Rc8 25.Ra3 Nc6 26.Nc6 Qc6+-) 24.Nc6 Nc6 25.Bf8 Na5 26.Qb4 (26.Qd4!? Rf8 27.Ra3 Nb7+-) 26...Nc6 27.Qd6 Na5 28.Be7 Nb3 29.Ra3 Rb8 30.Rb3 (30.Qb8) 30...Rb3 (30...Re8 31.Qb8! h6 32.Qe8 Kh7 33.Qf7 e5 34.Bf6 ef4 35.Qg7) 31.Qd8 1-0. ClayPigeons (2080) - giancarlocheli5363 (1955), Rated Bullet game, lichess.org, 2021.

5.Qb3 Be7 6.Nf3 0-0 7.d4 d5 8.Be2 b6 9.Nbd2 Bb7 10.0-0 Nbd7 11.Rac1 (11.cd5 Nd5 12.Rac1 c5=+) 11...dc4 (11...c5 12.Rfd1-/+) 12.Bc4 c5 13.Rfd1 cd4 14.Nd4 Rc8 15.Nb5 (15.Ba3 Nc5 16.Qb2 Qd7-/+) 15...a6 16.Nd4 b5 17.Be2 Nc5 18.Qc2 Qd5 (18...Bd6 19.Bf3-/+) 19.Qb1?? (better 19.Bf3 Qd7 20.Qb1-/+) 19…Qg2 0-1. ClayPigeons (2165) - Florinmagnus (2155), Rated Bullet game, lichess.org, 2019.

5.Qb3 Be7 6.Nf3 0-0 7.Be2 d5 8.0-0 b6 9.d4 Bb7 10.Rd1 Nbd7 11.Nbd2 c5 12.Rac1 Rc8 13.a3 dc4 (13...Bd6 14.cd5 Bd5 15.Nc4-/+) 14.Bc4 cd4 15.ed4 (15.Bd4 Bc5-/+) 15...Nd5 16.Re1 Bf6 (16...a6 17.Bd3-/+) 17.Rcd1 (17.Ne4!? Ba8 18.Ne5-/+) 17...a6 18.Ne4 b5 19.Nf6 N7f6 20.Bd3 (20.Bf1 Qd6-+) 20...Bc6 (20...Nf4 21.Bf1-+) 21.Qa2 (21.Ne5 Nf4 22.Bf1 Be4 23.Re4 Ne4-/+) 21...a5 (21...Nf4!? 22.d5 Bd5 23.Qb1-+) 22.Qb1 b4 23.Ne5 Ba4 (23...Ba8 24.Bf1-/+) 24.Rc1 Nc3 (24...Rb8 25.ab4 ab4 26.Rc5-/+) 25.Bc3 (25.Qa1!? Nfd5 26.ab4 ab4 27.Bc3 Nc3 28.Rc3 Rc3 29.Qa4 Qd4 30.Qd1-/+) 25...bc3-/+ 26.Re3 (26.Ba6!? c2 27.Qa1-/+) 26...Qd4-+ 27.Nf3 (27.Qa1 Rfd8-+) 27...Qd6 28.Ne5 (28.Ng5 g6 (28...Qa3?! 29.Bh7 Kh8 30.Rh3=) 29.Qa1 Nd5-+) 28...h6 (28...Qa3 29.Rh3 Rfd8 30.Nc4-+) 29.Nc4 Qf4 (29...Qd8!? 30.Rf3 Bc6 31.Rg3-+) 30.Rf3-/+ Qg4 (30...Qd4 31.Rc3 Bc6-+) 31.Rg3? (31.Rc3 Qd4-/+) 31...Qh4 (31...c2 32.Qa1 Qd1 33.Bf1 Rc4 34.Qf6-+) 32.Ne3? (better 32.Rc3 Rfd8 33.Rf3-/+) 32...Nd5?? (better 32...Rfd8 33.Bc2 Bc2 34.Rc2 Rd2-+) 33.Bh7?? (better 33.Rg4 Qh5 34.Ra4 Ne3 35.fe3+/-) 33...Kh8-/+ 34.Nf1?? (better 34.Rg4 c2 35.Bc2 (35.Rh4?? cb1Q 36.Rb1 Kh7-+) 35...Bc2 36.Rc2-/+) 34...Nf4 (34...f5 35.Bg6-+) 35.Qe4 (35.Bd3-+) 35...Bb5 36.Ne3 (36.Rc2 Qf6 37.Rg4-+) 36...Ne2 37.Kh1 Qe4 (37...Qe4 38.Be4 Nc1-+; 37...Nc1 38.Qh4 Kh7 39.Qh5-/+) 0-1. ClayPigeons (2200) - Florinmagnus (2180), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

5.Qb3 Be7 6.Nf3 d5 7.d4 0-0 8.Nc3 b6 9.Be2 Bb7 10.0-0 Nbd7 11.Rac1 Rc8 12.Rfd1 c5 13.a3 cd4 14.ed4 (14.Nd4!? Nc5 15.Qc2=+) 14...dc4-+ 15.Bc4 Nd5?? (15...Bf3 16.gf3 Bd6 17.Ne4-+) 16.Ne2?? (better 16.Nd5 Bd5 17.Bd5 ed5 18.Qd5 Rc1 19.Rc1+=) 16...N7f6 17.Ng3 (17.Ne5 Qd6-/+) 17...Bd6 18.Rc2 Bg3 19.hg3 Qd6 20.Rdc1 Rc7 21.Ne5 Rfc8 22.Bd3 Rc2 23.Rc2 Rc2 24.Qc2 Qc7 (24...a6 25.Bc1-/+) 25.Nc4 (25.Qc7 Nc7 26.f3 Nfd5-/+) 25...b5-+ 26.Ne3 Qc2 27.Nc2 a6 28.f3 Kf8 29.Kf2 Ke7 30.Nb4 (30.Bc1 h6-/+) 30...h6 31.Nc2 Kd6 32.Bc1 Nc3 33.Bf4 Kd7 34.Be5 Ncd5 35.Be4 (35.Ke2!?-/+) 35...Ne4-+ 36.fe4 Nc3 37.Ke3?! (37.Bg7 Ne4 38.Kf3-+) 37...Na4 (better 37...f6 38.Bf4 g5-+) 38.Bg7-/+ Nb6 (38...h5!?-/+) 39.Bh6 Nc4 40.Kd3 (40.Kf4 f6 41.Bf8 Ke8=) 40...Nd6=+ 41.e5 Nf5 (better 41...Be4 42.Kc3 Bc2 43.ed6 Bd1=) 42.g4?? (better 42.Bf4=) 42...Nh6-+ 43.g5 (43.Ne3 Ng8-+) 43...Nf5 (43...Ng4 44.Ne1-+) 44.Ne3. ClayPigeons (2010) - Sporov (2015), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

5.Nf3 d5 6.Be2 0-0 7.0-0 a5 8.d4 Bd6 9.c5 Bc7 10.a4 Nbd7 11.Nbd2 Re8 12.Nb3 e5 13.de5 Ne5 14.Ne5 Be5 15.Be5 Re5 16.Qd4 Qe7 17.Bd3 h5 (17...Bf5 18.Bf5 Rf5 19.Rab1-/+) 18.Qc3 (18.Rae1 Qc7=) 18...h4 19.Rae1 h3 20.g3 (20.Na5?? hg2 21.Kg2 Rg5 22.Kh1 Bh3–+) 20...Bg4 21.Be2 (21.f3 Bd7=+) 21...Ne4 22.Qd4 Be2 23.Re2 Re6 24.f3 Ng5 25.Qc3 (25.Qd2 Re5-/+) 25...Re8–+ 26.Nd4? (better 26.e4–+) 26...Re3 27.Re3 Qe3 28.Qe3 Re3 29.Kf2 (29.Rb1 Rd3 (29...Nf3?! 30.Kf2 Nd2 31.Ke3 Nb1 32.Nb3–+) 30.f4 Rd4 31.fg5 Ra4 32.Rb7 Rc4–+) 29...Rd3 30.Nf5 Rf3 31.Ke2 Rf1 32.Kf1 Nf3 (32...Ne4 33.Ne7 Kf8 34.Nc8–+) 33.g4 (33.Kf2 Nh2 34.Nd4 Ng4 35.Kg1 g5–+) 33...Nh2 34.Kg1 Ng4 35.Ne7 (35.Nd4 g5–+) 35...Kf8 36.Nc8 d4 (36...d4 37.Nd6 d3–+) 0–1. BeepBeepImAJeep (2760) – shahinlorpari (2765), lichess.org, 2020.

4.Nf3 Bb4-/+

5.a3 Ba5 6.Bd3 0-0 7.0-0 d6 8.Nc3 e5 9.Qe2? Re8 10.Ne4? d5?? 11.Nf6=+ gf6 12.e4 Kh8 13.Qe3 Rg8 14.ed5+= cd5 15.Ne5!+/- fe5 16.Qe5 f6 17.Qf6 Qf6 18.Bf6 Rg7 19.Rae1 Kg8 20.Bg7 Kg7 21.Re7 Kf6 22.Rh7 Bd2 23.Rd1 Bc3 24.Rc7 Nc6 25.Ba6 Rb8 26.Bb7 Bb7 27.Rb1 Nd4 28.Rbb7 Rb7 29.Rb7 Nc2 30.Ra7 d4 31.Kf1 Ke6 32.Ra6 (32.Ke2 Ne1 33.Rc7 Ng2 34.Rc3 dc3+–) ½–½. Whiterose – PeterRs, ChessWorld.net, 2006.

5.a3 Ba5 6.Be2 d6 -/+.

5.a3 Be7 6.Be2 0-0 7.0-0 d5 8.c4 dc4 9.Bc4 Nbd7 10.d3 Nc5 11.Bd4 b5 12.Bc5 Bc5 (worse is 12...bc4 13.Be7 Qe7 14.dc4+=) 13.Ba2 Bb6 14.Nc3 Bb7 15.Re1 a6 16.d4 Nd5 (16...c5 17.Rc1–+) 17.Ne2 a5 (17...c5 18.Bd5 Qd5 19.dc5 Bc5 20.Qd5 Bd5 21.Ned4–+) 18.Bb3 a4 19.Bc2 Ba5 20.Rf1 g6 21.Ne5 Nc3 22.Nc3 Bc3 23.Ra2? (better is 23.Rb1!? Qe7 24.Qc1-/+) 23...Qd5 24.Qb1 f6?? (better is 24...c5!? 25.Nf3 cd4 26.ed4 Rfd8–+) 25.Nd3 Bc8 26.Nb4 Bb4 27.Qb4?? (better is 27.ab4 Rd8 28.Be4+=) 27...Qa2–+ 28.Qd6 (28.Be4 Bd7 29.Qe7–+) 28...Qd5 (better is 28...Qc2 29.Qe7–+) 29.Qb4 1–0. eliton – lauratebate, kurnik, 2012.

5.c4 Be7 6.d4 d5 7.Nbd2 Nbd7 8.Bd3 dc4 9.Nc4 Nd5 (9...0-0 10.0-0=+) 10.0-0 N7f6 11.a3 0-0 12.Qb1 g6 (12...Qe8 13.e4 Nf4 14.e5=) 13.g3 (13.Rc1 Bd7=) 13...b5 (13...Nb6 14.Nb6 ab6 15.Ne5=+) 14.Nce5= Bd7 (14...Bb7 15.Rc1=) 15.Rc1 Rc8 16.a4 a6 17.ab5 ab5 18.Ra7 Be8 (18...Ra8 19.Ra8 Qa8 20.Be2=) 19.e4+= Nb4? (19...Nb6 20.Bc3 Bd6 21.Bb4+=) 20.Bb5?? (20.Ba3 Nd3 21.Be7+- (21.Qd3?! b4 22.Bb2 Rc7 23.Rc7 Qc7=)) 20...cb5+= 21.Rc8 Qc8 22.Re7 Qc2? (better 22...Nc6!? 23.Nc6 Qc6+=) 23.Qc2+- Nc2 24.Nd2 (better 24.Rc7!? Nb4 25.Nd2+-) 24...b4+/- 25.f4 Bb5 (25...h6 26.Rb7+=) 26.Kf2 (better 26.Rb7 Ba6 27.Rc7+/-) 26...Bd3?? (26...h5+/-) 27.Rc7 (27.Nd3 Rd8 28.Ne5 Nd4 29.Nf7 Kf8 30.Nd8 Ng4 31.Kg2 Ke7 32.Bd4 Kd8+-) 27...b3?? (27...Be4!? 28.Nd7 Nd5 29.Ne4 Nc7 30.Nef6 Kg7+=) 28.Nd7 (better 28.Nd3 Rb8 29.Nc5+-) 28...Nd7+= 29.Rd7 Rb8 30.g4 (30.d5!? Bb5 31.Ra7+/-) 30...Nb4 (30...f5 31.gf5 gf5 32.ef5 Bf5= (worse 32...ef5 33.d5+/-)) 31.Nb3 (31.Ke3 f5=) 31...Be4 (31...Bb5 32.Rc7 Nd3 33.Kf3-/+) 32.Nc5=+ Nd3 (32...Nd5 33.Ne4 Rb2 34.Kg3 Rb3 35.Kf2 Nf4 36.Nf6 Kg7 37.Ne8 Kh6 38.Rf7=+) 33.Nd3 Bd3 34.Bc3 Rb3 (34...Be4 35.g5=) 35.Rc7+= Kf8 36.Ke3 Bf1 37.h4 Bh3 38.g5 Bf5 39.Kd2 Ke8 40.Kc1 (40.Rc8 Ke7+=) 40...Kd8 (40...Rb1 41.Kd2=) 41.Ba5 Rb5?? (better 41...Ra3 42.Ra7 Ke8=) 42.Rc5+- Kd7?? (42...Ra5 43.Ra5 Be4+-) 43.Rb5 Kd6 44.Rc5 Kd7 (44...Be4 45.Rc7+-) 45.Kd2 Kd6 (45...Be4 46.Rc7 Ke8 47.Bb4+-) 46.Ke3 Bh3 (46...Ke7 47.Rc7 Ke8 48.Bb4+-) 47.Bc7 (47.Rc7 Bg4+-) 47...Kd7 48.Be5 Bf5 49.Rc7 Ke8 (49...Kd8 50.Rf7 Ke8 51.Rh7+-) 50.d5! ed5 (50...ed5 51.Bf6 Combination) 51.Kd4 Be6 52.Kc5 Kd8 (52...f6 53.gf6 d4+-) 53.Kd6 (53.Kd6 Ke8 54.Ra7 f5 55.Ke6 h6 56.Ra8) 1-0. zembelek (1945) - zikitrake (1910), Rated Blitz game, lichess.org, 2013.

5.Be2 d5 -/+.

5.Be2 Be7 6.0-0 d5 7.h3 Nbd7 8.d4 Bd6 9.c4 0-0 10.Nbd2 Re8 11.a4 b6 12.Ba3 Ba3 13.Ra3 Bb7 14.Nb3 Qe7 15.Qc1 c5 16.cd5 Bd5 17.Bb5 (17.dc5 Bb3 18.Rb3 Nc5-/+) 17...Rec8 18.Ne5 (18.Ba6 Rc7-+) 18...Ne5 (18...cd4!? 19.Nc6 Bc6 20.Bc6 de3 21.fe3-+) 19.de5 Nd7 20.Bd7 Qd7 21.Qd2 (21.Qc3 Rc7-+) 21...Qb7 (21...Qc6!? 22.f3-+) 22.f3 Rd8 23.Qc2 Qc7 24.Rd1 (24.Qc3 Bb3 25.Rb3 Rd5-+) 24...Qe5 25.e4 Bc6 26.Rd8 Rd8 27.a5 h5 (27...Qd6 28.Ra2-+) 28.ab6 ab6 29.Ra6 Rb8 (29...c4!? 30.Na1-+) 30.Qc4 Be8 31.Nd2 (31.Ra1 Qb2 32.Qd3 b5-+) 31...b5 32.Qb3?? (32.Qe2 b4 33.Ra5 b3-+) 32...c4 (32...Qd4!? 33.Kh2 Qd2 34.Ra2 Qd6 35.Kh1-+) 33.Nc4 (33.Qe3-+) 33...bc4 34.Qb8 (34.Qd1-+) 34...Qb8 35.Rc6 0-1. kasperoff (1880) - Chesherewego (2300), Hourly SuperBlitz Arena, lichess.org, 2019.

5.Ne5 0-0 6.a3 Bd6 (6...Be7 7.d4-/+) 7.Nc4 (7.d4 Be7-/+) 7...Be7 8.d4 d5 9.Ne5 Nbd7 10.Nd7 Bd7 11.Bd3 g6 (11...Qb6 12.Bc3-/+) 12.0-0 Nh5 (12...Qb6 13.Ra2=+) 13.c4=+ Re8 14.Nd2 dc4 (14...b5 15.c5=+) 15.Bc4 Rc8 16.Ne4 Nf6 17.Nf6 Bf6 18.e4 Bg7 19.Rb1 e5 20.d5 cd5 21.Bd5=+ Bc6 22.Bc6 Rc6 23.Qd8 Rd8-/+ 24.f3 Rc2 25.Rfc1 Re2 26.Re1 Red2 27.Bc3 Ra2 28.Rb2? Ra3–+ 29.Bb4 Rad3 30.Kf2 Bf8 31.Ree2? Bb4 32.Rb4 b6 33.Ra2 Rd2 34.Rd2 Rd2 35.Kg3 Rd7 36.h3 Kg7 37.Kf2 f5 0–1. kamera – k71 (1850), GameColony.com, 2002.

3.e3 g6

4.a3 Bg7 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.e3 Bg7 4.a3 c6).

4.c4 Bg7 5.Nf3 d5 6.Be2 0-0 (---> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0-0 5.e3 c6 6.Be2 d5).

4.Bc4 Bg7 5.a3 d5 6.Ba2 Nbd7 7.Nf3 e6 8.Nc3 0-0 9.Qe2 Ne8 10.h4 h5 11.Nh2 (11.Nd1 a5=) 11...e5 12.Rg1 (12.g4 Ndf6 13.gh5 Nh5+=) 12...Ndf6 Black prepares the advance e4 13.f3 e4 14.0-0-0 a6 (14...b5 15.fe4 a5 16.ed5 ab4 17.ab4-/+) 15.g4 (better is 15.fe4!? de4 16.g4 hg4 17.Ng4 Bg4 18.Rg4 Ng4 19.Qg4=) 15...ef3-/+ 16.Nf3 Bg4 17.Rdf1 Qc7 18.Qg2 Ne4 (18...b5 19.e4 Ne4 20.Ne4 de4 21.Ng5 Bb2 22.Kb2 Qe5 23.Kb1-/+) 19.Nh2 (better is 19.Ne4 de4 20.Ng5 Bb2 21.Kb2 Qe5 22.Kb1-/+) 19...f5?? (better is 19...Nc3 20.Bc3 Bc3 21.dc3 Be6–+) 20.Ng4+/- fg4? (better is 20...hg4!? 21.Ne4 fe4 22.Qe4 Rf1 23.Rf1 Bb2 24.Kb2 Qd7+/-) 21.Qe4 (better is 21.Ne4 Bb2 22.Kb2 Rf1 23.Rf1+–) 21...Nf6?? (21...Kh7 22.Qg2 Nd6+–) 22.Qg6 Qf7 (22...Qe7 23.Ne2 Ne4 24.d3+–) 23.Qd3 (better is 23.Qg5 Qe7+–) 23...Qe6 24.e4 Rad8 25.ed5 Nd5 26.Nd5 cd5 (26...Bb2 27.Kb2 cd5 28.Rf8 Kf8 29.Rf1 Ke7 30.Qd4+–) 27.Bg7 (27.Rf8!? Bf8 28.Qd4 Kf7 29.Qf4 Ke8+–) 27...Kg7 28.Qd4 Kh7 (28...Rf6 29.c3 Kg6 30.Re1+–) 29.Re1 (29.Rf8 Rf8 30.Bd5 Qf6 31.Qf6 Rf6 32.Bb7 Rb6+–) 29...Qf7 (29...Qf6 30.Re5 Kg7 31.Qe3+–) 30.Qb6 (better is 30.Re5+–) 30...Qf3 (30...Rfe8+–) 31.Re6 (better is 31.Re7 Rf7 32.Rf7 Qf7 33.Qd8 Qg8 34.Qg8 Kg8 35.Bd5 Kf8 36.Bb7 Kf7+–) 31...Qf4 (31...Qf7+–) 32.Qc7 (better is 32.Re7 Rf7 33.Qd8+–) 32...Qc7–+ 0–1. mirec77 – dan48, kurnik, 2013.

4.d3 Bg7 5.a3 0-0 6.Nf3 d5 7.Be2 Bg4 8.c4 dc4 9.dc4 Qd1 10.Bd1 Nbd7 11.Be2 Rad8 12.Nc3 Bf3 13.Bf3 Nb6 14.Rd1 (better is 14.Be2=) 14...Rd1 15.Kd1 Rd8 16.Ke2 e5?? (16...Nc4 17.Bc1–+) 17.Ne4 (better is 17.c5 Nc4 18.Bc1=) 17...Ne4-/+ 18.Be4 Nd7 (better is 18...f5 19.Bc2 Nc4-/+) 19.Rd1= Kf8 (19...f5 20.Bc2=) 20.Rd6 Ke7 21.Rd1 Nb6 (better is 21...Kf8=) 22.f4?? (22.Rd8 Kd8 23.c5 Nd5+=) 22...Na4?? (better is 22...Rd1!? 23.Kd1 Nc4–+) 23.Be5 (23.Rd8 Kd8 24.Ba1 Nb6+=) 23...Be5 (better is 23...Rd1 24.Bg7 Rh1+=) 24.fe5?? (better is 24.Rd8 Kd8 25.fe5=) 24...Rd1 (better is 24...Nc3 25.Kf2 Rd1–+) 25.Kd1 Ke6?? (better is 25...Nc3 26.Kd2 Ne4 27.Kd3 Nf2 28.Kd4 Ke6–+) 26.Kc2 Ke5 27.Kb3?? (better is 27.Bf3 Nb6 28.Kd3=) 27...Ke4–+ 28.Ka4 Ke3 29.b5 c5 30.Kb3 b6 31.a4 (31.Kc2 Ke2 32.a4 f5–+) 31...Kf2 32.Kc2 (32.g4 f5 33.gf5 gf5–+) 32...Kg2 33.Kd3 Kh2 34.Ke4 f5 35.Kd5 f4 36.Kc6 f3 37.Kb7 f2 38.Ka7 f1Q 39.Kb6 Qc4 40.a5 g5 41.a6 g4 42.a7 Qa4 43.Kb7 g3 (better is 43...Qb5 44.Kc8–+) 44.a8Q Qa8 45.Ka8 g2 46.b6 g1Q 47.b7 Qg8 48.b8Q Qb8 49.Kb8 c4 (49...c4 50.Kc7 c3–+) 0–1. chocobom – rocdan, kurnik, 2012.

4.d4 Bg7 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.e3 Bg7 4.d4 c6).

4.Be2 Bg7 5.g4 0-0 6.g5 Ne8 7.Bg7 Ng7 8.h4 d5 9.h5 (9.d4 a5=) 9...gh5 (9...e5 10.d4=+) 10.Bh5 (10.d4 a5=) 10...Bf5 (10...e5 11.d4=) 11.d3 (11.Bg4 Qd7 12.Bh3 e5+=) 11...Bg6 (11...e5 12.Nf3=) 12.Bg6 fg6 13.Qg4 Qd7 14.Qh4 Nh5 15.Nh3 (15.Nd2 a5+=) 15...Qf5 (better 15...e5!?=) 16.Nf4+– Nd7 17.Nd2 e5 18.Nh3 (18.Nh5!? gh5 19.Rb1+–) 18...Rf7 19.Kd1 Raf8 20.Kc1 d4 21.e4 (21.Re1 b6=) 21...Qe6= 22.Kb2 (22.a3!?=) 22...Qe7-/+ 23.a3 a5 (better 23...b5-/+) 24.f4? (better 24.ba5!? Nf4 25.Raf1=+) 24...ef4 25.Nf3 (25.ba5!? Ne5 26.Nb3–+) 25...ab4 26.a4 c5 (better 26...Qc5 27.Qf2 Ne5 28.Ne5 Qe5 29.Ng1 Qg5 30.Qd4–+) 27.e5? (better 27.Nf2–+) 27...Ne5 28.Ne5 Qe5 29.Qg4 (29.Nf2 Qd6–+) 29...Qd5 30.Nf2 c4 31.Ne4 c3 32.Kb1 Ng3! (32...Ng3 33.Qf3 Ne4 34.de4 Qg5–+) 0–1. anotherheaven (1720) – kurazan (1890), lichess.org, 2015.

4.f4 Bg7 5.Nf3 0-0 6.Be2 d5 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.e3 Bg7 4.f4 0-0 5.Nf3 d5 6.Be2 c6).

4.g4 h6 5.Be2 (5.f4 Rh7=) 5...Bg7 6.h4 d5 7.f4 0-0 (7...Qd6!? 8.a3 Rh7=+) 8.g5+= Ne4 (8...hg5 9.hg5 Ne4 10.Bg7 Kg7 11.Qc1=) 9.Bg7+/- Kg7 10.gh6 Kh7 11.Nf3 Nd7 (11...Kh6 12.h5+/-) 12.Ng5 (12.h5 Kh6 13.hg6 Kg6+/-) 12...Kh8 (12...Kh6 13.Ne4 de4 14.h5+/-) 13.Ne4 de4 14.Qc1 (14.Nc3 e5 15.fe5 Qe7 16.Ne4 Qb4+/-) 14...Nf6 (14...e5 15.fe5 Qe7 16.Nc3+/-) 15.Qb2 White plans b5 (15.h5 Rg8 16.hg6 Rg6+/-) 15...Kh7 (15...Qc7 16.Nc3 Bf5 17.0-0-0+/-) 16.h5 Bf5 (16...Rg8!?+/-) 17.hg6+- fg6 (17...Bg6 18.Nc3+-) 18.Nc3 White intends b5 (18.Na3 Qc7+-) 18...Qd7 19.b5 cb5 20.Bb5 Qd6 21.Bc4 Rfd8 22.0-0-0 (22.Rd1 Bg4 23.Be2 Be2 24.Ke2 Qc6+-) 22...a6 23.Nd5 (better 23.Bd5!+-) 23...b5 24.Bb3 Nd5 1-0. zembelek (2140) - muntesu (1970), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

4.h4 h5 5.Bf6 ef6 6.a3 Bg7 7.Nc3 f5 8.Rb1 d5 9.Nce2 0-0 10.Nf4 Re8 11.Nf3 d4 12.Bc4 de3 13.de3 Qc7 14.Ng6 b5 15.Bb3 Bc3 16.Kf1 Kg7 17.Nf4 Nd7 18.Nh5 Kg6 19.Nf4 Kg7 20.h5 Ne5 21.h6 Kh7 22.Ng5 Kh8 23.Nf7 Nf7 24.Bf7 Qf7 25.Qh5 Qh5 26.Rh5 Kh7 27.Rd1 Be5 28.Nd3 Bc7 29.Rh1 Rf8 30.Nf4 Bf4 31.ef4 Be6 32.Rd6 Bd5 33.f3 Rf7 34.Kf2 a5 35.ba5 Ra5 36.Ra1 Ra4 37.g3 Rc4 38.Ra2 Rc3 39.Rb2 Rf3 40.Ke2 Ra3 41.Rd5 cd5 42.Rb5 Rd7 43.Kf2 Rc3 44.Rb2 Kh6 45.Rb6 Kh5 46.Rf6 Rc2 47.Kf3 Rc3 48.Kg2 d4 49.Rf5 Kh6 50.g4 d3 51.g5 Kh5 52.Rf6 d2 53.Rh6 Kg4 54.g6 d1Q 55.f5 Qe2 56.Kg1 Rd1 0–1. aleksandras19 – obrany, kurnik, 2014.

4.a4 Bg7

5.b5 cb5 6.ab5 Qb6 (6...d5 7.Nf3=) 7.c4 (7.Bd4 Qd6+–) 7...0-0 (7...a6 8.Nf3=) 8.Nf3 (8.Bd4 Qd6+–) 8...d6 (8...a5 9.d4+=) 9.Be2 (9.Bd4 Qd8+=) 9...Nh5 (better 9...a6+=) 10.0-0?? (better 10.Bg7 Kg7 11.0-0+–) 10...Bb2–+ 11.Ra2 Bg7 12.Ng5 (12.d4 Nf6–+) 12...Nf6 13.Nf3 a6 14.Nd4 (14.d4 Be6–+) 14...Nbd7 (14...d5 15.Na3–+) 15.Bf3 (15.Nc3 Nc5–+) 15...Ne5 16.d3 Nf3 17.Qf3 (17.Nf3 Bg4–+) 17...Bg4 (17...e5!? 18.Nb3 Bg4 19.Qg3 ab5 20.Rb2 bc4 21.dc4–+) 18.Qg3 ab5 19.Ra8 (19.Rb2 b4–+) 19...Ra8 20.Nb5 (20.Nd2 Ra3 21.Ne4 Bd7–+) 20...Bd7 (better 20...Be2 21.Nd2–+) 21.Nd4 (21.N1c3 Qc5–+) 21...Ra1 22.Nd2 Rf1 (22...Qb2 23.N4f3–+) 23.Kf1 e5 24.N4f3 (24.Nb5 Bb5 25.cb5 Qb5–+) 24...Qa5 (better 24...Qb2!? 25.Ke2–+) 25.h3 Nh5 (better 25...Qa1!? 26.Ne1–+) 26.Qh4 Bf6 27.Qe4 Bc6 28.Qg4 Qa1 (28...Kg7 29.Kg1–+) 29.Ne1 Qa8 30.Qd1 Qe8 (30...d5 31.Kg1–+) 31.Ndf3 (31.Ne4 Be7–+) 31...Bf3 (31...b5!? 32.cb5 Bb5 33.Kg1–+) 32.Nf3 (32.Qf3 Qe7–+) 32...Ng7 33.e4 (33.Nd2 Qc6–+) 33...h5 (33...b5 34.Kg1–+) 34.Kg1 Ne6 35.Qb3 Nf4 36.Ne1 (36.Qb7 Nd3 37.Qd5 Nc5–+) 36...Qd7 (36...Qa8 37.Qd1–+) 37.Qb6 (37.Kh2 Qc8–+) 37...h4 38.Kf1 (38.Kh2 Qc6 39.Qb2 Bd8–+) 38...Nh3! 39.gh3 Qh3 40.Ke2 Qg4 41.Nf3 h3 42.Ke3? (42.Qb1 Bd8–+) 42...Qf4 (better 42...h2 43.Qb1 Bg5 44.Ke2–+) 43.Ke2 h2 (43...g5 44.Qb7 g4 45.Qc8 Kg7 46.Nh2 Qh2 47.Qg4 Kh6 48.Qf5–+) 44.Nh2? (better 44.Qb1–+) 44...Qh2 45.Qb7 Kg7 46.Qd5 (46.Qb6 Qh5 47.Kd2 Be7–+) 46...Bg5 (better 46...Bh4 47.Qd6 Bf2–+) 47.Qd6 Qf4 48.Qd5 Qd2 49.Kf3 Qd1 50.Kg2 Qg4 51.Kf1 Bf4 52.c5 Qh3 53.Ke2 Qc8 (53...g5!? 54.d4–+) 54.c6-/+ Bg5 (better 54...Kf8-/+) 55.Qd7?? (better 55.Qe5 Bf6 56.Qc5 Qg4 57.Ke3 Bg5 58.Kd4=) 55...Qd7–+ 56.cd7 Kf8 57.Kf3 (57.d4 ed4 58.Kd3 Ke7 59.Kd4 Kd7–+) 57...Ke7 58.Kg4 Bf6 59.f4 (59.d8Q Kd8 60.Kf3 Be7–+) 59...Kd7 60.f5 gf5 61.Kf5 Be7 (61...Bg7 62.Kg4 Kd6 63.Kg3–+) 62.Kg4?? (better 62.Ke5 Kc6 63.Kd4–+) 62...f6 (better 62...Kd6 63.Kf3–+) 63.Kf3 Bc5 64.Ke2 (64.Kg3 Kc6 65.Kg4 Bf8–+) 64...Kc6 65.Kd2 (65.Kf3 Bf8–+) 65...Kb5 66.Kc3 (66.Ke2–+) 66...Kc6 67.Kc4?? (67.Kd2 Bb4 68.Ke3–+) 67...Bf8 (67...Bd6 68.d4 ed4 69.Kd4 Bc5 70.Kc3–+) 68.Kc3 (68.d4 ed4 69.Kd4 Bc5 70.Kd3 Kd6–+) 68...Bh6 (better 68...Kc5!? 69.d4 ed4 70.Kd3–+) 69.Kc4 (69.Kb4 Bd2 70.Kc4 Ba5–+) 69...Kd6 (better 69...Bd2 70.d4–+) 70.Kc3 (70.Kb5 Ke6 71.Kc4 f5 72.ef5 Kf5–+) 70...Ke6 (better 70...Kc5 71.d4 ed4 72.Kd3–+) 71.Kc4 f5 72.ef5 Kf5 73.Kc3 (73.Kb4 Kf4–+) 73...Kf4 74.Kc2 (74.Kd2 Kf3 75.Kc2 Ke3–+) 74...Ke3 75.Kc3 Ke2 76.Kc2 (76.Kc4 Bg7 77.Kc3 e4 78.d4–+) 76...Ke3 (better 76...Bd2 77.d4 ed4 78.Kb3–+) 77.Kc3 Bf8 78.Kc2 Plans Bh6 78...Kf4 (better 78...Bg7 79.Kc3 e4 80.d4 Kf3–+) 79.Kd2 Kg5 (79...Bc5 80.Ke2 Bd4 81.Kd2–+) 80.Ke2 Bd6 (80...Kg4 81.Ke3 Bc5 82.Ke2–+) 81.Kf3 Kf5 0–1. KLINGON09 (1805) – Ulices_ags (1805), lichess.org, 2020.

5.b5 c5 6.c4 0-0 7.d4 cd4 8.Bd4 Qa5 9.Bc3 Qc7 10.Nf3 Ne4 (10...d6!?=) 11.Bg7+= Kg7 12.Qd4 Nf6 13.Be2 (13.Nc3 Kg8+=) 13...Qa5 (13...d6 14.0-0+=) 14.Nc3+– a6 15.0-0 ab5 (15...d6!?+–) 16.ab5+– (16.Nb5?! d6=) 16...Qa1 17.Ra1 Ra1 18.Bf1 d6 19.Nd5 Ra3 (19...Rb1+–) 20.Ne7 Be6 21.Nd5 (21.Ng5 Ra2+–) 21...Nbd7 (better 21...Bd5 22.cd5 Rc8+–) 22.Ng5 (better 22.Nc7 Bf5 23.Qd6+–) 22...Ra4?? (better 22...Bd5 23.cd5 Rfa8+=) 23.Nc3 (23.Nf6 Nf6 24.Ne4 Bc4 25.Qf6 Kg8 26.Nd6 Bf1 27.Kf1 b6+–) 23...Rc4?? (23...Rb4+–) 24.Bc4 Bc4 25.Qc4 Nb6 (25...Nc5 26.Qd4 Nb3 27.Qd6+–) 26.Qc7 (better 26.Qd4 Rc8 27.Nge4 Nbd5+–) 26...Nbd5 (26...Nfd7+–) 27.Nd5 Nd5 28.Qd6 (28.Qb7!? Nf4 29.ef4 Kg8+–) 28...Nf6 (28...h6 29.Ne4 Rc8 30.Kf1 Rc1 31.Ke2+–) 29.Qe5 (better 29.Qe7 Kg8 30.Qf6 h6+–) 29...h6 (29...Rd8 30.h4 Rd5 31.Qe7 Rg5 32.hg5+–) 30.Ne4 Re8 31.Qf6 Kf8 32.Nd6 Re6 (32...Kg8 33.Qf7 Kh8 34.Ne8 b6 35.Qg7) 33.Qf7 1–0. AhmedSultanov – Trighinu, lichess.org, 2019.

5.Nc3 0-0 6.b5 cb5 7.Nb5 (7.ab5 Ne4=) 7...Nc6 (7...a6 8.Nc3=+) 8.Be2 d5 9.c4 (9.Nf3 Bf5=) 9...dc4=+ 10.Bc4 a6 11.Nc3 Qc7 (11...Bf5 12.Nf3-/+) 12.Nf3 Ng4 (12...Bg4 13.Rc1=+) 13.Be2 (13.Nd5 Qd6 14.Bg7 Kg7=) 13...Nce5 (13...Rd8 14.Rc1=) 14.g3 (14.Rc1 Nf3 15.Bf3 Ne5+= (15...Nh2? 16.Be2+-)) 14...b6 15.0-0 Bb7 16.Nd4 h5 17.Rc1 Qb8 (17...Rfc8=) 18.Bg4 (better 18.f4 Nc6 19.Nc6 Bc6 20.Bg4 hg4 21.Qg4+=) 18...hg4-/+ 19.f3 (19.d3 Rd8-/+) 19...gf3 (19...Nd3 20.Rb1 e5 21.Nb3 gf3 22.Rf3 Bf3 23.Qf3-+) 20.Nf3 Nd3 (20...Nf3!? 21.Rf3 Bf3 22.Qf3 Qd6-+) 21.Rb1-/+ Nb2 (21...Qd8!? 22.Ba1 Rb8-/+) 22.Rb2= Bf6 (better 22...Qd6!? 23.Qb3 Rad8=) 23.Rb6+/- Qc7 24.Qb3 Kg7?? (better 24...Bc6+/-) 25.Rb7+- Qc6 (25...Qc8 26.Ne4 Rb8 27.Rb6+-) 26.Rb6 Qd7 27.Qb1 (27.Ne4 Qd8+-) 27...Rh8 (27...Rfc8 28.Qe4 Qd8 29.Rfb1+-) 28.Ne4 Rh5 (28...Qd8 29.Nf6 ef6 30.Nd4+-) 29.Nf6 ef6 30.Rf2 (30.Qe4 Qd5 31.Qe7 Rf5+-) 30...Rah8 (30...Qa4 31.Qb2 Rf5 32.Ne1 Rf2 33.Kf2+-) 31.Qb2 Rf5 (31...Qd8 32.Nh4 Rb5 33.Qf6 Qf6 34.Rbf6+-) 32.Rf6! Rf6 33.Ne5 Qa4 (33...Qe6 34.Ng4!! Qg4 35.Qf6 Kh7 36.Qf7 Kh6+-) 34.Nd3 (better 34.Nf7!? Qc6 35.Nh8 a5+-) 34...Qd1?? (better 34...Qc6+=) 35.Kg2+- Rh2 36.Kh2 Kh7 (36...Qh5 37.Kg1 Qg5+-) 37.Qf6 Qh5 38.Kg2 (38.Kg2 Qg4 39.Qf7 Kh6 40.Qf8 Kg5 41.Nf4 Qe6 42.Ne6 Kh5 43.Qh8 Kg4 44.Qh4) 1-0. brucepeng (1955) - Artem_S (1970), lichess.org, 2020.

4.c4 d6

5.Nf3 e5 6.Nc3 =.

5.Bf6 ef6 6.d4 d5 =.

5.Bf6 ef6 6.d4 Nd7 =.

5.Nf3 Bg7

6.Be2 a5 7.b5 =.

6.Be2 b6

7.0-0 0-0 +=.

7.Nc3 0-0 8.0-0 c5 9.a3 +=.

7.Nc3 0-0 8.0-0 Nbd7 9.Rb1 c5 10.b5 (10.bc5 bc5 11.d4 Rb8+=) 10...Rb8 (10...a6 11.Qb3+=) 11.d4+= Re8 12.d5 e6 (12...Ra8 13.Qc2+=) 13.de6+/- Re6 14.Ng5 Qe7? (better is 14...Re5!? 15.Nh3 Qf8+/-) 15.Ne6+– Qe6 (15...fe6 16.Qa4+–) 16.Nd5 (16.Qa4 Bb7 17.Qa7 Ne4+–) 16...Nd5 (16...Bb7 17.Bf3+–) 17.cd5 Qe8 (17...Qf5 18.Qa4+–) 18.Bg7 Kg7 19.Rb3 (19.Qb3 Qe5+–) 19...Nf6 20.Bf3 (20.Qa1 Qe5 21.Qe5 de5+–) 20...Bf5 (20...a6 21.a4+–) 21.Re1 (21.Qc1 Ne4+–) 21...Be4 22.Be4 Ne4 (22...Qe4 23.Rd3+–) 23.Qa1 f6 (23...Qe5 24.f3 Qa1 25.Ra1+–) 24.f3 Nd2 (24...Ng5 25.Qc3+–) 25.Rd3 (better is 25.Ra3!? a6 26.Qc3 Nf3 27.gf3 Qb5+–) 25...Nc4 26.Qc3 (better is 26.Qb1!?+–) 26...Ne5 (26...Qb5 27.Rc1 Ne5 28.Rd2+/-) 27.Rd2 (better is 27.Rdd1 Qb5 28.f4+/-) 27...g5? (27...Qb5 28.f4 Nc4 29.Rde2+/-) 28.h3 (28.a4 Rc8+–) 28...Rb7 (28...Qb5 29.f4 Nc4 30.Rde2+/-) 29.Rf1 (29.a4 Rc7+–) 29...Rf7 (better is 29...Qb5!? 30.f4 gf4 31.ef4 Ng6+/-) 30.f4 (30.a4 Ng6+–) 30...gf4 31.ef4 Nd7 (31...Ng6 32.f5 Ne5 33.a4+–) 32.Qg3 Kh8 33.Re1 Do you see the mate threat? 33...Qf8 (33...Re7 34.Rdd1+–) 34.Qe3 (34.Rde2!? Qg7 35.Re8 Nf8 36.Qg7 Kg7+–) 34...f5 35.Qe8 (35.Qd3 Nf6+–) 35...Nf6 36.Qf8 Rf8 37.Re7 Ne4 (37...c4 38.Rc7 (38.Ra7?! c3 39.Rc2 Rc8+–) 38...c3 39.Rd4+– (39.Rc3?! Ne4 40.Rdc2 Nc3 41.Rc3 Re8+–)) 38.Rc2 Kg8 (38...Ra8 39.Rf7+–) 39.Ra7 Rf7 (39...Nf6 40.Rc3+–) 40.Ra6 (40.Rf7 Kf7 41.a4 Ke7+–) 40...Rb7 41.g4 (41.Ra8 Kf7+–) 41...fg4 42.hg4 Kg7 (42...Nf6 43.Ra8 Kg7 44.Rd2+–) 43.Kg2 Kg6 (43...Nf6 44.Kf3+–) 44.Kf3 Nf6 45.Rd2 (45.g5 Ne8 46.Rh2 Kg7+–) 45...h5 (45...Ne8 46.Re2 Kf7 47.Re6+–) 46.gh5 (46.g5 Ne8 47.Re2 Ng7+–) 46...Nh5 47.Rg2 (better is 47.Ra8 Rf7 48.Rg8 Kh7 49.Rg4+–) 47...Kf5 (47...Kf7+–) 48.Rg5 Kf6 49.Rh5 c4 (49...Kg6 50.Rh8+–) 50.Ra3 (50.Rh6 Kg7 51.Rd6 Kf8+–) 50...Rc7 (50...Kg6 51.Rh8 Rc7 52.Rd8+–) 51.Rc3 (better is 51.Rh6 Kg7 52.Rd6 Rb7+–) 51...Rc5 52.a4 Rc7 (52...Ke7 53.Rh7 Kd8 54.Ke4+–) 53.Rh1 (better is 53.Rh6 Kg7 54.Rd6 Rb7+–) 53...Rc5 54.Ke4 Rc8 55.Rh6 Ke7 56.f5 Re8 57.Re6 Kf7 Black threatens to counter with Rh8 58.Re8 Ke8 59.Rc4 1–0. Melzig,Ernst – Jurgan,Brigitte, 18sen.Bay.EM2006 Schney op, 2006.

7.Nc3 0-0 8.0-0 Nbd7 9.Qc2 Bb7 10.a4 a6 (10...c5 11.bc5 bc5 12.Rab1=) 11.a5 (11.d4 c5 12.dc5 dc5 13.bc5 Nc5=) 11...b5 (11...c5 12.bc5 bc5 13.Rfb1=) 12.cb5 (12.d4 bc4 13.Bc4 e6+=) 12...cb5= 13.Rac1 (13.d4 Rc8=) 13...e6 (13...Ne5 14.Ne5 de5 15.Rfd1=) 14.Nd4 (14.d4 Rc8=) 14...Rc8 15.Bf3 (15.Qb3 Nd5 16.Nf3 Ne5=) 15...Bf3 16.Nf3 d5 (16...Ne5 17.Ne5 de5 18.d3+=) 17.d3 (17.Qb3 Qe7=) 17...Nb8 (17...Qe7 18.Qb3=) 18.Qb3 (18.Qd2 Qe7 19.Ne2 Nbd7=) 18...Qd6 19.Na2 Nc6 20.Nd4 (20.Rc2!?=) 20...Nd4+= 21.Bd4 Ng4 Threatening mate... how? 22.g3 Bd4 23.ed4 Nh6 24.Rc5 Nf5 25.Qb2 (25.Qc3 Qd7+=) 25...Qb8 (25...Qe7 26.Rfc1 Rcd8 27.Nc3+=) 26.Rfc1= h5 (26...Nd6 27.Qc2+=) 27.R1c2 (27.Qc3 Nd6=) 27...Kg7 (27...Rfe8 28.Nc1=) 28.Nc1 Nd6 (28...h4 29.Nb3=) 29.Nb3 Kh7 (29...Qb7 30.Qc1=) 30.Qc1 (30.Rc6 Rc6 31.Rc6 h4+/-) 30...Rc5 (30...Qb7 31.Rc8 Rc8 32.Rc8 Nc8 33.Nc5=) 31.Nc5 (31.dc5 Nf5+=) 31...Qa7? (better is 31...Qc8+=) 32.Qf4 (better is 32.Ne6!? Re8 33.Rc7+–) ½–½. Bender,W – Scheske,A, Mehlingen, 1998.

7.Nc3 0-0 8.0-0 Nbd7 9.d4 a6 +=.

7.Nc3 0-0 8.0-0 Nbd7 9.d4 e5 +=.

4.Nf3 Bg7

(--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.e3 c6).

5.c4 0-0 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0-0 5.e3 c6).

5.Be2 0-0 6.0-0 d5 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.e3 d5 5.Be2 0-0 6.0-0 c6).

4.g4 Bg7

5.Be2 0-0 6.h4 d5 (6...d6 7.g5 Nd5 8.Bg7 Kg7 9.a3=) 7.d3 (7.g5 Ne8 8.Bg7 Ng7=) 7...h5 (7...Qb6 8.g5 Ne8 9.Bg7 Ng7 10.Qd2=) 8.g5 (8.gh5!? gh5 9.Bf6 Bf6 10.c3+=) 8...Ng4 9.c3 (9.Bg7 Kg7 10.Qd2 Qd6=+) 9...a5-/+ 10.ba5 Qa5 11.Nh3 e5 12.Qc1 d4 13.Kf1 (13.Qd2 Qb6 14.cd4 ed4-/+) 13...de3 14.fe3 f6 (14...f5 15.Ke1-/+) 15.Kg1 (15.Ba3 Rf7-/+) 15...Qb6 (15...f5 16.Ba3 Rf7 17.Nf2-/+) 16.d4 (16.Ba3 c5-/+) 16...fg5 (16...Ne3 17.Ba3 Ra3 18.Na3 ed4 19.gf6 Bf6 20.Nf2 dc3 21.Nc4-+) 17.Ng5 (better 17.Ba3 Ra3 18.Na3 ed4 19.Bg4-/+) 17...Nf2?? (better 17...Ne3 18.Ba3 ed4 19.Bf8 Bf8-+) 18.Rh2= Ng4 19.Rg2 c5 20.Na3 (20.Ba3 Nd7=) 20...ed4 21.Nc4 (21.cd4 cd4 22.Bg4 hg4 23.Qc4 Kh8 24.Nf7 Kh7 25.Ng5 Kh6 26.ed4=) 21...Qf6 (better 21...Qd8!? 22.cd4 cd4=) 22.cd4+= b5 (22...Qe7!?+=) 23.dc5+- Qf5? (better 23...Qe7 24.Bg7 Qg7 25.Bg4 Bg4+-) 24.Nd6 (24.Nd6 Bb2 25.Qb2 Qc5 26.Qb3 Kh8 27.Bg4 hg4 28.Ndf7 Rf7 29.Nf7 (worse 29.Qf7 Ra7 30.Qe8 Kg7+-) 29...Kg7 30.Rc2+-) 1-0. zembelek (1980) - nik900 (1895), Rated Blitz game, lichess.org, 2013.

5.g5 Nh5 6.c3 (6.Bg7!? Ng7 7.d4=) 6...e5+= 7.h4 d6 8.Be2 Bf5 (8...h6!?-/+) 9.Bh5= gh5 10.Qh5 a5 11.Ne2 ab4 12.cb4 Qb6 13.a3 Bg6 14.Qg4 h6 15.h5 Bd3 16.gh6 Bf6 17.h7 Bh7 18.Nbc3 Be7?? (18...d5 19.Qc8 Ke7 20.Qg4+=) 19.Ng3 (19.Qg7 Rf8 20.Qh7 Nd7+–) 19...Qc7?? (19...Nd7 20.Nf5+=) 20.Nce4 (20.Qg7 Rf8 21.Qh7 Nd7+–) 20...Qd7?? (20...Rg8 21.Qf3+=) 21.Qf3 (better is 21.Qg7 Rf8 22.Qh7+–) 21...Na6 (21...Qe6 22.d4+=) 22.Qe2 (22.Nf6!? Bf6 23.Qf6+/-) 22...f5 23.Nc3 0-0-0 (23...Rg8 24.d4+/-) 24.f4 ef4 25.ef4 Rhe8 26.Nce4?? (better is 26.Qf3+/-) 26...fe4–+ 27.0-0-0 d5 28.Qe3 (28.Be5 c5 29.b5 c4 30.ba6 Ba3 31.Bb2 Bb2 32.Kb2 Qg7 33.Kc1 Qa1 34.Kc2 Qa2 35.Kc1 d4 36.Qc4 Qc4 37.Kb2 Qb4 38.Kc1 Kd7 39.Rdf1 Qb3 40.Rf3 ef3 41.Ne4 Rc8 42.Nc5 Rc5) 28...Kb8 (28...c5!? 29.Qc3–+) 29.Be5 Bd6 30.Bd4 (30.Bd6 Qd6 31.f5 d4–+) 30...Rf8 31.Ne2 Qg4 (31...c5 32.bc5 Nc5 33.Bc5 Bc5 34.Qb3–+) 32.Rdf1 (32.Rdg1 Qe6–+) 32...Nc7 (32...c5 33.bc5 Nc5 34.Kd1–+) 33.Bb6 Rd7 34.Rfg1 Qf3 (better is 34...Qf5–+) 35.Qf3?? (better is 35.Rf1 Qe3 36.de3–+) 35...ef3 36.Nd4 Bf4 (36...Rf4 37.Re1 f2 38.Ref1–+) 37.Bc7? (better is 37.Nf3 Nb5 38.Kb2–+) 37...Bc7 (37...Rc7?! 38.Ne6 Rff7 39.Nc7 Bc7 40.d3 Bd3 41.Kd2–+) 38.Ne6 Re8 39.Nc5 Rf7 40.h6 (40.Re1 Re1 41.Re1 f2–+) 40...Bb6 (better is 40...f2 41.Rf1–+) 41.Rg7 Ree7 42.Rf7 (42.Rf1 Bc7 43.Rf7 Rf7–+) 42...Rf7 43.Rf1 Bc5 44.bc5 Be4 45.Rf2 Rh7 (better is 45...Rf6 46.Kb2–+) 46.d3 Bd3 47.Rf3 Be4 48.Rf8 (48.Rf6–+) 48...Ka7 49.Rf6 Ka6 50.Kb2 (50.Kd1 Kb5 51.Kd2 Kc5–+) 50...Kb5 51.Kc3 Kc5 52.Kb3 b5 53.Kc3 (53.Re6 Rf7 54.Kb2 Rf2 55.Kc1 Bf5–+) 53...Kb6 0–1. elsh1403 (1680) – erykz (1630), kurnik, 2013.

4.h3 Bg7

5.a4 0-0 6.c4 Re8 7.Nf3 Ne4 8.Bg7 Kg7 9.Be2 d5 10.cd5 cd5 11.0-0 Nc6 12.b5 Nb4 13.Nd4 e5 14.Nc2 Nc2 15.Qc2 Bf5 16.Qb2 f6 17.Nc3 Rc8 18.Ne4 Be4 19.d3 Bf5 20.Rfd1 d4 21.ed4 ed4 22.Bf3 Rc3 23.Bb7 Bd3 24.Bc6 Re2 25.Qb4 Rcc2 26.f4 Be4 27.Be4 Re4 28.Rd2 d3 29.Qe4 Rd2 30.Qb7 Kh6 31.Qa7 Re2 32.Rd1 d2 33.Kf1 Qd3 34.Qc5 Re1 0–1. brasseur – germia, kurnik, 2014.

5.c4 0-0 6.g4 d5 7.c5 b6 8.a3 bc5 9.bc5 Bd7 10.Bg2 Qc8 11.Ne2 Ng4? (better is 11...Qb7 12.Be5 Bc8=) 12.Bg7+/- Nf2 13.Kf2 Kg7 14.Nbc3 e5 15.d4 ed4 16.Qd4 f6 17.Nf4 Bf5 18.Rae1 (18.Nfd5 cd5 19.Qd5 Na6 20.Qa8 Qa8 21.Ba8 Ra8+/-) 18...Rf7 (18...Rd8 19.Rhg1+–) 19.Bf3 Nd7 20.Bg4 Bg4 21.hg4 Ne5 22.Reg1 Ng4 23.Kg3 Ne5 24.Re1 (better is 24.Rh3=) 24...Qg4-/+ 25.Kf2 g5 (25...Qf3 26.Kg1-/+) 26.Nfe2 (26.Nh5!? Kf8 27.Rb1+=) 26...Qf3 27.Kg1 Ng4 28.Rf1? (better is 28.Nd1!?+=) 28...Qe3-/+ 29.Qe3 Ne3 30.Rf3 Re8 (30...Nc2 31.Ng3 Kg6 32.Rh2–+) 31.Rfh3 h5 32.Rh5 d4?? (better is 32...Nf5 33.Kf2 Kg6+=) 33.Nd4 Rd8 (33...Nc4 34.Rh7 Kf8 35.Rh8 Ke7 36.Nc6 Kd7 37.Nb8 Kd8 38.Re8 Ke8+–) 34.Nde2 (better is 34.Rh7 Kf8 35.Rh8 Ke7 36.Nc6 Kd7 37.Nd8+–) 34...Rfd7 35.Rh7 Kg6 36.Rd7 Rd7 37.Rh3 Nd5 0–1. cogit – anastasiavx, kurnik, 2012.

5.c4 d6 6.g4 e5 7.Bg2 h5 8.g5 Nh7 9.h4 Ng5 (better is 9...Bg4 10.Ne2 Qb6+=) 10.hg5+/- Qg5 11.Qf3 Bg4 12.Qg3 h4 13.Qh2 Nd7 14.f4 ef4?? (better is 14...Qh6 15.Bc3 ef4 16.Qf4 Qf4 17.ef4 Nf6=) 15.Qf4?? (better is 15.Bg7 Rh7 16.Bd4+–) 15...Qf4–+ 16.ef4 Bb2 17.Bf3 Bf3 (better is 17...Be6 18.b5 Rc8 19.d3–+) 18.Nf3 Ba1 19.Rh4 Rh4 20.Nh4 Bf6 21.Nf3 0-0-0 22.d4 Rh8 23.a4 White plans b5 (23.Ke2–+) 23...Rh1 24.Kf2 Rb1 25.b5 cb5 26.ab5 a6 27.ba6 ba6 28.Nd2 Rb2 29.Ke3 Bd4! 30.Kd4 Rd2 31.Ke3 Rc2 32.Kd4 Nc5 33.f5 gf5 34.Kd5 Kd7 35.Kd4 f4 36.Kd5 f3 (36...Rd2#) 37.Kd4 f2 38.Kd5 (38.Ke3 f1Q 39.Kd4 Qd3#) 38...f1Q (38...Rd2#) 39.Kd4 Qc4 (39...Qd3#) 40.Ke3 Re2 (40...Qe4#) 41.Kf3 Re4 (41...f5 42.Kg3 Qg4#) 42.Kg3 (42.Kg2 Qe2 43.Kh3 Qd3 44.Kg2 Re2 45.Kg1 Qd1#) 42...f5 (42...Qd3 43.Kf2 Re2 44.Kg1 Qd1#) 43.Kf3 (43.Kf2 Re2 44.Kf1 Rb2 45.Ke1 Qe2#) 43...d5 (43...Re2 44.Kg3 Qg4#) 44.Kg3 (44.Kf2 Re2 45.Kf1 Rb2 46.Ke1 Qe2#) 44...Ke6 (44...Re2 45.Kf3 Qg4#) 45.Kf3 (45.Kf2 Re2 46.Kf1 Rb2 47.Ke1 Qe2#) 45...Ke5 Black intends f4 (45...Re2 46.Kg3 Qg4#) 46.Kg3 (46.Kf2 Re2 47.Kf1 Rb2 48.Ke1 Qe2#) 46...f4 (46...Re2 47.Kf3 Qd3#) 47.Kf3 (47.Kg4 Qe2 48.Kh4 Kf5 49.Kh3 Re3 50.Kh4 Qg4#) 47...Kf5 (47...Qe2#) 48.Kf2 (48.Kg2 Re2 49.Kh3 Qd3 50.Kh4 Rh2#) 48...Re3 (48...Re2 49.Kf1 Rb2 50.Ke1 Qe2#) 49.Kg2 Qe2 50.Kg1 Rg3 51.Kh1 Qg2# 0–1. cogit – anastasiavx, kurnik, 2012.

5.Nf3 0-0 6.c4 Nh5 (6...a5 7.ba5 Qa5 8.Bc3=) 7.d4 Nf6 8.Be2 Na6 9.b5 c5?? (better 9...cb5 10.cb5 Nc7=) 10.ba6+– Qa5 11.Bc3 Qa6 12.d5 (12.dc5 Qc6+–) 12...Ne4 (better 12...d6+–) 13.Bd2?? (better 13.Bg7 Kg7 14.a3+–) 13...Ba1–+ 14.Qc2 Nd2 15.Nfd2 Bg7 16.0-0 d6 17.Nf3 Bf5 18.e4 Bd7 19.Nbd2 Ba4 20.Qb2 (20.Nb3–+) 20…Bb2 0–1. b4_Bb2 (1755) – Lomov15 (1655), lichess.org, 2020.

3.Nf3 d6

4.a3 e5 5.e4 Bg4 (5...Ne4 6.d4=+) 6.d3 Nbd7 7.Nbd2 Be7 8.c4 0-0 9.h3 Bf3 10.Nf3 Nh5 (10...a5 11.Be2=+) 11.g3 (11.d4 ed4 12.Nd4 Nf4+=) 11...Ndf6 (11...Nhf6 12.Be2=) 12.Bg2 Qd7 (12...a5 13.0-0+=) 13.Qc2 g6 (13...a5 14.0-0+=) 14.d4 Rac8? (14...ed4 15.Bd4 c5 16.Bc3+=) 15.Qd3 (better 15.de5!? de5 16.Rd1+–) 15...ed4+– 16.Qd4 Qe6 17.e5 (better 17.Ng5!? Qd7 18.0-0+–) 17...de5 18.Qe5 (18.Qa7 e4 19.Nd4=) 18...Qe5 (better 18...Qc4 19.Rc1 Qa6=+) 19.Ne5+– Rfe8 20.0-0 Bf8 21.c5 (21.Rae1 h6+–) 21...Bg7 (21...Nd5 22.Rad1+=) 22.Nf3 (22.Nc4!? Re2 23.Bf3+–) 22...Ne4 23.Bg7 Ng7 24.Rfe1 Nf5 25.Nh2 (25.Nh4!? Nc3 26.Nf5 gf5 27.Kf1+–) 25...Nc3= 26.Re8 Re8 27.Rc1?? (better 27.Nf3=) 27...Ne2–+ 28.Kf1 Nc1 29.Bf3 (29.Nf3 Nd3 30.Kg1 Ne1–+) 29...Nd4 30.Bg4 (30.Bd1 Nd3 31.Nf3 Nf3 32.Bf3 Re1 33.Kg2 a5–+) 30...Nd3 31.Bd1 (31.Kg2 h5 32.Bd1 Re1–+) 31...Re1 32.Kg2 Rd1 33.Nf3 Nf3 34.Kf3 Re1 35.h4 f5 (35...Ra1 36.g4–+) 36.g4 Ne5 37.Kf4 Ng4 38.f3 Nf2 39.h5 Kf7 40.hg6 hg6 41.Kg3 Nd3 42.f4 Kf6 43.Kf3 g5 (43...Ra1!? 44.Ke2 Nf4 45.Kd2 Ra3 46.Kc2–+) 44.fg5 Kg5 45.a4 (45.Kg3 f4 46.Kf3 Kh4 47.Kg2 Kg4 48.Kh2 Re2 49.Kg1 Kg3 50.Kf1 Re1) 45...f4 46.b5 Re3 (46...Kh4 47.Kg2 Re3 48.a5 f3 49.Kh2 Re2 50.Kg1 Kg3 51.bc6 Re1) 47.Kg2–+ cb5 (47...cb5 48.ab5 f3 49.Kg3 f2 50.Kg2 Re1 51.Kg3 f1Q 52.c6 Qf2 53.Kh3 Rh1; 47...f3 48.Kg3 f2 49.Kg2 Re1 50.Kg3 Rg1 51.Kf3 f1Q 52.Ke4 Nb4 53.Ke5 Qf6 54.Ke4 Re1) 0–1. alessandrocarvalhaes (1855) – simarock (1935), lichess.org, 2020.

4.c3 Nbd7 5.e3 a5 (5...e5 6.Be2+=) 6.Bc4 (6.Be2 e5=) 6...b5 (6...e5 7.Be2+=) 7.Bd3 (7.Be2 e5=) 7...g6 (7...e5 8.Qc2+=) 8.c4 (8.a4!? ba4 9.Qa4=) 8...bc4+= 9.Bc4 ab4 10.Ng5 (10.a3!?+=) 10...d5-/+ 11.Bd3 (11.Be2 e5-/+) 11...Bg7 (11...e5 12.Qc2 c5 13.Bb5–+) 12.0-0 (12.a3 Rb8-/+) 12...0-0 (12...e5 13.Be2–+) 13.Qe2 (13.a3 c5-/+) 13...Nc5 (better is 13...c5–+) 14.Qf3?? (better is 14.Bc2–+) 14...Nd3 15.Bf6 (15.Bd4 e5 16.Bc3 bc3 17.Nc3 e4–+) 15...Bf6 16.Nh3 (16.Nc3 bc3 17.e4 cd2 18.Qd3 de4–+) 16...Ba1 17.e4 Nc5 (17...de4 18.Qe4 Bh3 19.gh3–+) 18.Ng5 de4 (18...f6 19.Nh3 de4 20.Qe3–+) 19.Qg3 h6 20.Nh3 Bh3 (20...Qd3 21.Qh4 Bh3 22.gh3–+) 21.Qh3 Bg7 22.Re1 Qd3 (22...Qd3 23.Qg4 Ra2–+) 0–1. saetta – ImmerDruff, ICS, 1999.

4.c3 e5 5.a3 +=.

4.Nc3 d5 =.

4.c4 Nbd7 5.Nc3 e5 6.e3 Be7 7.d4 ed4 8.Nd4 c5 9.bc5 dc5 10.Nf3 0-0 11.Bd3 Ng4 12.Nd5 Nde5?? (better is 12...Bf6 13.Nf6 Ngf6+=) 13.Ne5+– Ne5 (13...Bf6 14.Nf6 Qf6 15.Ng4 Qb2 16.0-0+–) 14.Be5 Bd6 15.Nf6! gf6 16.Bd6 Qd6 (16...Re8+–) 17.Bh7! Kh7 18.Qd6 (18.Qd6 Be6 19.Qc5+–) 1–0. pierre – qoov, internet, 2010.

4.d3 Bg4 5.Nbd2 Bf3 6.ef3 h6 7.g3 e5 8.Bg2 Be7 9.0-0 0-0 10.a3 a6 11.c4 b5 12.Qc2 bc4 13.dc4 Qb6 14.Nb3 c5? (better is 14...Re8!?+=) 15.bc5+/- dc5 16.Bc3 (16.f4 e4+/-) 16...Qc7? (16...Nc6 17.Rab1 Qc7 18.f4 ef4 19.Qf5+=) 17.Ba5 (17.Be5!? Qb6 18.f4+–) 17...Qc8+/- 18.f4 Nc6 (better is 18...e4+/-) 19.Bb6?? (19.fe5!? Nd7 20.f4+–) 19...e4 (19...ef4 20.Qd1 Rb8-/+) 20.Bc5?? (better is 20.Rad1+=) 20...Bc5–+ 21.Nc5 (better is 21.Rfd1 Be7 22.Be4 Ne4 23.Qe4–+) 21...Nd4 22.Qc3 (22.Qa4 Qc5 23.Rfe1–+) 22...Ne2 23.Kh1 Nc3 24.Rac1 Qc5 25.Rc3 Rac8 26.Rfc1 (26.f3 Rfe8–+) 26...a5 (26...Ng4 27.h3 Nf2 28.Kh2–+) 27.a4 (27.f3 e3 28.Bf1 Rfe8–+) 27...Qb4 (27...Ng4 28.h3 Nf2 29.Kh2–+) 28.c5 Qa4 29.c6 (29.Bh3 Rc6 30.Bf1 Rb8–+) 29...Rc7 (29...Rfd8!? 30.Bf1–+) 30.Rc4 Qb5 31.Bf1 (31.f3 e3 32.Bf1 Rd8–+) 31...Qd5 (31...Qb6!? 32.Rc5–+) 32.Rc5 Qd6 33.Kg1 Rfc8 (33...Ra8 34.Bb5–+) 34.Bb5 Nd5 35.R1c2 (35.R5c4 e3 36.Rd4 Rb8–+) 35...e3 (better is 35...Nb4 36.Rc1 Nc6 37.Ba4–+) 36.f3 e2! 37.Kf2 (37.Be2 Rc6 Deflection; 37.Re2 Qc5 Double attack (37...Qc5 Deflection)) 37...Nb4 38.Ke2 Nc2 39.Rc2 Qb4 40.Bd3 Rc6 (40...Rc6 41.Rc6 Rc6–+) 0–1. giorgo – grabek30, kurnik, 2013.

4.e3 Nbd7 5.Be2 g6 6.c4 Bg7 7.Nc3 0-0 8.0-0 Qc7 9.d4 e5 10.de5 de5 11.Qc2 Re8 12.Ng5 h6 13.Nge4 Ne4 14.Ne4 f5 15.Ng3 c5 16.b5 b6 17.Rad1 Bb7 18.Rfe1 Rad8 19.Bf3 Bf3 20.gf3 Nf8 21.Rd2 Rd2 22.Qd2 Rd8 23.Qc2 Qd6 24.Kg2 Qd2 25.Re2 Qc2 26.Rc2 Ne6 27.a4 Ng5 28.h4 Ne6 29.h5 f4 30.ef4 Nf4 31.Kh2 gh5 32.Bc1 Rd3 33.Bf4 ef4 34.Nh5 Rf3 35.Re2 Kf7 36.Kg2 Ra3 37.Nf4 Ra4 38.Nd5 Rc4 39.Re7 Kg6 40.Ra7 Bd4 41.Nb6 Rc2 42.Nd5 Rf2 43.Kg3 Rb2 44.Ra6 Kg5 45.b6 Rb3 46.Kg2 h5 47.Ra8 c4 48.Ra5 Kg4 49.Ra4 Rb2 50.Kf1 Kf3 51.Ke1 Be3 52.Ra1 Bb6 53.Ra3 Kg4 54.Rc3 Ba5 0–1. mete61 – serbhappy43, kurnik, 2014.

4.e3 Ng4 5.Bc4 (5.Be2 e5=) 5...e6 (5...e5 6.0-0=) 6.0-0+= Be7 (6...e5!?+=) 7.Bg7+/- (7.Bg7 Rg8 8.Bb2+/-) 1–0. skaranz – IgnacioRomero, internet, 2010.

4.g3 Nbd7 5.Bg2 g6 6.d3 Bg7 7.Nbd2 0-0 8.a3 Qc7 9.c4 a6 10.0-0 b5 11.Qc2 Bb7 12.Rfe1 e5 13.e4 Rac8 14.Nb3 c5 15.Na5 Ba8 16.Rac1 Qb6 17.Qb3 Ng4 18.Rc2 Rc7 19.Bc1 Rfc8 20.Bd2 cb4 21.ab4 Qf2 22.Kh1 Qb6 23.h3 1–0. paschalina – ncw1486, kurnik, 2014.

4.h3 e5 5.d3 Be7 6.e4 Nbd7 7.Be2 b6 8.0-0 Ba6 9.a4 b5 10.ab5 Bb5 11.c4 Bc4 12.dc4 Qb6 13.Ba3 c5 14.bc5 Nc5 15.Nbd2 Nce4 16.Qc2 Nd2 17.Qd2 0-0 18.Qc2 Nh5 19.Bc1 Ng3 20.Be3 1–0. paschalina – askator, kurnik, 2014.

4.d3 e5

5.Nbd2 Bg4 6.g3 Nbd7 7.Bg2 Bf3 8.ef3 Qb6 9.a3 d5 10.0-0 Bd6 11.c4 0-0 12.c5?? (better is 12.f4=) 12...Bc5!–+ 13.bc5 Qb2 14.Rb1 Qa3 15.Rb7 Nc5 16.Rb1 Qd3 (16...Nd3?! 17.Rb3 Qa4 18.Rd3 Qd1 19.Rd1-/+) 17.Qc1 Ne6 18.Rd1 Qg6 19.Qc6 Rac8 20.Qa6 Rc2 21.Qa7? (21.Nb3–+) 21...Rd2! 22.Rd2 (22.Qe3 Rd1 23.Rd1 Qf5–+) 22...Qb1 23.Bf1 Nd4 24.Kg2 Qc1 (24...Nf3 25.Ra2–+) 25.Qa2 (25.Rd3 Nc2 26.Kg1 Ne1–+) 25...Qc3 (better is 25...Nf3!? 26.Rd5 Nd5 27.Qd5–+) 26.Rd3 Qc6 27.Qd2 e4 (better is 27...Rc8 28.Qd1 Nc2 29.Rd2–+) 28.fe4?? (better is 28.Rd4 ef3 29.Kf3-/+) 28...Ne4 (28...de4!? 29.Re3 Nf5 30.Be2 Ne3 31.Qe3–+) 29.Qe3 (29.Qd1 Nc2–+) 29...Nc2 30.Qe2 Nb4 (better is 30...Re8 31.h3–+) 31.Re3 Ra8 32.f3 (32.Rb3 Nc2 33.Rb2 Rc8–+) 32...Nf6 (better is 32...Ra2 33.Qa2 Na2 34.fe4 de4 35.Re1–+) 33.Qd2 (33.Rb3 Nc2 34.Qd2–+) 33...Ra2 34.Re2 Rd2 35.Rd2 Qc3 36.Rf2 g5 37.Be2 Ne4! 38.fe4 de4 39.h3 (39.Bh5–+) 39...Nd3 40.Bd3 Qd3 41.g4 e3 42.Rf3 Qd2 43.Kg3 e2 44.Rf2 e1Q 45.Kf3 Qdf2# 0–1. giorgo – fonetka, kurnik, 2012.

5.e4 Qb6 6.a3 a5 7.c3 c5 8.Qb3 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 Nc6 11.b5 Na5 12.Qa4 c4 13.dc4 (better is 13.Nbd2+=) 13...Ne4-/+ 14.Bd3?? (14.Qa2 Bf5-/+) 14...Nc5 (better is 14...Nf2 15.0-0 Nd3 16.Kh1 Nf2 17.Kg1 Ng4 18.Kh1 Ne3–+) 15.Qc2-/+ f5 (15...Be6!? 16.Nbd2 Nd3 17.Qd3 Qc5-/+) 16.Be2+= Be7 17.0-0 0-0 18.Nbd2 Be6 Attacks the backward pawn on c4 19.Bb2 Rc8 20.Ba3 Nd7 The pressure on the backward pawn c4 grows 21.h4 Nc4 (21...Qc7!?+=) 22.Nc4 Bc4 23.Bc4 Rc4 24.Qf5 Nf6?? (24...Nc5 25.Bc5 A) 25...dc5?? 26.Ne5 (26.Qe5?! Qd6+–) 26...Qf6 27.Qc8 Qf8 28.Qe6 Kh8 29.Qc4+–; B) worse is 25...Rc5 26.Ra1 Qd8 27.c4+=; C) 25...Qc5+=) 25.Qe6+– Kf8 (25...Kh8 26.Qc4 d5 27.Qc8 Qd8 28.Qd8 Bd8 29.Ne5+–) 26.Qc4 (26.Ne5 Ke8 27.Nc4 Qc7 28.Nd6 Kd8 29.Nf7 Ke8 30.Rd1 h6 31.Be7 Qh2 32.Kh2 Ng4 33.Kg3 Nf2 34.Nd6) 26...d5 (26...Ne8 27.Qe6 Qc7 28.Re1+–) 27.Be7 (better is 27.Qc8 Ne8 28.Ne5+–) 27...Ke7 28.Qb4 Ke6 (28...Qd6 29.Ne5 Qb4 30.cb4+–) 29.Re1 (29.Qf8 Qd6 30.Qg7 Qe7 31.Qe7 Ke7 32.Ne5 Kd6+–) 29...e4 (29...Ne4 30.Qb2 Kf5 31.c4+–) 30.Nd4 (better is 30.Qf8!? Qd6 31.Nd4 Kd7 32.Qg7 Qe7+–) 30...Kf7 31.c4 (better is 31.f3+–) 31...Qd4+/- 32.Rc1 Ng4 33.Rc2?? (better is 33.Qe1 dc4 34.Qe2+/-) 33...Qd3 (33...Qd1 34.Qe1 Qe1) 34.Rd2+– Qc4 35.Qc4 dc4 36.Rd7 Ke6 37.Rb7 Kd6 38.b6 Ne5 (38...Kc6 39.Rg7 c3 40.Rc7 (40.Rg4? c2–+) 40...Kb6 41.Rc3+–) 39.Rc7 (39.Rg7 e3 40.fe3 c3+–) 39...Nc6 40.Kf1 (worse is 40.Rg7 Kc5 41.Kf1 Kb6 42.Rh7 c3+–) 40...c3 41.Ke1 (41.Rg7?? c2 42.Kg1 c1Q 43.Kh2 Qf4 44.Kg1 e3 45.fe3 Qe3 46.Kh2 Qe5 47.Rg3 Nd4–+) 41...Kc5 (41...h5+–) 42.b7 Kb6 43.Rc6! Kb7 (43...Kc6 44.b8Q Combination) 44.Rc3 1–0. jurand46 (1690) – oldi62 (1685), kurnik, 2013.

5.e4 Bg4 6.Be2 Bf3 7.Bf3 Qb6 8.a3 a5 9.c3 Nbd7 10.Qb3 ab4 11.ab4 g6?? (better is 11...Ra1 12.Ba1 Qa6=) 12.Ra8+– Ke7 13.0-0 Bg7 14.d4 (better is 14.Ra3+–) 14...Ra8+= 15.de5 (better is 15.Na3!?+=) 15...Ne5+= 16.Be2 Ne4 17.c4 Kf8 18.Bf3 (18.Bc1!?-/+) 18...Nf3 19.Qf3 Bb2 20.Qe4 Qb4 21.h4? (21.Qd3 Kg7–+) 21...Kg7 22.h5 Qc5 23.hg6 hg6 24.Nd2 Be5 25.Nf3 Rh8 26.Ne5 Qe5 27.Qe5 de5 28.Rb1 Rb8 29.Rb6 f5 30.Kf1 Kf6 31.Ke2 g5 32.Kd3 g4 33.g3 Ke6 34.Ke3 Kd6 35.Kd3 Kc5 36.Rb1 b6 37.Re1 Rd8 38.Kc3 e4 39.Rh1 Rd3 40.Kc2 Kc4 41.Rh5 Rd5 42.Rh6 Kc5 43.Kc3 b5 44.Rh8 b4 45.Kc2 Kc4 46.Rc8 c5 47.Rc7 (47.Rh8 b3 48.Kb2 Rd2 49.Kb1 b2–+) 47...b3 48.Kb2 Rd2 49.Kc1 Rf2 50.Rf7 (50.Kb1 e3 51.Rh7 Kc3–+) 50...Rf3 51.Kb2–+ Rf2 52.Kc1 Kc3 53.Kd1–+ c4 54.Ke1 Rf3 55.Rb7 Kb2 56.Ke2 c3 0–1. bratek55 – goliat30, kurnik, 2011.

4.e3 e5

5.Nc3 =.

5.Bc4 g6 6.0-0 (6.b5 Bg7=) 6...Bg7 (6...e4 7.Nd4 d5 8.Bb3 Bb4 9.f3=+) 7.Re1 0-0 8.e4 Bg4 9.Be2 (9.h3 Be6 10.Be6 fe6=) 9...Re8 (9...Ne4!? 10.d4 Qb6-/+) 10.d3 Nbd7 11.Nbd2 Rc8 12.c4 b6 13.Qa4 White plans b5 13...Qc7 14.Rac1 Ra8 15.b5 c5 16.Qb3 a6 17.a4 a5 18.Bc3 Rac8 19.Qb2 h5 (19...Bh6 20.h3 Be6 21.Qc2=) 20.Nf1 Be6 21.Ne3 Ng4 22.Nd5 Bd5 23.ed5 Ndf6 24.Nd2 Qd7 25.f3 Nh6 26.Ne4 Ne4 (26...Nf5 27.Rf1+=) 27.de4+– Rf8 28.Bd2 f6 29.Bh6 (29.Rcd1 f5+–) 29...Bh6+= 30.Rcd1 Bg7 31.Qc2 Qf7 32.Bd3 Kh7 33.Rf1 Bh6 34.Qe2 Qg7 35.Qf2 Rg8 36.Qg3 Rc7 37.Qh3 Rf7 38.Qe6 g5? (better 38...Be3 39.Kh1 Rd8+=) 39.Qd6+– Rb7 40.Qc6 Qc7 (40...Qf7 41.Be2+–) 41.Qc7 (better 41.Qf6 Rd8 42.Qf5 Kg7 43.Qh3+–) 41...Rc7 42.Bc2 Rd7 43.Rfe1 Bg7 44.Re2 Rgd8 45.Red2 Rd6 0–1. alessandrocarvalhaes (1905) – smolinac (1900), lichess.org, 2019.

5.d3 g6 6.Nbd2 Bg7 7.Be2 0-0 8.0-0 Nbd7 9.Re1 c5 10.a3 cb4 11.ab4 a6 12.c3 b5 13.Qb3 Bb7 14.e4 Nb6 15.Bf1 Na4 16.d4 ed4 17.cd4 Rc8 18.Bd3 Nd7 19.h3 Ndb6 20.Ng5?? (better 20.Rac1=) 20...Nb2–+ 21.Ngf3 Nd3 22.Qd3 Nc4 23.Nb3 (23.Re2 Nd2 24.Nd2 Qb6–+) 23...d5 (better 23...f5!? 24.ef5 Rf5 25.Nfd2–+) 24.e5 Qc7 25.Nc5 Ba8 (25...Qc6!? 26.Ra2–+) 26.Ra6 Bb7 (26...Bc6 27.Rea1–+) 27.Raa1 (27.Ra7 Rb8-/+) 27...Qc6 28.Rec1 (better 28.e6–+) 28...Qe8?? (better 28...Ra8–+) 29.Ra5?? (better 29.Nb7 f6 30.Re1 fe5 31.de5+–) 29...Rc5 (better 29...Na5 30.ba5 Bc6–+) 30.bc5?? (better 30.dc5 Na5 31.ba5–+) 30...Bc6 (better 30...Na5 31.Ra1 Nc4–+) 31.Raa1 Nb2 (31...f6!? 32.ef6 Bf6=+) 32.Qb3 Nc4 33.Rcb1 (33.Qd3!?=) 33...f6=+ 34.ef6 Bf6 35.Ra6 Qd7 36.Rf1 Re8 37.Qc2 Qe6 38.Kh2 Qe2?? (better 38...Qc8 39.Ra2 Qc7 40.Kg1 Bg7-/+) 39.Qe2+– Re2 40.Rc6 Bd4 (40...Kf7+–) 41.Rc8 Kg7 42.Nd4 Rd2 43.c6 (better 43.Nb5 Rc2+–) 43...Ne5 (43...Rd4 44.c7 Nd6+–) 44.Nb5 Nc6 45.Rc6 d4 46.Rd6 (better 46.Rc7 Kh6+–) 46...Kh6 (46...d3 47.Nd4 h5 48.Rd7 Kf6 49.Ra1 Rf2 50.Kg3 Rd2 51.Ra6 Kg5 52.h4 Kh6 53.Nf5) 47.Nd4 Ra2 48.Rb6 (48.f4!? Kg7+–) 48...Ra4 49.Nf3 Rf4 50.Rd1 (50.Rb7 Rf5 51.Ra1 Rf4 52.Kg3 Rf8 53.Raa7 Rf3 54.Kg4 Rf4 55.Kf4 g5 56.Kf5 g4 57.Rh7) 50...Rf5 51.Rb7 (51.Rb7 Ra5 52.Rdd7 g5 53.Rd6 Kh5 54.Rh7) 1–0. alessandrocarvalhaes (1920) – RamezGabali (1850), lichess.org, 2019.

5.d4 e4 6.Bc4?? d5 7.Bb3 ef3 8.Qf3 Ne4 (better 8...Bg4!? 9.Qg3 Bb4 10.c3–+) 9.c3 b5 (9...Qh4 10.g3 Qh3 11.Bd1–+) 10.a4 Qf6 (10...Qh4!? 11.g3 Qh3 12.Bd1–+) 11.Qf6 (11.ab5!? Qh4 12.Qf4 Qf4 13.ef4-/+) 11...Nf6–+ (11...gf6?! 12.ab5 Be6 13.bc6 Nc6 14.f3=+) 12.ab5 cb5 13.Nd2 Bb7 14.Nf3 Bd6 15.0-0 a6 16.Bc2 Ne4 17.h3 (17.Nh4 g6–+) 17...h6 (17...Nd7 18.Nh4–+) 18.Be4 (18.Bd3 Nd7–+) 18...de4 19.Nd2 f5 20.c4 (20.Rfc1–+) 20...Bb4 21.Rfd1 Bd2 22.Rd2 0-0 (22...bc4 23.Rc2–+) 23.c5 (23.cb5 ab5 24.Ra8 Ba8–+) 23...Bd5 24.Ba3 (24.Bc3 Nc6 25.Ba5 Kf7–+) 24...Nc6 25.Bb2 (25.Rb2 Rfb8 26.Rab1 Na5–+) 25...a5 26.Rdd1 (26.Kf1 a4–+) 26...b4 27.Bc1 a4 28.Bd2 a3 29.Rdb1 (29.Bc1 Kf7–+) 29...Rfb8 30.Kh2 (30.Bc1 Bc4–+) 30...b3 31.Bc3 b2 32.Bb2 ab2 (better 32...a2 33.Rf1 Rb2 34.Kg3–+) 33.Ra8 Ra8 34.Rb2 Rb8 35.Rc2 (35.Rb8 Nb8 36.h4 Nc6–+) 35...g5 36.Kg3 Kf7 37.h4 Kg6 (37...f4 38.Kh2–+) 38.hg5 hg5 39.Rc1 (39.Kh2 f4–+) 39...Rb7 (39...Rb2 40.Rf1–+) 40.Ra1 (40.Kh2 Rb2 41.Kg1 Nb4–+) 40...Rb2 41.Ra6 (41.Re1 f4! 42.ef4 Rb3 43.Re3 Nd4 44.Rb3 Nb3–+) 41...f4! 42.ef4 gf4 43.Kf4 Rf2 44.Ke3 Rg2 45.Ra8 Rg3 46.Kf4 (46.Kf2 Rc3 47.Ra1 e3 48.Kg1 Nd4–+) 46...Rd3 (46...Rf3 47.Kg4 Be6 48.Kh4 Rh3) 47.Rd8 Rd4 (47...Rf3 48.Kg4 Be6 49.Kh4 Rh3) 48.Ke3 (48.Rc8 Rd3 49.Re8 Rf3 50.Kg4 e3–+) 48...Rd1 (better 48...Rd3 49.Ke2 Nd8 50.Kf1–+) 49.Rd6 Kf5 50.Ke2 Bc4 (50...Rd3 51.Ke1 e3–+) 51.Kd1 Ne5 (better 51...Bb5!? 52.Kd2 Kf4–+) 52.c6-/+ e3 (better 52...Ng6!?-/+) 53.c7= e2 54.Kc2?? (better 54.Kd2 Nf3 55.Kc2=) 54...e1Q–+ 55.c8Q Ke4 56.Qa8 Ke3 (56...Kf4 57.Qf8 Kg3 58.Qg7 Ng4=) 57.Qa3= Ke4 58.Qa8 Ke3 59.Qa7 (59.Qa3 Kf4 60.Rd4 Kf5 61.Qh3 Kg6 62.Qg2 Kf7 63.Rc4 Nc4 64.Qd5 Ke7 65.Qc4 Qe5=) 59...Ke4 (better 59...Kf3–+) 60.Qb7 Ke3 61.Qb6?? (61.Qa7 Kf3–+) 61...Ke2?? (better 61...Kf4–+) 62.Rd4= Bd3 63.Rd3 Nd3 64.Qe6 Kf3 65.Qf5?? (better 65.Qe1 Ne1=) 65...Nf4–+ 66.Kb3 Qe3 67.Kb4 Qb6 68.Kc3 Qc6 69.Kd2 Qd6 70.Kc1 Qa3 71.Kc2 Qe3 0–1. Adjailton (1725) – zafer8 (1700), lichess.org, 2016.

4.g3 e5

5.d3 Qb6 6.a3 a5 7.c3 d5 (7...Be7!?+=) 8.Ne5+= ab4 9.cb4 Bd6 10.Nf3 0-0 11.Bg2 c5 12.Qc2 cb4 13.ab4 (13.Bf6!? gf6 14.Qb2=) 13...Bb4= (worse is 13...Qb4 14.Bc3 Ra1 15.Bb4 Bb4 16.Nfd2+=) 14.Nbd2 Ra1 15.Ba1 Qa5 (15...Bg4 16.0-0=) 16.Bb2 (16.Bf6!? gf6 17.0-0+=) 16...Bg4= 17.0-0 Rc8 18.Qd1 Qa2 (18...Nbd7 19.h3 Be6 20.e3=) 19.Bf6+= gf6 20.Nd4?? (better is 20.Nb3+=) 20...Qd2 (20...Bd2 21.h3 Be6 22.e3–+) 21.Qd2 Bd2 22.Nb3 (22.Bd5 Bc3 23.Nb5 Be5 (23...Be2?! 24.Rc1+=) 24.Bb7 Rc5–+) 22...Rc2 (better is 22...Bc3 23.Bd5 Be2–+) 23.f3? (23.Nd4 Rb2 24.Bd5 Bc3–+) 23...Be6 (better is 23...Be3 24.Kh1 Be6–+) 24.Nd4 (24.Nd2 Rd2 25.Rb1–+) 24...Rb2 (better is 24...Be3 25.Kh1 Bd4 26.f4–+) 25.Ne6 fe6 (25...Be3 26.Kh1 fe6 27.f4–+) 26.Kh1 (26.Kf2 Ba5 27.Ra1 Bb6 28.Kf1 Nc6–+) 26...b5 27.e4 d4 28.Ra1 Nc6 29.Bf1 b4 30.Kg1 (30.Ra8 Kf7–+) 30...b3 31.Ra8 (31.Kh1 Ra2 32.Rb1 b2–+) 31...Kg7 32.Rc8 (32.Ra1 Be3 33.Kh1 Ne5–+) 32...Ne5 33.f4 (33.Be2 Be3 34.Kf1 Rb1 35.Kg2 Re1–+) 33...Ng4 (33...Be3 34.Kh1 Nf3 35.Be2 Re2 36.Rc7 Kh6 37.Rh7 Kh7 38.h3 Rh2) 34.h3 (34.Rc7 Kh6 35.Kh1–+) 34...Be3 35.Kh1 Nf2 (35...Rh2) 36.Kg1 Nh3 (36...Ne4 37.Kh1 Ng3) 37.Kh1–+ Nf2 38.Kg1 Ne4 39.Kh1 Ng3 0–1. giorgo – oldi62, kurnik, 2013.

5.d3 Bg4 6.Bg2 Nbd7 7.a3 g6 8.0-0 Bg7 9.e4 0-0 10.Nbd2 h5 (10...a5 11.h3 Be6 12.d4=) 11.Qe1 Bf3 12.Nf3 Ng4 13.Qe2 Bf6 14.Bc1 Kg7 15.h3 Nh6 16.Be3 h4 17.Qd2 g5? (17...Ng8 18.g4+/-) 18.g4 (better is 18.gh4!? Be7+–) 18...Be7 (18...Kg6 19.Nh4! gh4 20.Bh6+–) 19.d4 (19.Ng5 Ng8+–) 19...Kg6 (19...Nb6 20.de5 (worse is 20.Ng5 Ng4 21.Nf7 Kf7 22.hg4 Ke8+=) 20...Nc4 21.Qc3 Ne5 22.Ne5 de5 23.f4+– (worse is 23.Qe5 Bf6 24.Qc5 Ba1 25.Ra1 Kg6+/-)) 20.Qd3 (20.Nh4 gh4 21.Bh6 Re8+–) 20...f6 21.c3 b6 22.Qa6 c5 23.bc5 dc5 24.de5 (24.Rad1 Qc8 25.Qa4 cd4 26.cd4 ed4 27.Nd4 Ne5+–) 24...Ne5+/- 25.Ne5 fe5 26.Rad1 Qc7 27.Qc4 Rf6 28.Qa2 Raf8 29.Qd2 b5 30.Bg5 (30.Bg5 Rd6 31.Be7 (worse is 31.Bh6 Rd2 32.Bd2 Qa5-/+) 31...Rd2 32.Bf8=) 1–0. giorgo – 01katar02, kurnik, 2013.

3.Nf3 g6

4.a3 Bg7 5.e3 0-0 6.d4 a5 7.Nbd2 ab4 8.ab4 Ra1 9.Qa1 b5 10.Bd3 Na6 11.c3 Nc7 12.0-0 d6 (12...d5 13.Qa7=) 13.e4 Bg4 (13...Ne6 14.e5 Nd5 15.Re1=) 14.Re1 White intends e5 (14.Qe1 Qd7+=) 14...Nd7 (14...Ne6 15.h3 Nf4 16.Bc2= (worse 16.hg4 Nd3 17.Re3 Nf2-/+)) 15.h3+= Bf3 16.Nf3 (worse 16.gf3 e5 17.Nb3 Qg5 18.Kh2 Qh4-/+) 16...Nb6 17.e5 (17.Bc1 Qd7+=) 17...Nc4 18.Bc4 bc4 19.ed6 ed6 20.Qa5 d5 21.Qb6 (21.Qc5 Qa8+=) 21...Qd7 (21...Qd6 22.Qb7=) 22.Ne5 (22.Qb7 Qd6+=) 22...Be5 23.Re5 Nb5 24.Qc5 Qd6 25.Qd6 Nd6 26.Bc1 (26.f3 Ra8=) 26...Re8 (26...Ra8!? 27.Re2 Ra1=+) 27.Re8= Ne8 28.Bf4 f6 29.f3 Kf7 30.Kf2 Ke6 31.Ke3 g5 32.Bg3 f5 33.Be5 h5 34.g3 Nd6 35.Bd6 Kd6 36.h4 (36.f4 g4 37.h4 Ke7+=) 36...f4= 37.Kf2 (37.gf4 gh4 38.f5 Ke7-+) 37...fg3?? (better 37...gh4 38.gh4 Ke6=) 38.Kg3+- gh4 39.Kh4 Ke6 40.Kh5 (better 40.Kg5 h4 41.Kh4+-) 40...Kf5-+ 41.Kh6 Kf4 42.Kg6 Kf3 43.Kf6 Ke3 44.Ke6 Kd3 45.Kd6 (45.b5 cb5 46.Kd5 b4 47.cb4 c3-+) 45...Kc3 46.Kc6 (46.Kc5 Kd3 47.Kc6 c3-+) 46...Kb4 47.Kd5 c3 48.Ke6 c2 49.d5 c1Q 50.d6 Qg5 (50...Qg5 51.d7 Kc5 52.d8Q Qd8 53.Ke5 Qd5 54.Kf4 Qc4 55.Ke5 Qe2 56.Kf6 Kd5 57.Kg6 Ke5 58.Kg7 Qg2 59.Kf7 Kf5 60.Ke7 Qc6 61.Kf7 Qb7 62.Ke8 Ke6 63.Kd8 Qd7) 0-1. sezwho (2020) - stanislav12 (2010), Rated Bullet game, lichess.org, 2014.

4.e3 Bg7 5.c4 0-0 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0-0 5.e3 c6).

4.e4 d6 5.Bc4 Bg7 6.d3 0-0 7.Nbd2 Bg4 8.0-0 Nbd7 9.Bb3 e5 10.Qb1 Re8 11.Ng5 Be6 (11...d5 12.h3 Bh6 13.hg4 Bg5 14.Nf3 Ng4 15.ed5= (worse 15.Ng5 Qg5 16.g3 Ndf6-/+)) 12.Ne6+= fe6 13.Nf3 d5 (13...a5 14.Ng5 d5 15.ba5 Qa5 16.Qe1+=) 14.Re1 (worse 14.Be5 Ne5 15.Ne5 Ne4-/+) 14...d4 15.Ng5 Nf8 16.a4 Qd6 17.Ba3 b6 18.b5 c5 19.Bc4 N6d7 20.Qd1 Qe7 21.h4 (21.Bc1 h6 22.Nf3 Qf6+–) 21...Kh8 22.Qg4 Nf6 23.Qg3 Nh5 24.Qh3 Nf4 25.Qg4 h6 26.Nf3 Kh7 27.Bc1 Nh5 28.Rb1 Nd7 29.Ra1 Ndf6 (29...Nf8 30.a5 Nf6+–) 30.Qh3+– Rad8? (30...Nf4 31.Qh2 Ng4 32.Qg3+–) 31.g4?? (better 31.Ne5 Rc8 32.Nc6 Rc6 33.bc6+–) 31...Nf4+– 32.Qg3 Rf8 (32...Nd7 33.g5+=) 33.g5 (better 33.Ne5!? N6h5 34.gh5 Be5 35.Bf4 Bf4 36.hg6 (36.Qg6 Kh8 37.Be6 Rd6–+) 36...Kg7 37.Qh3+–) 33...N6h5= 34.Qg4 Rde8 (34...Qd6!?=) 35.gh6+= Bh6 36.Ne5 Rf6 (36...Nf6 37.Qg3 N6h5 38.Qh2+=) 37.Nf3 Ref8 38.Ng5 Bg5 39.Qg5?? (better 39.hg5 R6f7 40.a5+–) 39...Nh3–+ 40.Kg2 (40.Kh1 Ng5 41.Bg5–+) 40...Ng5 (40...Rf2 41.Kh1 Qg5 42.Bg5 Ng3) 41.Bg5 Rf2 42.Kg1 Qf7 43.Kh1 (43.Re2 Qf3 44.Rf2 Qf2 45.Kh1 Ng3) 43...Qf3 44.Kg1 Qg2 0–1. alessandrocarvalhaes (1775) – Habeenzu (1785), lichess.org, 2019.

4.e4 Bg7 5.e5 Nd5 6.a3 0-0 7.c4 Nb6 8.d4 d5 9.c5 N6d7 10.a4 b6 11.Nc3 (11.Qd2!?=) 11...a5=+ 12.Ba3? (better 12.b5!?=+) 12...ab4–+ 13.Bb4 bc5 14.Ba3 (14.dc5 Ne5 15.Ne5 Be5–+) 14...cd4 15.Qd4 Ba6 (better 15...Qc7 16.Qe3 Ne5 17.Ne5 Be5–+) 16.Ba6-/+ Na6 17.0-0 c5 (17...Re8!?-/+) 18.Qd5= Nb4 19.Bb4 (better 19.Qe4 Qa5 20.Rfd1+=) 19...cb4–+ 20.Nb5? (better 20.Rad1 bc3 21.Qd7 Qd7 22.Rd7–+) 20...Nb6?? (better 20...Ne5 21.Qb3 Nf3 22.Qf3 Ba1 23.Ra1 Qd2–+) 21.Qd8 (better 21.Qb3!? Nd5 22.Rfd1=) 21...Rfd8-/+ (21...Rad8?! 22.Na7+=) 22.Rab1 (22.Nbd4!? Rdc8 23.Rfb1 Ra4 24.Ra4 Na4 25.Kf1-/+) 22...Ra4–+ 23.Nc7 Rc8 24.Nb5 Rc5 25.Nbd4 Be5 26.Ne2 (better 26.Ne5 Re5 27.Nc6–+) 26...Bd6 27.Rfd1 Rc2 28.Ned4 Rca2 29.Nb3 Nc4 30.Nfd4 Na3 (30...h6 31.Rdc1 Ne5 32.Nb5–+) 31.Rbc1 Kg7 32.Re1 h5 33.Rcd1 1–0. alessandrocarvalhaes (1855) – lolote2002 (1915), lichess.org, 2020.

4.g4 Bg7 5.g5 Nh5 6.Bg7 Ng7 7.Qc1 (7.Nc3 h6=) 7...0-0 8.Qb2 d5 9.Bg2 Nd7 10.d3 Re8 (10...Ne6 11.e3=+) 11.Nbd2 e5 12.e4 (12.h4 Qe7=) 12...Qc7 (12...Ne6 13.h4=+) 13.c4 (13.0-0 Ne6=) 13...d4=+ 14.c5. AlbertOOO44444 (1925) – profedunca, Casual Rapid game, lichess.org, 2020.

4.d3 Bg7

5.Nbd2 0-0 6.g3 Qb6 7.a3 a5 8.c3 ab4 9.cb4 Nd5 10.Qc1 Bb2 11.Qb2 d6 12.Nc4 Qc7 13.Bg2 e5 14.0-0 f5 15.b5 cb5 16.Qb5 Nc3 17.Qb2 Nd5 18.Rfc1 e4 19.de4 fe4 20.Nd4 Qf7 21.e3 Nc6 22.Nd6 Qd7 23.Ne4 Nd4 24.Qd4 Nb6 25.Nf6 Kg7 26.Nd7 Kg8 27.Nb6 Ra6 28.Bd5 1–0. paschalina – terescuion, kurnik, 2014.

5.Nbd2 0-0 6.g3 d5 7.Bg2 Be6 8.Qc1 Qd7 9.0-0 Bh3 10.c4 Bg2 11.Kg2 dc4 12.Nc4 Qd8 13.a3 Nbd7 14.Na5 Qc7 15.Qc2 Rfc8 16.Qb3 e6 17.Rac1 Qd6 18.Rfd1 Nd5 19.e4 N5b6 20.Nc4 Nc4 21.Qc4?? (better is 21.dc4 Qe7 22.Bg7 Kg7 23.Qc3 e5 24.Rc2+=) 21...Bb2–+ 22.Rc2 Bg7 23.Rcd2 Qe7 24.d4 Nb6 25.Qb3 Rd8 26.e5 Bh6 27.Rd3 Nd5 28.Nd2 a5 29.Ne4 Bg7 30.Nc5 b6 31.Ne4 ab4 32.ab4 c5! 33.bc5 (33.bc5 Rab8 Decoy; 33.dc5 Be5 Deflection) 33...bc5 34.Nd6 cd4 35.Qc4 Be5 36.Ne4 Rdc8 37.Qb5 Rab8 38.Qa6 Nb4 39.Qa4 Nd3 40.Rd3 Qb4 41.Qd7 Qb7 42.Qa4 (42.Qb7 Rb7 43.f4 Rb2 44.Kf3–+) 42...Qe4 43.Rf3 Rc3 44.Qd1 Rf3 45.Qf3 Qf3 46.Kf3 Rb3 47.Ke4 Bg7 48.f4 f5# (48...Re3) 0–1. linakip – incognitojp, kurnik, 2011.

5.Nbd2 0-0 6.g3 Re8 7.Bg2 d5 8.0-0 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.g3 0-0 5.Bg2 d5 6.0-0 c6 7.d3 Re8 8.Nbd2).

5.Nbd2 Nh5 6.Bg7 Ng7 7.g3 0-0 8.Bg2 b6 9.e4 Bb7 10.0-0 d5 11.Re1 Nd7 12.a3 Qc7 13.Qb1 Ne5 14.d4 Ng4 15.e5 Rae8 16.c3 f6 17.h3 Nh6 18.c4 Nhf5 19.Qb2 Ng3 20.fg3 dc4 21.Nc4 c5 22.bc5 bc5 23.Rac1 Bd5 24.Ne3 Be6 25.Rc5 Qb8 26.Qc3 Rc8 27.Rc1 Qb3 28.d5 Qc3 29.R1c3 Bf5 30.g4 Be4 31.e6 h5 32.Kh2 hg4 33.hg4 f5 34.Kg3 fg4 35.Ng4 Bf3 36.Bf3 Nf5 37.Kg2 Nh4 38.Kg3 Nf3 39.Rc8 Ng5 40.Rf8 Kf8 41.Rc8 Kg7 42.Rc7 Nh7 43.Re7 Kf8 44.Rh7 g5 45.Rh5 a5 46.Rg5 Ke7 47.Rg7 Kd6 48.Rd7 Kc5 49.e7 a4 50.e8Q Kc4 51.Qe4 Kc3 52.Rc7 Kb3 53.Qe3 Kb2 54.Rb7 1–0. paschalina – jakawi3, kurnik, 2014.

5.e4 0-0 6.Be2 d6 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.d3 0-0 5.e4 d6 6.Be2 c6).

5.e4 Qb6 6.c3 =.

5.e4 d6 6.Be2 e5 7.0-0 Bg4 (7...0-0 8.Nbd2=) 8.c4 b6 (8...Qb6 9.a3=) 9.Nbd2+= c5 10.a3 Nc6 (10...0-0 11.bc5 bc5 12.Rb1+=) 11.b5+/- Nd4?? (better is 11...Ne7+/-) 12.Nd4+– ed4 13.Bg4 Nd7 14.Bd7 (14.f4 0-0+–) 14...Qd7 15.f4 0-0 16.Qf3 f5 17.Rae1 Rae8 18.g3 a5 (18...fe4 19.Re4 Kh8 20.Re8 Qe8 21.Qe4+–) 19.a4 (19.ba6 Ra8+–) 19...Kh8 20.Re2 Re7 21.Rfe1 Ref7 (21...g5 22.ef5 Re2 23.Qe2 Qf5 24.fg5 Qg5 25.Ne4+–) 22.Kg2 (22.ef5 Qf5 23.Qc6 Qd3 24.Qb6 g5 25.fg5 Qc2+–) 22...h6 23.ef5 Rf5 (23...Qf5 24.Qc6 Qd3 25.Qb6+–) 24.Ne4 (better is 24.Re7!? Qc8+–) 24...d5 25.cd5 Qd5 26.Nd2 Qa2 27.Nc4 Qa4 28.Re8?? (28.Qc6!? R5f6 29.Qd7 Kg8+–) 28...Kh7 (better is 28...Qb5!? 29.Rf8 Rf8+–) 29.Rf8+– (worse is 29.Nb6 Qb5 30.Rf8 Rf8+–) 29...Rf8 30.Qc6 (better is 30.Re6+–) 30...Qc2+= 31.Kh3 (better is 31.Kg1 Qd3 32.Rc1+=) 31...Qd3+= 32.Ne5 (32.Nb6 Rf4 33.Qd7 Rf5–+) 32...Qf5 33.Kg2 (33.g4 Qf4 34.Qg6 Kh8=) 33...Qc2 34.Kh3 (34.Kf1 Be5 35.Re5 Rf7+= (35...Qb2 36.Re7 Kh8 37.Qg6 Qc1 38.Kg2 Qg1 39.Kg1 Rf7 40.Re8 Rf8 41.Rf8)) 34...Qf5 (better is 34...Rf6!? 35.Qg2 Qf5 36.g4 Qf4-/+) 35.Kg2 Qc2 36.Kg1 (36.Kh3 Rf6 37.Qg2 Qf5 38.g4 Qf4 39.Bc1-/+) 36...Be5-/+ (36...Qb2 37.Qg6 Kg8 38.Nd7+– (38.Qb6?! Qc3 39.Qe6 Kh7 40.Qg6 Kh8+=)) 37.Re5 h5?? (better is 37...Qb1 38.Kf2 Qb2 39.Re2 Qb1 40.Qb6 Qf5+=) 38.Qb7 Kh6 (better is 38...Kg8 39.Qd5 Kh8+=) 39.Bd4 (better is 39.Qe7 Rg8 40.Qf6 Qd1 41.Kg2+–) 39...Qd1 40.Kg2 Qd4 (40...cd4 41.Re7 Rh8 42.Qc6 Qd2 43.Kh3=) 41.Qb6 (41.Re7 g5 42.Qb6 Rf6=) 41...Qd2= 42.Kh3 (42.Kg1 Rd8 43.Qe6 Qd4 44.Re3 Rb8=) 42...Qd1+= 43.Qb7 (43.Qe6+=) 43...Qg4 (better is 43...Rf4! 44.Qa8 Qf1 45.Qg2 Qg2 46.Kg2 Rc4-/+) 44.Kg2+= Rd8 45.Qf3?? (better is 45.Qe7 Rd2 46.Kg1 Rd1 47.Kf2 Rd2 48.Re2 Re2 49.Qe2+/-) 45...Rd2–+ 46.Re2 (46.Qf2 Rf2 47.Kf2–+) 46...Re2 47.Qe2 Qe2 48.Kg1 c4 49.b6 Qb2 50.Kf1 Qb6 51.Ke2 Qd4 52.g4 c3 53.g5 Kh7 54.f5 gf5 55.h4 Kg6 56.Kf3 c2 57.Ke2 c1Q 0–1. bratek55 (1645) – biged (1630), kurnik, 2012.

5.e4 Kf8 6.e5 Nd5 7.a3 d6 8.d4 de5 9.de5 Qc7 10.c4 Nf4 11.g3 Ne6 12.Bg2 Nd7 Now all is on e5 13.Qe2 h6 14.0-0 Kg8 15.Nbd2 Kh7 16.c5 b6 17.cb6 ab6 18.Nc4 Ba6 19.Rac1 Rhc8 20.Rfe1 c5 21.Qe4 cb4 22.Nd6 Qd8? (better is 22...Qc1!? 23.Bc1 ed6 24.ed6 Ndc5+=) 23.Nc8+– (23.Rc8?! Rc8 24.Nc8 ba3 25.Ba3 Bc8+/-) 23...Rc8 24.Rc8 Qc8 25.ab4 Bb7 26.Qd3 Ndf8 27.h4 Kg8 28.Rc1 Qd7 29.Qd7 Nd7 30.Rd1 Bf3 (30...Nef8 31.e6! fe6 32.Bg7 Kg7+–) 31.Bf3?? (better is 31.Rd7 Bg2 32.Kg2+–) 31...Ne5+/- 32.Be5 Be5 33.Rd7 Bd6 34.b5 Nd4 35.Bc6 f5 36.Ra7 Kf7 37.Kg2 Ke6 38.f4 g5 (38...Kf6!?+=) 39.hg5+/- hg5 40.fg5 Ke5 41.g6 Kf6 42.Be8 Ne2 Black intends f4 43.Bf7 Ng3? (better is 43...Nd4 44.Rb7 Nb5 45.Rb6 Nc3+/-) 44.Rb7+– Ne4 45.Rb6 f4 (45...Nc5 46.Rc6+–) 46.Kf3 (46.Rc6 Nc5+–) 46...Ng5 47.Kg4 f3 (47...f3 48.Rd6! ed6+–). bratek55 (1640) – skinpraga (1620), kurnik, 2012.

4.g3 Bg7

(--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.g3 c6).

5.Bg2 0-0 6.d3 d5 7.Nbd2 Re8 8.0-0 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.g3 0-0 5.Bg2 d5 6.0-0 c6 7.d3 Re8 8.Nbd2).

3.Bf6 ef6=+

4.a3 Be7 5.Nc3 0-0 6.Nf3 d5 7.d4 f5 8.Qd3 g6 (8...b5 9.Na2-/+) 9.Ne5 f4 10.e3 fe3 11.Qe3 (11.fe3 Bf5 12.Qd2 f6+=) 11...Bg5 (better is 11...f6!? 12.Nd3 Re8–+) 12.f4+= Bf6 13.Bd3 Nd7 14.0-0 Nb6 15.Rf3 Nc4 (15...Re8!? 16.Re1 Qd6=) 16.Bc4+= (16.Nc4?? dc4 17.Ne2 cd3 18.Qd3 Bg4–+) 16...dc4 17.Ne4 Bg7 18.c3 Bf5 (18...Re8 19.Re1 Bf5+=) 19.Ng5 (19.Ng3!? Be6 20.f5+=) 19...h6 (better is 19...f6!? 20.Nc6 bc6+=) 20.g4= hg5 21.gf5 gf4 22.Qf4 (worse is 22.Rf4 Bh6 23.Raf1 a5=) 22...Qd5?? (better is 22...g5 23.Qg4 Re8+–) 23.f6+– (23.fg6?! fg6 24.Qe3 Rfe8=) 23...Bh8 (23...Qe6+–) 24.Rh3 Qe6 25.Rh8! Kh8 26.Qh6 Kg8 27.Qg7 1–0. jackw171 – lenncor5, kurnik, 2012.

4.a4 Bb4 5.c3 Be7 6.e3 0-0 7.h4 d6 8.h5 h6 9.Qf3 Be6 10.Na3 a6 11.Nc2 Bd5 12.e4 Bb3 13.Nd4 Be6 14.g4 c5 15.Nde2 Qc8 16.Bh3 Nc6 17.Nf4 Ne5 18.Qg3 Nc4 19.Ne6 fe6 20.Ne2 Ne5 21.d3 Nf7 22.Nf4 Ng5 23.Ke2 Nh3 24.Rh3 e5 25.Ng6 Rf7 26.Qf3 Qe6 27.c4 a5 28.Rb1 Rb8 29.Rb6 Bd8 30.Rb5 f5 31.gf5 Qf6 32.Rh1 Qg5 33.Rhb1 Bc7 34.Rb7 Rb7 35.Rb7 Qc1 36.Qe3 Qc2 37.Kf3 Qa4 38.Qc1 Qc6 39.Qb2 a4 40.Ra7 Ba5 41.Ra5 Rb7 42.Qa3 Kh7 43.Qa4 Qa4 44.Ra4 Kg8 45.Ra6 Rd7 46.Kg4 Kf7 47.Nh4 Kf6 48.Ng2 Ke7 49.Ne3 Kf6 50.Nd5 Kf7 51.Nc3 Ke7 52.Nb5 Rd8 53.Ra7 Kf6 54.Kh4 g5 55.hg6 h5 56.Rf7 1–0. kirpicz – wirtuzja, kurnik, 2014.

4.a4 d5 5.b5 cb5 6.ab5 Bd7 7.e3 a6 (7...Bd6 8.Nc3=) 8.c4 (8.Nc3!?+=) 8...dc4= 9.Bc4 Bc5 (9...Bd6 10.Nf3=) 10.Nc3 0-0 11.Nf3 Qb6 12.Rb1 ab5 13.Bb5 Bb5 14.Rb5 Qc7 15.Nd5 (15.Qb1!? Ra7 16.0-0+=) 15...Qc6= 16.Rc5?? (better is 16.Nc3=) 16...Qc5–+ 17.e4 (better is 17.Nc3–+) 17...Ra4?? (17...Re8 18.0-0 Re4 19.d3–+) 18.0-0 (better is 18.Qa4 f5 19.d3+–) 18...Re4–+ 19.Nc3 Re6 20.Na4 Qa7 21.d4 Rd8 22.Nc5 Red6 23.Nb3 Nc6 24.Re1 g6 25.h3 Kg7 0–1. aleksandras19 – anaconda99, kurnik, 2012.

4.c3 c5 5.bc5= Bc5 6.g3 (6.d4 Be7=) 6...Qb6+= 7.e3? (7.d4 Qb2 8.Nd2 Ba3+=) 7...0-0?? (better is 7...Qb2 8.d4 Qa1 9.dc5 Qa2–+) 8.d4 Bd6 (8...Ba3 9.Na3 Qc6 10.Nf3 Qc3 11.Nd2 Qa3 12.Bg2=) 9.Nd2 (9.Ne2 Qc6 10.d5 Qc5=) 9...Nc6 (9...Qc6!? 10.Ngf3 Qc3+=) 10.Bg2 a5 (10...Be7 11.Ne2+=) 11.Ngf3 Qc7 12.0-0 b5 13.Qb3 b4 (13...Ba6 14.Rfb1+=) 14.cb4 ab4 15.Ne4 (15.Rac1 Ra3 16.Qb2=) 15...Na5 (15...Ra3 16.Qd5 Be7 17.Rfc1=) 16.Qb2 (16.Qd5 Ra6 17.Rfc1 Bb7 18.Qd6 Rd6 19.Rc7 Be4+/-) 16...Be7 (16...Nc4 17.Qc2 Ba6 18.Nfd2 Nd2 19.Qc7 Bc7 20.Nd2 Bf1 21.Ba8 Ra8 22.Kf1=) 17.Rfc1+= Qb7 (17...Qb8 18.Nc5+=) 18.Nc5+/- Qb6 19.Ne5 Rb8? (19...Ra7 20.Nc4 Qb5+/-) 20.Nc4 (better is 20.Ned7 Bd7 21.Nd7+–) 20...Nc4+/- 21.Rc4 Attacks the isolani on b4 21...Bc5 (21...Qb5 22.Rac1+=) 22.Rc5 (22.dc5 Qb5 23.Bf1 Qc6+/-) 22...Bb7+= 23.a4 (23.Bb7 Rb7 24.Rac1 Qe6+/-) 23...Bg2= 24.Kg2 Qb7 (24...d6 25.Rcc1=) 25.Kg1+= Qe4 (25...Qa6!?+=) 26.Rb5+– Rb5 27.ab5 Rb8 28.Qb4 h6 29.b6 Qc6 30.Ra6 (better is 30.Rb1!?+–) 30...Qc1+= 31.Kg2 Qc6 32.Kg1 Rc8?? (32...Qc1 33.Kg2 Qc6 34.Kf1 Rc8+=) 33.Ra7?? White plans b7 (better is 33.Qc5 Rb8 34.Qc6 dc6 35.Kf1+–) 33...Qf3?? (better is 33...Qc1 34.Kg2 Qc6 35.d5 Qd5 36.e4 Qc6+/-) 34.Qb1 (34.Rc7!? Rb8 35.b7 Kh7+–) 34...Rb8 35.b7 (better is 35.Rc7 f5 36.b7+– (36.Rd7?! f4 37.Qf5 Qd1 38.Kg2 f3 39.Kh3 Rf8+–)) 35...g6?? (35...Qc6 36.Qf5+–) 36.h4 (better is 36.Qc2 Kg7 37.Qc8 Qb7 38.Qb7 (38.Rb7?! Rc8 39.Rd7 f5+–) 38...Rb7 39.Rb7+–) 36...Kg7 (36...Qc6 37.e4 d5 38.ed5+–) 37.Qb5 (37.e4 Qc3 38.Ra8 Rb7 39.Qb7 g5+–) 37...d6? (37...Qd1 38.Kg2 Qc2 39.Qd7 Qe4 40.Kf1 Qb1 41.Ke2+–) 38.Qd7 (38.d5 Qd1 39.Kg2+–) 38...d5?? (38...Qd1 39.Kg2 Qc2 40.Qd6 Qe4 41.Kh2 Rb7+–) 39.Qc8 Qd1 40.Kg2 Rc8 (40...Qd3 41.Qb8 Qe4 42.Kh2 Qc2+–) 41.bc8Q (41.bc8R?! g5 42.Rcc7 Kg6 43.Rf7 g4 44.h5 Kg5+–; 41.bc8B Qd3 42.Bg4 f5+=) 41...Qd3 42.Qc7 (42.Ra8 Qe4 43.Kh2 Qh4 44.gh4 f5 45.Qh8) 42...Qe4+– 43.Kf1 (better is 43.Kg1 Qe8 44.Rb7+–) 43...Qd3 (43...Qb1 44.Ke2 Qb5 45.Kf3 Qe8+–) 44.Kg2 (44.Kg1 Qb1 45.Kh2 Qg1 46.Kg1 Kh8 47.Qf7 f5 48.Qe8) 44...Qe4+– 45.Kh2 (45.Kg1!? Qe8 46.Qd6 h5+–) 45...Qe6 46.Qe7 Qe7 47.Re7 g5 (47...f5 48.Rd7+–) 48.hg5 (48.Rd7 Kg6+–) 48...hg5 (48...fg5 49.Rd7+–) 49.Rd7 f5 50.Rd5 Kf6 (50...Kg6 51.Rd6 Kg7 52.Kh3+–) 51.Re5 g4 52.f4 (better is 52.e4 fe4 53.Re8 e3+–) 52...gf3. joaquimbage – grabek30, playok.com, 2013.

4.c3 g5 5.Na3 Bg7 6.Nc2 0-0 7.e3 Qb6 8.h4 a5 9.hg5 fg5 10.Qh5 h6 11.Nf3 ab4 12.Nb4 c5 13.Nd5 Qb2 14.Rd1 Ra2 15.Ng5 Ra1 16.Ne7 Kh8 17.Nf7 Rf7 18.Qf7 Rd1 19.Kd1 Qb1 20.Ke2 Qh7 21.Ng6 Qg6 22.Qg6 Nc6 23.Rh6 Bh6 24.Qh6 Kg8 25.Qg5 Kf7 26.Qc5 Ke6 27.f4 Ne7 28.Qe5 Kf7 29.Kf3 Ng6 30.Bc4 Kf8 31.Qf6 Ke8 32.Qg6 1–0. swislina – terescuion, kurnik, 2014.

4.e4 Bb4 5.a3 (5.c3 Be7-/+) 5...Ba5 6.c3 (6.Qg4 0-0 7.Qf3 d5 8.ed5 Re8 9.Be2 cd5–+) 6...0-0 7.Bc4 (7.Qf3 d5 8.ed5 Re8 (8...cd5?! 9.Bb5-/+) 9.Kd1 Qb6–+) 7...Qe7 (7...Re8 8.Qf3–+) 8.Qe2 (8.Bd3 b5-/+) 8...Re8 9.d3 d5 10.Bb3 Qc5 (better is 10...f5–+) 11.Nf3?? (11.Kf1–+) 11...Bc3 12.Nfd2 Ba1 13.0-0 Nd7 14.Nf3 (14.Re1 d4–+) 14...Ne5 15.Qa2 (15.Ne5 fe5 16.Qa2 Bd4–+) 15...Nf3 16.gf3 Bh3 17.Rd1 de4 (17...Bd4 18.Re1–+) 18.Bf7 Kf8 (18...Kh8 19.Kh1 Qg5 20.Rg1 ef3 21.Rg5 Re1 22.Rg1 Bg2) 19.Qd2 (19.Kh1 Qg5 20.Rg1–+) 19…Qf5 (20.Be8 Qf3 21.Qb4 c5 22.Qc5 Ke8 23.Qb5 Bd7 24.Qb3 e3 25.Qg8 Ke7 26.Qg7 Ke6 27.Rc1 Bd4 28.Qg3 ef2 29.Kf1 Qh1 30.Ke2 Qc1 31.Qf2 Bf2 32.Kf2 Qb1 33.h3 Qd3 34.h4 Qd2 35.Kf3 Rg8 36.h5 Bc6) 0–1. IroniteNC – Mario Cruz (1870), internet, 2005.

4.a3 a5

5.b5 cb5 6.c3 Na6+= 7.e3 Nc7 8.Nf3 d5 9.Nd4 Bd7 10.Qb3 a4 11.Qb2 Ra5 12.Bd3 +=.

5.b5 cb5 6.e3 b4 7.Nf3 ba3 8.Be2 d5 9.Na3 Be7 10.0-0 0-0 11.c3 Re8 12.Qa4 +=.

5.b5 cb5 6.e4 b4 7.ab4 Bb4 8.c3 Be7 9.Nf3 (9.Bc4 0-0 10.Nf3 f5 11.d3 fe4 12.de4-/+) 9...b6 (9...d5 10.Bb5 Nc6 11.Nd4-/+ Qd6 12.Qa4-/+; 9...0-0 10.Bc4 f5 11.d3 fe4 12.de4-/+) 10.Bb5 (10.Bc4 Bb7 11.d3 0-0+= 12.0-0+=) 10...0-0 (10...Bb7 11.d3 0-0 12.0-0+=) 11.0-0 d5 12.Re1 (12.ed5+=) 12...de4 13.Re4 Bb7 14.Rd4 (14.Re1 Nd7+=) 14...Qc7-/+ 15.Qa4 (15.Rc4 Qd6-/+) 15...Bf3 16.gf3 Bd6 17.f4 Bc5 18.Rc4 (18.Rd5 Qe7 19.d4 Bd6-/+) 18...Qc8–+ 19.Qd1 Qf5 20.Qf3 Bf2! 21.Kf2 (21.Qf2 Qb5; 21.Kf2 Qb5) 21...Qb5 22.d3?? (22.Rca4 Na6 23.d4–+) 22...Qb2 23.Kg3 (23.Nd2 Qd2 (worse is 23...Qa1 24.Qa8 Qd1 25.Nf3–+) 24.Qe2 Qe2 25.Ke2 Re8 26.Kd2 Nd7–+) 23...Qa1 24.Qa8 0–1. polo – Artmanha (1630), internet, 2010.

5.b5 cb5 6.Nf3 b4 7.e3 ba3 8.Bb5 Qb6 9.c4 Bb4 10.Na3 0-0 11.Nc2 Be7 12.Ncd4 +=.

5.c3? ab4–+ 6.cb4 Bb4! 7.Qb3 Be7 8.e3 d5 9.Bd3 Na6 10.Ba6 Ra6 11.Ne2 0-0 12.0-0 Rb6 13.Qc2 g6 14.d4 Bf5 15.Qa2 Qc7 16.Nbc3 Ra8 17.Ng3 Bd3–+ 18.Rfc1 Bc4 19.Qd2 Ba3 20.Rcb1 Rba6–+ 21.h3 Bd6 22.Ra6 Ra6 23.f4 f5 24.Nge2 b5 25.Kf2 b4 26.Nd1 Ra2 27.Rb2 b3 28.Nc1 Ra3 29.Kf3 Qb6 30.Rb1 Bb4 31.Qb2 Qa5 32.h4 h5 33.g3 f6 34.Kf2 Kf7 35.Kf3 Ke6 36.Kf2 Bd2 37.Kf3 Bc1 38.Qc1 Ra2 39.Nf2 Rc2 40.Qe1 Qe1 (41.Re1 b2–+; 40...Qa2 41.Rb3 Qb3 42.Kg2–+) 0–1. 73DADDELDU37 – Belderovsky@, mySchach.de, 2005.

5.c3? d5 6.Qb3 (6.b5 Bd6=+) 6...Be6 (6...ab4 7.cb4 Bd6 8.Nf3-/+) 7.e3 Nd7 (7...Bd6 8.ba5 Qc7 9.Nf3=+) 8.d4 Nb6 (8...Qb6 9.b5=+) 9.Nd2 (9.ba5 Ra5 10.Nf3 Bd6=) 9...a4 (9...ab4!? 10.cb4 Bd6=) 10.Qc2 Nc4 11.Nc4 (11.Bc4 dc4 12.e4 Bd6=) 11...dc4= 12.Qa2 (12.0-0-0 Bd6=) 12...b5 13.Nf3 (13.0-0-0 Bd6=) 13...Bd5 14.Be2 Bd6 15.0-0 (15.Qc2 Qe7=) 15...0-0=+ 16.Nd2 f5 17.f3 (better 17.Bf3=+) 17...Qh4 18.f4 Rfe8 (18...Rae8 19.g3 Qh3 20.Bf3 Re3 21.Bd5–+) 19.g3 (19.Nf3 Qe7 20.Ne5 f6–+) 19...Qh6 (19...Qh3 20.Bf3 Re3 21.Bd5 cd5 22.Nf3–+) 20.Bf3 Re3 21.Bd5 (21.Qc2 Qg6–+) 21...cd5 22.Rf3? (22.Rae1 Rc3 23.Rf3 Rf3 24.Nf3–+) 22...Re2 23.Kf1 (23.h4 Qg6 24.Raf1 Bf4 25.R1f2–+) 23...Rh2 (23...Qh2 24.Qc4 Qg2) 24.Qb1 (24.Nc4 Ra2 25.Ra2 Qh1 26.Kf2 dc4 27.Re2–+) 24...Rh1 (24...Qh3 25.Ke1 Qg2 26.Qd3 cd3 27.Re3 Qd2 28.Kf1 Qf2) 25.Ke2–+ Rb1 (25...Re8 26.Qe4 de4 27.Rff1 Qh5 28.g4 Qg4 29.Ke3 Rh2 30.Rf2 Bf4 31.Rf4 Qe2) 26.Rb1 Qh2 27.Kd1 Qh1 (better 27...Re8 28.Rb2–+) 28.Kc2 Qg2 (28...Qh6 29.Re1–+) 29.Rbf1 (29.Re1 g5!–+) 29...Re8 30.R1f2 Qg1 31.Rf1 Qh2 32.R1f2 Qh5 33.Nf1 (33.Kb2 g5 34.fg5 Bg3 35.Rg3 Qd1–+) 33...Re1 (better 33...Re2 34.Nd2 Rf2 35.Rf2 g5–+) 34.Rh2 (34.Kb2 Kf8 35.Nh2 g5–+) 34...Qg6 (34...Qf3 35.Nd2 Qd1 36.Kb2 Qc1 37.Ka2 Qa1) 35.Ne3 (35.Nd2 Bf4! 36.Rf4 Qg3–+) 35...h6 (better 35...Bf4 36.gf4 Qg1 37.Nf1 Rf1 38.Rf1 Qh2 39.Kd1–+) 36.Nd5 (36.Rhf2–+) 36...Qe6 37.Ne3 Qe4 38.Kd2 Qf3 (38...Qb1 39.Rh6 Qc1) 39.Ke1–+ Qg3 40.Rf2 Bf4 (better 40...Qe3!? 41.Kf1–+) 41.Nf1 Qc3 42.Ke2 Qd4 43.Kf3 Qe4 0–1. afsharian (1610) – rook54, lichess.org, 2018.

4.a3 d5

5.Nc3 Bf5 6.h3 h6 (6...d4 7.Nb1-/+) 7.g4 Bh7 8.Bg2 Nd7 9.Nf3 Bd6 10.Nd4 Qc7 11.a4? (11.e3 0-0+=) 11...Be5 (better is 11...Bb4!? 12.Na2 Bc5–+) 12.Nf3 0-0 13.Rb1 a6 14.b5 (14.Ne5!? fe5 15.a5+=) 14...Bc3-/+ 15.dc3 ab5 16.ab5 Ra2 17.Nd4 c5 (17...Rfa8-/+) 18.b6?? (better is 18.Bd5 Ra4 19.Nf5 Bf5 20.gf5=) 18...Nb6–+ 19.Nf5 Bf5 20.gf5 Qd6 21.0-0 Rd8 22.e4 de4 23.Qd6 Rd6 24.Be4 Nc4 25.Bd3 (25.Rb7!? Rd2 26.Rc7+=) 25...Nd2 26.Rb7 Nf1 27.Kf1 Ra1 28.Kg2 Ra8 29.c4 (29.Rc7 Rdd8–+) 29...Rc8 (29...Rda6 30.Be4 R8a7 31.Rb8 Kh7 32.Bd5–+) 30.Rb5 (30.Be4 Rdd8-/+) 30...Kh7 (30...Rd4 31.Kf3–+) 31.Kf3 g6 (better is 31...Rd4–+) 32.fg6+= fg6 33.Rb7 Kh8 34.Bg6 Rcd8 35.Bd3 R8d7 36.Rb8 Kg7 37.Rb5 (better is 37.Rc8!?=) 37...Rc7-/+ 38.h4 Rd4 39.Ke3? (better is 39.Kg3!?-/+) 39...Rh4–+ 40.f3 Rh5 41.Be4 Re5 42.f4 Ree7 43.Kf3 Rf7 44.Bd5 Rfe7 45.c3?? (45.Be4 h5 46.Rb1–+) 45...Re1 46.Kf2 Rc1 47.Rb3 Re7 48.Bf3 (48.Rb5–+) 48...Ree1 (better is 48...Rc2 49.Kf1 Kg6–+) 49.Be2. wk1234 – koko82, playok.com, 2012.

5.g3 Bf5 6.Bg2 Bd6 7.d3 Nd7 8.Nf3 0-0 9.Nd4 Bg6 10.Nb3 Re8 11.0-0 Ne5 12.N1d2 Qe7 13.Re1 Ng4 14.e4 de4 15.Ne4 Ne5 16.Nd6 Qd6 17.f4 Nd7 18.Qf3 f5 19.d4 Nf6 20.Re5 Ne4 21.Rd1 f6 22.Re8 Re8 23.c4 Bf7 24.Nc5 b6 25.Ne4 fe4 26.Qc3 f5 27.d5 cd5 28.cd5 h6 29.Qc6 Qc6 30.dc6 Rc8 31.b5 Bc4 32.a4 Bb3 33.Ra1 Kf7 34.Ra3 Bc2 35.Kf2 Ke6 36.Bf1 Kd5 37.Ke3 Kd6 38.a5 Kc7 39.ab6 ab6 40.Ra7 Kd6 41.Rg7 Kc5 42.c7 Bb3 43.Rh7 Bc4 44.Bc4 Kc4 45.Rh6 Kb5 46.Rf6 Rc7 47.Rf5 Kc4 48.Ke4 b5 49.Rf7 b4 50.Rc7 Kb3 51.Rb7 Kc4 52.Rb4 Kb4 53.g4 Kc5 ½–½. ateistawolnyx – maty77 (1705), kurnik, 2014.

4.a3 g6

5.c4 Bg7 6.e3 0-0 7.Nc3 f5 8.Rc1 d6 9.d4 Nd7 10.Nf3 Nf6 11.Bd3 Be6 12.0-0 Ng4 13.h3 Nf6 14.Re1 d5 15.cd5 Nd5 16.Ne2 g5 17.Nh2 g4 18.hg4 fg4 19.e4 Nf6 20.f4 h5 21.f5 Bd7 22.Nf4 h4 23.e5 Nd5 24.Nd5 cd5 25.Qg4 Qb6 26.Nf3 Bb5 27.f6 Qd4 28.Nd4 Bd3 29.Qg7 1–0. lican – hercules40sp, kurnik, 2013.

5.e3 Bg7 6.c3 0-0 7.d4 b6 8.Nd2 Bb7 9.Rc1 (9.Ngf3 a5+=) 9...c5 (9...a5 10.Ngf3=) 10.bc5+= bc5 11.Ngf3 cd4 12.cd4 Qa5 13.Be2 (13.Qb3 Bf3 14.Rc5 Qb6 15.gf3 Nc6+=) 13...f5 (13...Qa3 14.0-0=) 14.0-0 (14.Qb3 Be4+/-) 14...Nc6 (14...Qa3!? 15.Rc7 Bc6=) 15.Nc4 Qd5 16.Qc2 Ne7 17.Qd2 Bc6 18.Na5 f4 19.Rc5 Qe6 20.Nc6 Nc6 21.Bc4 Qf6 22.Re1 fe3 23.Re3 (23.fe3 Rae8+/-) 23...Rae8 (better is 23...Bh6!?+=) 24.Ne5+= Ne5 25.de5 (25.Ree5?! d6 26.Rc6 Rc8+=; 25.Rce5?! Rd8 26.Qc3 d6+=) 25...Qb6 26.Rb5 Qc7 Increases the pressure on e5 27.Ba2 (27.Qe2 Rb8+=) 27...a6 (better is 27...Re5!? 28.Rbe5 Be5+=) 28.Rd5+= Be5 29.g3 (better is 29.Rd7!? Qc8 30.g3+=) 29...d6+= 30.f4 Bg7 31.Rd6?? (better is 31.Re8 Re8 32.Rd6 Qc5 33.Kg2 Qa3 34.Bc4+=) 31...Re3–+ 32.Qe3 Qd6 33.Kg2 a5 (better is 33...Rb8 34.Kh3 Qd7 35.g4–+) 34.Kh3 (34.Qf3 Qd2 35.Qf2 Qc3–+) 34...a4 0–1. lican – staszek7777, playok.com, 2012.

4.c3 a5

5.ba5 Qa5 6.e3 d5 7.d4 Bd6 8.Bd3 0-0 9.Ne2 g5 (9...Re8!?=) 10.Nd2 (10.Ng3 h6+/-) 10...Qc7 11.h4 g4 12.g3 h5 13.0-0 c5 14.Kh2 (14.dc5!? Qc5 15.Nb3+=) 14...c4= 15.Bc2 b5 16.Nf4 Bf4 17.gf4 f5 18.Qb1 Qe7 19.Kg3 Qf6 (better is 19...Qa3!? 20.Bf5 Qc3=) 20.Qb5+/- Be6 21.a4 Nd7 22.a5 Rfb8 23.Qc6 Kg7 (23...Qd8!? 24.Qa4 Ra6+=) 24.Rfb1 Rc8 25.Qd6 Kg6 (25...Ra7 26.a6+/-) 26.Rb7+– Rd8 27.a6 Nb8 28.Qb6 White intends a7 28...Nd7 29.Qa5 Nb8 (29...Kh7+–) 30.a7 Nc6 31.Qb6 Bd7 (31...Bc8 32.Rb8 Bd7 33.Ra8 Ra8 34.Qb7+–) 32.Ra6 Kg7 (32...Be8 33.Rc7 Rd6 34.Qb7 Ra7 35.Ra7 Na7 36.Qa7+–) 33.Rc7 (better is 33.Ba4 Bc8 34.Qc6 Rd6 35.Qd6 Qd6 36.Rf7 Kf7 37.Rd6 Ra7+–) 33...Qd6 (33...Be8+–) 34.Rd7! (34.Rc6?! Qc6 35.Qc6 Bc6 36.Rc6 Ra7 37.Bf5 Ra2 38.Nc4 dc4 39.Rc4 Ra1+–) 34...Qd7 (34...Qd7 35.Qc6 Remove defender; 34...Rd7 35.Qc6 Double attack (35.Qc6 Decoy; 35.Qc6 Remove defender)) 35.Qc6 Ra7?? (better is 35...Qc6 36.Rc6 Ra7 37.Bf5 Ra2 38.Nc4 dc4 39.Rc4 Ra1+–) 36.Qh6 Kg8 37.Bf5! Qf5 (37...Qf5 38.Qg5 Double attack (38.Ra7 Deflection; 38.Qf6 Decoy; 38.Ra7 Overloading)) 38.Ra7 Rb8 (38...Qg6 39.Ra6 Qh6 40.Rh6+–) 39.Qg5 (better is 39.Ra5 Re8+–) 39...Qg5 40.hg5 Rb2 41.Nf1 Rb1 42.Kg2 Rc1 43.Rd7 (better is 43.Ng3 h4 44.Nf5 Rc3 45.Nh6 Kg7+–) 43...h4 44.Nh2 h3 45.Kg3 Rg1 46.Kh4 Rg2 47.Rd5 (better is 47.Ng4!? Rg4 48.Kh3 Rg1+–) 47...Rh2 48.Kg4 Rf2 49.Kh3 Rf3 50.Kg4 Re3 51.Kf5 Rc3 (51...Kg7 52.Rd7 Rg3 53.d5+–) 52.Rc5 (52.Kf6 Rb3 53.Rd8 Kh7+–) 52...Rc1 (52...Kg7+–) 53.Kf6 c3 (53...Rb1 54.Rc8 Kh7+–) 54.f5 Rd1 55.Rc8 Kh7 56.Rc3 Rd4 57.Kf7 Rd7+– 58.Ke6 Rg7 59.Kf6 Ra7 60.g6 1–0. orangutandu – wsx21, kurnik, 2012.

5.Qb3 ab4 6.cb4 Na6 7.a3 (better is 7.b5!? Nc5 8.Qc2+=) 7...Nb4!-/+ 8.ab4?? (better is 8.Nc3-/+) 8...Ra1–+ 9.e4 d5 10.Bd3 de4 11.Be4 Qe7 12.f3 (12.Qe3 f5 13.Bd3 Qe3 14.fe3 Bb4 15.Nf3–+) 12...f5 13.Qb2 Ra8 (13...fe4!? 14.Qa1 ef3 15.Kf2 fg2 16.Kg2 Qe4 17.Nf3 Qe2 18.Kg1 Qf3 19.Qe5 Be7 20.Qe3–+) 14.Nc3 fe4 15.Ne4 (15.fe4 Qb4 16.Qc1 Bc5–+) 15...f5 16.Ne2 fe4 17.f4 (17.0-0 ef3 18.Rf3 Qb4 19.Re3 Kd8–+) 17...Qb4 18.Qb4 Bb4 19.Nd4 Ra1 (19...Ra1 20.Ke2 Rh1–+) 0–1. jackw171 – zecebal, kurnik, 2013.

5.b5 a4 6.e3 Bd6 7.d4 0-0 8.Nd2 cb5 9.Bb5 Qa5 10.c4 Nc6 11.Bc6 (11.Ngf3 Be7+=) 11...dc6= 12.c5 Be7 13.Ngf3 f5 (13...Bf5 14.0-0=) 14.0-0+= Bf6 (14...Be6 15.Qc2+=) 15.Nc4+/- Qb4 16.Rc1 Be6 17.a3 Qb3 18.Qb3 (18.Nfd2 Qd1 19.Rfd1 Rfb8+/-) 18...ab3+= 19.Nb6?? (better is 19.Nfd2+=) 19...Ra3-/+ 20.Rb1 (20.Nd2 f4!-/+) 20...Ra2 21.g3 b2 (21...Bd8!?–+) 22.Kg2 f4 23.gf4 (23.ef4 Rd8 Combination; 23.gf4 Re8 Combination) 23...Bf5 24.Nd2 Bb1 25.Nb1? (better is 25.Rb1 Bd8 26.Nbc4+=) 25...Bd8–+ 26.Nc4 h5?? (26...Ba5 27.Kf3–+) 27.Kf3? (27.Nc3 Ra1 28.Nb2 Rf1 29.Kf1 b6 30.cb6 Bb6+=) 27...f5?? (better is 27...Ba5!?–+) 28.Ke2 (28.Nc3!? Ra1 29.Rb1 Rb1 30.Nb1+=) 28...Re8 29.Kd3 Kh7 30.Kc2 Bf6 31.Rd1 Rea8 32.Nb2 g5 (32...R2a6 33.Nc3+=) 33.fg5 Bg5 34.Nc3 Ra1 35.Ra1 Ra1 36.Nbd1 f4 37.Kd3 fe3 38.fe3 (worse is 38.Ne3 Rh1-/+) 38...Bd8 39.h3 b5 40.cb6 Bb6 41.e4 Ra8 (41...Ba5 42.Nf2-/+) 42.d5 (42.Kc4 Rf8 43.Nb2 Rf3=) 42...cd5+= 43.Nd5 Rd8 44.N1c3 Ba5 45.Ne2 Kg6 (45...Bc7 46.Nd4 Bd6 47.Nc6+=) 46.Ke3 Kg5 47.Kf3 (47.Nef4 Rc8=) 47...Kh4 48.Nef4 Bd2 49.e5 Bf4 50.Nf4 Re8 51.e6 Kg5 52.Ke4 h4 (52...Rb8!?=) 53.Ke5+= Ra8?? (better is 53...Kh6+=) 54.e7+– Re8 55.Nd5 Kg6 56.Ke6 Kg5 57.Nf6 Re7 58.Ke7 Kf4 59.Ke6 (better is 59.Nh7 Ke5 60.Kf7+–) 59...Kg3= 60.Kf5 Kh3 61.Kf4 Kg2 62.Ng4 h3 63.Ne3 Kf2 64.Ng4 Kg2 65.Ne3 Kg1 66.Ng4 Kg2 ½–½. orangutandu – wsx21, kurnik, 2012.

5.b5 cb5 6.a3 Na6 7.e3 Nc7 8.Nf3.

5.b5 cb5 6.e3 b4 7.Nf3 Qb6 8.Qc2 Nc6 9.Be2 d5 10.0-0 Bd6 11.d4 0-0 12.Nbd2 Ne7 13.cb4 ab4 (worse is 13...Qb4 14.Rfb1 Bf5 15.e4 de4 16.Rb4 ef3 17.Bd3 Bd3 18.Qd3 Bb4 19.Nf3+=) 14.Nb3 Bf5 15.Qd2 Rfc8 16.Bd3 Bd3 17.Qd3 Ra3 18.Nfd2 Rca8 19.g3 Ra2 20.Ra2 Ra2 21.Rc1 g6 22.Kg2 Ra3 23.Qb1 f5 24.Nc5 h5 25.Ndb3 Nc6 26.Nd7 Qd8 27.Ndc5 Qg5?? (27...Qe7 28.Kg1–+) 28.Nd3?? (better is 28.Nb7 Na7 29.Nd6+–) 28...h4-/+ 29.Nbc5 Qg4 (29...Bc5 30.Rc5 Qe7 31.Ne5-/+) 30.f3 h3 (better is 30...Qg5!? 31.Nb7 Qe3 32.Rc6 Rd3 (32...Qd3?! 33.Qd3 Rd3 34.Nd6=) 33.Qd3 Qd3 34.Nd6 Qe2 35.Kh3 Qf3 36.Rc8 Kg7 37.Ne8 Kh6–+) 31.Kf2= Qg5 32.Nb7 Nd4? (32...f4 33.ef4 Bf4 34.Nf4 Nd4 35.Rc8 Kh7–+) 33.Nd6+– (33.ed4 Qd2 34.Kf1 Qg2 (34...Qd3?! 35.Qd3 Rd3 36.Ke2=) 35.Ke1 Bg3 36.hg3 h2 37.Rc8 Kg7 38.Rh8 Kh8 39.Nf2 Re3 40.Kd1 Qf1 41.Kd2 Qf2 42.Kd1 h1Q#) 33...b3 34.Nb2?? (34.Rc8 Kh7 35.Nf7+– (35.ed4 Qd2 36.Kf1 Qg2 37.Ke1 Qg1 38.Kd2 Qb1 39.Nf7 Qa2 40.Ke3 b2 41.Ng5 Kh6–+)) 34...Nc2–+ 35.f4 (better is 35.Nd1 Qf6 36.Nb5–+) 35...Qe7 36.Nf5 (36.Nd1–+) 36...gf5 37.Nd1 Qe4 38.Ke2 Nd4 39.Kd2 Ra2 (better is 39...Qg2 40.Kc3 b2 41.Kb4 bc1R 42.Qc1 Nc2 43.Qc2 Qc2 44.Ka3 Qd1–+) 40.Kc3 (40.Nb2 Nf3 41.Ke2 Nh2 42.Qe4 Rb2 43.Kd1 fe4 44.Rc8 Kh7 45.Kc1 Rc2 46.Rc2 bc2 47.f5–+) 40...Ne2 41.Kb3 Qa4# 0–1. orangutandu – puczekgruby, kurnik, 2012.

5.b5 d5 +=.

4.c3 d5

5.d4 a5 6.ba5 Bd6 7.e3 +=.

5.d4 a6 6.Nd2 Bf5 7.f3 (7.e3 Bd6=) 7...Nd7 (7...Qe7 8.Kf2+=) 8.e4= de4 (8...Be6 9.Bd3=) 9.fe4 Bg6 10.Ngf3 Bd6 (10...a5 11.b5=) 11.Be2 (11.Bd3 Qe7+=) 11...0-0 (11...a5 12.b5=) 12.0-0 Rc8 (12...Re8 13.Qc2+=) 13.a4 Re8 14.Bd3 Bb8 (14...c5 A) worse is 15.dc5 Nc5 16.Bb1 Ne4 17.Be4 Be4-/+ (worse is 17...Re4 18.Ne4 Be4 19.Qd4+=); B) 15.Nc4 Bf4 16.bc5 Be4 17.Be4 Re4 18.g3 Be3 19.Kg2+/- (worse is 19.Ne3 Re3 20.Qd2 Re7=)) 15.c4 (15.Nh4 Qc7 16.g3 Rcd8+/-) 15...Qc7 (15...c5 16.bc5 (worse is 16.dc5 Nc5 17.Bc2 Ne4 18.Be4 Be4-/+) 16...Nc5 17.Qc2=) 16.c5+= Nf8 17.Re1 (17.Nc4!? Qf4 18.g3+=) 17...Ne6= 18.Nb3 Nf4 19.g3 Nd3 20.Qd3 Qe7 21.Nbd2 Rcd8 22.e5?? (better is 22.Nh4+=) 22...fe5 (better is 22...Bd3 23.Ra3 Bf5 24.Nc4–+) 23.Ne5?? (better is 23.Qe3-/+) 23...Qe5 (better is 23...Bd3 24.Nd3 Qf6 25.Ne4 Qd4 26.Nef2–+) 24.Re5 (24.de5 Bd3 25.Nf3–+) 24...Re5 (better is 24...Be5 25.Qf1 Bd4 26.Kg2 Ba1–+) 25.Qc3 Red5 (25...Re2 26.Nf3+=) 26.Nf3 Be4 (26...Bh5 27.Re1 Kf8+/-) 27.Rd1 (27.Re1 Re8+/-) 27...f5 (27...Bf3 28.Qf3 Be5 29.Kg2=) 28.Qe3 (28.Ng5 h6 29.Ne4 fe4+/-) 28...h6 (28...Bf3 29.Qf3 Be5 30.Kf1=) 29.g4 (29.Rf1 Kh7+=) 29...Bc2 (29...Bf3 30.Qf3 fg4 31.Qe2= (31.Qg4?? Rg5 32.Qg5 hg5–+)) 30.Rd2 (30.Qe6 Kh7 31.Re1 Bf4+/-) 30...fg4+= 31.Ne5?? (31.Qe6 Kh8 A) worse is 32.Rc2 gf3 33.Rc4 Rf8= (33...Rd4? 34.Rd4 Rd4 35.Qe8 Kh7 36.Qb8 Rb4 37.Kf2+–); B) 32.Qg4+=) 31...Be5–+ 32.Qe5 (32.Kg2 Bf5 33.Qe1–+) 32...Re5 33.de5 (33.Rc2 Rd4 34.Rb2–+) 33...Rd2 34.e6 Bf5 35.e7 Kf7 36.e8Q Ke8 0–1. joaquimbage – ricardo1949, playok.com, 2013.

5.d4 Bg4 6.Nd2 Bd6 7.h3 Bh5 8.Ngf3 a5 9.a3 f5 10.e3 Qe7 11.Be2 0-0 12.0-0 ab4 13.ab4 (13.cb4 f4 14.ef4 Bf4+=) 13...Ra1-/+ 14.Qa1 f4 15.ef4? (better is 15.Bd3 fe3 16.Re1 ef2 17.Kf2-/+) 15...Qe2–+ 16.Re1 Qd3 17.Re3 Qc2 18.g4 Bf4 19.gh5 Be3 20.fe3 Re8 21.Kf2 Nd7 22.h6 Nf6 (22...gh6?! 23.Ke2–+) 23.hg7 Ne4 24.Ke2 Nc3 (24...Nc3 25.Kf2 Nd1 26.Kg1 Ne3–+) 0–1. orangutandu – onestar8, kurnik, 2012.

5.d4 g6 6.e3= f5 (6...Bd6 7.Bd3=) 7.Nf3 Bg7 8.Nbd2 (8.Be2 0-0=) 8...a5 9.a3 ab4 10.ab4 Ra1 11.Qa1 b5 (11...f4 12.ef4 0-0 13.Bd3=) 12.Be2 0-0 13.0-0 Be6 14.Nb3 Nd7 15.Nc5 Nb6 (15...Nc5 16.bc5 Re8 17.Qa6=) 16.Qc1 (16.Qa7 Qb8 17.Qe7 Re8+=) 16...Nc4 (16...Nd7 17.Qd2=) 17.h3 (17.Qc2 Re8+/-) 17...Re8 18.Nd2 (18.Qc2 Nd6+=) 18...Nd2 (18...Nd6 19.Qd1=) 19.Qd2+= Bf8 20.Ra1 Bc5 (20...Qc7 21.Bf3+=) 21.bc5 Bd7 22.Qa2 (22.Ra7 Kg7+=) 22...Qe7 23.Bf3 (23.Qa7 g5+/-) 23...Kg7 (23...g5 24.Qe2=) 24.Qa7 Be6 (24...f4 25.ef4 Bf5 26.Qe7 Re7 27.g4+=) 25.Qb6+/- Bd7 26.Ra7 Rd8? (26...f4 27.ef4 Qf6 28.Qc7+/-) 27.Rc7 (27.Qc6 f4+–) 27...Qe6 (27...Qe8 28.Rb7+=) 28.Qa7 (28.Rc6! Bc6 29.Qd8+–) 28...h5 (28...g5 29.Qb6 Qe8 30.Ra7+=) 29.Kh2 (29.Qa5 Qe8+/-) 29...Kf6 (29...f4 30.Rb7=) 30.Kg1 Kg5 (30...Kg7 31.Qa5 f4 32.Rc6 Bc6 33.Qd8 fe3 34.Kf1+/-) 31.Kf1 (31.Rb7 Kh6+/-) 31...Kf6 (31...f4+=) 32.Ke2 (32.Qa5!? Re8 33.Ra7+/-) 32...Ke7 (32...f4 33.Kf1=) 33.Kd3 (33.Kd1 f4 34.ef4 Qf5=) 33...Ke8 34.Qb6 Rc8 (34...g5 35.Kd2=) 35.Qb7 (35.Kd2 Ra8+=) 35...Rc7 (35...f4 36.e4 de4 37.Be4 Qc4 38.Kd2 Qa2 39.Bc2=) 36.Qc7+= Bc8 37.g3 (37.Ke2 Ba6+=) 37...Qd7+= 38.Qe5 Qe6 39.Qh8 Kd7 40.Qf8 Qe8?? (40...Qe7 41.Qe7 Ke7 42.Bg2+=) 41.Qg7 (41.Qd6) 41...Qe6 42.Qf8 Ba6 (42...Qe8 43.Qd6) 43.g4 (43.Kd2!?+=) 43...b4 44.Kc2 (44.Kd2 hg4 45.hg4 Bb5 46.cb4 fg4+=) 44...fg4 45.hg4 hg4 (45...Bb5 46.cb4 Qf6 47.Qd6 Qd6 48.cd6+=) 46.Bg4 f5 (46...Qg4 47.Qd6 Ke8 48.Qc6 Kf8 A) 49.cb4?? Qe2 50.Kc3 Qe1 51.Kb2 Qf2 52.Ka3 Bc4–+ (52...Qe3?! 53.Ka4 Bc4 54.Qd6 Kg7 55.Qe5 Qe5 56.de5–+); B) 49.Qa6 Qf5 50.Kc1 Qf2 51.Qd6 Kg8 52.Qb8 Kh7 53.Qb4 Qe3 54.Kb2=) 47.Bh3 (47.Bf3 bc3 48.Kc3 Bc4+=) 47...Qe4= 48.Kb2 bc3 49.Kc3?? (better is 49.Ka3 Qe7 50.Qe7 Ke7 51.Kb3=) 49...Qd3 50.Kb4 Qc4 51.Ka3 Qd3 52.Kb4 Qb1 53.Kc3 Qc1 54.Kb4 Qd2 55.Ka3 Qc3 56.Ka2 Bc4 57.Kb1 Bd3 58.Ka2 Qc2 59.Ka3 Qc1 60.Kb4 Qc4 61.Ka3= Bc2?? 62.Kb2?? Qb3= 63.Kc1 Qb1 64.Kd2 Qd1 65.Kc3 Qd3 66.Kb2 Ba4 67.Kc1?? Qd1 68.Kb2 Qc2 69.Ka3 Qb3 0–1. joaquimbage – neo325, playok.com, 2012.

5.e3 a5 6.b5 Bd6 7.Nf3 0-0 8.Bd3.

5.e3 Be6 6.b5 (6.d4 a5= (6...Bf5 7.Bd3 Bd3 8.Qd3) 7.ba5 Bd6 8.Bd3; 6.Nf3 Bd6 7.Be2 Nd7 8.0-0) 6...Bd6 7.Nf3 Nd7 (7...a6 8.ba6) 8.a4 (8.d4+=) 8...0-0 9.Na3 (9.d4 c5+=) 9...Qe7 (9...c5 10.Be2-/+) 10.Nc2 c5 11.d4 c4 12.h3 (12.Be2 a6+=) 12...a6-/+ 13.ba6 (13.Be2 ab5 14.ab5 Nb6-/+) 13...ba6 (13...Ra6 14.Qb1-/+) 14.Qd2 (14.Be2 Rab8-/+) 14...Rfe8 (14...Rfb8!?-/+) 15.Be2 Nf8 (15...Rab8 16.0-0-/+) 16.0-0+= Ng6 17.Rfb1 Reb8 18.Nb4 (18.Bd1 Bf5+=) 18...Qc7 (18...a5 19.Na2-/+) 19.a5 (19.Qc2 Qd7 20.Qa2 Bf5 21.Nd5 Rb1 22.Rb1 Bb1 23.Qb1 Qa4=) 19...Bf5-/+ 20.Rb2 Ne7 (20...Rb5 21.Bd1 Rab8 22.Raa2-/+) 21.Nh4 (21.Qd1 Bd7+=) 21...Be6 22.f4 (better is 22.Bd1+=) 22...Nf5?? (better is 22...Rb5-/+) 23.Nf5+/- Bf5 (better is 23...Rb4!? 24.Nh6 gh6 25.Rb4 Bb4 26.cb4 Rb8+=) 24.Nd5+– Qd8 (24...Rb2 25.Qb2 Rb8 26.Qa2+– (26.Nc7?! Rb2 27.Ne8 Bf4 28.ef4 Re2+=)) 25.Nb6 Ra7 26.Nc4 Rb2 27.Qb2 Bc7 28.Nb6 h6 (28...Qe8 29.Nd5 Be6 30.Nc7 Rc7 31.Ba6+–) 29.Bc4 (29.c4 Qe8 30.Qd2 g6+–) 29...Be6 (29...Qe8 30.Qe2+–) 30.Qb3 (30.Be6 fe6 31.Qb3 Kf7+–) 30...Qd6 (30...Bc4 31.Nc4 (worse is 31.Qc4 Bb6 32.ab6 Qb6+/-) 31...Qd5 32.Nd2+–) 31.Be6 fe6 (31...Qe6 32.Qe6 fe6 33.c4+–) 32.c4 (better is 32.Nc8 Qd7 33.Na7 Bd8+–) 32...Kf7 (32...Qc6 33.c5 f5 34.Qa4+–) 33.c5 (better is 33.Nc8 Qd7 34.Na7 Bf4+–) 33...Qc6 34.Rb1 (34.f5!? Bg3+–) 34...Qe4 (34...g6 35.Qd3+–) 35.Nc8 (better is 35.Rd1+–) 35...Kg8?? (35...Ra8 36.Nd6 Bd6 37.cd6+–) 36.Nd6 (better is 36.Na7 Ba5 37.Kf2+–) 36...Bd6 37.cd6 Rd7 38.Qb8 (38.Rb2 Kh7+–) 38...Kh7 39.Kf2 (better is 39.Rb3+–) 39...h5? (better is 39...Qc2 40.Kf3 Qc6 41.Kg3 Qe4+/-) 40.Rb6?? (better is 40.Qe8 Qc2 41.Kf3+–) 40...Qc2= 41.Kf3 f5?? (better is 41...Qd1 42.Kg3 Qe1 43.Kh2 Qe3=) 42.Rb2 (better is 42.Qe8 Qd1 43.Kg3 Qe2+–) 42...Qe4? (better is 42...Qc6 43.Kg3 Qc3+–) 43.Kf2 h4 (43...Qc6 44.Qe8 Qd6 45.Qh5 Kg8 46.Qe8 Kh7+–) 44.Qe8 Rd6 45.Qh5 1–0. jammboy – leighcastle, ChessWorld.net, 2009.

5.Nf3 Bd6 6.e3 Bf5 7.Nd4 Be4 8.d3.

5.g3 Bf5 6.Bg2 Nd7 7.Nf3 Bd6 8.0-0 0-0 9.Re1 Re8 10.Qb3 Qc7 11.d3 Re7 12.Nbd2 Rae8 13.d4 (13.Nf1 Ne5 (worse 13...Re2 14.Re2 Re2 15.Nd4+=) 14.Nd4 Bg4=) 13...a6 (better 13...Re2!? 14.Nf1 R2e6-/+) 14.e3= Bd3 15.Bf1 Bf1 16.Kf1 h5 (16...Nb6 17.Kg1=) 17.a4 Nf8 18.Kg2 Ng6 19.Qc2 h4 20.Nf1 (20.gh4 Qd7 21.h3 Nf8=) 20...hg3= 21.hg3 Qd7 22.N1h2 f5 23.Rh1 f6 24.b5 ab5 25.ab5 Kf7 26.b6 Rh8 27.Qd3 Ree8 28.Ra7 Ra8 29.Rha1 c5?? (better 29...Ra7 30.ba7 Ra8+=) 30.Ra8+- 1-0. kasperoff (1930) - Lalemafithotatiphi (1955), Hourly SuperBlitz Arena, lichess.org, 2019.

4.c3 Bd6

5.e3 Bc7 =.

5.e4 b5 6.Na3 (better is 6.a4!? Bb7 7.Qg4=) 6...a5-/+ 7.ba5?? (better is 7.Nc2-/+) 7...Ba3–+ 8.Qb3 Be7 (8...Qe7!? 9.Bd3–+) 9.Nf3 Ra5 10.Nh4 0-0 11.Bd3 Na6 12.Be2 Nc5 13.Qc2 Qc7 (13...d5!? 14.ed5 Qd5 15.0-0–+) 14.d4 Ne6 15.Nf5 Bd8 16.0-0 Nf4 17.Bg4 Ng6 18.g3 d5 19.e5 (19.Rfe1–+) 19...fe5 20.de5 Qe5 21.Rfe1 Qf6 22.Nh6 gh6 23.Bc8 Bb6 24.Bd7 (24.Bh3 Rfa8–+) 24...Ne5 25.Bf5 Nf3 26.Kg2 Ne1 27.Re1 Rfa8 28.Bh7 Kh8 29.Bf5 (29.Ra1–+) 29...Ra2 30.Qd3 Rf2 0–1. jackw171 – puczekgruby, kurnik, 2012.

5.g3 0-0 6.Bg2 Re8 7.Nf3 Bc7 8.0-0 d5 9.d4 Nd7 10.Nbd2 Nb6 11.a4 a5 12.e3 Bg4 13.Qb3 ab4 14.cb4 Bf3 15.Bf3 Qd6 16.a5 Nd7 17.Rfb1 b5 18.ab6 Nb6 19.Ra8 Ra8 20.b5 Nc4? (better is 20...c5+=) 21.Nc4+– dc4 22.Qc4 (22.Qc2 Qe6+–) 22...Rd8? (better is 22...cb5 23.Rb5 Ra7+–) 23.Qc6 h6 24.Qd6 Rd6 25.Rc1 Bd8 26.Rc6 (26.Rc8 Kh7+–) 26...Rc6 27.bc6 Bc7 28.d5 Kf8 29.e4 Ke7 30.Be2 Kd6 31.f4 g5 32.Kf2 f5 33.Bf3 g4? (33...fe4 34.Be4 gf4 35.gf4 f5+–) 34.e5 Kc5 35.Bg2 h5 36.Ke2 Kd4 (36...Bb8+–) 37.d6 Bb6 38.c7 Kc5 39.c8Q 1–0. tyop (1740) – 13marek1991, kurnik, 2013.

4.e3 Bb4-/+

5.c3 Ba5 6.Qa4 (6.d4 d5-/+) 6...0-0 7.Na3 (7.d4 d5-/+) 7...d6 0–1. polo – silver lining, internet, 2010.

5.Qg4 Bf8-/+.

3.Bf6 gf6

4.Nc3 a5 5.b5 cb5 6.Nb5 Nc6 7.Nf3 d5 8.e3.

4.Nc3 Na6 5.a3 (5.Rb1 e6 6.a3 Nc7 7.Nf3 a5 8.e3) 5...Bg7 (5...Nc7 6.e3= d5 7.Qh5 Ne6 8.Nf3; 5...d5 6.e3 Nc7 7.Qh5 Ne6 8.Nf3) 6.d4 (6.e3!?+= Nc7 7.Bd3 d5 8.Nge2) 6...d5=+ 7.h3 (7.Nf3 Nc7 8.e3) 7...0-0 (7...Nc7 8.e3) 8.e3 Qb6 (8...Nc7 9.Nf3=+) 9.Ba6 (9.Na4!? Qc7 10.Ba6 ba6 11.Nc5+=) 9...Qa6= 10.Nge2 Bf5 11.0-0 e6 12.Nf4 Qc4 13.Nfe2 (13.g4 Bg6 14.Ng6 fg6=+) 13...a5 14.ba5 Ra5 15.a4 (15.Qd2 Rfa8 16.Rab1 Ra3 17.Rb7 Bf8=+) 15...b5 (15...Rfa8 16.g4 Bg6 17.h4–+) 16.ab5 Ra1 17.Qa1 cb5 18.Rb1? (18.Ng3 Bg6 19.Qb2-/+) 18...Bc2?? (better 18...b4 19.Ng3 Bc2–+ (19...Qc3?! 20.Qc3 bc3 21.Nf5 ef5 22.g3–+)) 19.Rb5=+ Bd3 (19...Rc8 20.Qb2=+) 20.Nf4 (better 20.Rc5 Qa6 21.Ra5=) 20...Bh6?? (20...Rc8 21.Nd3 Qd3 22.Rc5 Rc5 23.dc5=) 21.Nd3 (better 21.Rc5 Qb3 22.Nd3+–) 21...Qd3= 22.Rb7 (better 22.g3=) 22...Qf5 (22...Rc8 23.Nd1=+) 23.f4 (23.Nb5!?+–) 23...Kg7 (better 23...Rc8 24.Qe1 Bf8=) 24.Qa2?? (24.Qe1+=) 24...Kg6?? (better 24...Qd3 25.Nd5 ed5–+) 25.g4 (better 25.Qd2!? Kg7 26.Nb5+–) 25...Qd3= 26.f5?? (26.Qb1 Qb1 27.Nb1 Rc8=) 26...ef5?? (better 26...Kg7 27.Rc7 Be3 28.Kg2 Ra8–+) 27.Nd5 (27.gf5 Kg7 28.Nd5 Rc8 29.Qg2 Kh8-/+) 27...Be3 28.Kh2 (28.Ne3 Qe3 29.Qf2 Qc1 30.Qf1 Qf1 31.Kf1 fg4 32.hg4 Rd8-/+) 28...fg4 (28...Qd4 A) 29.Ne3? A1) 29...Qe3 30.gf5 Kh6 31.Rb4 (31.Rf7?? Qe5 32.Kh1 Rd8 33.Rh7 Kh7 34.Qf7 Kh8 35.Qh5 Kg7 36.Qg4 Kf7 37.Qc4 Qd5 38.Qd5 Rd5–+) 31...Qe5 32.Kg2 Rg8 33.Rg4 Rg4 34.hg4–+; A2) 29...Qe5 30.Kh1 Qe3–+; B) 29.Ne7 Kg5 30.h4 (30.Nf5?? Bf4 31.Ng3 Bg3 32.Kg3 Qf4 33.Kg2 Qe4 34.Kg3 Qb7–+) 30...Kf4 31.Rb4 Qb4 32.Nd5 Kg4 33.Qg2 (worse 33.Nb4 Bf4 34.Kg2 Kh4+–) 33...Kh5 34.Nb4+–) 29.hg4 (better 29.Rb3 g3 30.Kg3 Bf4 31.Kg2 Qe4 32.Rf3-/+) 29...Qd4?? (better 29...Qe4 30.Kg3 Kg7-/+) 30.Ne7+– (30.Ne3 Qe5 31.Kh1 Qe4 (31...Qe3?! 32.Qb1 Kg7 33.Rb3 Qh6 34.Kg2–+) 32.Qg2 Qe3–+) 30...Kg5 31.Kh3 (better 31.Rb5 Qe5 32.Re5 fe5 33.Kh3+–) 31...Qg4 32.Kh2 Bf4 33.Kh1 Qf3 (33...Qh3 34.Kg1 Be3 35.Qf2 Qg3 36.Kh1 Qf2 37.Rb1 Rb8 38.Re1 Qf3 39.Kh2 Rb2 40.Re2 Re2) 34.Kg1 (34.Qg2 Qg2 35.Kg2–+) 34...Qb7 35.Nd5 Rg8 (better 35...Qc8 36.Qg2 Qg4 37.Qg4 Kg4–+) 36.Kf2 (36.Qg2 Kh6 37.Qg8 Qd5 38.Kf2–+) 36...h5 (36...Ra8 37.Qc4 Qb2 38.Qe2 Bg3 39.Kf3 Ra3 40.Qe3 Re3 41.Ke3 Qe5 42.Kd3 Qd5 43.Kc3 Be5 44.Kc2 Qf3 45.Kd2 Qe4 46.Kd1 Qd3 47.Kc1 Qe2 48.Kb1 Qb2) 37.Nf4 Qb6 (37...Kf4 38.Qd2 Kf5 39.Qd3 Qe4 40.Qh3 Kg6 41.Qb3 Rc8 42.Qg3 Kh7 43.Qb3 Qf4 44.Ke2 Re8 45.Kd1 Qd4 46.Kc1 Re1 47.Kc2 Re2 48.Kc1 Qd2 49.Kb1 Re1 50.Qd1 Rd1) 38.Kf3 Qc6 39.Ke3 (39.Qd5 Qd5 40.Nd5–+) 39...Re8 40.Kd4 Qe4 41.Kc5 (41.Kc3 Rc8 42.Kd2 Qf4 43.Kd3 Qg3 44.Ke4 f5 45.Kd5 Qd3 46.Ke5 Re8 47.Qe6 Re6) 41...Rc8 42.Kd6 (42.Kb6 Qb4 43.Ka7 Rc7 44.Ka6 Rc6 45.Ka7 Qb6 46.Ka8 Rc8) 42...Rd8 (42...Qe5 43.Kd7 Qc7) 43.Kc7 Qe7 44.Kb6 (44.Kc6 Rc8 45.Kb6 Qc5 46.Ka6 Rc6 47.Kb7 Qb6 48.Ka8 Rc8) 44...Rd6 45.Kc5 (45.Kb5 Qb7 46.Kc5 Qc7 47.Kb4 Rb6 48.Ka4 Qa7) 45...Qc7 46.Kb4 Rb6 47.Ka5 (47.Ka4 Qa7) 47...Qc5 (47...Qa7) 48.Ka4 Qb4 (48...Kf4?! 49.Qh2 Kf3 50.Qg2 Kg2=) 0–1. teufelhunden – cacarvos, gameknot.com, 2018.

4.Nc3 d5 5.e3 e5 6.a3 Rg8 7.Qh5 Rg7 8.Nf3.

4.Nc3 e5 5.a3 (5.Rb1 b5 6.Nf3 a5 7.ba5 b4 8.Ne4) 5...d5 6.e3 Rg8 7.Qh5 Rg7 8.Nf3.

4.Nc3 e6 5.e3=+ (5.a3 b5 6.a4 ba4 7.e3 Na6 8.Ba6; 5.Qb1 Na6 6.a3 Nc7 7.Nf3 Rg8 8.e3) 5...Bb4 6.Qg4 Bf8 7.Nf3 b5 8.a3.

4.c4 Bg7 5.Nc3 0-0 (5...f5 6.e3=) 6.d4 e6 (6...d6 7.e3=) 7.e4 (7.e3!?+=) 7...f5 8.e5 b6 (8...d6 9.f4=) 9.f4 (9.c5 f6 10.Nf3 Qc7=) 9...Bb7 (9...d6 10.Rb1=) 10.a4 (10.c5 a5 11.Qb3 ab4 12.Qb4 bc5 13.Qc5 Na6 14.Ba6 Ba6=) 10...Qc7 (10...d6 11.Nf3=) 11.Nf3 (11.c5 a5 12.Qb3 Na6 13.Ba6 Ba6=) 11...c5 (11...d6 12.a5+=) 12.d5 (better 12.Nb5!? Qd8 13.bc5 bc5 14.d5+–) 12...cb4= 13.d6? (better 13.Nb5!? Qc5 14.Nd6=) 13...Qc6 (13...Qc5 14.Nb5 Nc6 15.Nc7–+) 14.Nb5 (14.Nd4 Qc5 15.Ncb5 f6–+) 14...Qe4 15.Be2 Na6 (better 15...Qf4 16.Nc7 Bf3 17.gf3 Nc6 18.Na8 Ra8–+) 16.Qd3 (16.Qd2 f6-/+) 16...Qd3 (16...Qf4 17.Qd2 Qd2 A) worse 18.Nd2 Be5 19.Rb1 Rfc8–+ (19...Bg2?! 20.Rg1=+); B) 18.Kd2–+) 17.Bd3-/+ Bf3 18.gf3 Nc5 (18...Bh6 19.Rg1 Kh8 20.Rg5–+) 19.Be2 (19.Ke2!?-/+) 19...Bh6 20.Rg1 (20.Nc7 Rab8 21.Rg1 Kh8–+) 20...Kh8 21.a5 (21.Rg5 f6 22.ef6 Rf6–+ (22...Bg5?! 23.fg5 a6 24.Nc7-/+)) 21...ba5 (21...Bf4 22.ab6 ab6 23.Rb1–+) 22.Ra5 (22.Nc7 a4 (22...Bf4?! 23.Na8 Be5 24.Ra5–+) 23.Na8 Ra8–+) 22...Bf4 23.Ra7? (23.Nc7 Nb3 24.Ra4–+) 23...Ra7 24.Na7 Be5 25.Nb5 Rg8 (better 25...Bh2!? 26.Rf1–+) 26.Rg8 Kg8 27.Kf2 (27.h3 Bf4–+) 27...Kf8 (27...b3 28.h3–+) 28.Ke3 (28.h4 b3–+) 28...Ke8 (better 28...Bh2 29.Bd1–+) 29.f4 Bf6 (29...Bg7 30.Bf3–+) 30.Bd3 (30.Kd2 Kd8–+) 30...Nd3 (30...Bb2 31.Bb1–+) 31.Kd3 b3 32.Kd2 (32.Nc7 Kd8–+) 32...b2 (32...e5 33.fe5 Be5 34.h4–+) 33.Kc2 Kd8 34.c5? (34.Na7–+) 34...Kc8 35.Na3 (35.Nc7 Kb7–+) 35...Kb7 36.Nb1 (36.Nc4 Kc6 37.Nb6 Bd4–+) 36...Kc6 37.Kd3 Kc5 38.Ke3 (38.Nd2 Kd6 39.Kc4 e5–+) 38...Kd6 39.Kf3 (39.Kd3 Kd5–+) 39...Kc5 40.h3 (40.Ke3 Bg7 41.Kd3 Bh6–+) 40...d6 (40...Kd4!? 41.Ke2–+) 41.Ke2 (41.Ke3 e5 42.Kd2 ef4–+) 41...e5 (41...Kd4 42.Nd2–+) 42.fe5 (42.Kd2 ef4 43.Kc2 Kd4–+) 42...de5 43.Ke3 e4 44.Ke2 (44.Kd2 Kd4 45.Nc3 e3 46.Kc2 f4 47.Ne2 Ke4–+) 44...Be5 (44...f4 45.Nd2 f3 46.Ke3 Bg5 47.Ke4 Bd2 48.Kf3 b1Q 49.Kg2 Qe4 50.Kf2 Be1 51.Kf1 Qe3 52.Kg2 Qg3 53.Kh1 Bf2 54.h4 Qg1) 45.Ke3 f4 (45...Bd4 46.Kd2 f4 47.Kc2–+) 46.Ke4 Kd6 (46...f5 47.Kd3–+) 47.Kf3 (47.Nd2 f5! 48.Kd3 f3–+) 47...f6 48.Ke4 1–0. afsharian – moe82, lichess.org, 2018.

4.e3 A) 4...e6 5.Nc3 (5.a3 a5 6.b5 cb5 7.Bb5 Rg8 8.g3; 5.Nf3 Bb4 6.a3 Be7 7.Nc3 d5 8.g3) 5...Bb4 6.Qg4 Bf8 7.Nf3 b5 8.a3; B) 4...d5 5.Nc3 (5.Nf3 Qd6 6.a3 a5 7.b5 Bg7 8.Nc3; 5.a3 Nd7 6.Nc3 Rg8 7.Nf3 e5 8.h3) 5...e5 6.a3 Rg8 7.Qh5 Rg7 8.Nf3; C) 4...Qb6 5.a3 d5 6.Nc3 Nd7 7.Nf3 Qc7 8.Rb1; D) 4...e5 5.a3 b5 6.a4 Bb4 7.ab5 cb5 8.c3.

4.e4 d5 5.Nc3 e5 6.a3 d4 7.Na4 b5 8.Nb2.

4.e4 e6 5.Nc3 (5.a3 b5 6.a4 Bb4 7.ab5 cb5 8.Nc3; 5.Nf3 Bb4 6.a3 Qa5 7.Nd4 Qe5 8.ab4) 5...Bb4 6.Qg4 d5 7.ed5 Bc3 8.dc3.

4.g3 e5 (4...a5 5.ba5 Qa5 6.e3-/+) 5.c3 (5.a3 d5=+) 5...d5 6.Bg2 a5 7.a3 (7.ba5 Qa5 8.Nf3-/+) 7...Bh6 (7...ab4 8.cb4 Bb4 9.Nf3–+) 8.e4? (8.Nf3 Bg4=+) 8...d4 (8...de4 9.Qh5 Bf8 10.Be4 ab4 11.cb4-/+) 9.Ne2? (9.b5 cb5 10.cd4 Qd4=+) 9...Bg4 (9...ab4 10.cb4 Na6 11.Qb3–+) 10.f3 (10.cd4 ab4 11.d5 Qd6-/+) 10...Bh5 (10...Be6!? 11.ba5 d3–+) 11.d3 dc3 (11...Be3 12.Nd2 dc3 13.Nc4=+) 12.Nbc3 ab4 13.ab4 Ra1 14.Qa1 Qd3 15.0-0 f5?? (better 15...0-0!?-/+) 16.ef5 (16.Nd5 0-0 17.Nf6 Kh8 18.Nh5 Qe2 19.Qe5 f6 20.Qf5+– (20.Nf6?! Bg7 21.Qd6 Qe3 22.Kh1 Qh6+=)) 16...Qf5?? (better 16...f6=) 17.g4+– Bg4 (17...Be3 18.Kh1 Qe6 19.gh5+–) 18.fg4 Qg4 (18...Qd3 19.Qa8 0-0 20.Qb7+–) 19.Ne4 Nd7 (19...Qe6 20.Rf6 Be3 21.Kh1 Qe7+–) 20.Nd6 Kf8 (20...Ke7 21.Nf5 Kd8 22.Nh6 Qe2 23.Nf7 Kc7 24.Nh8 Qe3 25.Kh1 Qd4 26.Qa5 Qb6+–) 21.Rf7 Kg8 22.Qa2 Be3 23.Kh1 Qg6 (23...Qg2 24.Kg2 Nf8 25.Rb7 Ne6 26.Qe6 Kf8 27.Qf7) 24.Rd7 (24.Qa8 Nb8 25.Qb8) 24...Kf8 (24...Qe6 25.Qe6 Kf8 26.Qf7) 25.Qa8 Qe8 26.Qe8 1–0. adrien78 – lucifer_666, gameknot.com, 2016.

4.e4 e5

5.a3 d5 6.Nc3 d4 7.Na4 b5 8.Nb2.

5.b5 d5 6.bc6 Nc6 7.ed5 Qd5 8.Nc3.

5.Bc4 d5 6.Bb3 Bb4 7.Qf3 de4 8.Qe4.

5.Bc4 d5 6.ed5 cd5 7.Bb5 Bd7 (7...Nc6 8.a3=+) 8.Nc3 (8.Bd7!? Qd7 9.a3=+) 8...Bb5-/+ 9.Nb5 a6 10.Nc3 Nc6 (10...Bb4 11.Nge2-/+) 11.Nf3 (better 11.a3=+) 11...Qb6?? (better 11...Bb4 12.Ne2 Rg8-/+) 12.Nd5+– Qd8 13.c4 Bb4 14.Qa4 (14.Qb1 Qd6 15.a3 Bc5+–) 14...Bd6 (better 14...Qd6!?+=) 15.Rb1+– 0-0 (better 15...Rb8!? 16.Rb7! Rb7 17.Qc6 Rd7+–) 16.Rb7+– Ne7 17.Re7?? (better 17.Nf6 Kg7 18.Nd7+–) 17...Be7+= 18.d4 ed4 19.Nd4 Re8? (better 19...Bc5 20.Nb3 Re8 21.Kd1 Be7=) 20.0-0+– Kg7 (better 20...Bc5 21.Qe8! Qe8 22.Nf6 Kf8 23.Ne8 Re8+–) 21.Re1?? (better 21.Nf5 Kh8 22.Nfe7 Re7 23.Ne7 Qe7 24.Qc6+–) 21...Qc8?? (better 21...Bc5 22.Nf5 Kh8=) 22.Ne7+– (worse 22.Re7 Re7 23.Ne7 Rb8+–) 22...Qc7 (22...Kh8 23.h3 Qc5+–) 23.Ndf5 Kf8 (23...Kh8 24.c5! Re7 25.Re7+–) 24.g3 (24.Qa3 h5 25.Nc8 Re7 26.Re7 Rc8 27.Rc7 Kg8 28.Qg3 Kh7 29.Qg7) 24...Re7 (24...Qc5 25.Qc2 Re7 26.Ne7+–) 25.Ne7 (25.Re7 Qe7 26.Ne7 Ke7+–) 25...Kg7 (25...Qc5 26.Qc2 Kg7 27.Qe4+–) 26.c5 (better 26.Nf5 Kg6 27.Qd1 Qc4 28.Nd6+–) 26...Kf8 (26...Qc5 27.Qe4 Rf8 28.Nf5 Kh8 29.Qe7 Qe7 30.Re7+–) 27.c6 (27.Qg4 Qe7 28.Re7 Ke7 29.Qe4 Kd7 30.Qa8 h6 31.Qd5 Ke8 32.c6 Ke7 33.Qc5 Kd8 34.Qd6 Ke8 35.c7 f5 36.c8Q) 27...Kg7 (27...Re8 28.Qb4 Re7+–) 28.Rd1 (28.Nf5 Kf8 29.Qg4 Qg3 30.fg3 Rc8 31.Qg7) 28...Qe7+– 29.Rd7 Qe1 30.Kg2 Qe8 (30...Qe6 31.c7+–) 31.c7 Qc8 (31...Qe6+–) 32.Qc6 Ra7 (32...Qg8 33.Qd5 Rc8+–) 33.Rd8 (better 33.Qe6! Qd7 34.Qd7 Rc7 35.Qc7+–) 33...Qc7+– 34.Qe8 Qb7 (better 34...Qe5!?+–) 35.Kh3+– Qb2?? (35...Qb5 36.Qh8 Kg6 37.Rg8 Kf5 38.Qh7 Ke5+–) 36.Kh4 (36.Qh8 Kg6 37.g4 Ra8 38.Ra8 Kg5 39.Qg7 Kf4 40.Qh6 Ke4 41.Qe3 Kd5 42.Qd3 Qd4 43.Rd8 Kc5 44.Qd4 Kb5 45.a4 Kc6 46.Rd7 f5 47.Qd6) 36...Qf2= (36...Qa2 37.Qg8 Kh6 38.Rd6 Qc4 39.g4 Qf4 40.Rf6 Qf6 41.g5 Qg5 42.Qg5) 37.Qf8 Kg6 38.Qg8 Kf5?? (better 38...Kh6!? 39.Qf8 Kg6 40.Qg8 Kh6 41.Qf8 Kg6=) 39.Qg4 (39.Qh7 Ke5 40.Qd3 Qc5 41.Qe2 Kf5 42.Qh5 Ke4 43.Qc5 Re7 44.Qe7 Kf5 45.Kh5 a5 46.Rd5) 39...Ke5+– 40.Qh5 (40.Re8 Kd6 41.Qd1 Kc6 42.Rc8 Rc7 43.Qc1 Kd5 44.Rc7 (44.Qc7?! Qh2 45.Kg4 Qe2 46.Kh3 Qh5 47.Kg2 Qe2 48.Kg1 Qe1 49.Kh2 Qe2 50.Kh1 Qe4 51.Kh2 Qe2 52.Kh3 Qh5 53.Kg2 Qe2 54.Kh3=) 44...Qh2 45.Kg4 Qe2 46.Kh3 Qh5 47.Kg2 Qe2 48.Kg1+–) 40...Qf5?? (better 40...f5 41.Re8 Kd5+=) 41.Re8+– Kd6 42.Qf5 Rc7 (42...h6 43.Rd8 Kc6 44.Qd5 Kb6 45.Rd6 Kc7 46.Qc6 Kb8 47.Rd8) 43.Qf6 (43.Rd8 Ke7 44.Qd5 Rc4 45.Kh3 Rh4 46.Kh4 h6 47.Qd6) 43...Kc5 (43...Kd5 44.Rd8 Rd7 45.Rd7 Kc5 46.Qd4 Kb5 47.a4 Kc6 48.Qd6) 44.Re5 Kb4 (44...Kc4 45.Qf4 Kc3 46.Qf3 Kb2 47.Re2 Kb1 48.Qe4 Rc2 49.Qc2 Ka1 50.Re1) 45.Re4 (45.Qd6 Kc3 46.Qc7 Kd3 47.Qd6 Kc2 48.Rc5 Kb1 49.Qd2 h6 50.Rc1) 45...Ka3 (45...Kb5 46.a4 Kc5 47.Qc3 Kd6 48.Qe5 Kc6 49.Rc4 Kb7 50.Rc7 Kb8 51.Rf7 Kc8 52.Qc7) 46.Qf3 Ka2 47.Re2 Kb1 48.Qf1 (48.Qe4 Rc2 49.Qc2 Ka1 50.Re1) 48...Rc1 49.Re1 (49.Qf5 Ka1 50.Qa5 Kb1 51.Qa2) 49...Re1+– 50.Qe1 Kb2 51.Qa5 Kc1 52.Qa6 Kd1 53.Qf6 Ke1 54.Qf7 (54.Qc3 Ke2 55.Kg4 f5 56.Kf4 h6 57.Qc2 Ke1 58.Kf3 f4 59.Qe2) 54...Kd1 55.Qh7 Ke1 56.g4 (56.Qc2 Kf1 57.Qd2 Kg1 58.g4 Kf1 59.Kg3 Kg1 60.Qe1) 56...Kd1 57.g5 (57.Qd3 Kc1 58.g5 Kb2 59.g6 Ka1 60.Qd2 Kb1 61.g7 Ka1 62.Qc1 Ka2 63.g8Q) 57...Kc1 (57...Kd2 58.g6 Kc2 59.g7 Kd1 60.Qd3 Kc1 61.Qc3 Kd1 62.g8Q Ke2 63.Qgc4 Kf2 64.Qg3) 58.g6 (58.Qc7 Kb2 59.g6 Kb3 60.g7 Kb4 61.g8Q Ka4 62.Qa2 Kb5 63.Qac4) 58...Kd1 (58...Kb2 59.Qh8 Kb3 60.g7 Kc3 61.g8Q Kd3 62.Qb3 Ke2 63.Qe5 Kf2 64.Qc2 Kf3 65.Qce2) 59.g7 Ke1 (59...Kd2 60.Qh6 Kd3 61.Qd6 Kc2 62.g8Q Kc3 63.Qgg3 Kb2 64.Qga3 Kc2 65.Qdd3) 60.g8Q (60.Qd3 Kf2 61.g8Q Ke1 62.Qgg3) 60...Kd1 (60...Kd2 61.Qd5 Kc3 62.Qhd3 Kb2 63.Q3b3 Kc1 64.Qg5) 61.Qa2 Ke1 62.Qhb1 1–0. jcarlson – howieux66, gameknot.com, 2018.

5.Bc4 Qe7 6.Qh5 (6.Nc3 Qb4 7.Bb3 Rg8=) 6...d6 (6...Rg8 7.Bf1-/+) 7.h3 (7.Nc3 Rg8 8.Nge2 f5 (worse 8...Rg2 9.Ng3+–) 9.Qh7 Rg6=) 7...Be6 (7...f5 8.ef5 Nd7 9.Ne2-/+) 8.Bd3 (8.Be6!? Qe6 9.Ne2=) 8...Nd7 9.Nf3 (9.Nc3 d5-/+) 9...0-0-0 (9...d5 10.b5-/+) 10.0-0 (10.Nc3 d5 11.a3 d4=+) 10...d5=+ 11.ed5 (11.a3!?=+) 11...cd5-/+ 12.a3? (better 12.Bf5 Qb4 13.Nc3-/+) 12...e4–+ 13.Be4? (13.Nd4 ed3 14.cd3–+) 13...de4 14.Nd4 f5! 15.Ne6 (15.Nf5 Qf6 Double attack (15...Qf6 Decoy)) 15...Qe6 16.Nc3 Nf6 17.Qg5 h6 (17...Qe5 18.Qe3 Bd6 19.f4 ef3 20.Qe5 Be5 21.Rf3 Rd2 22.Re1 Bd4 23.Kf1–+) 18.Qg3 (18.Qe3 Rg8 19.Kh1–+) 18...Rg8 19.Qe3 b6 (19...f4 20.Qf4 Qh3 21.Qh2 Qh2 22.Kh2 Rd2 23.Rae1–+) 20.Nb5 (20.Rfe1 Bd6 21.Qe2 Kb7–+) 20...Rd7 (better 20...Kb7 21.Rad1–+) 21.Rac1 (21.Nd4 Qd5 22.c3–+) 21...Nd5 22.Qg3 (22.Qb3 Nf4 23.Kh1 Rg2 24.Qe6 fe6 25.d3–+) 22...Rg3 23.fg3 Ne7 24.c4 Nc6 (24...a6 25.Nc3 Rd2 26.c5–+) 25.c5 Qe7 (better 25...bc5 26.Rc2 Qb3 27.Rfc1 Qg3 28.Rc3–+) 26.cb6 (26.Nd6 Kb8 27.Nf5 Qe6 28.cb6 ab6–+) 26...Kb7 27.ba7 Na7 28.Na7 Ka7 29.Rf5 (29.Rc5 Qe6 30.Rcf5 Be7–+) 29...Rb7 (better 29...e3 30.Rd1–+) 30.Ra5 (30.Re1 Bg7 31.Rf4 Qg5 32.Ree4 Qg3–+) 30...Kb8 31.Re1 (31.Rd5 Rb6 32.Kh2 Ra6–+) 31...Qe6 32.d3 (32.Rh5 Bg7 33.Ra5 Bd4 34.Kh2 Bb6–+) 32...Qb6 (32...e3 33.g4 Bg7 34.Rc5–+) 33.Kh2 (33.Kh1 e3 34.Re5 Re7 35.R1e3 Qe3 36.Re3 Re3–+) 33...e3 34.Re5 (34.Rd5 Ra7 35.d4 Ra3–+) 34...Re7 35.Re7 (35.R1e3 Qe3 36.Re3 Re3 37.Kg1–+) 35...Be7 36.Rf1 Qe6 (36...e2 37.Rc1 Qe6 38.h4 e1Q 39.Ra1 Qa1 40.a4 Qf1 41.b5 Qee2 42.d4 Qfg2) 37.Re1 (37.b5 e2 38.Re1 Qe3 39.Kh1 Bd6 40.Re2 Qe2 41.Kh2 Qf2 42.a4 Bg3 43.Kh1 Qe1) 37...e2 38.d4 (38.h4 Qe3 39.Kh1 Bd6 40.Re2 Qe2 41.Kh2 Qd3 42.Kg1 Bg3 43.a4 Qd1) 38...Qe3 39.d5 (39.Re2 Qe2 40.h4 Bd6 41.d5 Qf2 42.h5 Qg3 43.Kg1 Qe1) 39...Qf2 (39...Bd6 40.Re2 Bg3 41.Kh1 Qe2 42.d6 Qd1) 40.d6 (40.Re2 Qe2 41.h4 Bd6 42.Kh3 Qd3 43.Kg4 Qg3 44.Kf5 Qf4) 40...Bd6 41.Re2 (41.Rc1 Qg3 42.Kg1 e1Q 43.Re1 Qe1) 41…Qe2 (41...Qe2 42.h4 Qe3 43.Kh1 Bg3 44.a4 Qc1; 41...Bg3 42.Kh1 Qf1) 0–1. ajurshin – matthew2525, gameknot.com, 2016.

Play 1.b4 at Chessworld.net!

The home of Email Chess on the web!

Chessworld.net on behalf of Marek have set up a continuous stream of 1.b4 tournaments.

These tournaments should always be available to join. As soon as four players are paired, another one will automatically be set up.

    Available lines:
  • 1.b4 (4 players, 1 day/move)
  • 1.b4 (4 players, 10 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 (4 players, 3 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.f4 ef4 4.Bg7 Qh4 5.g3 fg3 6.Bg2 gh2 7.Kf1 hg1Q 8.Kg1 (Kucharkowski-Meybohm gambit, 6 players, 10 days move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.e4 Bb4 4.Bc4 (Sokolski gambit, 4 players, 3 days/move)
  • 1.c4 Nf6 2.b4 (English orangutan, 4 players, 3 days/move)
  • 1.e4 c5 2.b4 (Sicilian: Wing gambit, 4 players, 10 days/move)
  • 1.e4 e6 2.Nf3 d5 3.e5 c5 4.b4 (French: Wing gambit, 4 players, 3 days/move)

Click on the logo below, visit Chessworld.net, register and play 1.b4 against the whole world!

The home of Email Chess on the web!

The home of Email Chess on the web!